ORDONANŢĂ nr. 64 din 24 august 1999(*actualizată*)
pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti***)
(actualizată până la data de 15 februarie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  ***) Titlul ordonanţei a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti". Notă

  ──────────

  In temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:


  Articolul 1

  (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1^1, denumit în continuare program strategic.
  -------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.
  (2) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» - S.A. este titularul programului strategic prevăzut la alin. (1).
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.


  Articolul 2

  Obiectivele incluse în programul strategic, prevăzute în anexa nr. 1^1, sunt de utilitate publică.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.


  Articolul 3

  (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale.
  -------------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".
  (2) Pe terenurile din perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se pot realiza investiţii, altele decât cele cuprinse în programul strategic.
  -------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".


  Articolul 4

  Pentru terenurile aflate în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti nu se vor percepe taxe de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007, prin înlocuirea denumirii "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" cu denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".


  Articolul 5

  Finanţarea programului strategic se va asigura din venituri provenite din:
  a) surse proprii ale titularului;
  b) fonduri nerambursabile;
  c) credite bancare;
  d) forme legale de participare a capitalului privat;
  e) fonduri publice obţinute în condiţiile legii;
  f) alte surse legal constituite.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.


  Articolul 6

  Abrogat.
  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.


  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Decebal Traian Remes

  p. Ministrul lucrărilor

  publice şi amenajării

  teritoriului,

  Laszlo Borbely,

  secretar de stat

  Ministrul agriculturii şi

  alimentaţiei,

  Ioan Avram Mureşan


  Anexa 1

  Abrogată
  ------------
  Anexa 1 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.


  Anexa 1^1

  PROGRAMUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE
  a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul
  Internaţional Henri Coandă - Bucureşti pentru perioada 2007-2022
  Etapa I
  1 martie 2007-1 septembrie 2012
  Aprobarea Planului urbanistic zonal
  Etapa a II-a
  1 martie 2007-31 decembrie 2020
  Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
  II.1. 1 martie 2007-31 martie 2013
  Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;
  II.2. 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013
  Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;
  II.3. 1 iulie 2009-2020
  Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;
  II.4. 1 iulie 2010-2020
  Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.
  Etapa a III-a
  1 ianuarie 2014-2022
  Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:
  III.1. 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016
  Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;
  III.2. 1 ianuarie 2014-2022
  Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;
  III.3. 1 ianuarie 2017-2022
  Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
  Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian.
  ---------
  Anexa 1^1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011 conform modificării aduse de pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  PLAN DE DEZVOLTARE
  Compania Naţională «Aeroportul Internaţional
  Henri Coandă - Bucureşti» - S.A., etapa 2018 - limite
  perimetrale extindere
  --------
  Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 58 din 22 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007.
  --------
  -----------