ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2005
  Având în vedere necesitatea reglementării sau amendării cadrului juridic existent pentru continuarea în bune condiții a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ. Urgența este impusă de faptul că înaintea lansării etapei a doua a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., în care se vor solicita oferte finale angajante potrivit strategiei de privatizare aprobate, este necesar să se coreleze o serie de prevederi normative și să se reglementeze unele aspecte ce privesc conținutul proiectului de contract de vânzare-cumpărare a acțiunilor. Această situație se înscrie în rândul celor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, finalizarea privatizării Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. fiind o prioritate pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Bunurile imobile evidențiate în patrimoniul și reflectate în bilanțul contabil la 30 iunie 1996 al Casei de Economii și Consemnațiuni pe baza căruia s-a făcut reorganizarea acesteia în societate bancară pe acțiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, constituie proprietatea privată a Societății Comerciale Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare S.C. C.E.C. - S.A., și urmează regimul juridic de drept comun pentru proprietatea privată.(2) Formalitățile de publicitate imobiliară, care nu au fost încă efectuate, pentru bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se fac pe baza anexei la prezenta ordonanță de urgență.(3) Până la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la S.C. C.E.C. - S.A. către noii acționari rezultați în urma procesului de privatizare, se exceptează S.C. C.E.C. - S.A. de la aplicarea dispozițiilor art. 4 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Cheltuielile cu plățile compensatorii rezultate ca urmare a restructurarii S.C. C.E.C. - S.A. se evidentiaza în cheltuieli și datorii la data când acestea sunt datorate. Aceste cheltuieli vor fi incluse în bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercitiilor financiare afectate.
  (la 19-06-2006, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )


  Articolul 3

  Vanzarea, potrivit strategiei de privatizare, a unui pachet de 5% din capitalul social al S.C. C.E.C. - S.A. către salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la S.C. C.E.C. - S.A. sau asociația care va putea fi constituita în acest scop de către acestia se va face în mod direct, în termen de cel mult 2 ani de la data privatizarii, în condițiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, la un pret care va fi egal cu prețul de vanzare al acțiunilor din pachetul majoritar de acțiuni detinut de stat la S.C. C.E.C. - S.A., plata facandu-se integral la vanzare.
  (la 19-06-2006, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )


  Articolul 4

  Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică Consiliului Concurenței de către Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea autorizării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.


  Articolul 5

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Pentru privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/155/1997, se constituie comisia de privatizare având în componență 11 membri: 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, 3 reprezentanți ai Băncii Naționale a României, 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și 2 specialiști cu experiență în domeniu. Dintre cei 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, ministrul finanțelor publice va fi președintele comisiei de privatizare, iar vicepreședinte al acesteia va fi un secretar de stat.
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Membrii comisiei de privatizare și ai secretariatului tehnic al acesteia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită în condițiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile cu indemnizațiile președintelui, vicepreședintelui și celorlalți membri ai comisiei de privatizare, precum și ale secretariatului tehnic al acesteia se suportă de către Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.


  Articolul 6

  Alineatele (1) și (3) ale articolului 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 1 iunie 2005, aprobata prin Legea nr. 285/2005, vor avea urmatorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A. către noii actionari rezultati în urma procesului de privatizare, dar nu mai tarziu de 31 octombrie 2006, depozitele persoanelor fizice la S.C. C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 88/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  .......................................................................................................................................................................(3) S.C. C.E.C. - S.A. va plati la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contribuție anuală aferenta deponentilor garantati persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Aceasta contribuție se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioara datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni ale S.C. C.E.C. - S.A., dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2006, în functie de numărul de zile rămase până la sfârșitul anului.

  (la 19-06-2006, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006 )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 22 decembrie 2005.
  Nr. 199.

  Anexă

  Lista bunurilor imobile din patrimoniul Casei de Economii și
  Consemnatiuni reflectate în bilantul contabil la 30 iunie 1996

  Nr.
  crt.
   

   
  Judet
   

   
  Descriere
   

   
  Adresa
   

  Suprafața
  totala
  (mp)*)

  Anul
  înregistrării
   

  1
   

  ALBA
   

  Teren aferent Sucursala CEC Alba Iulia:
  Sediul Nou

  Alba Iulia str. Tudor
  Vladimirescu nr. 20

  1,149.00
   

  1994
   

  2
   
   

  ALBA
   
   

  Sucursala CEC Alba Iulia Sediul Vechi
  utilitati: apa canal, instalatie termica,
  instalatie electrica; instalații telefonie

  Alba Iulia Piața Iuliu
  Maniu Nr. 13
   

  662.96
   
   

  1978
   
   

  3
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Nr. 1 Alba Iulia; utilitati:
  apa canal, centrala termica, instalatie
  electrica, telefonie

  Alba Iulia B-dul
  Transilvaniei nr. 11
   

  66.16
   
   

  1973
   
   

  4
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Nr. 2 Alba Iulia; utilitati:
  apa canal, instalatie termica, instalatie
  electrica; instalații telefonie

  Alba Iulia str. Tudor
  Vladimirescu bloc A 4
  nr. 157

  117.20
   
   

  1984
   
   

  5
   
   
   

  ALBA
   
   
   

  Agentia CEC Nr. 3 Alba Iulia; utilitati: apa
  canal, instalatie termica, instalatie
  electrica; instalații telefonie, sistem
  alarma

  Alba Iulia
  B-dul Revolutiei
  nr. 61, bloc MV5
   

  88.15
   
   
   

  1986
   
   
   

  6
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Campeni; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica; instalații telefonie,
  sistem alarma

  Campeni, str. Motilor
  nr. 1
   

  80.00
   
   

  1985
   
   

  7
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Cugir; utilitati: apa canal,
  centrala termica, instalatie electrica,
  telefonie, sistem alarma

  Cugir str. Al. Sahia
  Nr. 15, ap. 4
   

  81.26
   
   

  1970
   
   

  8
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Jidvei; utilitati: apa canal,
  instalații gaz, instalatie electrica,
  instalații telefonie

  Jidvei str. Perilor
  nr. 17
   

  49.31
   
   

  1974
   
   

  9
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Sasciori; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, instalatie gaz,
  instalații telefonie, sistem alarma

  Sasciori str. Principala
  nr. 89
   

  35.42
   
   

  1976
   
   

  10
   
   

  ALBA
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Teius; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, instalatie gaze,
  telefonie, sistem alarma

   
  Teius str. Decebal
  nr. 23
   
   

  169.46
   
   

  1992
   
   

   

  2. teren aferent

  342.00

  1992

  11
   
   

  ALBA
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Vintul de Jos; utilitati: apa
  canal, instalatie electrica, instalatie gaze,
  instalații

   
  Vintul de Jos
  str. Principala nr. 7
   
   

  97.20
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  310.00

  1994

  12
   
   

  ALBA
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Zlatna; utilitati: instalatie
  electrica, instalatie gaze; instalații
  telefonie

   
  Zlatna Calea Motilor
  nr. 15
   
   

  99.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  21.00

  1994

  13
   
   

  ALBA
   
   

  Sucursala CEC Aiud; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, instalatie gaze,
  telefonie, sistem alarma

  Aiud str. Cuza Voda
  nr. 24
   

  290.77
   
   

  1961
   
   

  14
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Ocna Mures; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, instalatie gaze,
  telefonie sistem alarma

  Ocna Mures str. Stefan
  Augustin nr. 18
   

  125.45
   
   

  1993
   
   

  15
   
   

  ALBA
   
   

  Agentia CEC Micro III; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, instalatie termoficare
  instalații telefonie

  Aiud str. Axente Sever
  bl. 23, sc. C ap. 8
   

  39.20
   
   

  1995
   
   

  16
   
   

  ALBA
   
   
   
   

  Agentia CEC Sebes; utilitati: apa canal,
  instalatie electrica, centrala termica
  telefonie sistem alarma

  Sebes B-dul Lucian Blaga
  nr. 1
   
   
   

  1,510.00
   
   

  1996
   
   

   

  2. teren aferent

  167.74

  1996

  17
   
   

  ARAD
   
   

  Ag. Ineu - instalatie de apa, canalizare,
  termoficare, electrica, telefonie, sistem de
  alarma

  Ineu - str. Dunarii
  nr. 5/A
   

  102.00
   
   

  1978
   
   

  18
   
   

  ARAD
   
   

  Ag. Pancota - instalatie de apa, canalizare,
  telefonie, sistem de alarma
   

  Pancota - str. Tudor
  Vladimirescu nr. 55
  ap. 7

  42.00
   
   

  1995
   
   

  19
   
   

  ARAD
   
   
   
   

  1. Ag. Pecica - instalatie de apa și
  canalizare, instalatie electrica, telefonie,
  sistem de alarma

  Pecica str. 2 nr. 193
   
   
   
   

  66.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  74.00

  1994

  20
   
   

  ARAD
   
   

  Ag. Macea - spatiu în cladire P+2, instalatie
  de apa, canalizare, instalatie electrica,
  telefonie

  Macea Macea nr. 1 bl. 1
  parter ap. 13
   

  31.00
   
   

  1995
   
   

  21
   
   

  ARAD
   
   

  Ag. Siria - instalatie apa, canalizare,
  instalatie electrica, telefonie, sistem de
  alarma

  Siria str. 85 Infanterie
  nr. 184
   

  115.00
   
   

  1995
   
   

  22
   
   

  ARAD
   
   

  Ag. Moneasa - instalatie de apa, canalizare,
  instalatie electrica, telefonie, sistem de
  alarma

  Moneasa str. Revolutiei
  nr. 49 bl 2A sc. B ap. 6
   

  36.00
   
   

  1992
   
   

  23

  ARAD

  Garaj - instalatie de apa rece și canalizare

  Arad str. Horia nr. 2

  16.00

  1968

  24
   
   

  ARGES
   
   

  Sucursala CEC Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica proprie,
  instalatie electrica, telefonie, alarma

  Mun. Pitesti, B-dul
  Republicii, Bl. E3b
  Centru

  3,043.21
   
   

  1996
   
   

  25
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 1 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  termoficare, sistem antiefractie

  Mun. Pitesti, Cartier
  Trivale, complex
  comercial Trivale II

  57.06
   
   

  1985
   
   

  26
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 2 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str.
  Exercitiu, bl. D16
   

  124.10
   
   

  1991
   
   

  27
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 3 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str.
  Craiovei, Complex
  comercial Negoiu

  58.66
   
   

  1969
   
   

  28
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 4 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str.
  Eremia Grigorescu,
  bl. P1

  85.73
   
   

  1987
   
   

  29
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 5 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Cartier
  Gavana II, bl. C17
   

  94.62
   
   

  1985
   
   

  30
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 6 Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str. Maior
  Sontu, bl. D4
   

  83.73
   
   

  1986
   
   

  31
   
   
   

  ARGES
   
   
   

  Agentia CEC nr. 7 Pitesti; spatiu în cladire
  cu alti proprietari; Parter; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str. 1
  Decembrie 1918, bl. M5
   
   

  75.24
   
   
   

  1985
   
   
   

  32
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Garlei Pitesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, Str.
  Garlei, bl. D2
   

  78.97
   
   

  1991
   
   

  33
   
   
   

  ARGES
   
   
   

  Agentia CEC Prundu Pitesti; spatiu în cladire
  cu alti proprietari Parter; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mun. Pitesti, B-dul
  Petrochimistilor, bl. B8
   
   

  97.79
   
   
   

  1985
   
   
   

  34
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Colibasi; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  centrala termica, antiefractie

  Mioveni, B-dul Dacia,
  Bl. P3b
   

  126.35
   
   

  1989
   
   

  35
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Costesti; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Costesti, Str.
  Victoriei, bl. C4
   

  100.14
   
   

  1984
   
   

  36
   

  ARGES
   

  Agentia CEC Domnesti; utilitati: energie
  electrica

  Comuna Domnesti
   

  31.73
   

  1977
   

  37
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Mioveni; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  antiefractie, termoficare

  Mioveni, B-dul Dacia,
  Bl. D1
   

  62.05
   
   

  1985
   
   

  38
   

  ARGES
   

  Agentia CEC Moraresti; utilitati: energie
  electrica

  Comuna Moraresti
   

  56.12
   

  1977
   

  39
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Poiana Lacului; utilitati:
  energie electrica, telefonie, apa,
  canalizare, antiefractie

  Comuna Poiana Lacului,
  bl. A2
   

  70.61
   
   

  1991
   
   

  40
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Topoloveni; utilitati: energie
  electrica, telefonie, apa, canalizare,
  antiefractie, termoficare

  Topoloveni, Zona Centru,
  Bl. CU2,
   

  124.87
   
   

  1985
   
   

  41
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 1 Curtea de Arges; utilitati:
  energie electrica, telefonie, apa,
  antiefractie, termoficare

  Curtea de Arges, Str.
  Mihai Bravu, bl. E16
   

  157.17
   
   

  1985
   
   

  42
   
   

  ARGES
   
   

  Sucursala CEC Campulung; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  centrala termica, antiefractie

  Mun. Campulung, Str.
  Nicu Leonard, Bl. A10
   

  455.86
   
   

  1984
   
   

  43
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC nr. 3 Curtea de Arges; utilitati:
  energie electrica, telefonie, apa,
  canalizare, termoficare, gaze

  Curtea de Arges, Str.
  Victoriei, bl. P3
   

  127.67
   
   

  1990
   
   

  44
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Schitu Golesti; utilitati:
  energie electrica, telefonie, apa,
  canalizare, antiefractie, termoficare

  Mun. Campulung, Bl. A1
   
   

  32.74
   
   

  1987
   
   

  45
   
   

  ARGES
   
   

  Agentia CEC Grui; utilitati: energie
  electrica, telefonie, apa, canalizare,
  termoficare

  Mun. Campulung, Str.
  Gruiului, Bl. D18A
   

  86.14
   
   

  1991
   
   

  46
   

  BACAU
   

  Agentia Agas; utilitati: instalatie
  electrica, telefonie

  Com. Agas
   

  56.27
   

  1975
   

  47
   
   

  BACAU
   
   
   
   

  1. Agentia Beresti-Tazlau; utilitati:
  instalatie sanitara, instalatie electrica,
  telefonie

  Com. Beresti Tazlau,
  nr. 486, sc. A
   
   
   

  34.21
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  8.55

  1994

  48
   

  BACAU
   

  Agentia Caiuti; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  Com. Caiuti
   

  60.21
   

  1975
   

  49
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Corbasca; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Corbasca, bl. 3,
  parter
   
   

  49.30
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  16.42

  1994

  50
   
   

  BACAU
   
   
   
   

  1. Agentia Cotofanesti; utilitati:
  instalatie sanitara, instalatie electrica,
  telefonie

  com. Cotofanesti, bl. 2,
  apt. 409
   
   
   

  71.98
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  18.00

  1994

  51
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Darmanesti; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  oras Darmanesti, str.
  Victoriei, nr. 24
   
   

  73.48
   

  1993
   

   

  2. teren aferent

  354.55

  1993

  52
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Dofteana; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Dofteana, nr. 60,
  sc. II
   
   

  45.15
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  15.03

  1994

  53
   

  BACAU
   

  Garaj Sucursala CEC Bacau, instalatie
  electrica, racord apa canal

  mun. Bacau, b-dul
  Unirii, nr. 11

  23.70
   

  1993
   

  54
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Gaiceana; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Gaiceana, bl. 3,
  sc. B, parter
   
   

  87.82
   

  1989
   

   

  2. teren aferent

  29.24

  1994

  55
   
   

  BACAU
   
   

  Agentia Izvoru Berheciului; utilitati:
  instalatie sanitara, instalatie electrica,
  telefonie

  com. Izvoru Berheciului
   
   

  72.10
   
   

  1994
   
   

  56
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Livezi; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Livezi, bl. 31,
  sc. 1
   
   

  56.56
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  56.56

  1994

  57
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Negri; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Negri, bl. 1,
  sc. D, parter
   
   

  36.10
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  12.02

  1994

  58
   

  BACAU
   

  Agentia Parincea; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Parincea, nr. 1,
  sc. I

  40.69
   

  1994
   

  59
   

  BACAU
   

  Agentia Plopana; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica

  com. Plopana
   

  64.39
   

  1994
   

  60
   

  BACAU
   

  Agentia Răcăciuni; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Răcăciuni
   

  45.83
   

  1994
   

  61
   

  BACAU
   

  Agentia Rachitoasa; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Rachitoasa
   

  57.10
   

  1994
   

  62
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Sascut; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Sascut, bl. A3 A4
   
   
   

  85.80
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  26.94

  1994

  63
   

  BACAU
   
   
   

  1. Agentia Scorteni; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Scorteni
   
   
   

  41.60
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  20.80

  1994

  64
   

  BACAU
   

  Agentia Stanisesti; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Stanisesti
   

  54.09
   

  1994
   

  65
   
   

  BACAU
   
   

  Suc. CEC Bacau; utilitati: instalatie
  sanitara, incalzire, instalatie electrica,
  telefonie

  mun. Bacau, b-dul
  Unirii, nr. 11
   

  1,673.20
   
   

  1989
   
   

  66
   

  BACAU
   

  Agentia Tamasi; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Tamasi, bl. 1,
  sc. 1

  31.84
   

  1994
   

  67
   

  BACAU
   

  Agentia Vultureni; utilitati: instalatie
  sanitara, instalatie electrica, telefonie

  com. Vultureni
   

  41.12
   

  1976
   

  68
   
   

  BACAU
   
   

  Ag. Slanic; utilitati: instalatie electrica
   
   

  oras Slanic Moldova,
  str. V. Alecsandri,
  nr. 8

  44.30
   
   

  1975
   
   

  69
   
   

  BACAU
   
   

  Agentia nr. 6 Cornisa; utilitati: instalatie
  sanitara, incalzire, instalatie electrica,
  telefonie

  mun. Bacau, str.
  Mărășești, nr. 163
   

  113.77
   
   

  1970
   
   

  70

  BACAU

  Teren aferent ag. Damienesti

  com. Damienesti

  240.00

  1996

  71

  BACAU

  Teren aferent ag. Podul Turcului

  com. Podul Turcului

  349.00

  1995

  72
   
   

  BIHOR
   
   

  Suc. Oradea; utilitati: apa, canal,
  instalatie termica, sistem securitate,
  telefonie

  Oradea, P-ta
  Independentei nr. 47,
  bl. A3-A4

  1,942.61
   
   

  1986
   
   

  73
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Baile-Felix; utilitati: apa, canal,
  instalatie electrica, telefonie, sistem aer
  condiționat

  Baile Felix, Str.
  Principala nr. 117
   

  67.20
   
   

  1972
   
   

  74
   

  BIHOR
   

  Ag. Bratca; utilitati: apa, canal, instalatie
  electrica, telefonie

  Bratca, Str. Principala
  nr. 128

  58.93
   

  1981
   

  75
   

  BIHOR
   

  Ag. Decebal; utilitati: apa, canal,
  instalatie termica, electrica, telefonie

  Oradea, b-dul Decebal
  nr. 21 bl. C85/A

  80.12
   

  1989
   

  76
   

  BIHOR
   

  Ag. Diosig; utilitati: apa, canal, instalatie
  electrica, telefonie

  Oradea, Str. Livezilor
  nr. 145

  60.38
   

  1993
   

  77
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Dimitrie Cantemir; utilitati: apa, canal,
  instalatie termica, instalatie electrica,
  telefonie

  Oradea, Str. D. Cantemir
  bl. C43
   

  53.46
   
   

  1993
   
   

  78
   

  BIHOR
   

  Ag. Dobresti; utilitati: apa, canal,
  instalatie electrica, telefonie

  Dobresti, Str.
  Principala nr. 323/C

  55.75
   

  1993
   

  79
   

  BIHOR
   
   
   

  Ag. Iosia Nord; utilitati: apa, canal,
  instalatie electrica, I, telefonie

  Iosia Nord, Str.
  Lapusului nr. 32/B
   
   

  49.28
   

  1996
   

   

  2. teren aferent

  61.00

  1996

  80
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Sacueni; utilitati: apa, canal,
  instalatie electrica, telefonie
   

  Săcuieni, Str.
  Libertatii nr. 10,
  bl. T5

  58.30
   
   

  1983
   
   

  81
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Salonta; utilitati: apa, canal,
  incalzire, instalatie electrica, telefonie,
  aer condiționat

  Salonta, Str. Republicii
  nr. 25
   

  100.41
   
   

  1981
   
   

  82
   

  BIHOR
   

  Ag. Sanmartin; utilitati: apa, canal,
  incalzire de la retea, instalatie electrica

  Comuna Sanmartin nr.
  105D, bl. AN5 ap. 4

  98.22
   

  1994
   

  83
   

  BIHOR
   

  Ag. Stefan cel Mare; utilitati: apa, canal,
  incalzire termica, instalatie electrica

  Oradea, b-dul Stefan cel
  Mare bl. D21

  133.88
   

  1994
   

  84
   

  BIHOR
   
   
   

  1. Ag. Suncuius; utilitati: apa, canal,
  instalatie electrica, telefonie

  Suncuiusi, Str. Aurel
  Vlaicu nr. 435/2
   
   

  64.39
   

  1996
   

   

  2. teren aferent

  25.00

  1996

  85
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Transilvania; utilitati: apa, canal,
  incalzire termica, instalatie electrica,
  telefonie

  Oradea, Str.
  Transilvaniei nr. 23
  bl. AN51

  91.88
   
   

  1983
   
   

  86
   
   

  BIHOR
   
   

  Ag. Valea lui Mihai; utilitati: apa, canal,
  incalzire centrala, instalatie electrica,
  telefonie

  Valea lui Mihai, Str.
  Republicii nr. 41,
  bl. U2

  73.07
   
   

  1992
   
   

  87
   

  BISTRITA
   
   
   

  1. Ag. 2 Bistrita spatiu în imobil
  S+p+2e, la S+P

  Bistrita, P-ta centrala,
  27
   
   

  240
   

  1989
   

   

  2. teren aferent

  133

   

  88
   

  BISTRITA
   

  Sucursala Mihai Eminescu, apa, canal,
  electrice, telefonie,

  Municipiul Bistrita str.
  Mihai Eminescu nr. 2

  1,109.30
   

  1995
   

  89
   

  BISTRITA
   

  Ag. Nr. 1, apa, canal, electrice, telefonie,
  C.T. sistem alarma

  Municipiul Bistrita
  bd. Decebal, nr. 44

  89.30
   

  1975
   

  90
   

  BISTRITA
   

  Suc. Petru Rares, apa, canal, electrice,
  telefonie,

  Municipiul Bistrita
  P-ta P. Rares nr. 7A

  1,128.20
   

  1984
   

  91
   
   

  BISTRITA
   
   

  Ag. 3 Bistrita, spatiu în bloc P+4 E la
  parter apa, canal, electrice, telefonie,
  centrala termica, sistem alarma

  Municipiul Bistrita bd.
  Independentei nr. 5
   

  129.40
   
   

  1994
   
   

  92
   

  BISTRITA
   

  Agentia Nasaud, apa, canal, electrice,
  telefonie, centrala termica

  Nasaud, str. Grivitei,
  nr. 2

  851.18
   

  1995
   

  93
   

  BISTRITA
   
   
   

  1. Agentia Beclean, apa, canal, electrice,
  telefonie

  Oras Beclean str. Liviu
  Rebreanu nr. 3
   
   

  176.30
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  300.00

  1994

  94
   

  BISTRITA
   

  Agentia Ilva Mare; apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem alarma

  Ilva Mare, bloc
  locuinte/parter/nr. 281

  24.28
   

  1996
   

  95
   

  BISTRITA
   

  Agentia Lechinta, apa, canal, electrice,
  telefonie, centrala termica, sistem alarma

  Comuna Lechinta str.
  Garii, nr. 281

  374.91
   

  1994
   

  96
   

  BISTRITA
   

  Ag. Lesu Ilvei, apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem alarma

  Localitatea Lesu Ilvei,
  str. Principala nr. 96

  25.43
   

  1996
   

  97
   

  BISTRITA
   

  Ag. Maieru, apa, canal, electrice, telefonie
   

  Localitatea Maieru, str.
  Principala nr. 188

  63.20
   

  1974
   

  98
   
   

  BISTRITA
   
   

  Ag. Milas, spatiu în bloc P+3 E la parter
  apa, canal, electrice, telefonie, sistem
  alarma

  Comuna Milas str.
  Principala nr. 281
   

  30.80
   
   

  1996
   
   

  99
   
   

  BISTRITA
   
   

  Ag. Pr. Bargaului, apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem alarma
   

  Localitatea Pr.
  Bargaului, Str.
  Principala, nr. 137

  72.04
   
   

  1996
   
   

  100
   

  BISTRITA
   
   
   

  1. Ag. Reteag, electrice, telefonie, sistem
  alarma

  Localitatea Reteag, str.
  Principala, nr. 337
   
   

  135.60
   

  1996
   

   

  2. teren aferent

  1,000.00

  1996

  101
   

  BISTRITA
   

  Ag. Rodna - apa, canal, electrice, telefonie,
  sistem de alarma

  Comuna Rodna str.
  Sportului nr. 96

  178.20
   

  1994
   

  102
   

  BISTRITA
   

  Ag. Sieu, apa, canal, electrice, telefonie,
  sistem alarma

  localitatea Sieu str.
  Principala, nr. 312

  19.95
   

  1994
   

  103
   

  BISTRITA
   

  Ag. Sanmihaiu de Campie, apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  Sanmihaiu de Campie str.
  Principala, nr. 43

  62.70
   

  1994
   

  104
   

  BISTRITA
   

  Ag. Teaca, instalatie apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem de alarma

  Localitatea Teaca str.
  Principala, nr. 136

  178.60
   

  1994
   

  105
   

  BISTRITA
   

  Ag. Telciu; utilitati: apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem alarma

  Com. Telciu str.
  Principala nr. 120

  88.60
   

  1994
   

  106
   
   

  BISTRITA
   
   

  Garaj imobil independent
   
   

  Municipiul Bistrita,
  str. Vasile Alecsandri
  nr. 16

  52.20
   
   

  1972
   
   

  107
   

  BOTOSANI
   

  Sucursala Jud. Botosani; utilitati: apa,
  canal, electrice, telefonie, sistem alarma

  Loc. Botosani, str.
  Piața Revolutiei, nr. 7

  4,210.29
   

  1994
   

  108
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Bucecea; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  Oras Bucecea, nr. 995,
  bl. 23 A, parter

  81.39
   

  1981
   

  109
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Calarasi; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  Comuna Calarasi, nr. 826
   

  73.92
   

  1952
   

  110
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Cristesti; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  Com. Cristesti, nr. 463
   

  35.35
   

  1952
   

  111
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Flamanzi; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  oras Flamanzi, bl. A3,
  parter

  110.07
   

  1984
   

  112
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Hlipiceni; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  com. Hlipiceni, nr. 59
   

  46.67
   

  1974
   

  113
   

  BOTOSANI
   
   
   

  1. Ag. Manoleasa; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  com. Manoleasa, nr. 10
   
   
   

  32.06
   

  1962
   

   

  2. teren aferent

  286.00

  1995

  114
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Ripiceni; utilitati: apa, canal,
  electrice, telefonie, sistem alarma

  Com. Ripiceni, aleea
  blocului, nr. 10

  50.36
   

  1980
   

  115
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Roma; utilitati: apa, canal, electrice,
  telefonie, sistem alarma

  Com. Roma, nr. 267
   

  43.71
   

  1984
   

  116
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Stefanesti; utilitati: electrice,
  telefonie, sistem alarma

  oras Stefanesti, bl. 1,
  sc. B, parter

  36.40
   

  1982
   

  117
   
   

  BOTOSANI
   
   

  Ag. Saveni; utilitati: electrice, telefonie,
  sistem alarma
   

  oras Saveni, str.
  1 Decembrie, nr. 20,
  bl. 40

  99.71
   
   

  1986
   
   

  118
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Trusesti; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Trusesti, bl. A11,
  parter

  85.73
   

  1984
   

  119
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Vladeni; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Vladeni, nr. 646,
  bl. A1, parter

  83.50
   

  1984
   

  120
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Ungureni; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Ungureni, sat.
  Plopenii Mari, nr. 300/1

  73.22
   

  1984
   

  121
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Unteni; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Unteni, nr. 340,
  parter

  22.42
   

  1984
   

  122
   
   

  BOTOSANI
   
   

  Ag. Darabani; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma
   

  oras Darabani, str. 1
  Decembrie, nr. 109,
  parter

  152.28
   
   

  1985
   
   

  123
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Braesti; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Braesti, str. Calea
  Naționala, nr. 21

  46.80
   

  1963
   

  124
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Cotusca; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Cotusca
   

  42.43
   

  1984
   

  125
   

  BOTOSANI
   

  Ag. George Enescu; utilitati: inst.
  electrice, telefonie, sistem alarma

  sat Dumeni, com. George
  Enescu, nr. 980

  39.27
   

  1964
   

  126
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Havarna; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Havarna
   

  62.61
   

  1974
   

  127
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Lisna; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  sat Lisna, com. Suharau
   

  39.27
   

  1964
   

  128
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Ibanesti; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Ibanesti
   

  70.62
   

  1964
   

  129
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Mihaileni; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com Mihaileni, str.
  Tudor Vladimirescu

  40.30
   

  1930
   

  130
   
   

  BOTOSANI
   
   

  Ag. Plevna; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma
   

  oras Dorohoi, str. Al.
  Iasomiei, nr. 8, bl.
  M13, parter

  37.88
   
   

  1983
   
   

  131
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Paltinis; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Paltinis,
  jud. Botosani

  39.58
   

  1959
   

  132
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Pomarla; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Pomarla, nr. 430
   

  20.90
   

  1982
   

  133
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Radauti Prut; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Radauti Prut,
  nr. 156

  63.83
   

  1986
   

  134
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Vorniceni; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Vorniceni,
  jud. Botosani

  101.40
   

  1974
   

  135
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Vârfu Campului; utilitati: inst.
  electrice, telefonie, sistem alarma

  com. Vârfu Campului,
  nr. 1211

  68.47
   

  1982
   

  136
   

  BOTOSANI
   

  Ag. Frumusica; utilitati: inst. electrice,
  telefonie, sistem alarma

  com. Frumusica, nr. 92
   

  53.63
   

  1952
   

  137
   
   

  BRASOV
   
   
   
   

  1. Agentia nr. 2 Aurel Vlaicu Brasov,
  Instalații: electrica, sanitara,
  antiefractie, telefonie

  Brasov, str. Aurel
  Vlaicu nr. 74
   
   
   

  108.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  206.19

  1994

  138
   
   

  BRASOV
   
   
   
   

  1. Agentia nr. 4 Valea Cetatii Brasov,
  instalații: electrice, sanitare, gaz,
  antiefractie, telefonie

  Brasov, Bd. Valea
  Cetatii nr. 28
   
   
   

  112.32
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  17.00

  1994

  139
   

  BRASOV
   

  Agentia nr. 8 Gara Brasov; instalații:
  electrica, sanitara, antiefractie, telefonie

  Brasov, Bd. Garii nr. 20
   

  64.84
   

  1966
   

  140
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Agentia Rasnov; instalații: electrica,
  gaze, sanitare, antiefractie, telefonie

  Rasnov, Cvartal ISR,
  bl. 6C
   
   

  63.00
   

  1995
   

   

  2. teren aferent

  18.00

  1995

  141
   

  BRASOV
   

  Agentia Predeal; instalații: electrica,
  sanitare, gaz, antiefractie, telefonie

  Predeal, str. M.
  Saulescu nr. 66

  67.33
   

  1970
   

  142
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Imobil Predeal; instalații: electrice,
  apa, canalizare

  Predeal, str. M.
  Saulescu nr. 113
   
   

  151.20
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  303.00

  1994

  143
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Agentia Sacele; instalații: electrice,
  sanitare, gaz, antiefractie, telefonie

  Sacele, Piața Libertatii
  nr. 21
   
   

  179.55
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  138.12

  1994

  144
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Agentia Harman; instalații: electrica,
  sanitara, telefonie, gaz, antiefractie

  Harman, str. E.
  Grigorescu nr. 616
   
   

  135.00
   

  1848
   

   

  2. teren aferent

  260.00

  1994

  145
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Agentia Rupea; instalații: electrica, gaz,
  apa, antiefractie, telefonie

  Rupea, str. Republicii
  nr. 156
   
   

  82.00
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  82.00

  1994

  146
   

  BRASOV
   
   
   

  1. Agentia Lisa; instalații: electrica,
  sanitara, telefonie, antiefractie.

  Lisa, str. Principala
  nr. 182
   
   

  112.83
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  316.70

  1994

  147
   

  BRASOV
   

  Cladire și curte Instalații: electrica, gaze
  naturale, incalzire centrala proprie

  Str. Muresenilor nr. 6
   

  1,359.95
   

   
   

  148 
   
   

      BRAILA     
   
   

  SUCURSALA CEC BRAILA                         
  utilitati: apa, canalizare, instalatie
  termica, instalatie electrica, telefon

     Bl. D. Independentei 
  nr. 19-21
   

   2,743.79
   
   

      1989     
   
   

  149
   
   

  BRAILA
   
   

  Ag. CEC nr. 2 Braila; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, instalatie
  electrica, telefon

  Calea Calarasilor
  nr. 252
   

  64.68
   
   

  1969
   
   

  150
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Baraganu; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Baraganu
   

  122.52
   

  1994
   

  151
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Bordei Verde; utilitati: apa,
  instalatie electrica, telefon

  Loc. Bordei Verde
   

  50.28
   

  1966
   

  152
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Ciresu; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Ciresu
   

  55.56
   

  1980
   

  153
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Gemenele; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Gemenele, Bl. A,
   

  120.75
   

  1978
   

  154
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Insuratei; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Oras Insuratei,
  Str. Școala

  145.45
   

  1961
   

  155
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Jirlau; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Jirlau
   

  54.23
   

  1972
   

  156
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Marasu; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Marasu
   

  56.52
   

  1972
   

  157
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Maxineni; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Maxineni
   

  60.32
   

  1980
   

  158
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Movila Miresii; utilitati: apa,
  instalatie electrica, telefon

  Loc. Movila Miresii
   

  56.56
   

  1976
   

  159
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC T. Vladimirescu; utilitati: apa,
  instalatie electrica, telefon

  Loc. Tudor Vladimirescu
   

  58.50
   

  1979
   

  160
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Sutesti; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Sutesti
   

  57.92
   

  1980
   

  161
   

  BRAILA
   

  Ag. CEC Zavoaia; utilitati: apa, instalatie
  electrica, telefon

  Loc. Zavoaia
   

  41.40
   

  1975
   

  162
   

  BUZAU
   

  Ag. Dorobanti, apa, canalizare, instalatie
  termica, instalatie electrica, telefon

  Buzau, Cart. Dorobanti,
  bl. 17

  186.32
   

  1989
   

  163
   

  BUZAU
   

  Ag. Smeeni, apa și canalizare; instalații
  electrice, telefon

  Com. Smeeni
   

  100.45
   

  1993
   

  164
   

  BUZAU
   

  Ag. Micro III, apa și canalizare, instalatie
  termica, instalatie electrica, telefon

  Buzau, Str. Unirii,
  bl. 27 A

  287.39
   

  1993
   

  165
   

  BU2AU
   

  Ag. Micro XIV, apa și canalizare, instalatie
  termica, instalatie electrica, telefon

  Buzau, cart. Micro XIV
   

  73.67
   

  1977
   

  166
   

  BUZAU
   
   
   

  1. Ag. Breaza, apa, instalatie electrica,
  telefon

  comuna Breaza
   
   
   

  456.92
   

  1991
   

   

  2. teren aferent

  357.00

  1995

  167
   

  BUZAU
   
   
   

  1. Ag. Gura Teghii, apa, instalatie
  electrica, telefon,

  com. Gura Teghii
   
   
   

  458.60
   

  1993
   

   

  2. teren aferent

  683.00

  1995

  168
   

  BUZAU
   

  Ag. Centru, apa și canalizare, instalatie
  termica, instalatie electrica, telefon

  Buzau, Bd. N. Balcescu,
  Bl. Camelia, nr. 33

  718.00
   

  1980
   

  169
   

  BUZAU
   

  Ag. Monteoru, apa și canalizare, instalatie
  electrica, instalatie termica, telefon

  sat Monteoru, com. Merei
   

  116.00
   

  1994
   

  170
   

  BUZAU
   

  Ag. Berca, apa și canalizare, instalatie
  electrica, instalatie termica, telefon

  com. Berca
   

  60.90
   

  1994
   

  171
   

  BUZAU
   

  Ag. Patarlagele, apa și canalizare,
  instalatie electrica, telefon

  oras Patarlagele,
  jud. Buzau

  125.52
   

  1994
   

  172
   

  BUZAU
   

  Ag. Parscov, apa și canalizare, instalatie
  electrica, telefon

  com. Parscov
   

  58.83
   

  1994
   

  173
   

  BUZAU
   

  Ag. Beceni, apa și canalizare, instalatie
  electrica, telefon

  COM. BECENI
   

  68.12
   

  1994
   

  174
   

  BUZAU
   

  Ag. Cislau, apa și canalizare, instalatie
  electrica, telefon

  com. Cislau
   

  60.74
   

  1994
   

  175

  BUZAU
   
   

  1. Ag. Merei, instalatie electrica, telefon

  com. Merei
   
   

  61.79

  1994

   

  2. teren aferent

  62.00

  1995

  176

  BUZAU
   
   

  1. Ag. Sapoca, instalatie electrica, telefon

  com. Sapoca
   
   

  48.29

  1994

   

  2. teren aferent

  70.00

  1995

  177

  BUZAU
   
   

  1. Ag. Podgoria, instalatie

  sat Oratia, com.
  Podgoria
   

  74.81

  1995

   

  2. teren aferent

  88.00

  1995

  178

  BUZAU
   
   

  Ag. Tintesti, instalatie electrica

  com. Tintesti
   
   

  75.20

  1995

   

  2. teren aferent

  75.20

  1995

  179

  BUZAU
   
   

  1. Ag. Luciu, instalatie electrica, incalzire

  com. Luciu,
   
   

  85.00

  1995

   

  2. teren aferent

  85.00

  1995

  180
   
   

  BUZAU
   
   
   
   

  1. Ag. Gl Sarat, spatiu în cladire, parter,
  instalatie electrica, incalzire cu sobe
  teracota, fosa vidanjabila

  com. Gl. Sarat
   
   
   
   

  72.70
   
   

  1995
   
   

   

  2. teren aferent

  72.70

  1995

  181
   
   
   

  CARAS SEVERIN
   
   
   

  Sucursala Resita; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, instalatie
  electrica, instalații antiefractie,
  telefonie, cablare structurata

  Resita Str. 1 Dec. 1918,
  Nr. 9
   
   

  662.30
   
   
   

  1980
   
   
   

  182
   
   
   

  CARAS SEVERIN
   
   
   

  Agentia Micro I Resita; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, instalatie
  electrica, instalații antiefractie,
  telefonie

  Resita Str. Tineretului
  Nr. 5
   
   

  28.80
   
   
   

  1995
   
   
   

  183
   
   

  CARAS SEVERIN
   
   

  Agentia Bozovici; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie electrica, instalații
  antiefractie

  Bozovici Bl. 42,
  Nr. 267G
   

  76.00
   
   

  1994
   
   

  184
   
   
   

  CALARASI
   
   
   

  Sucursala CEC Calarasi, apa și canalizare,
  instalatie termica, instalatie electrica,
  instalatie antiefractie și PSI, telefonie,
  cablare structurata

  Calarasi, str. Progresul
  nr. 23 bl. BBB
   
   

  1,328.62
   
   
   

  1994
   
   
   

  185
   
   
   

  CALARASI
   
   
   

  Agentia nr. 1 Calarasi, apa și canalizare,
  instalatie termica, instalatie electrica,
  instalatie antiefractie și PSI, telefonie,
  cablare structurata

  Calarasi, str. Prel.
  București, bl. A4
   
   

  186.35
   
   
   

  1992
   
   
   

  186
   
   
   

  CALARASI
   
   
   

  Agentia nr. 2 Calarasi, apa și canalizare,
  instalatie termica, instalatie electrica,
  instalatie antiefractie și PSI, telefonie,
  cablare structurata

  Calarasi, str. Traian
  bl. 36
   
   

  395.24
   
   
   

  1979
   
   
   

  187

  CALARASI

  Agentia Ileana, instalatie electrica, telefon

  comuna Ileana

  82.43

  1972

  188
   

  CALARASI
   
   
   

  1. Agentia Dragos-Voda, instalatie electrica,
  telefon

  comuna Dragos-Voda
   
   
   

  164.36
   

  1973
   

   

  2. teren aferent

  125.50

  1995

  189
   

  CALARASI
   

  Agentia CEC Lehliu-Gara, instalatie
  electrica, telefon

  oras Lehliu-Gara
   

  132.71
   

  1994
   

  190

  CALARASI

  Agentia Borcea, instalatie electrica, telefon

  comuna Borcea

  80.38

  1994

  191

  CALARASI

  Agentia Roseti, instalatie electrica, telefon

  comuna Roseti

  97.03

  1994

  192
   

  CALARASI
   

  Sucursala Oltenita, instalatie electrica,
  telefon

  str. Argesului nr. 78-80
   

  217.97
   

  1976
   

  193
   

  CALARASI
   

  Agentia Fundulea, instalatie electrica,
  telefon

  oras Fundulea
   

  75.91
   

  1971
   

  194
   

  CALARASI
   
   
   

  1. Agentia Ulmeni, instalatie electrica,
  telefon

  comuna Ulmeni
   
   
   

  191.92
   

  1960
   

   

  2. teren aferent

  800.00

  1994

  194
   

  CALARASI
   

  Agentia Manastirea, instalatie electrica,
  telefon

  comuna Manastirea
   

  43.33
   

  1975
   

  195
   

  CALARASI
   

  Agentia Budesti, instalatie electrica,
  telefon

  oras. Budesti
   

  197.93
   

  1996
   

  196
   
   

  CLUJ
   
   

  Sucursala CEC Cluj-Napoca
   
   

  Cluj-Napoca, str. 21
  Decembrie 1989 nr.
  23-35

  1,974.65
   
   

  1986
   
   

  197
   
   

  CLUJ
   
   

  Agentia CEC nr. 6; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, instalatie
  electrica

  Cluj-Napoca, str. Albac,
  nr. 1
   

  53.16
   
   

  1972
   
   

  198
   
   
   

  CLUJ
   
   
   

  Agentia CEC nr. 7; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica proprie
  instalatie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Cluj-Napoca, str. Aurel
  Vlaicu nr. 3, bl. R2,
  sc. 8 jud. Cluj
   

  67.28
   
   
   

  1981
   
   
   

   
  199
   
   

   
  CLUJ
   
   

  Agentia CEC nr. 8; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica proprie
  instalatie electrica, telefonie instalatie
  antiefractie

  Cluj-Napoca, str.
  Izlazului nr. 18, bl. C
  jud. Cluj
   

  91.18
   
   
   

  1983
   
   
   

  200
   
   
   

  CLUJ
   
   
   

  Agentia CEC nr. 9; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, instalatie
  electrica, telefonie, instalatie mixta
  antiefractie și de

  Cluj-Napoca, str.
  Fantanele nr. 7, bl. A
   
   

  70.89
   
   
   

  1983
   
   
   

  201
   
   

  CLUJ
   
   

  Agentia CEC Huedin; utilitati: apa -
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie și de PSI

  Huedin, str. Vladeasa
  nr. 4, bl. M
   

  104.26
   
   

  1995
   
   

  202
   
   

  CLUJ
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Gilau, instalații de apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  incalzire, instalatie de alarma.

  comuna Gilau, str.
  Principala nr. 389
   
   
   

  140.94
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  840.00

  1994

  203
   
   
   

  CLUJ
   
   
   

  Agentia CEC Izvoru Crisului; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica proprie
  instalatie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie.

  comuna Izvoru Crisului
  nr. 62
   
   

  70.55
   
   
   

  1973
   
   
   

  204
   
   
   

  CLUJ
   
   
   

  Sucursala CEC Turda; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica proprie
  instalatie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie și PSI.

  Turda, Piața Română
  nr. 15 A
   
   

  2,041.37
   
   
   

  1994
   
   
   

  205
   
   

  CLUJ
   
   
   
   

  1. Agentia CEC nr. 1 Campia Turzii,
  utilitati: instalatie de energie electrica,
  apa, canalizare, telefonie

  Campia Turzii, str. Cuza
  Voda nr. 11
   
   
   

  202.98
   
   

  1993
   
   

   

  2. teren aferent

  351.00

  1994

  206
   
   

  CLUJ
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Iclod; utilitati: instalatie
  de energie electrica și telefonie, instalatia
  de alarma

  comuna Iclod nr. 373
   
   
   
   

  86.00
   
   

  1960
   
   

   

  2. teren aferent

  2,742.00

  1994

  207
   

  CLUJ
   

  Agentia CEC Vultureni, instalatie de energie
  electrică, telefonie și instalatie de alarma 

  comuna Vultureni
         nr. 143 A        

  56.89
   

  1971
   

  208
   

  CLUJ
   

  Agentia CEC Belis; utilitati: instalatie de
  energie electrica, telefonie, instalatie de

  comuna Belis nr. 105
   

  32.36
   

  1973
   

  209
   
   

  CLUJ
   
   

  Agentia CEC Catcau; utilitati: instalatie de
  energie electrica, telefonie, instalatie de
  alarma. Încălzirea se face cu sobe cu lemne.

  comuna Catcau nr. 97
   
   

  78.05
   
   

  1972
   
   

  210
   

  CLUJ
   

  Agentia CEC nr. 1 Turda
   

  Turda, Calea Victoriei
  102-104 Bl. E125

  83.80
   

  1985
   

  211
   
   

  COVASNA
   
   
   
   

  1. Sucursala CEC Sf. Gheorghe; utilitati:
  apa, canal, CT propriu, en. electrica,
  telefon

  Sf. Gheorghe, P-ta Mihai
  Viteazul nr. 2
   
   
   

  894.55
   
   

  1982
   
   

   

  2. teren aferent

  173.00

  1994

  212
   
   

  COVASNA
   
   

  Agentia CEC Baraolt; utilitati: apa. canal,
  CT propriu, en. electrica, telefon, sistem
  securitate electronică antiefractie

  Baraolt, str. Libertatii
  nr. 32. Bl. 5. Sc. A.
   

  99.29
   
   

  1982
   
   

  213
   
   

  COVASNA
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Covasna; utilitati: apa,
  canal, CT propriu, en. electrica, telefon,
  sistem securitate electronică antiefractie

  Covasna, str. Brazilor
  nr. 2. Bl. 1. Sc. A.
   
   
   

  94.36
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  22.00

  1994

  214
   

  COVASNA
   
   
   

  1. Agentia CEC Araci; utilitati: apa.
  canalizare, en. electrica, telefon

  Araci, str. Principala
  nr. 340
   
   

  127.60
   

  1978
   

   

  2. teren aferent

  1,419.00

  1995

  215
   

  COVASNA
   

  Agentia CEC Cernat; utilitati: en. electrica,
  telefon

  Cernat str. Principala
  nr. 456 B

  60.09
   

  1988
   

  216
   

  COVASNA
   

  Agentia CEC Ojdula; utilitati: apa, canal,
  en. electrica, telefon

  Ojdula str. Principala
  nr. 953 bl. 2

  40.80
   

  1979
   

  217
   

  COVASNA
   

  Agentia CEC Ozun; utilitati: apa, canal, en.
  electrica, telefon

  Ozun str. Gabor Aron
  nr. 101. Bl. 8. Sc. A.

  69.57
   

  1979
   

  218
   

  COVASNA
   
   
   

  1. Agentia CEC Zabala; utilitati: canal, en.
  electrica, telefon

  Zabala str. Principala
  nr. 722/B
   
   

  94.72
   

  1967
   

   

  2. teren aferent

  493.00

  1995

  219

  COVASNA
   
   

  1. Agentia CEC Zagon

  Zagon str. Principala
  nr. 341
   

  224.40

  1895

   

  2. teren aferent

  2,871.00

  1994

  220
   
   

  COVASNA
   
   

  Agentia CEC nr. 2. Tg. Secuiesc; utilitati:
  apa, canal, en. electrica, telefon, sistem
  securitate electronică antiefractie și PSI

  Tg. Secuiesc str. 1
  Decembrie 1918 bl. 22.
  Sc. B

  21.76
   
   

  1982
   
   

  221
   
   
   

  COVASNA
   
   
   

  Ag. CEC Bretcu; utilitati: apa, canal, en.
  electrica, telefon, CT comun cu gaz, sistem
  de securitate electronică și antiefractie,
  PSI

  Str. Principala nr. 215
   
   
   

  40.79
   
   
   

  1996
   
   
   

  222
   
   
   

  COVASNA
   
   
   
   
   

  Ag. CEC Intorsura Buzaului; utilitati apa,
  canal, CT propriu cu en. electrica, telefon,
  sist. securitate electronică antiefractie și
  PSI

  Str. Hanului nr. bl. 9,
  Sc. C
   
   
   
   

  73.64
   
   
   

  1996
   
   
   

   

  teren aferent

   

  1996

  223
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 1 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Str. Stefan
  cel Mare nr. 44, bl. M
  16, parter

  129.33
   
   

  1978
   
   

  224
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 2 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Str. Mircea
  cel Batran nr. 146
  parter

  108.24
   
   

  1966
   
   

  225
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 4 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, B-dul. I.C.
  Bratianu nr. 46, parter
   

  122.94
   
   

  1972
   
   

  226
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 5 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Str.
  Albatrosului nr. 4,
  bl. AV23 parter

  63.37
   
   

  1982
   
   

  227
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 6 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, B-dul. Tomis,
  nr. 238, bl. TD 17,
  parter

  79.31
   
   

  1982
   
   

  228
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 7 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Str.
  Eliberarii nr. 24,
  bl. IV 16, parter

  123.30
   
   

  1982
   
   

  229
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 8 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, B-dul. Tomis,
  nr. 324, bl. ST 6,
  parter

  131.92
   
   

  1984
   
   

  230
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 9 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Aleea Daliei,
  nr. 12, bl. L 119 parter
   

  132.24
   
   

  1984
   
   

  231
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 10 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Sos.
  Mangaliei nr. 71,
  bl. PF 5, parter

  120.08
   
   

  1984
   
   

  232
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 11 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, Str. Soveja,
  nr. 104. bl. 40 A,
  parter

  132.03
   
   

  1985
   
   

  233
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. 12 Constanta; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, B-dul.
  I.C. Bratianu nr.
  186, bl. SR 5, parter

  199.87
   
   

  1994
   
   

  234
   
   
   

  CONSTANTA
   
   
   

  Ag. Mangalia 2, spatiu în cladire cu alti
  proprietari, construcție P+4E; utilitati:
  apa, canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Mangalia, B-dul 1
  Decembrie 1918 nr. 4,
  bl. M5, parter
   

  114.98
   
   
   

  1984
   
   
   

  235
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Mangalia 3; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Mangalia, Str. Rozelor,
  nr. 1, bl. H1 B, parter
   

  145.38
   
   

  1986
   
   

  236
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Navodari; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Navodari, Str.
  Constantei nr. 5,
  bl. E1, parter

  83.47
   
   

  1984
   
   

  237
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Harsova; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Harsova, Str. Vadului,
  nr. 26, bl. V6, parter
   

  119.59
   
   

  1982
   
   

  238
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Negru Voda; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Negru Voda, Sos.
  Constantei nr. 52,
  bl. C1, parter

  122.06
   
   

  1990
   
   

  239
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. M. Kogălniceanu; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  M. Kogălniceanu, Str.
  Tudor Vladimirescu,
  nr. 46, bl. TV 2, parter

  93.39
   
   

  1988
   
   

  240
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Suc. Medgidia; utilitati: inst. antiefractie
  apa, canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie

  Medgidia, Str. Halei,
  nr. 1, bl. B1, parter
   

  382.64
   
   

  1973
   
   

  241
   

  CONSTANTA
   

  Garaj Medgidia, fără; utilitati
   

  Medgidia, Str. Rahovei,
  zona blocurilor "R"

  27.00
   

  1995
   

  242
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. IMUM; utilitati: apa, canal, termoficare,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Constanta, Str.
  Independentei nr. 51,
  bl. 51, parter

  114.48
   
   

  1991
   
   

  243
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Cernavoda 1; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Cernavoda, Str. Unirii,
  nr. 15, bl. R4, sc. A.
  parter

  144.12
   
   

  1992
   
   

  244
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Cobadin; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Cobadin, Str.
  Constantei nr. 1, bl.
  RB 3, sc. B, parter

  66.02
   
   

  1992
   
   

  245
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Basarabi; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Basarabi, Str. Calea
  Dobrogei nr. 1, parter
   

  94.53
   
   

  1982
   
   

  246
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Ostrov; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Ostrov, Str. 1 Mai,
  nr. 64, parter
   

  56.32
   
   

  1994
   
   

  247
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Cogealac; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Cogealac, Str. Postei,
  nr. 23, bl. GO2, parter
   

  66.14
   
   

  1992
   
   

  248
   
   

  CONSTANTA
   
   

  Ag. Saraiu; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Saraiu, Str. Nicolae
  Maraloi nr. 32, parter
   

  53.12
   
   

  1971
   
   

  249
   
   

  CONSTANTA
   
   

  P. L. Tomis; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Constanta, B-dul Tomis,
  nr. 79-81, parter
   

  1,112.56
   
   

  1969
   
   

  250
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Sucursala CEC Targoviste; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie

  Targoviste, b-dul Mircea
  cel Batran nr. 3A,
  bl. A1

  1,062.00
   
   

  1981
   
   

  251
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Sucursala CEC Targoviste, (sediu II)
  utilitati: apa, canal
   

  Targoviste, b-dul Mircea
  cel Batran nr. 3A,
  bl. A1

  789.00
   
   

  1982
   
   

  252
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Micro III; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Targoviste, str. C-țin
  Brancoveanu nr. 70,
  bl. 18B, parter

  207.00
   
   

  1993
   
   

  253
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Micro IX; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Targoviste, b-dul
  Independentei nr. 14,
  bl. 9, parter

  73.00
   
   

  1973
   
   

  254
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Micro XI; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Targoviste, str. Stanica
  Ilie nr. 1, bl. 42C,
  parter

  76.00
   
   

  1982
   
   

  255
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC A.I. Cuza; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Targoviste, Calea
  București nr. 11,
  bl. H1 B, parter

  78.00
   
   

  1994
   
   

  256
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Pucioasa; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Pucioasa, Str.
  Fantanelor, bl. 3B,
  sc. A, parter

  175.00
   
   

  1994
   
   

  257
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Moreni; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Moreni, Str. Pantea Ion,
  bl. P, sc. C, parter
   

  102.00
   
   

  1987
   
   

  258
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Titu; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Titu, Str. I.C.
  Visarion nr. 1, bl. 7A,
  sc. A, parter

  114.00
   
   

  1996
   
   

  259
   
   

  DAMBOVITA
   
   

  Agentia CEC Valea Lunga; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Valea Lunga
   
   

  41.00
   
   

  1996
   
   

  260
   

  DAMBOVITA
   

  Agentia CEC Slobozia Moara; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,

  Comuna Slobozia Moara
   

  72.00
   

  1972
   

  261
   

  DAMBOVITA
   

  Teren aferent suc. Gaesti
   

  Gaesti, str. 1 Decembrie
  1918 nr. 34

  1,000.00
   

  1992
   

  262
   
   

  DOLJ
   
   

  Sucursala Craiova, S+P+1E; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Craiova, str. Dumitru,
  bl. 1-3-5
   

  2,474.15
   
   

  1987
   
   

  263
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Piața Garii; utilitati: apa. canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Craiova, B-dul Carol I,
  bl. V
   

  66.71
   
   

  1973
   
   

  264
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Eroilor; apa, canalizare termoficare,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Craiova, cartier
  Eroilor, str. Caracal,
  Complex DACIA

  79.89
   
   

  1973
   
   

  265
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. Cl. București, A 21, apa, canalizare,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Craiova, str. Cl.
  București, Bl. A21
   

  109.95
   
   

  1991
   
   

  266
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC M-sal I. Antonescu, apa, canalizare,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalații antiefractie, PSI

  Craiova, Str. Victor
  Gomoiu, bl. I24, sc. 1,
  ap. 1

  103.06
   
   

  1993
   
   

  267
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Orizont apa, canalizare, termoficare,
  energie electrica, telefonie

  Craiova, B-dul Oltenia,
  bl. 72B, sc. 1, ap. 2

  65.89
   

  1993
   

  268
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Craiovita Noua, apa, canalizare,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Craiova, str. Aleea Ion
  Vasilescu, bl. 157G,
  sc. 1, ap. 4

  53.04
   
   

  1994
   
   

  269
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Nicolae Titulescu, apa, canalizare,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Craiova, str. Maria
  Tanase, bl. 1, sc. 1,
  ap. 3

  58.15
   
   

  1994
   
   

  270
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Cl. București bl. N1, apa,
  canalizare, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Craiova, Cl. București,
  bl. N1, sc. 1, ap. 2
   

  81.22
   
   

  1994
   
   

  271
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Rovine, apa, canalizare, termoficare,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Craiova, str. Gogu
  Constantinescu, bl. F19,
  sc. 1, ap. 2

  66.26
   
   

  1994
   
   

  272
   
   

  DOLJ
   
   

  Ag. CEC Filiasi, apa, canalizare, termoficare
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Oras Filiasi, str. I.
  Racoteanu, bl. 13,
  parter

  112.78
   
   

  1989
   
   

  273
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Melinesti energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Melinesti
   

  55.26
   

  1974
   

  274
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Murgasi, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Murgasi, str.
  Popa Murgaseanu nr. 150

  18.42
   

  1982
   

  275
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Bechet, apa, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Oras Bechet, str. Mircea
  Eliade nr. 9
   
   

  91.54
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  1,969.00

  1994

  276
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Dabuleni, oras energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Dabuleni, str.
  Victoriei nr. 57
   
   

  140.42
   

  1950
   

   

  2. teren aferent

  650.00

  1994

  277
   

  DOLJ
   

  Sucursala CEC Bailesti, apa, canalizare,
  energie electrica, telefonie, termica

  Oras Bailesti, str.
  Victoriei nr. 166

  1,707.26
   

  1996
   

  278
   
   

  DOLJ
   
   

  AG. CEC Bailesti, energie electrica,
  telefonie, apa, termoficare
   

  Oras Bailesti, str.
  Victoriei nr. 106,
  bl. A2, sc. 1

  87.53
   
   

  1985
   
   

  279
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Motatei, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie,

  Comuna Motatei nr. 2545
   
   
   

  115.13
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  600.00

  1994

  280
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Macesul de Jos energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Macesul de Jos,
  nr. 39

  102.44
   

  1995
   

  281
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Lipov, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Comuna Lipov nr. 631
   

  38.41
   

  1991
   

  282
   

  DOLJ
   

  Ag. CEC Birca, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie

  Comuna Birca, str. Mihai
  Viteazul nr. 255

  105.96
   

  1994
   

  283
   

  DOLJ
   

  Ag. Segarcea, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie, termoficare

  Oras Segarcea, str.
  Unirii, bl. A5

  181.00
   

  1994
   

  284
   
   
   

  DOLJ
   
   
   

  Ag. CEC Maglavit, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie
   
   

  Comuna Maglavit, Blocul
  Specialistilor, sc. 1,
  et. 1, ap. 1, Calea
  Severinului nr. 66

  56.01
   
   
   

  1993
   
   
   

  285
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Ciupercenii Noi, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Ciupercenii Noi,
  str. Granicerilor nr. 1
   
   

  63.25
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  800.00

  1994

  286
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Bistret, energie electrica,
  telefonie, instalatie

  Comuna Bistret, str.
  Principala nr. 1029
   
   

  160.47
   

  1994
   

   

  2. teren aferent

  1,080.00

  1994

  287
   

  DOLJ
   
   
   

  1. Ag. CEC Calafat, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefracție

  Calafat, str. Ghe. Doja,
  nr. 10
   
   

  172.23
   

  1993
   

   

  2. teren aferent

  800.00

  1993

  288
   
   

  GALATI
   
   

  Sucursala CEC Galați; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica, telefonie,
  instalatie antiefractie.

  Galați, str. Domneasca
  nr. 26 Bloc Modern
   

  2,237.81
   
   

  1995
   
   

  289
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC nr. 5 Tiglina II Galați, energie
  electrica, telefonie, instalatie
  antiefracție

  Galați, str. G. Cosbuc
  nr. 1 Tiglina II
   

  242.62
   
   

  1966
   
   

  290
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC nr. 6 Galați; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Galați, str. Lebedei
  nr. 1 Micro 16
   

  81.14
   
   

  1971
   
   

  291
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC nr. 7 Galați; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Galați, str. N. Leonard
  nr. 19 bl. C15 sc. 1,
  parter cart. A. Vlaicu

  128.00
   
   

  1993
   
   

  292
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC nr. 8 Galați; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Galați, str. Brailei
  nr. 15, bl. R1, sc. 2,
  Mazepa I

  771.90
   
   

  1977
   
   

  293
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC Piața Centrala; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Galați, str. Traian
  nr. 81, bl A2, sc. 1
   

  175.14
   
   

  1993
   
   

  294
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC Micro 40 Galați; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie antiefractie

  Galați, str. H. Coanda
  nr. 15, bl. J12, sc. 1,
  Micro 40

  104.60
   
   

  1984
   
   

  295
   
   
   

  GALATI
   
   
   

  Agentia CEC Tecuci, (fosta Suc. ors.)
  utilitati: apa, canal, termoficare, energie
  electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Tecuci, str. 1 Decembrie
  1918 nr. 85 jud. Galați
   
   

  2,638.68
   
   
   

  1996
   
   
   

  296
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC nr. 1 Tecuci; utilitati: apa,
  canal, termoficare, energie electrica,
  telefonie, antiefractie

  Tecuci, str. Gh.
  Petrascu nr. 50 bl. I3A,
  jud. Galați

  66.40
   
   

  1976
   
   

  297
   
   
   

  GALATI
   
   
   

  Agentia CEC Beresti; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie electrica,
  telefonie, instalatie
   

  Beresti, str.
  Trandafirilor nr. 84,
  bl. C2, sc. 1, jud.
  Galați

  82.57
   
   
   

  1978
   
   
   

  298
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC Tg. Bujor; utilitati: apa, canal,
  termoficare, energie
   

  Tg. Bujor, str. E.
  Grigorescu 72, bl. A1,
  sc. 2 jud. Galați

  86.98
   
   

  1980
   
   

  299
   

  GALATI
   

  Agentia CEC Baleni; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  Com. Balenu, Jud. Galați
   

  57.60
   

  1973
   

  300
   

  GALATI
   

  Agentia CEC Liesti; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  com. Liesti, jud. Galați
   

  72.25
   

  1971
   

  301
   
   

  GALATI
   
   

  Agentia CEC Mastacani; utilitati: apa,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  com. Mastacani jud.
  Galați
   

  35.36
   
   

  1960
   
   

  302
   
   

  GALATI
   
   
   
   

  1. Agentia CEC Umbrărești Deal; utilitati:
  apa, energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  com. Umbrărești,
  jud. Galați
   
   
   

  57.60
   
   

  1992
   
   

   

  2. teren aferent

  60.00

  1995

  303
   

  GALATI
   

  Agentia CEC Cudalbi; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  com. Cudalbi, bloc G3,
  sc. 1, parter

  91.50
   

  1995
   

  304
   
   

  GIURGIU
   
   

  AG. CEC NR. 2 GIURGIU; utilitati: apa,
  canalizare, instalatie termica, energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  Giurgiu. Str. București,
  bl. 45/4D
   

  126.19
   
   

  1985
   
   

  305
   
   

  GIURGIU
   
   

  AG. CEC MIHAILESTI; utilitati: apa,
  canalizare, energie electrica, telefonie,
  sistem de alarma, PSI

  com. MIHAILESTI
   
   

  77.40
   
   

  1972
   
   

  306
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC HOTARELE; utilitati: energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. HOTARELE
   

  79.30
   

  1973
   

  307
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC BANEASA; utilitati: energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  BANEASA JUD. GIURGIU
   

  71.30
   

  1973
   

  308
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC CALUGARENI; utilitati; telefonie,
  sistem de alarma, PSI,

  com. CALUGARENI
   

  82.00
   

  1972
   

  309
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC GHIMPATI; utilitati: inst. electrica,
  telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. GHIMPATI
   

  76.50
   

  1972
   

  310
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC ROATA; utilitati: energie electrica,
  telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. ROATA
   

  75.50
   

  1972
   

  311
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC BOLINTIN DEAL; utilitati: energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. BOLINTIN DEAL
   

  35.00
   

  1993
   

  312
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC GRADINARI; utilitati, energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. GRADINARI
   

  76.30
   

  1972
   

  313
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC IZVOARELE; utilitati; energie
  electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. IZVOARELE
   

  58.20
   

  1980
   

  314
   

  GIURGIU
   

  AG. CEC VEDEA; utilitati: energie electrica,
  telefonie, sistem de alarma, PSI

  com. VEDEA
   

  78.70
   

  1972
   

  315
   
   

  GORJ
   
   

  Sediul vechi Sucursala Tg-Jiu; utilitati:
  apa, energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie.

  Tg. Jiu, Str. Traian,
  bl. C1, parter
   

  756.20
   
   

  1986
   
   

  316
   
   

  GORJ
   
   
   
   

  1. Agentia CEC. nr. 3 Tg-Jiu; utilitati: apa,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie.

  Tg. Jiu, Str. 1
  Decembrie 1918, bl. 67
   
   
   

  121.80
   
   

  1991
   
   

   

  2. teren aferent

  20.00

  1994

  317
   
   

  GORJ
   
   

  Agentia Rovinari; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalație antiefractie
   

  Rovinari, Str.
  Minerilor, bl. M2,
  parter

  146.50
   
   

  1991
   
   

  318
   
   

  GORJ
   
   
   
   

  1. Agentia Baia de Fier; utilitati: apa,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Comuna Baia de Fier
   
   
   
   

  100.00
   
   

  1995
   
   

   

  2. teren aferent

  100.00

  1995

  319
   

  GORJ
   
   
   

  Agentia Turceni; utilitati: apa, energie
  electrica,

  Localitatea Turceni
   
   
   

  82.80
   

  1996
   

   

  2. teren aferent

  16.94

  1996

  320
   

  GORJ
   
   
   

  1. Agentia Matasari; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  bl. C5, parter, loc.
  Matasari
   
   

  102.85
   

  1981
   

   

  2. teren aferent

  20.19

  1996

  321
   

  GORJ
   
   
   

  1. Agentia CEC Runcu; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Runcu
   
   
   

  78.00
   

  1996
   

   

  2. teren aferent

  89.87

  1996

  322
   

  GORJ
   

  Agentia CEC Albeni; utilitati: apa, energie
  electrica, telefonie, instalatie antiefractie

  Comuna Albeni
   

  68.07
   

  1974
   

  323
   
   

  GORJ
   
   

  Agentia CEC nr. 2 Tg Jiu; utilitati: apa,
  energie electrica, telefonie, instalatie
  antiefractie

  Str. 9 Mai, bl. 6,
  parter
   

  82.30
   
   

   
   
   

  324
   
   

  GORJ
   
   

  Agentia nr. 3 (garaj) cu destinatie magazie:
  utilitati energie electrica
   

  Tg Jiu. Str. 1 decembrie
  1918, bl. 67, sc. 1,
  parter

  41.05
   
   

  1992
   
   

  325
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Atid P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Atid, str. Principala
  nr. 18
   
   
   

  109.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  1,677.00

  1994

  326
   
   
   

  HARGHITA
   
   
   

  Agentia Baile Tusnad S+P+m,
  utilitati: apa, canalizare, curent electric,
  linie telefonica, sistem de alarma, centrala
  termica proprie

  Baile Tusnad, str.
  Oltului nr. 89
   
   

  650.70
   
   
   

  1995
   
   
   

  327
   
   
   

  HARGHITA
   
   
   

  Agentia Balan P+E; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma, centrala
  termica proprie

  Balan, str. 1 Decembrie
  nr. 32/A
   
   

  184.00
   
   
   

  1995
   
   
   

  328
   
   
   

  HARGHITA
   
   
   

  Agentia Borsec S+P+m; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma, centrala
  termica proprie

  Borsec, str. 7 Izvoare
  nr. 8
   
   

  654.00
   
   
   

  1995
   
   
   

  329
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Carta; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica

  Carta, str. Principal,
  nr. 249
   
   
   

  450.00
   
   

  1995
   
   

   

  2. teren aferent

  1,592.00

  1995

  330
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Ciumani P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Ciumani, P-ta Borsos
  Miklos, nr. 208
   

  73.00
   
   

  1991
   
   

  331
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Dealu P; utilitati: apa,
  canalizare retea locala, curent electric,
  linie telefonica, sistem de alarma

  Dealu, str. Principala
  nr. 653
   

  33.00
   
   

  1994
   
   

  332
   
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   
   

  Agentia Frumoasa P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma, centrala
  termica proprie

  Frumoasa, str. Bisericii
  nr. 218
   
   
   
   

  361.97
   
   
   

  1995
   
   
   

   

  2. teren aferent

  1,118.00

  1995

  333
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Libertatii Gheorgheni P; utilitati:
  apa, canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma, punct termic

  Gheorgheni, str.
  Florilor nr. 41, sc. E
   

  250.85
   
   

  1995
   
   

  334
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Lueta P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Lueta, str. Principala
  nr. 1033
   
   
   

  68.30
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  428.00

  1994

  335
   

  HARGHITA
   
   
   

  1. Agentia Lunca de Jos; utilitati: curent
  electric,

  Lunca de Jos, str.
  Principala nr. 651
   
   

  161.50
   

  1995
   

   

  2. teren aferent

  540.00

  1995

  336
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Lupeni P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Lupeni, str. Principala
  nr. 653
   

  180.00
   
   

  1994
   
   

  337
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Martinis; utilitati: apa,
  canalizare curent electric, linie telefonica,
  sistem de alarma

  Martinis, str.
  Principala nr. 8
   
   
   

  62.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  1,536.00

  1994

  338
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Mugeni P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Mugeni, str. Principala
  nr. 122
   

  109.00
   
   

  1994
   
   

  339
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Petofi Sandor; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, telefonica,
  sistem de alarma, punct termic comun

  Miercurea Ciuc, str.
  Florilor nr. 24
   

  737.35
   
   

  1994
   
   

  340
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Plaiesii de Jos P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Plaiesii de Jos, str.
  Principala nr. 234
   

  103.20
   
   

  1995
   
   

  341
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Praid; utilitati: apa, canalizare,
  curent electric, linie telefonica, sistem de
  alarma, centrala termica proprie

  Praid, str. Principala
  nr. 118
   
   
   

  87.00
   
   

  1994
   
   

   

  2. teren aferent

  795.00

  1994

  342
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Remetea P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Remeta, str. Principala
  nr. 835, bloc 3
   

  60.00
   
   

  1989
   
   

  343
   
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   
   

  1. Agentia Sandominic; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma, centrala
  termica proprie

  Sandominic, str.
  Principala, nr. 507
   
   
   
   

  194.58
   
   
   

  1995
   
   
   

   

  2. teren aferent

  800.00

  1995

  344
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Sanmartin; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric linie telefonica,
  sistem de alarma, centrala termica proprie

  Sanmartin, str.
  Principala nr. 34A
   

  264.46
   
   

  1995
   
   

  345
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Sarmas; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Sarmas, str. Principala,
  bl. 3
   

  78.05
   
   

  1993
   
   

  346
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Sicilieni P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Siculeni, str.
  Principala nr. 835
   

  207.50
   
   

  1995
   
   

  347
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Subcetate P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Subcetate, str.
  Principala, bloc nr. 1
   

  52.72
   
   

  1993
   
   

  348
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Suseni; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric linie telefonica,
  sistem de alarma

  Suseni, str. Principala,
  nr. 212
   
   
   

  573.00
   
   

  1995
   
   

   

  2. teren aferent

  264.00

  1995

  349
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Toplita P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric, linie
  telefonica, sistem de alarma

  Toplita, str. Nicolae
  Balcescu, bloc E
   

  99.00
   
   

  1995
   
   

  350
   
   

  HARGHITA
   
   
   
   

  1. Agentia Tulghes; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric linie telefonica,
  sistem de alarma

  Tulghes, str. Centru,
  nr. 429
   
   
   

  113.00
   
   

  1995
   
   

   

  2. teren aferent

  2,996.00

  1995

  351
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Ulies P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric linie
  telefonica, sistem de alarma

  Ulies, str. Principala
  nr. 60
   

  110.10
   
   

  1994
   
   

  352
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Vlahita P; utilitati: apa,
  canalizare, curent electric linie
  telefonica, sistem de alarma

  Vlahita, str. Gabor
  Aron, nr. 43
   

  80.90
   
   

  1994
   
   

  353
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Voslobeni; utilitati: apa,
  canalizare-retea locala, curent electric
  linie telefonica, sistem de alarma

  Voslobeni, str.
  Principala nr. 142/A
   

  208.07
   
   

  1995
   
   

  354
   
   

  HARGHITA
   
   

  Agentia Zetea P; utilitati: curent
  electric, linie telefonica, sistem de
  alarma

  Zetea, Str. Principala
  nr. 1103
   

  37.24
   
   

  1972
   
   

  355
   
   

  HARGHITA
   
   

  Suc. Gheorgheni; utilitati: apa, canalizare,
  curent electric, linie telefonica, sistem de
  alarma, cablare structurata

  Gheorgheni, str. Nicolae
  Balcescu, nr. 15
   

  1,950.00
   
   

  1994
   
   

  356
   

  HARGHITA
   

  Teren aferent ag. Cristuru Secuiesc
   

  Cristuru Secuiesc, str.
  Libertatii, nr. 29

  554.00
   

  1995
   

  357
   

  HARGHITA