PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016 de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 558 din 29 ianuarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016.
  1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, conform anexei nr. 1, și debitori - persoane fizice, conform anexei nr. 2. Obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.
  ----------
  Pct. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.
  2. Prin obligații fiscale restante se înțelege:
  a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
  b) diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
  3. Nu sunt considerate obligații fiscale restante:
  a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
  b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii;
  d) obligațiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală;
  e) creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate.
  (la 11-12-2017, Punctul 3. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.501 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017 )
  3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare.
  (la 11-12-2017, Punctul 3^1. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.501 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017 )
  4.  Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
  a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
  b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
  c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
  d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
  (la 31-01-2017, Punctul 4. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 590 din 26 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2017 )
  5. Obligațiile fiscale stabilite prin titluri de creanță împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluționarea căilor de atac, fac obiectul publicării potrivit pct. 1, caz în care organul fiscal face mențiuni cu privire la această situație, în sensul includerii acestora în coloana "Obligații fiscale contestate" din listă. Ori de câte ori contribuabilul obține suspendarea executării actului administrativ-fiscal în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile pct. 13.6. Lista va cuprinde: denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de identificare fiscală, cu excepția persoanelor fizice, caz în care nu se va menționa codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante, din care:
  a) obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
  b) obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.
  7. Informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.8. Informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, vor cuprinde atât obligațiile fiscale restante datorate de contribuabil/plătitor pentru activitatea proprie, cât și obligațiile fiscale restante datorate de sediile sale secundare. Publicarea acestor obligații fiscale se face pe numele contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, conform anexei nr. 1.9. Organul fiscal central comunică debitorului o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante. Obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.
  (la 11-12-2017, Punctul 10. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.501 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017 )
  11. Actualizarea și publicarea listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.12.1. În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante vor cuprinde atât obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, cât și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligații fiscale se face pe numele persoanei fizice, conform anexei nr. 2.12.2. Organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activității/locul de desfășurare a activității principale prelucrează în sistem informatic, până la termenul prevăzut la pct. 12.3, informațiile referitoare la obligațiile fiscale restante ale debitorului.12.3. Organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana fizică notifică contribuabilul, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante prevăzute la pct. 12.1. Prevederile pct. 10 și 11 se aplică în mod corespunzător.13. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații, în sensul eliminării din liste.14.1. În situația în care se constată erori materiale și omisiuni cu privire la informațiile cuprinse în listele publicate potrivit pct. 11, organul fiscal central, în baza unui referat aprobat de conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic, modificările informațiilor publicate pentru fiecare debitor.14.2. Prin eroare materială se înțelege:
  a) preluarea eronată a datelor din evidențele fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale;
  b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptați de la publicarea pe site.
  14.3. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care înregistrează obligații fiscale restante.15. Produsul informatic de întocmire și transmitere a informațiilor, precum și gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.16. De corectitudinea acestor informații care vor fi transmise Direcției generale de tehnologia informației în vederea publicării pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală răspunde conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale restante ale debitorilor ce fac obiectul publicării.17. În situația în care un debitor cuprins în "Lista contribuabililor care înregistrează obligații restante la bugetul ... la data de 31.12.2015" achită integral obligațiile restante publicate în această listă sau se constată erori materiale sau omisiuni cu privire la informațiile cuprinse în această listă, prevederile pct. 13-14.3 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la pct. 13 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.18. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

  Anexa nr. 1

  la procedură
  ----------
  Anexa nr. 1 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 2

  la procedură
  ----------
  Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 2.266 din 27 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 3

  la procedură
  ANTET^1 Notă
  ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

  Nr. ..... din .....
  Către^2 ........................................................... Notă
   ^2 Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului

  cod de identificare fiscală .............................
  str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. .....
  et. ....., ap. ....., sector ....., localitatea ...........
  județul ....................., cod poștal ..................
  NOTIFICARE
  privind obligațiile fiscale restante

  Datele de identificare ale contribuabilului
  Denumirea/Numele și prenumele .....................
  Adresa: .............................................................
  Codul de identificare fiscală .............................

  În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, vă notificăm că la data de .....^3 înregistrați obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data prezentei, în cuantum de ..... lei, astfel: Notă
  ^3 Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.


  Capitolul I

  Obligații fiscale restante:

  Bugetul

  Obligații fiscale restante
  - lei -

  Total, din care:

  Obligații fiscale
  principale^4
  ^4 Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

  Obligații fiscale accesorii

  0

  1 = 2 + 3

  2

  3

  Bugetul de stat

  Bugetul asigurărilor sociale de stat

  Bugetul FNUASS

  Bugetul asigurărilor pentru șomaj

  Total general


  Capitolul II

  Obligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:
  Debitorul ....................... CIF .......................^5 Notă
  ^5 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.


  Bugetul

  Obligații fiscale restante
  - lei -

  Total, din care:

  Obligații fiscale principale^4

  Obligații fiscale accesorii

  0

  1 = 2 + 3

  2

  3

  Bugetul de stat

  Bugetul asigurărilor sociale de stat

  Bugetul FNUASS

  Bugetul asigurărilor pentru șomaj

  Total general

  În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.
  Conducătorul unității fiscale
  Nume și prenume .....
  Semnătura și ștampila unității

  (la 11-12-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.501 din 5 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017 )

  ------