HOTĂRÂRE nr. 1.300 din 15 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) La solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, acordă, potrivit sferei sale de competenţe în domeniul aeronauticii, sprijinul pentru clarificarea informaţiilor, comunicate de Comisia Europeană şi organisme internaţionale, referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1."
  2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Administratorul registrului naţional prezintă autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului lista operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au respectat prevederile alin. (2) şi (3)."
  3. La articolul 28, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3), pentru perioadele prevăzute la art. 14, 12^1 şi 12^2 , se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în condiţiile legii.
  (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu situaţia operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante.
  ..............................................................................................
  (4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) nu exonerează operatorul sau operatorul de aeronave de la obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificate în registrul naţional, până la data la care restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor din următorul an calendaristic."
  4. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.
  5. La articolul 28^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care informează Garda Naţională de Mediu."
  6. La articolul 28^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se face de către personalul desemnat din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu."


  Articolul II

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică operatorilor şi operatorilor de aeronave în privinţa cărora, după intrarea în vigoare a acesteia, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului constată că nu şi-au îndeplinit obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în termenul prevăzut de lege.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Şeful Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 15 decembrie 2010.
  Nr. 1.300.
  ----