LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 (*actualizată*)
privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
(actualizată până la data de 27 decembrie 2002*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 decembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Creditul ipotecar şi garantarea lui


  Articolul 1*)

  În condiţiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare desemnează acel tip de credite acordate de instituţii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (1) al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002, prevederile Legii nr. 190/1999, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi creditelor cu destinaţia prevăzută la art. 1 din lege, acordate de la data de 14 decembrie 1999 şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în curs de derulare, în cazul cesionarii creanţelor rezultate din acestea potrivit art. 24 din acelaşi act normativ.


  Articolul 2

  Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare se acordă pe o perioadă de minimum 5 ani pentru persoanele juridice şi de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu excepţia cazului în care beneficiarul solicita în mod expres acordarea creditului pentru o perioadă mai scurta.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.


  Articolul 3

  (1) Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau privilegii, astfel cum sunt definite la art. 1.737 din Codul civil, asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acordă creditul.
  (2) Ipoteca astfel constituită pentru garantarea creditului poate avea ca obiect terenul şi construcţiile ridicate pe acesta ulterior constituirii sale, în limita valorii stabilite prin contract şi pe măsura utilizării creditului.
  (3) Prevederile art. 1.775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite pentru garantarea împrumuturilor acordate în condiţiile prezentei legi.
  (4) Ipotecile sau privilegiile constituite pentru garantarea împrumuturilor ipotecare durează până la rambursarea integrală a creditului pentru garantarea căruia au fost înfiinţate, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 1.786 din Codul civil.
  (5) În cazul în care părţile sunt de acord, ipoteca va putea fi transferata asupra altui imobil cu o valoare cel puţin egala cu cea a imobilului ipotecat anterior.
  (6) După înscrierea ipotecii asupra noului imobil garanţiile anterior constituite asupra acestuia îşi încetează de drept efectele.


  Articolul 4

  Dispoziţiile art. 1.722 din Codul civil se aplică numai în cazul în care formalităţile de publicitate prevăzute de lege au fost îndeplinite înainte de înscrierea ipotecii.


  Articolul 5

  Până la rambursarea integrală a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi înstrăinate numai cu acordul prealabil al creditorului ipotecar. Contractele încheiate cu nerespectarea acestei dispoziţii sunt lovite de nulitate absolută.


  Capitolul II Instituţiile care acorda credite ipotecare şi persoanele care pot beneficia de credite ipotecare


  Articolul 6

  Băncile, Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi alte instituţii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipotecare.


  Articolul 7

  Pot beneficia de credite ipotecare în condiţiile prezentei legi persoanele fizice care au cetăţenia românaşi domiciliul în România şi persoanele juridice române care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industriala sau comercială, precum şi persoanele juridice române care doresc sa construiască locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor.


  Capitolul III Contractul de credit ipotecar şi contractele de asigurare


  Secţiunea 1 Contractul de credit ipotecar - clauze obligatorii pentru protecţia imprumutatilor


  Articolul 8

  Cu cel puţin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar împrumutătorul va pune la dispoziţie împrumutatului o ofertă scrisă care va cuprinde toate condiţiile contractului, precum şi termenul de valabilitate a acestuia.


  Articolul 9

  Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decât prin acordul scris al părţilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 10

  (1) Suma creditului acordat poate fi prevăzută în contractele de credit ipotecar în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi va fi pusă la dispoziţie beneficiarului de credit ipotecar eşalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri.
  -----------
  Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.
  (2) În cazul în care lucrările pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate în regie proprie de către beneficiarii acestuia, sumele de bani se vor transmite acestora conform unui plan de finanţare stabilit prin contract.


  Articolul 11

  (1) Este interzisă condiţionarea acordării unui credit ipotecar de obligaţia beneficiarului creditului de a cumpăra sau de a subscrie valori mobiliare ale împrumutătorului, indiferent sub ce forma.
  (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică la achiziţionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare.


  Articolul 12

  Clauzele de exigibilitate înainte de termen trebuie prevăzute în contractul de credit ipotecar printr-o clauza distinctă.


  Articolul 13

  (1) Imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul primit, în condiţiile stabilite de părţi prin contractul de credit ipotecar.
  (2) În caz de faliment sau de lichidare voluntara a împrumutătorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat creditul ipotecar primit.


  Articolul 14

  În cazul în care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobânzii să fie variabila, se vor aplica următoarele reguli:
  a) variatia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuatiile unui indice de referinţa menţionat în contract;
  -----------
  Lit. a) a art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.
  b) contractul poate să prevadă ca variatia ratei dobânzii este limitată, în sens crescător şi descrescator, la un anumit nivel faţă de rata iniţială a dobânzii. Contractul poate să prevadă, de asemenea, ca rata dobânzii nu variaza decât atunci când modificarea în sens crescător sau descrescator înregistrează, faţă de rata iniţială a dobânzii, o diferenţa minimala determinata;
  c) modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate.


  Articolul 15

  În sarcina împrumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente întocmirii dosarului şi constituirii ipotecii.


  Secţiunea a 2-a Contractele de asigurare obligatorie


  Articolul 16

  (1) Împrumutatul va încheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toată durata creditului ipotecar.
  (2) În contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) împrumutătorul va figura ca beneficiar al poliţei de asigurare. În cazul în care despăgubirile acordate vor depăşi valoarea creditului ipotecar rămas de rambursat şi a celorlalte sume datorate împrumutătorului, diferenţa se cuvine beneficiarului creditului sau moştenitorilor acestuia.
  (3) Primele de asigurare vor fi achitate de către împrumutat, o dată cu rambursarea ratelor privind creditul ipotecar primit.


  Articolul 17

  În cazul în care împrumutatul este o persoană juridică, acesta va trebui sa încheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii construcţiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind împrumutătorul.


  Articolul 18

  Contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul sa impună împrumutatului un anumit asigurator.


  Capitolul IV Executarea creanţelor instituţiilor care acorda credite ipotecare


  Articolul 19

  În cazul întârzierii la plata, împrumutătorul va trimite beneficiarului împrumutului o notificare prin scrisoare recomandată, prevenindu-l asupra consecinţelor încălcării contractului de credit ipotecar.


  Articolul 20

  În cazul în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării prevăzute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligaţiile, contractul de credit ipotecar se considera reziliat de plin drept şi întreaga suma a ratelor de credit cu dobânzile aferente devine exigibilă.


  Articolul 21

  Contractul de credit ipotecar, precum şi garanţiile reale şi personale subsecvente constituie titluri executorii, urmând să fie investite cu formula executorie de către instanţa locului unde este situat imobilul.


  Articolul 22

  (1) Executarea debitorilor se va face fără condiţionarea ei de atribuirea unui alt spaţiu de locuit.
  (2) În situaţii deosebite instanţa de la locul executării va putea acorda un termen de maximum 90 de zile, în care debitorul îşi va găsi o alta locuinţa. Aceasta prevedere se aplică numai persoanelor fizice.


  Articolul 23

  Executarea creanţelor ipotecare sau privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil se va face de către executorii proprii ai instituţiilor financiare autorizate sau de către executorii judecătoreşti, după caz, în condiţiile legii.


  Capitolul V Cesiunea creanţelor ipotecare şi privilegiate şi transformarea acestora în titluri de valoare


  Articolul 24

  (1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituţii de acelaşi tip ori unor alte instituţii autorizate sa administreze portofolii de creanţe ipotecare şi sa emita valori mobiliare pe baza acestora.
  (2) Cesiunea de creanţe ipotecare şi privilegiate este o operaţiune de investiţii financiare care poate avea ca obiect creanţe ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creanţe care prezintă caractere comune sub aspectul naturii, originii şi riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creanţa.
  (3) Indiferent de tipul instituţiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanţa ipotecară sau privilegiată şi fiecare dintre contractele de garanţie aferente îşi păstrează calitatea de titlu executoriu.
  -----------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 27 decembrie 2002.


  Articolul 25

  (1) În baza portofoliului creanţelor ipotecare şi privilegiate conform art. 1.737 din Codul civil, instituţiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoarea negociabile pe piaţa de capital. Titlurile de valoare vor fi emise în limita a 75% din valoarea portofoliului deţinut.
  (2) Titlurilor de valoare emise de instituţiile financiare autorizate li se aplică dispoziţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.


  Articolul 26

  Cesiunea creanţelor ipotecare va fi notificată, în termen de 10 zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandată, de către instituţia financiară cedenta debitorului cedat.


  Articolul 27

  În cazul în care instituţia financiară autorizata cedenta şi cea cesionara nu hotărăsc altfel, rambursarea creditelor ipotecare va fi efectuată în continuare prin instituţia cedenta, care va transmite instituţiei financiare cesionare sumele astfel obţinute. Cheltuielile generate de aceasta operaţiune vor fi suportate de cesionar în limita sumelor stabilite prin actul de cesiune a portofoliului respectiv.


  Articolul 28

  În cazul în care instituţia cedenta va continua sa primească sumele rambursate, executarea ipotecilor şi a privilegiilor conform art. 1.737 din Codul civil va fi făcuta de către aceasta în numele şi pentru instituţia cesionara, pe cheltuiala acesteia din urma.


  Capitolul VI Obligaţiunile ipotecare


  Articolul 29

  În scopul atragerii fondurilor necesare pentru acordarea de credite ipotecare, instituţiile financiare autorizate conform legii pot emite, în condiţiile Legii nr. 52/1994*), obligaţiuni în baza portofoliului de creanţe ipotecare sau privilegiate deţinut.
  -------------
  Legea nr. 52/1994 a fost abrogată de art. 185 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 aprilie 2002.


  Articolul 30

  Obligaţiunile ipotecare vor putea fi emise în limita a 60% din valoarea portofoliului.


  Articolul 31

  Obligaţiunile ipotecare sunt valori mobiliare şi vor fi tranzacţionate pe pieţele de capital autorizate.


  Articolul 32

  Instituţiile financiare autorizate vor constitui un fond de garantare a obligaţiunilor ipotecare, care va fi folosit în condiţiile prevăzute în actele de înfiinţare ori de organizare a acestuia.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 33

  (1) Instituţiile financiare autorizate se afla sub supravegherea prudentiala a Băncii Naţionale a României şi sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare cu privire la activitatea emiterii de obligaţiuni.
  (2) Instituţiile financiare autorizate sunt supuse controlului instituţiilor abilitate prin lege.


  Articolul 34

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor elabora norme metodologice comune de aplicare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ACSINTE GASPAR
  ---------