HOTĂRÂRE nr. 532 din 26 iunie 2014
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.


  Articolul 2

  Agenţia Naţională de Integritate va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iunie 2014.
  Nr. 532.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în
  administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate
  *Font 8*
  ┌───────┬──────────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐
  │Codul │ Administratorul │ Denumirea │ │ │ Valoarea de │
  │ de │ imobilului (CUI │imobilului │ Adresa │ Caracteristicile │ inventar │
  │clasi- │ şi denumire) │ │ │ tehnice ale │ actualizată │
  │fica- │ │ │ │ imobilului │ (lei) │
  │ţie şi │ │ │ │ │ │
  │nr. MFP│ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
  │Imobil │22838777 - Agenţia│Clădire sediu│Str. Lascăr │Clădire S + P + E + M │14.005.363,67│
  │8.29.07│Naţională de │ │Catargiu nr. 15,│- suprafaţa încăperilor│ │
  │155753 │Integritate │ │sectorul 1, │= 859,19 mp; │ │
  │ │ │ │Bucureşti │- suprafaţa totală a │ │
  │ │ │ │ │spaţiului= 1.429,42 mp;│ │
  │ │ │ │ │Teren în suprafaţă │ │
  │ │ │ │ │totală de 1.107,55 mp, │ │
  │ │ │ │ │din care: │ │
  │ │ │ │ │- suprafaţa construită │ │
  │ │ │ │ │ la sol = 472,80 mp; │ │
  │ │ │ │ │- suprafaţa curţii = │ │
  │ │ │ │ │634,75 mp. │ │
  └───────┴──────────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘

  ___________