HOTĂRÂRE nr. 960 din 9 decembrie 2015
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 777/2015 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", potrivit planului de amplasament/documentaţiei topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*). Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 - Plan de situaţie a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

  ──────────


  Articolul 2

  Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea "Complexul Energetic Oltenia" -S.A.


  Articolul 3

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional situate pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzută în anexa nr. 2**). Notă

  ──────────

  **) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  Articolul 4

  Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, în cuantum total de 15.488.828 lei, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 01 "Transferuri interne", alineatul 12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".


  Articolul 5

  Suma de 15.488.828 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică şi de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.


  Articolul 6

  Ministerul Energiei, prin Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Iulian Jugan,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 9 decembrie 2015.
  Nr. 960.
  ----