ORDIN nr. 1.824 din 5 decembrie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologiceprivind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018
  În temeiul art. 42 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz care are aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autobuzului, pentru care a fost eliberată licența de traseu.2. La articolul 54, alineatele (4)-(5) și (10) se abrogă. 3. La articolul 54, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Operatorul de transport rutier poate face înlocuirea autobuzului cu notificarea prealabilă a Autorității Rutiere Române - A.R.R., utilizând raportarea on-line accesibilă pe site-ul acestei instituții, care operează modificarea în sistemul informatic.4. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 55
  (1) Proiectul programului de transport interjudețean se întocmește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se publică conform art. 59 alin. (1). Cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi prevăzută în calendarul primei ședințe de atribuire se stabilește forma finală a programului de transport interjudețean, care se afișează pe site-ul instituției.
  5. La articolul 55, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) De la data de 1 iulie 2019, valabilitatea programului de transport interjudețean este de 60 de luni.6. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 57
  (1) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean se atribuie solicitantului/solicitanților care obține/obțin cel mai mare punctaj acordat pentru vechimea parcului de autobuze, prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat de instituția cu atribuții în acest sens conform prevederilor legale.
  7. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de transport rutier pentru a-i fi admisă solicitarea de participare la atribuirea electronică a curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean, punctele acordate pentru vechimea parcului de autobuze și metodologia de calcul pentru punctajul acordat sunt prevăzute în anexa nr. 18.8. La articolul 57, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instituția care operează și gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale verifică îndeplinirea condițiilor de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică și aplică metodologia de calcul pentru punctajul acordat operatorilor de transport rutier, în cazul atribuirii curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean, acestea fiind prevăzute în anexa nr. 18.9. La articolul 57 alineatul (4), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) perioada de deținere neîntreruptă a licenței de traseu/autorizației de transport internațional de către operatorii de transport, din ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință, anul de fabricație al vehiculelor deținute de operatorii de transport rutier și valabilitatea certificatului de clasificare pe categorii al autobuzelor dotate cu instalație de aer condiționat.10. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Direcția transport rutier transmite către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la solicitarea acesteia, situația operatorilor de transport rutier care au deținut autorizație de transport internațional 3 ani consecutivi în ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință.11. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 59
  (1) Cu cel puțin 150 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport interjudețean, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. afișează pe site-ul instituției proiectul de program de transport și calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale.
  12. La articolul 59 alineatului (1^1), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins: (i) data introducerii programului de transport interjudețean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituția care operează și gestionează acest sistem, care reprezintă data de referință prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 18.13. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean care nu au fost solicitate sau atribuite la prima ședință de atribuire fac obiectul unei a doua ședințe și, după caz, unei a treia ședințe de atribuire prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale operat de instituția cu atribuții în acest sens, conform calendarului publicat pe site-ul Autorității Rutiere Române - A.R.R.14. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, în primele 15 zile ale fiecărui trimestru, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate acorda cursa prin eliberarea licenței de traseu, fără respectarea prevederilor de la pct. 1 lit. c) din anexa nr. 18, în baza cererii depuse la A.R.R. de oricare solicitant, operator de transport rutier de persoane, în următoarele cazuri:
  a) pentru cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport care nu au fost solicitate sau atribuite în conformitate cu prevederile alin. (3);
  b) pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită in conformitate cu prevederile alin. (3) și la care titularul/toți titularii licenței de traseu a/au renunțat la licență;
  c) pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită în conformitate cu prevederile alin. (3) și pentru care s-a aplicat măsura retragerii licenței de traseu pentru titular/toți titularii, măsură rămasă definitivă.
  15. La articolul 60, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) când operatorul de transport rutier nu are experiență similară în domeniul transportului de persoane prin servicii regulate, aceasta fiind definită la pct. 2 din anexa nr. 18.
  16. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 61
  (1) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudețean poate fi modificat semestrial de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în calitate de organism specializat al Ministerului Transporturilor, la datele stabilite de aceasta și publicate pe site-ul propriu, în baza unor solicitări ale operatorilor de transport rutier, ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale reprezentanților colectivităților locale, depuse în perioada și conform precizărilor stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și publicate pe site-ul instituției, în următoarele cazuri:
  a) înlocuirea de autogări în localitățile prevăzute în graficul de circulație;
  b) eliminarea de stații/autogări din localitățile de tranzit prevăzute în graficul de circulație în condițiile în care această solicitare nu duce la posibilitatea de deviere a cursei față de parcursul traseului inițial. Eliminarea unei autogări dintr-o localitate de tranzit presupune eliminarea tuturor stațiilor din localitatea respectivă care sunt prevăzute în graficul de circulație;
  c) modificarea zilelor din săptămână în care este efectuată cursa și/sau a perioadei de efectuare a cursei într-un an calendaristic în sensul reducerii acestora;
  d) modificarea capacității de transport.
  17. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 67

  În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pentru o cursă sau a renunțat la licența de traseu pentru efectuarea unei curse, acestuia nu i se vor mai acorda curse pe traseul respectiv, pe toată perioada de valabilitate a programului de transport.
  18. Anexa nr. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 18

  Condițiile de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică, punctele acordate pentru vechimea parcului de autobuze și metodologia de calcul pentru punctajul acordat operatorilor de transport rutier în cazul atribuirii curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudețean
  1. Condiții de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică, prin raportare la data de referință:
  a) operatorul de transport rutier deține copii conforme valabile ale licenței comunitare pentru transport persoane;
  b) operatorul de transport rutier nu are datorii la bugetul consolidat al statului;
  c) operatorul de transport rutier face dovada experienței similare;
  d) vehiculul care participă la atribuirea electronică are certificatul de clasificare pe categorii în termen de valabilitate;
  e) vehiculul care participă la atribuirea electronică este dotat cu instalație de aer condiționat.
  2. Prin experiență similară în domeniul transportului de persoane prin servicii regulate, în trafic județean, interjudețean și internațional se înțelege că operatorul de transport rutier a deținut în ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință, licență de traseu/autorizație de transport internațional pentru o perioadă neîntreruptă de minimum 3 ani sau există o hotărâre judecătorească definitivă din care să rezulte că operatorul are această experiență similară.3. Pentru vechimea parcului de autobuze se acordă puncte în funcție de anul de fabricație al autobuzului, după cum urmează:– Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) - 3 puncte;– AF = AA - 1 : 3 puncte;– AF = AA - 2 : 3 puncte;– AF = AA - 3 : 2 puncte;– AF = AA - 4 : 2 puncte;– AF = AA - 5 : 2 puncte;– AF = AA - 6 : 1 punct;– AF = AA - 7 : 1 punct;– AF = AA - 8 : 1 punct;– AF = AA - 9 : 0 puncte.– pentru autobuzele mai vechi de 9 ani se acordă 0 puncte.4. Se acordă puncte pentru fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Se va lua în calcul anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului.5. Punctajele calculate în funcție de vechimea parcului se raportează la data de referință, care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.6. Modul în care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licența de traseu și întocmește graficul de circulație:
  a) în caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se eliberează fiecărui solicitant, cu graficul de circulație identic;
  b) la cererea solicitanților și cu acordul acestora privind modul de efectuare a cursei, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licența de traseu fiecărui solicitant, cu graficul de circulație întocmit în mod corespunzător;
  c) în cazul în care unul dintre titulari renunță la licența de traseu sau unuia dintre titulari i s-a aplicat măsura retragerii licenței de traseu, măsură rămasă definitivă, ceilalți semnatari ai acordului inițial încheie un nou acord, iar Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează licența de traseu fiecărui titular, cu graficul de circulație întocmit în mod corespunzător;
  d) în cazul prevăzut la lit. c), în lipsa unui acord între titulari, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. modifică graficul de circulație în mod corespunzător, astfel încât acesta să fie identic pentru toți titularii licenței de traseu pentru cursa respectivă. În acest caz graficul de circulație, anexă la licența de traseu, deținut de operatorul de transport pentru cursa respectivă până la data efectuării modificării, devine nul după efectuarea modificării.
  19. Anexa nr. 19 „Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport“ se abrogă.


  Articolul II

  Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prevederile prezentului ordin se aplică exclusiv programelor de transport persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean a căror perioadă de valabilitate începe după data de 30 iunie 2019.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova

  București, 5 decembrie 2018.
  Nr. 1.824.
  -----