ORDIN nr. 2.081 din 22 aprilie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 15 mai 2019
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 2 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de programare bugetară și Direcția generală managementul resurselor umane - Școala de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  2. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget“ se înlocuiește cu sintagma „ministrul finanțelor publice“.3. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Atestarea se face gratuit prin intermediul Școlii de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.4. În anexa nr. 1, la articolul 4, alineatul (3) se abrogă.5. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), litera c) se abrogă.6. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) asigură publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice a tabloului persoanelor atestate și a informațiilor cu privire la atestarea în domeniul SEC;
  7. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se abrogă.8. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (2) se abrogă.9. În anexa nr. 1, la articolul 8 alineatul (3), litera b) se abrogă.10. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de unul sau mai mulți funcționari publici din cadrul Școlii de Finanțe Publice și Vamă, desemnați prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.(4) Direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice fac propuneri de membri în comisiile de atestare, respectiv în comisiile de soluționare a contestațiilor.11. În anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) În vederea participării la examenul de atestare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, solicitanții depun dosarul de înscriere la registratura Ministerului Finanțelor Publice, direct sau prin poștă, care va conține în mod obligatoriu:
  a) cerere de participare la examenul de atestare;
  b) copia actului de identitate;
  c) copia certificată «conform cu originalul» de către secretariatul comisiei de atestare a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației Naționale sau, în cazul dosarelor depuse prin poștă, copia legalizată a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
  12. În anexa nr. 1, la articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de atestare, Școala de Finanțe Publice și Vamă emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.
  13. În anexa nr. 1, la articolul 27 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) codul numeric personal.
  14. În anexa nr. 1, la articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) Certificatul de atestare este valabil pe perioadă nedeterminată.
  15. În anexa nr. 1, la articolul 30, alineatul (1) se abrogă.16. În anexa nr. 1, la articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Certificatul de atestare se menține pe perioadă nedeterminată și poate fi utilizat pentru a face dovada că îndeplinește condiția specifică pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, pentru menținerea pe post.17. În anexa nr. 1, la articolul 31, alineatul (1) se abrogă. 18. În anexa nr. 1, la articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea dobândirii certificatului de atestare de către conducătorii compartimentului financiar-contabil din instituțiile publice aflați în funcție, precum și de persoanele care solicită deținerea certificatului de atestare, Ministerul Finanțelor Publice, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, organizează și desfășoară examene de atestare, în funcție de solicitări, cel puțin o dată pe trimestru.19. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici


  București, 22 aprilie 2019.
  Nr. 2.081.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 496/2014)
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  Școala de Finanțe Publice și Vamă
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi  Doamnei/Domnului ......................................, CNP .......................,
  născut(ă) în anul ........, luna ........., ziua ........, în .............................., i se atestă cunoștințele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.
  Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplinește condiția specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și nu înlocuiește celelalte condiții de ocupare a postului.
  Prezentul document conține date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“).
  Director,
  .............................

  Seria ...... nr. ..............
  Data eliberării: anul ......., luna ................, ziua ........
  Prezentul document conține date cu caracter personal, care trebuie protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR“)

  ----