HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 28 noiembrie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) și art. 341 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Cadrul național al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.(2) CNC stabilește 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educație și formare profesională din România și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin învățare în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.


  Articolul 2
  (1) Corespondența dintre nivelurile CNC, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare se aprobă prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale.(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, toate actele de studii/ calificare eliberate de autoritățile competente privind diferite calificări, respectiv certificate, diplome, suplimente la certificate, suplimente la diplome, precum și/sau toate registrele calificărilor vor conține o trimitere clară la nivelul CNC corespunzător.
  (la 28-03-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018 )


  Articolul 3
  (1) Detalierea pe forme de educație și formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Se abrogă art. 3 și anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 28-03-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu

  București, 20 noiembrie 2013.
  Nr. 918.

  Anexa nr. 1

  CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)


   

  Cunoștințe

  Aptitudini

  Responsabilitate și autonomie

   

  În contextul CNC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau faptice.

  În contextul CNC, aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) și practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).

  În contextul CNC, responsabilitatea și autonomia sunt descrise ca fiind capacitatea cursantului de a aplica cunoștințele și aptitudinile sale într-un mod autonom și responsabil.

  Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt:

  Cunoștințe generale de bază

  Aptitudini de bază necesare pentru a executa sarcini simple

  Munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat

  Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt:

  Cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu

  Aptitudini cognitive și practice de bază, necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și al rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple

  Munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie

  Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt:

  Cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu

  O gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază

  Asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu
  Adaptarea propriului comportament la circumstanțe, pentru rezolvarea problemelor


   

  Cunoștințe

  Aptitudini

  Responsabilitate și autonomie

  Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt:

  Cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu

  O gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu

  Autogestionare în cadrul liniilor directoare aferente unor contexte de muncă sau de studiu în general previzibile, dar care se pot schimba
  Supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu

  Nivelul 5 (*^1) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt:

  Cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate, într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective

  O gamă amplă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte

  Gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu în care schimbările sunt imprevizibile
  Revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora

  Nivelul 6 (*^2) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt:

  Cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor

  Aptitudini avansate, care denotă control și inovare, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat

  Gestionarea de activități sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile
  Asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și a grupurilor

  Nivelul 7 (*^3) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt:

  Cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale Conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii

  Aptitudini de specialitate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovare, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii

  Gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice
  Asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor

  Nivelul 8 (*^4) Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt:

  Cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu sau aflate la granița dintre diferite domenii

  Aptitudinile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovare și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor sau a practicilor profesionale existente

  Demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, de inovare, de autonomie, de integritate științifică și profesională, precum și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unor situații de muncă sau de studiu, inclusiv în materie de cercetare

  Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior prevede descriptori pentru cele trei cicluri de învățământ convenite de miniștrii responsabili pentru învățământul superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005, în cadrul procesului Bologna. Fiecare descriptor de ciclu prezintă un enunț generic al așteptărilor tipice cu privire la realizările și abilitățile asociate cu calificările care reprezintă sfârșitul ciclului respectiv.
  Notă
  (*^1) Descriptorul pentru ciclul scurt (care poate fi integrat în primul ciclu sau legat de acesta) elaborat de Inițiativa comună pentru calitate în cadrul procesului Bologna corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^2) Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 6 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^3) Descriptorul pentru al doilea ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 7 al Cadrului european al calificărilor CEC.
  (*^4) Descriptorul pentru al treilea ciclu corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 al Cadrului european al calificărilor CEC.

  (la 28-03-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018 )


  Anexa nr. 2

  Corespondența dintre nivelurile CNC,
  actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educație și
  formare profesională din România prin care pot fi
  dobândite nivelurile de calificare,
  nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor (CEC),
  precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

  Nr.
  crt.

  Nivelul
  de
  califi-
  care
  CNC

  Actele de studii care se
  eliberează

  Emitent/program absolvit
  în sistem formal

  Beneficiari

  Condiții de acces la
  nivelul de calificare

  Nivelul
  de
  refe-
  rință
  din CEC

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  1

  Diplomă de absolvire

  Unitatea de
  învățământ/educație de bază

  Absolvenții învățământului
  gimnazial potrivit art. 75
  alin. (1) din Legea educației
  naționale nr. 1/2011, cu
  modificările și completările
  ulterioare

  Nu este cazul.

  1

  2

  1

  Certificat de absolvire și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională*2)

  Adulții*3) care au promovat
  examenul de absolvire a formării
  profesionale definite la art. 7
  alin. (2) din Ordonanța Guvernului
  nr. 129/2000 privind formarea
  profesională a adulților,
  republicată

  Cel puțin învățământ
  primar

  1

  3

  1

  Certificat de competențe
  profesionale

  Centrul de evaluare a
  competențelor profesionale
  autorizat*4)

  Adulții*3) declarați competenți în
  urma procesului de evaluare
  conform procedurii de evaluare și
  certificare a competențelor
  profesionale obținute pe alte căi
  decât cele formale, prevăzute la
  art. 45 alin. (4) din Ordonanța
  Guvernului nr. 129/2000,
  republicată

  Cel puțin învățământ
  primar

  1

  4

  2

  Certificat de calificare/
  absolvire și supliment
  descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională*5)

  Adulții*3) care au promovat
  examenul de absolvire a cursurilor
  de formare profesională, conform
  Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
  republicată, pentru practicarea
  unei ocupații ce necesită o
  calificare de nivel 2

  Cel puțin învățământ
  gimnazial

  2

  5

  2

  Certificat de competențe
  profesionale

  Centrul de evaluare a
  competențelor profesionale
  autorizat*4)

  Adulții*3) care au fost declarați
  competenți pentru toate unitățile
  de competențe din standardul
  ocupațional sau standardul de
  pregătire profesională, în urma
  procesului de evaluare conform
  procedurii de evaluare și
  certificare a competențelor
  profesionale obținute pe alte căi
  decât cele formale, prevăzute la
  art. 45 alin. (4) din Ordonanța
  Guvernului nr. 129/2000,
  republicată, pentru practicarea
  unei ocupații ce necesită un
  certificat de calificare de nivel
  2

  Cel puțin învățământ
  gimnazial

  2

  6

  2

  Certificat de calificare/
  Certificat de competențe
  profesionale și supliment
  descriptiv al
  certificatului*6)

  Centru de evaluare
  acreditat*7)

  Adulții*3) care au fost declarați
  competenți pentru toate unitățile
  de competențe din standardul
  ocupațional sau standardul de
  pregătire profesională, în urma
  procesului de evaluare conform
  procedurii de evaluare și
  certificare a competențelor
  profesionale obținute pe alte căi
  decât cele formale*6), pentru
  practicarea unei ocupații ce
  necesită un certificat de
  calificare de nivel 2

  Cel puțin învățământ
  gimnazial

  2

  7

  2

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională prin ucenicie
  la locul de muncă

  Adulții*3) care au încheiat un
  contract de ucenicie*8) pentru o
  calificare de nivel 2 și care au
  promovat examenul de absolvire a
  cursurilor de formare profesională
  conform Ordonanței Guvernului
  nr. 129/2000, republicată

  Cel puțin învățământ
  gimnazial

  2

  8

  3

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Unitatea de învățământ/
  Învățământ profesional cu
  durata de minimum 3 ani

  Persoanele care au absolvit
  învățământul profesional cu durata
  de minimum 3 ani, finalizat cu
  examen de certificare a
  calificării profesionale, conform
  art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu
  modificările și completările
  ulterioare

  Învățământ gimnazial

  3

  9

  3

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Unitatea de învățământ/
  program de pregătire
  profesională organizat în
  sistem dual

  Persoanele absolvente de
  învățământ general obligatoriu
  care nu și-au continuat sau și-au
  întrerupt studiile și care au
  finalizat până la vârsta de 18 ani
  un program de pregătire
  profesională în sistem dual cu
  durata de minimum 3 ani, cu examen
  de certificare a calificării
  profesionale, conform art. 33 din
  Legea nr. 1/2011, cu modificările
  și completările ulterioare

  Învățământ obligatoriu

  3

  10

  3

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu
  tehnologic, vocațional

  Persoane care au absolvit primii 2
  ani de liceu, filiera tehnologică
  sau vocațională, care au finalizat
  stagiul de pregătire practică cu
  examen de certificare a
  calificării profesionale, conform
  art. 32 alin. (3) din
  Legea nr. 1/2011, cu modificările
  și completările ulterioare

  Doi ani de liceu
  (filieră tehnologică
  sau vocațională) sau
  programul "A doua
  șansă" învățământ
  secundar inferior

  3

  11

  3

  Certificat de calificare/
  absolvire și supliment
  descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională*5)

  Adulții*3) care au promovat
  examenul de absolvire a unui curs
  de formare profesională, conform
  Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
  republicată, pentru practicarea
  unei ocupații ce necesită o
  calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial
  sau general obligatoriu

  3

  12

  3

  Certificat de competențe
  profesionale

  Centrul de evaluare a
  competențelor profesionale
  autorizat*4)

  Adulții*3) care au fost declarați
  competenți pentru toate unitățile
  de competențe din standardul
  ocupațional sau standardul de
  pregătire profesională, în urma
  procesului de evaluare conform
  procedurii de evaluare și
  certificare a competențelor
  profesionale obținute pe alte căi
  decât cele formale*9), pentru
  practicarea unei ocupații ce
  necesită un certificat de
  calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial
  sau general obligatoriu

  3

  13

  3

  Certificat de calificare/
  Certificat de competențe
  profesionale și supliment
  descriptiv al
  certificatului*6)

  Centrul de evaluare
  acreditat*7)

  Adulții*3) care au fost declarați
  competenți pentru toate unitățile
  de competențe din standardul
  ocupațional sau standardul de
  pregătire profesională, în urma
  procesului de evaluare conform
  procedurii de evaluare și
  certificare a competențelor
  profesionale obținute pe alte căi
  decât cele formale*6), pentru
  practicarea unei ocupații ce
  necesită un certificat de
  calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial
  sau general
  obligatoriu

  3

  14

  3

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională prin ucenicie
  la locul de muncă

  Adulții*3) care au încheiat un
  contract de ucenicie8 pentru o
  calificare de nivel 3 și au
  promovat examenul de absolvire a
  cursurilor de formare profesională
  conform Ordonanței Guvernului
  nr. 129/2000, republicată

  Învățământ gimnazial
  sau general obligatoriu

  3

  15

  4

  Diplomă de bacalaureat

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu
  teoretic, tehnologic,
  vocațional

  Absolvenți ai învățământului
  liceal care au promovat examenul
  de bacalaureat*10)

  Învățământ liceal
  filieră teoretică,
  tehnologică sau
  vocațională

  4

  16

  4

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu
  tehnologic sau vocațional

  Absolvenți ai învățământului
  liceal care au promovat examenul
  de certificare a calificării
  profesionale*10)

  Învățământ liceal
  filieră tehnologică sau
  vocațională

  4

  17

  4

  Certificat de calificare/
  absolvire și supliment
  descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională*5)

  Adulții*3) care au promovat
  examenul de absolvire a cursurilor
  de formare profesională, conform
  Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
  republicată, pentru practicarea
  unei ocupații ce necesită o
  calificare de nivel 4

  Învățământ liceal fără
  diplomă de bacalaureat

  4

  18

  4

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Furnizorul de formare
  profesională autorizat*1)/
  program de formare
  profesională prin ucenicie
  la locul de muncă

  Adulții*3) care încheie un
  contract de ucenicie8 pentru o
  calificare de nivel 4 și care au
  promovat examenul de absolvire a
  cursurilor de formare profesională
  conform Ordonanței Guvernului
  nr. 129/2000, republicată

  Învățământ liceal fără
  diplomă de bacalaureat

  4

  19

  5

  Certificat de calificare și
  supliment descriptiv al
  certificatului

  Unitate/Instituție de
  învățământ singură sau în
  parteneriat cu furnizori de
  formare profesională
  autorizați în acest scop/
  pregătire prin învățământ
  postliceal

  Absolvenți care au promovat
  examenul de certificare a
  calificării profesionale*9) de
  nivel 5*11)

  Învățământ liceal, cu
  sau fără diplomă de
  bacalaureat

  5

  20

  5

  Diplomă de absolvire/
  calificare și supliment
  descriptiv al certificatului

  Instituție de învățământ
  superior singură sau în
  parteneriat cu furnizori de
  formare profesională,
  autorizați în acest scop,
  la care s-a susținut
  examenul

  Absolvenți ai învățământului
  universitar de scurtă durată care
  au promovat examenul de
  certificare

  Învățământ liceal, cu
  diplomă de
  bacalaureat*8)

  5

  21

  6

  Diplomă de licență, diplomă
  de inginer, diplomă de
  urbanist, supliment la
  diplomă*12)

  Instituție de învățământ
  superior acreditată/
  programe de studii
  universitare de licență

  Absolvenți ai studiilor
  universitare de licență cu
  promovarea examenului de licență
  *13)

  Învățământ liceal, cu
  promovarea examenului
  de bacalaureat*14)

  6

  22

  6

  Certificat de atestare a
  competențelor
  profesionale*15)

  Instituție de învățământ
  superior acreditată/
  programe de studii
  postuniversitare*16)

  Absolvenți ai programelor
  postuniversitare de formare și
  dezvoltare profesională continuă

  Studii universitare de
  licență*17)

  6

  23

  6

  Certificat de absolvire*18)

  Instituție de învățământ
  superior acreditată/
  programe de studii
  postuniversitare*15)

  Absolvenți ai programelor
  postuniversitare de perfecționare

  Învățământ superior de
  scurtă durată sau
  diplomă de licență ori
  echivalent*19)

  6

  24

  7

  Diplomă de master și
  supliment la diplomă*20)

  Instituție de învățământ
  superior acreditată/
  programe de studii
  universitare de master

  Absolvenți ai studiilor
  universitare de master cu
  susținerea lucrării de
  disertație*21)

  Studii universitare de
  licență, cu promovarea
  examenului de
  licență*22)

  7

  25

  8

  Diplomă de doctor*23)

  IOSUD/programe de studii
  universitare de doctorat

  Absolvenți ai studiilor
  universitare de doctorat cu
  susținerea publică a tezei de
  doctorat*24)

  Studii universitare de
  master sau echivalent,
  cu promovarea lucrării
  de disertație*25)

  8

  26

  8

  Atestat de studii
  postdoctorale*26)

  Școală doctorală
  acreditată*27)/ programe
  de studii universitare
  postdoctorale

  Absolvenți ai studiilor
  universitare de doctorat*18)

  Studii universitare de
  doctorat*28)

  8
  Notă
  *1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *2) Conform art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *3) Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *4) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *5) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *6) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *7) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *8) Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
  *9) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 , republicată.
  *10) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *11) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *12) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *13) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *14) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *15) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *16) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *17) Conform art. 173 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *19) Conform art. 173 alin. (51) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *20) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *21) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *22) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *23) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *24) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *25) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *26) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *27) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.
  *28) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare.

  -------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 567 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015, potrivit pct. 2 al art. I din același act normativ. Notă
  Articolele II și III din HOTĂRÂREA nr. 132 din 21 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr.  273 din 28 martie 2018, prevăd:
  „Articolul II
  Ordinul comun al ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale, prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

  Articolul III
  La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II se abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre”.


  Anexa nr. 3

  PRINCIPII DE ASIGURARE
  a calității pentru calificările care fac parte din Cadrul național al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC)
  I. Toate calificările cu nivel CEC trebuie să fie supuse unui proces de asigurare a calității pentru a spori încrederea în calitatea și în nivelul lor.
  În funcție de circumstanțele naționale și ținând seama de diferențele sectoriale, procesul de asigurare a calității calificărilor cu nivel CEC trebuie (^1) (^2):1. să vizeze conceperea calificărilor, precum și aplicarea abordării bazate pe rezultatele învățării;2. să asigure o evaluare valabilă și fiabilă în conformitate cu standardele transparente convenite, bazate pe rezultatele învățării, precum și să vizeze procesul de certificare;3. să cuprindă mecanisme de feedback și proceduri pentru o îmbunătățire continuă;4. să implice toate părțile interesate relevante în toate etapele procesului;5. să fie compus din metode de evaluare consecvente, care să asocieze autoevaluarea cu revizuirea externă;6. să facă parte integrantă din gestiunea internă, inclusiv activitățile subcontractate, a organismelor care eliberează calificări cu nivel CEC;7. să se bazeze pe obiective, standarde și orientări clare și măsurabile;8. să fie susținut cu resurse adecvate;9. să includă o revizuire periodică a organismelor sau agențiilor de monitorizare externă existente care desfășoară activități de asigurare a calității;10. să includă accesul electronic la rezultatele evaluării. Notă
  (^1) Aceste principii comune sunt pe deplin compatibile cu Standardele și orientările europene (ESG) pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior, precum și cu Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET).
  (^2) În funcție de circumstanțele naționale, aceste principii pot să nu se aplice învățământului general.
  II. În sensul principiilor de asigurare a calității pentru calificările care fac parte din Cadrul național al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC) se aplică următoarele definiții:
  a) „sistem național al calificărilor“ - înseamnă toate aspectele activității unui stat membru legate de recunoașterea învățării și a altor mecanisme care asigură legătura educației și a formării cu piața muncii și cu societatea civilă. Acesta include dezvoltarea și punerea în aplicare a acordurilor și a proceselor instituționale legate de asigurarea calității, de evaluare și de acordarea calificărilor;
  b) „calificare internațională“ - înseamnă o calificare acordată de un organism internațional legal constituit (asociație, organizație, sector sau companie) sau de un organism național acționând în numele unui organism internațional, care este utilizată în cel puțin două țări și care include rezultate ale învățării evaluate prin trimitere la standarde stabilite de un organism internațional;
  c) „responsabilitate și autonomie“ - înseamnă capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și aptitudinile sale;
  d) „validarea învățării nonformale și informale“- înseamnă procesul de confirmare de către o autoritate competentă a faptului că o persoană a dobândit, în contexte de învățare nonformală și informală, rezultate ale învățării măsurate prin raportarea la un standard relevant, proces care constă în următoarele patru etape distincte: identificarea, prin dialog, a experiențelor specifice ale unei persoane, documentarea pentru a face vizibile experiențele persoanei, o evaluare formală a acestor experiențe și o certificare a rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau completă;
  e) „recunoașterea formală a rezultatelor învățării“ - înseamnă procesul în baza căruia o autoritate competentă acordă un statut oficial rezultatelor învățării dobândite, în vederea unor studii suplimentare sau a încadrării în muncă, prin: (i) acordarea de calificări (certificate, diplome sau titluri); (ii) validarea învățării nonformale și informale; (iii) acordarea de echivalențe, de credite sau de derogări.

  (la 28-03-2018, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018 )