LEGE nr. 65 din 10 mai 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 mai 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
  "d) vehiculelor de patrimoniu care operează pe reţelele naţionale, cu condiţia să respecte normele şi reglementările naţionale în materie de siguranţă, în vederea asigurării unei circulaţii sigure a unor astfel de vehicule;
  e) căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care operează pe reţele proprii, inclusiv atelierele, vehiculele şi personalului acestora."
  2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Reglementarea activităţilor privind siguranţa, desfăşurate pe reţelele de transport feroviar prevăzute la alin. (2), se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."
  3. La articolul 3, după litera u) se introduc trei noi litere, literele v)-x), cu următorul cuprins:
  "v) deţinător - persoana sau entitatea care, fiind proprietara unui vehicul sau având dreptul de a-l utiliza, exploatează acest vehicul ca mijloc de transport şi care este înregistrată ca atare în Registrul naţional al vehiculelor, denumit în continuare R.N.V., prevăzut la art. 33 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), denumită în continuare Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
  w) entitate responsabilă cu întreţinerea - o entitate care răspunde de întreţinerea unui vehicul şi care este înregistrată ca atare în R.N.V.;
  x) vehicul - un vehicul feroviar care circulă pe propriile roţi pe liniile de cale ferată, cu sau fără tracţiune; un vehicul este alcătuit din unul sau mai multe subsisteme structurale şi funcţionale ori din una sau mai multe părţi ale acestor subsisteme."
  4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere răspunderii fiecărui producător, furnizor de întreţinere, deţinător, prestator de servicii şi fiecărei entităţi achizitoare, legate de asigurarea faptului că materialul rulant, instalaţiile, accesoriile, echipamentele şi serviciile furnizate de aceştia respectă cerinţele şi condiţiile de utilizare specificate, astfel încât pot fi puse în funcţiune în mod sigur de operatorul de transport feroviar şi/sau de administratorul de infrastructură."
  5. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) metode pentru a verifica dacă subsistemele structurale ale sistemelor feroviare sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante, în măsura în care nu sunt încă sub incidenţa S.T.I."
  6. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 10
  Certificate de siguranţă
  (1) Pentru a i se acordă acces la infrastructura feroviară, un operator de transport feroviar trebuie să deţină un certificat de siguranţă. Certificatul de siguranţă poate acoperi întreaga reţea feroviară din România sau numai o parte determinată a acesteia. Scopul certificatului de siguranţă este de a dovedi că operatorul de transport feroviar şi-a stabilit sistemul de management al siguranţei şi poate îndeplini cerinţele stabilite în S.T.I., în alte dispoziţii legislative comunitare relevante şi în normele de siguranţă naţionale, în scopul de a controla riscurile şi de a furniza în siguranţă servicii de transport în reţea."
  7. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) o certificare confirmând acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru furnizarea în siguranţă a serviciilor sale pe reţeaua corespunzătoare. Aceste cerinţe se pot referi la aplicarea S.T.I. şi a normelor de siguranţă naţionale, inclusiv a regulilor de exploatare a reţelei, la acceptarea certificatelor de personal şi la autorizaţia de introducere în circulaţie a vehiculelor folosite de către operatorul de transport feroviar. Certificarea se bazează pe documentaţia prezentată de operatorul de transport feroviar, prevăzută în anexa nr. 4."
  8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 14
  Întreţinerea vehiculelor
  (1) Fiecărui vehicul, anterior introducerii sale în circulaţie sau utilizării sale în reţea, i se atribuie o entitate responsabilă cu întreţinerea, înregistrată în R.N.V. în conformitate cu prevederile art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
  (2) Entitatea responsabilă cu întreţinerea poate fi un operator de transport feroviar, un administrator de infrastructură sau orice alt deţinător.
  (3) Fără a aduce atingere răspunderii operatorilor de transport feroviar şi administratorilor de infrastructură în ceea ce priveşte exploatarea în siguranţă a unui tren, astfel cum este prevăzută la art. 4, entitatea se asigură, cu ajutorul unui sistem de întreţinere, că vehiculele de a căror întreţinere răspunde se află în stare de funcţionare şi că prezintă siguranţă. În acest scop, entitatea responsabilă cu întreţinerea garantează că vehiculele sunt întreţinute în conformitate cu:
  a) manualul de întreţinere a fiecărui vehicul;
  b) cerinţele în vigoare, inclusiv normele privind întreţinerea şi dispoziţiile S.T.I.
  (4) Entitatea responsabilă cu întreţinerea poate efectua ea însăşi întreţinerea sau poate contracta ateliere de întreţinere, după caz.
  (5) În cazul vagoanelor de marfă, fiecare entitate responsabilă cu întreţinerea este certificată de un organism acreditat sau recunoscut în conformitate cu prevederile alin. (7) sau de către autoritatea naţională de siguranţă. Procesul de acreditare se bazează pe criterii de independenţă, competenţă şi imparţialitate, cum ar fi standardele europene relevante privind seria EN 45000. Procesul de recunoaştere se bazează, de asemenea, pe criteriile de independenţă, competenţă şi imparţialitate.
  (6) În cazul în care entitatea responsabilă cu întreţinerea este un operator de transport feroviar sau un administrator de infrastructură, respectarea dispoziţiilor adoptate în conformitate cu prevederile alin. (7) se verifică de către autoritatea naţională de siguranţă competentă, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 10 sau 11, şi se confirmă prin certificate specificate în cadrul respectivelor proceduri.
  (7) Certificatele emise în conformitate cu sistemul de certificare a entităţii responsabile cu întreţinerea pentru vagoanele de marfă, instituit pe baza prevederilor adoptate de către Comisia Europeană, confirmă respectarea atât a cerinţelor prevăzute la alin. (3) şi (4), cât şi a următoarelor cerinţe privind:
  a) sistemul de întreţinere instituit de către entitate;
  b) formatul şi validitatea certificatului emis entităţii;
  c) criteriile de acreditare sau de recunoaştere a organismului sau a organismelor responsabile cu emiterea de certificate şi cu asigurarea controalelor necesare pentru funcţionarea sistemului de certificare;
  d) data aplicării sistemului de certificare, inclusiv o perioadă de tranziţie de un an pentru entităţile existente responsabile cu întreţinerea.
  (8) Certificatele emise în conformitate cu prevederile alin. (7) sunt valabile pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.
  (9) Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se pot stabili măsuri alternative în vederea îndeplinirii obligaţiilor de a identifica entităţile responsabile cu întreţinerea şi de a le certifica, în următoarele cazuri:
  a) vehicule înregistrate într-o ţară terţă şi întreţinute în conformitate cu legislaţia ţării respective;
  b) vehicule care sunt folosite în reţele sau pe linii cu ecartament diferit de cel al reţelei feroviare principale din cadrul Comunităţii Europene şi pentru care îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3) este asigurată prin acorduri internaţionale cu ţări terţe;
  c) vehicule prevăzute la art. 2 alin. (2) şi echipamentul militar şi de transport special ce necesită un permis ad-hoc de la autoritatea naţională de siguranţă care trebuie emis înainte de utilizare. În acest caz, se acordă derogări pentru perioade de cel mult 5 ani.
  (10) Măsurile alternative prevăzute la alin. (9) se pun în aplicare prin derogări care se acordă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română:
  a) la înregistrarea vehiculelor, conform prevederilor art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, în ceea ce priveşte identificarea entităţii responsabile cu întreţinerea;
  b) la eliberarea certificatelor şi a autorizaţiilor de siguranţă către operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură, în conformitate cu prevederile art. 10 şi 11, în ceea ce priveşte identificarea sau certificarea entităţii responsabile cu întreţinerea.
  (11) Derogările acordate în conformitate cu prevederile alin. (10) se identifică şi se motivează în raportul anual prevăzut la art. 18."
  9. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) autorizarea introducerii în circulaţie a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar, în conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, şi verificarea respectării cerinţelor esenţiale relevante la exploatarea şi întreţinerea acestora;".
  10. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se abrogă.
  11. La articolul 16 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) supravegherea înregistrării corespunzătoare a vehiculelor în R.N.V. şi informaţiile conţinute de acesta cu privire la siguranţă sunt precise şi actualizate."
  12. La articolul 18, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) derogările care au fost acordate în conformitate cu prevederile art. 14."


  Articolul II

  Trimiterile la Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează ca trimiteri la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut în anexa nr. 11 la aceasta.


  Articolul III

  Prezenta lege transpune în totalitate prevederile Directivei 2008/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranţa feroviară), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008, precum şi prevederile art. 40 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191 din 18 iulie 2008.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 10 mai 2011.
  Nr. 65.
  -------