ORDIN nr. 4.003 din 26 octombrie 2020privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 11 noiembrie 2020
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 12.617 din 14.10.2020,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,
  ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:

  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul ordin aprobă o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general“ - obiectivul specific 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
  a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
  f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.


  Capitolul II Obiectiv

  Articolul 2

  Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model conceptual inovativ.


  Capitolul III Definiții

  Articolul 3

  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
  a) întreprindere este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
  b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
  Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

  c) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care, în conformitate cu dispozițiile anexei 1 - „Definiția IMM-urilor la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.
  Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

  d) microîntreprindere - este o întreprindere care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  e) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:(i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
  f) furnizor și administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR;
  g) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;
  h) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care includ atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;
  i) mediul rural reprezintă localități de rang IV și V, respectiv sate reședință de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția satelor aparținând municipiilor sau orașelor incluse în mediul urban;
  j) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;
  k) Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările și completările ulterioare;
  ^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  l) Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare, potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației;
  m) contract de finanțare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul Programului operațional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în anumite condiții;
  n) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere;
  o) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere;
  p) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (aceasta poate include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/sau software), cu scopul de a reduce costurile unitare de producție și distribuție, de a îmbunătăți calitatea, de a produce sau distribui produse noi sau îmbunătățite semnificativ;
  q) transferul tehnologic reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață a unor produse noi (bunuri și servicii) sau a unor produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, a unor procese de producție sau de furnizare de servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă, identificate în anexa la prezentul ordin, în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau de metode și modele semnificativ îmbunătățite;
  r) model conceptual inovativ reprezintă cadrul conceptual teoretic pentru a demonstra că un anumit produs, serviciu sau proces nou sau semnificativ îmbunătățit poate fi demonstrat, testat, prototipat, realizat și pus pe piață, aspecte care se realizează prin demonstrarea parcurgerii unor niveluri de maturitate tehnologică;
  s) nivel de maturitate tehnologică, denumit în continuare TRL, reprezintă stadiul de maturitate a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare pentru un anumit produs, serviciu sau proces, definit în conformitate cu prevederile ghidului specific aplicabil.


  Capitolul IV Domeniul de aplicare

  Articolul 4

  Prezenta schemă se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.


  Articolul 5

  Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:
  a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
  b) domeniul producției primare de produse agricole;
  c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.
  d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  f) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
  g) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
  h) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
  i) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
  j) investițiile în infrastructură aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.


  Capitolul V Beneficiarii și condiții de eligibilitate

  Articolul 6

  Beneficiar al ajutorului de minimis este societatea sau societatea cooperativă care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor condiții:
  a) să fie constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare; această prevedere nu exclude de la finanțare IMM-urile care au desfășurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanțare;
  c) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de urgență instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  d) să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică, așa cum a fost definită la art. 3 lit. b), și la plafonul de minimis menționat la art. 17 lit. a);
  e) pe perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să:(i) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;(ii) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;(iii) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia;
  f) investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare al proiectului, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor.


  Articolul 7

  Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, minimum 10%, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.


  Articolul 8

  La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:
  a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile enumerate la lit. a);
  c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, așa cum a fost definită la art. 3 lit. e);
  d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
  e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.


  Articolul 9

  Reprezentantul legal al solicitantului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află într-una din situațiile de mai jos:
  a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;
  b) se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare prin POR;
  c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;
  d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.


  Articolul 10

  La data depunerii cererii de finanțare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare și durabilitate, solicitantul:
  a) deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădire, identificat ca loc de implementare a proiectului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de folosință ce rezultă dintr-un contract de închiriere/locațiune;
  b) trebuie să demonstreze deținerea unuia din drepturile menționate la lit. a) pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.


  Articolul 11

  Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații, la momentul contractării:
  a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:(i) recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);(ii) a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;
  b) și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.


  Articolul 12
  (1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
  a) se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil(e) și în obiectivul apelului de proiecte, respectiv se referă la creșterea gradului de inovare al IMM prin implementarea unui concept inovativ în domeniile de specializare inteligentă prevăzute în anexa la prezentul ordin;
  b) urmăresc creșterea gradului de inovare a companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (proof-of-concept) în domeniile specializare inteligentă din anexa la prezentul ordin;
  c) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (5);
  d) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte;
  e) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 24 de luni și nu depășește data de 31 decembrie 2023;
  f) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea;
  g) locul de implementare a proiectului este situat în mediul rural sau urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare, și trebuie să fie adecvat implementării proiectului și amplasării echipamentelor propuse a fi achiziționate prin proiect;
  h) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru).
  (2) Nu sunt eligibile:
  a) proiectele pentru care se propune realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie/tehnologizare existent în cadrul unui anumit IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante;
  b) proiectele care au în vedere realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin achiziția de active comercializate pe piață;
  c) proiectele care reprezintă studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piața de profil.


  Articolul 13

  Solicitantul și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.


  Capitolul VI Cheltuieli eligibile

  Articolul 14

  Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:
  a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (5), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;
  b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
  c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
  d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;
  e) să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii;
  f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
  g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
  h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.


  Articolul 15
  (1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:
  a) cheltuieli cu dotări;
  b) cheltuieli cu active necorporale;
  c) cheltuieli generale de administrație;
  d) cheltuieli pentru consultanță;
  e) cheltuieli salariale;
  f) cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
  g) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
  h) cheltuieli cu servicii.
  (2) Cheltuielile cu dotări includ achiziționarea:
  a) echipamentelor tehnologice, utilajelor, instalațiilor de lucru, echipamentelor informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, astfel cum sunt acestea prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului. Prin excepție, pot fi eligibile și obiecte de inventar absolut necesare pentru procesul de inovare care conduce la validarea conceptului, cu justificarea aferentă;
  b) utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic;
  c) echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sistemelor care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
  (3) Cheltuielile cu active necorporale includ următoarele categorii:
  a) cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului conceptual inovativ;
  b) cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială.
  (4) Cheltuielile generale de administrație sunt eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative, în limita maximă a 15% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis, și au în vedere următoarele categorii:
  a) cheltuieli administrative: chirie (este eligibilă doar în măsura în care locul de implementare al proiectului este închiriat, iar dreptul de utilizare a spațiului este dovedit în baza unui contract de închiriere/comodat/locațiune); energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;
  b) cheltuieli cu transportul, cazarea, diurna pentru experții proprii care fac parte din echipa de proiect;
  c) materii prime și materiale consumabile folosite în cadrul proceselor de dezvoltare și testare a modelului conceptual inovativ.
  (5) Cheltuielile pentru consultanță sunt eligibile în limita maximă a 10% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis și au în vedere următoarele categorii:
  a) consultanță - cheltuielile efectuate pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing;
  b) plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului;
  c) serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul.
  În cazul în care sunt eligibile cheltuielile prevăzute la lit. b) și c), nu sunt eligibile cheltuielile menționate la alin. (6).
  (6) Cheltuielile salariale sunt eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 30% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis și se referă la salarii/onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experții proprii ce fac parte din echipa de proiect, conform metodologiei propuse și în raport de activitățile avute în vedere, și nu pot face și obiectul cheltuielilor cu serviciile prevăzute la alin. (5) lit. b) și c) și, respectiv, alin. (9). Cheltuielile salariale sunt limitate în conformitate cu ghidul specific aplicabil.(7) Cheltuielile de informare, comunicare și publicitate sunt eligibile, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, și includ:
  a) cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului, în limita a 5.000 lei, fără TVA;
  b) cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului de cercetare industrial/dezvoltare experimentală pe scară largă - se referă la diseminarea metodologiei utilizate și a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.
  (8) Cheltuielile cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv, în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor.(9) Cheltuielile cu servicii includ:
  a) cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea modelului conceptual inovativ;
  b) cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  c) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice;
  d) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării.
  (10) Pentru a fi considerate eligibile, activele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  a) să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul și, respectiv, pentru scopul și obiectivele proiectului;
  b) să fie amortizabile;
  c) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau în limitele duratei normale de funcționare prevăzute de legislația contabilă în vigoare.
  (11) Activele corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje) trebuie să fie strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, iar valoarea lor nu poate depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis. (12) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.


  Articolul 16

  Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:
  a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
  b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;
  c) cheltuieli cu realizarea de construcții așa cum sunt ele clasificate în grupa 1. Construcții, menționată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;
  d) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
  e) contribuția în natură;
  f) amortizarea;
  g) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;
  h) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în grupa 2, subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“, menționată în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;
  i) cheltuielile cu mobilierul;
  j) cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente second-hand;
  k) amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
  l) cheltuielile cu telefoanele mobile, tablete;
  m) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor stabilite prin art. 15 alin. (5).


  Capitolul VII Modalități de acordare a ajutorului de minimis

  Articolul 17

  În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
  a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, așa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
  b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
  c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.


  Articolul 18

  Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.


  Articolul 19

  Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.


  Articolul 20

  Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.


  Articolul 21

  În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 17 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.


  Articolul 22

  În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.


  Articolul 23

  În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.


  Capitolul VIII Durata și bugetul măsurii

  Articolul 24
  (1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare.(2) Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.


  Articolul 25
  (1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1., obiectivul specific 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10,69 milioane euro, aproximativ 51,67 milioane lei, din care 9,09 milioane euro, aproximativ 43,92 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 1,60 milioane euro, aproximativ 7,75 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:

  - mii lei -

  Anul

  2020

  2021

  Total

  Buget total, din care:

  4,00

  6,69

  10,69

  FEDR

  3,40

  5,69

  9,09

  Buget de stat

  0,60

  1,00

  1,60


  Articolul 26

  Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 150.


  Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelor

  Articolul 27
  (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 17 lit. a).(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.


  Articolul 28

  Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.


  Capitolul X Procedura de implementare a schemei

  Articolul 29

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme.


  Articolul 30

  Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitantul va depune o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.


  Articolul 31

  Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.


  Articolul 32

  Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.


  Articolul 33

  MLPDA își rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.


  Articolul 34

  În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MLPDA va informa în scris beneficiarul, prin contractul de finanțare, în legătură cu valoarea potențială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile) și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


  Capitolul XI Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

  Articolul 35

  MLPDA are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.


  Articolul 36

  În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MLPDA are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual, în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.


  Articolul 37
  (1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(4) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.


  Articolul 38

  În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezentul ordin.


  Articolul 39

  MLPDA va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 40
  (1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MLPDA, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.


  Capitolul XII Recuperarea ajutoarelor acordate

  Articolul 41
  (1) Recuperarea ajutoarelor de minimis acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.


  Capitolul XIII Dispoziții finale

  Articolul 42

  Textul prezentei scheme, precum și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 1.1, obiectivul specific 1.2. - Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro.


  Articolul 43

  Lista domeniilor de specializare inteligentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 44

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Florin Nicolae Creț,
  secretar de stat

  București, 26 octombrie 2020.
  Nr. 4.003.


  ANEXĂ

  Lista domeniilor de specializare inteligentă

  Domenii de intervenție

  NE

  SE

  Sud

  SV

  Vest

  NV

  Centru

  București-Ilfov

  1. Bioeconomie

  1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare optimizate nutrițional)
  2. Silvicultura și ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese și tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiționale)
  3. Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili și biocatalizatori de uz industrial, substanțe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)

  1. Industria agroalimentară și pescuit
  2. Industria confecțiilor
  3. Biotehnologii (biotehnologii agroalimentare; biotehnologii de mediu)
  4. Turism (turism tradițional; turism de nișă)

  1. Agricultura și industria alimentară
  2. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
  3. Turismul și identitatea culturală

  1. Biotehnologii (inclusiv: ecoturism, turism de sănătate, aplicații digitale, medicina fundamentală și aplicativă)
  2. Agricultură și industrie alimentară

  1. Sectorul agroalimentar
  2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte
  3. Sănătate și calitatea vieții

  1. Agroalimentar
  2. Cosmetice și suplimente alimentare
  3. sănătate
  4. mobilă
  5. hârtie, plastic, ambalare

  1. Turismul balnear
  2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
  3. Mediul construit sustenabil
  4. Sectorul agroalimentar
  5. Sectorul medical și farmaceutic

  1. Noi alimente și siguranța alimentară (de exemplu: alimente bio/sănătoase, alimente funcționale cu destinație nutrițională specială, urban farming, etc.)
  2. Sisteme și componente inteligente (de exemplu: senzori pentru monitorizarea prospețimii alimentelor etc.)
  3. Materiale avansate (de exemplu: ambalaje din fibre naturale etc.)
  4. Industrii culturale și creative (de exemplu: gamificare pentru comportament de consum responsabil etc.)
  5. Tehnologia informațiilor și comunicații (TIC) (de exemplu: sisteme de trasabilitate a alimentelor etc.)

  2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate

  1. Societatea informațională (e-educație, gamificare, analize de big data cu aplicație în medicină, e-incluziune și monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)
  2. Securitate cibernetică
  3. Industria 4.0 (urmărirea produselor
  alimentare de-a lungul lanțului valoric, nanoelectronică și optoelectronică, software industrial, inteligență artificială, industrii creative)

  1. TIC, high tech, nanotehnologii și materiale avansate

  1. Industria și cercetarea de înaltă tehnologie
  2. Localități inteligente
  3. Turism și identitate culturală

  1. Biotehnologii (inclusiv: aplicații digitale)

  1. Tehnologia informației și comunicații
  2. Localități inteligente
  3. Sectorul componente pentru automobile
  4. Digitalizare, industrializare, industry 4.0.

  1. Agroalimentar
  2. Cosmetice și suplimente alimentare
  3. Sănătate
  4. Mobilă
  5. Hârtie, plastic, ambalare
  6. Tehnologii de prelucrare a metalului
  7. Tehnologii de producție
  8. TIC

  1. Sectorul IT și industriile creative
  2. Industria ușoară
  3. Industria aerospațială
  4. Industria auto și mecatronica
  5. Sectorul medical și farmaceutic
  6. Mediul construit sustenabil

  1. TIC (de exemplu: dezvoltare de software, IoT, securitate cibernetică, Robotic Process Automation, big data, cloud, AI, robotizări, smart city etc.)
  2. Sisteme și componente inteligente (de exemplu: componente hardware integrate, microprocesoare etc.)
  3. Materiale avansate (de exemplu: machine learning și
  inteligență artificială, calculatoare cuantice etc.)
  4. Industrii culturale și creative (de exemplu:
  user-experience/
  interfețe multimedia, gaming etc.)
  5. Noi alimente și siguranța alimentară (de exemplu: dezvoltarea de aplicații, optimizarea lanțurilor de aprovizionare (from farm to table) etc.

  3. Energie, mediu și schimbări climatice

  1. Mediu și schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă și managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistența crescută la schimbări climatice, agricultura de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deșeuri, motorizarea apelor industriale)
  2. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficiență și securitate energetică, smart city, rețele inteligente pentru consumatori inteligenți)

  1. Industria agroalimentară și pescuit
  2. Biotehnologii (biotehnologii agroalimentare; biotehnologii de mediu)
  3. Ecotehnologii (tehnologii ecologice și eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)

  1. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
  2. Localități inteligente

  1. Energie durabilă și mediu

  1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie
  2. Sectorul componente pentru automobile

  1. Agroalimentar
  2. Cosmetice și suplimente alimentare
  3. Tehnologii de prelucrare a metalului
  4. Tehnologii de producție
  5. TIC

  1. Turismul balnear
  2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
  3. Mediul construit sustenabil
  4. Sectorul agroalimentar

  1. Noi alimente și siguranța alimentară (de exemplu: economie circulară, noi alimente în contextul schimbărilor climatice etc.)
  2. Sisteme și componente inteligente (de exemplu: senzori de monitorizare a poluării , senzori de monitorizare în agricultură în contextul schimbărilor climatice, restaurarea mediului construit/
  monumentelor etc.)

  4. Eco-nanotehnologii și materiale avansate

  1. Textile (design inovativ de produs - nano bio, textile
  cu senzori încorporați - textile funcționale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente, vestimentație sinergică, up-cycling deșeuri textile și slow fashion, digital fashion, fabricație inteligentă - senzori, software de urmărire, roboți industriali)
  2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăți termice, tricoturi pentru protecție mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcții, materiale ecologice)

  1. Ecotehnologii (tehnologii ecologice și eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)
  2. TIC, high tech, nanotehnologii și materiale avansate.
  3. Industria confecțiilor

  1. Localități inteligente
  2. Industria și cercetarea de înaltă tehnologie

  1. Inginerie industrială și transporturi

  1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie
  2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte
  3. Sectorul componente pentru automobile

  1. Agroalimentar
  2. Cosmetice și suplimente alimentare
  3. Sănătate
  4. Mobilă
  5. Hârtie, plastic, ambalare
  6. Tehnologii de prelucrare a metalului
  7. Tehnologii de producție

  1. Sectorul medical și farmaceutic
  2. Sectorul IT și industriile creative
  3. Silvicultură, prelucrarea lemnului și industria mobilei
  4. Mediul construit sustenabil
  5. Industria ușoară
  6. Sectorul agroalimentar
  7. Industria aerospațială
  8. Industria auto și mecatronică

  1 Materiale avansate (de exemplu, etichete și textile inteligente, ambalaje smart, materiale pentru printare 3D, materiale metalice, neferoase, compozite, polimerice, biosenzori etc.)
  2. Sisteme si componente inteligente (de exemplu, micro și nano fotonică, analize
  spectrometrale, grafenă - conductivitate electrică, termică și rezistență, ecranare UV pentru echipamente speciale etc.)
  3. Noi alimente și siguranță alimentară (de exemplu, nanomateriale și nanostructuri, ambalaje din fibre naturale etc.)
  4. Industrii culturale și creative (de exemplu, nanoconductori și termoizolatori pentru componente în industria gaming, echipamente funcționale pentru motion capture etc.)
  5. TIC (de exemplu, machine learning și inteligență artificială. calculatoare cuantice etc.)

  5. Sănătate

  1. Sănătate și turism pentru un stil de viață sănătos (recuperare medicală, balneo-fiziokinetoterapie, nutriție și dietetică, bioingineria reabilitării, slow food și alimentație sănătoasă, soluții TIC pentru turism, marketing și promovare creativă)

  1. Turism (turism balnear)

  Biotehnologii (inclusiv: medicina fundamentală și aplicativă)

  1. Sectorul agroalimentar
  2. TIC
  3. Sectorul medical
  4. Turism balnear și de aventură

  1. Agroalimentar
  2. Cosmetice și suplimente alimentare
  3. Sănătate

  1. Turismul balnear
  2. Sectorul medical și farmaceutic
  3. Sectorul agroalimentar
  4. Sectorul IT și industriile creative

  1. Noi alimente și siguranța alimentară (de exemplu, noi alimente bio sănătoase, fără aditivi alimentari etc.)
  2. Sisteme și componente inteligente (de exemplu, sisteme ciber-fizice pentru activități de recuperare la clinică și la domiciliu și well-being, aplicații mecatronice în recuperare medicală etc.)
  3. Materiale avansate (de exemplu, smart
  textiles, echipamente de înaltă precizie, manufactură aditivă, dezvoltarea de nanomateriale și biomateriale inteligente cu aplicație în biomedicină etc.)
  4. Industrii culturale și creative (de exemplu, cinematerapie, VR/AR în sănătate etc.)
  5. TIC (de exemplu, e-sănătate, platforma medicală de management IoT pentru persoanele cu demență ușoară etc.)

  Inginerie și transport naval (construcția și reparația de nave; transport naval)

  Turismul și identitatea culturală

  Inginerie industrială și transporturi

  Industrii culturale și creative

  Industrii culturale și creative:
  - Ed-Tech;
  - cultură și amenajarea spațiului public;
  - promovare și publicitate;
  - VR/AR în educație și cultură; - cinematerapie, documentare interactive;
  - gaming etc.

  Localități inteligente

  Construcția de mașini, componente și echipamente de producție

  -----