LEGE nr. 490 din 10 noiembrie 2004
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, prin fondurile FEOGA, secţiunea Garantare, şi prin fondurile structurale şi de coeziune, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici.
  (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, precum şi criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice.


  Articolul 2

  Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu minimum 50% faţă de cele prevăzute de lege, dar nu mai mult de 100%.


  Articolul 3

  Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.


  Articolul 4

  Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia şi de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin acordurile de finanţare.


  Articolul 5

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 10 noiembrie 2004.
  Nr. 490.
  -----------