HOTĂRÂRE nr. 949 din 8 septembrie 2010
privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 34290, nr. 61991 (parţial), nr. 61992 şi nr. 107426 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 8 septembrie 2010.
  Nr. 949.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor din domeniul public al statului,
  aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru
  şi Publicitate Imobiliară, a căror valoare de
  inventar se majorează ca urmare a reevaluării
  *Font 7*

  ┌──────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────┐
  │ Nr. de │ │ │ Valoarea de│ │ Situaţia juridică │ │
  │ inventar │ │ │ inventar │ Baza legală a majorării ├────────────────┬────────────┤ │
  │ M.F.P. │Denumirea│ Adresa │ (lei) │ valorii de inventar │În administrare/│Concesiune/ │Tip bun│
  │ │ │ │ actualizată│ │ concesiune │închiriere/ │ │
  │ │ │ │ │ │ │dat cu titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ gratuit │ │
  ├──────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┤
  │ 34290 │Clădire │Municipiul │2.862.682,11│Proces-verbal │În administrarea│În folosinţa│Imobil │
  │ │ │Târgovişte, │ │nr. 15.386/28.12.2009 cu │ANCPI │gratuită a │ │
  │ │ │bd. I.C. Brătianu│ │privire la reevaluarea │ │OCPI │ │
  │ │ │nr. 27, judeţul │ │activelor fixe, terenuri │ │Dâmboviţa │ │
  │ │ │Dâmboviţa │ │şi construcţii │ │ │ │
  ├──────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┤
  │ 61991 │Imobil │Municipiul Sibiu,│ 138.817│Raport de evaluare a │În administrarea│În folosinţa│Imobil │
  │(parţial) │ │str. Calea │ │proprietăţii imobiliare │ANCPI │gratuită a │ │
  │ │ │Dumbrăvii nr. 34,│ │nr. 7.108/11.08.2009 │ │OCPI Sibiu │ │
  │ │ │judeţul Sibiu │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┤
  │ 61992 │Teren │Municipiul Sibiu,│ 1.225.483│Raport de evaluare a │În administrarea│În folosinţa│Imobil │
  │ │ │str. Calea │ │proprietăţii imobiliare │ANCPI │gratuită a │ │
  │ │ │Dumbrăvii nr. 34,│ │nr. 7.109/11.08.2009 │ │OCPI Sibiu │ │
  │ │ │judeţul Sibiu │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────┤
  │ 107426 │Magazie +│Municipiul Sibiu,│ 128.644│Raport de evaluare a │În administrarea│În folosinţa│Imobil │
  │ │garaj │str. Vasile │ │proprietăţii imobiliare │ANCPI │gratuită a │ │
  │ │ │Pârvan nr. 6, │ │nr. 7.107/11.08.2009. │ │OCPI Sibiu │ │
  │ │ │judeţul Sibiu │ │ │ │ │ │
  └──────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────────┴───────┘

  --------