HOTĂRÂRE nr. 853 din 18 octombrie 1999
privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 octombrie 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Biroul Roman de Metrologie Legală este organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil cu coordonarea şi controlul întregii activităţi de metrologie la nivel naţional şi cu elaborarea reglementărilor obligatorii în acest domeniu şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului.


  Articolul 2

  (1) În subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează birouri judeţene de metrologie legală, unităţi fără personalitate juridică, care se înfiinţează prin reorganizarea inspecţiilor interjudetene de metrologie legală, care se desfiinţează. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri patrimoniul inspecţiilor interjudetene de metrologie legală va fi preluat de către birourile judeţene de metrologie legală pe bază de protocol.
  (2) În subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează Institutul Naţional de Metrologie ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei, unitate fără personalitate juridică.
  (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legală este constituit din patrimoniul propriu, patrimoniul birourilor judeţene de metrologie legală şi patrimoniul Institutului Naţional de Metrologie.


  Articolul 3

  În realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legală are următoarele atribuţii:
  1. elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Industriei şi Comerţului;
  2. elaborează proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, le prezintă Ministerului Industriei şi Comerţului pentru avizare, iar acesta le înaintează Guvernului spre aprobare; urmăreşte armonizarea acestora cu reglementările internaţionale în domeniul metrologiei;
  3. elaborează norme şi proceduri de metrologie legală cu caracter obligatoriu;
  4. elaborează şi revizuieste periodic Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statutului;
  5. stabileşte şi percepe tarife, în condiţiile legii, pentru activităţile din domeniul metrologiei;
  6. analizează proiectele de acte normative privind masurarile şi mijloacele de măsurare sau care conţin referiri la acestea şi le propune spre avizare Ministerului Industriei şi Comerţului;
  7. avizează lucrările de cercetare ştiinţifică în domeniul metrologiei;
  8. atesta etaloanele din Sistemul naţional de etaloane ale unităţilor de măsura şi certifica mostrele de materiale şi substanţe de referinţa; asigura trasabilitatea etaloanelor naţionale la cele internaţionale;
  9. coordonează şi supraveghează activitatea de reproducere, conservare şi transmitere a unităţilor de măsura;
  10. coordonează, supraveghează şi controlează aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei;
  11. reglementează, supraveghează şi controlează fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, închirierea, vânzarea, instalarea, punerea în funcţiune, etalonarea, verificarea, legalizarea şi utilizarea mijloacelor de măsurare folosite în domenii de interes public;
  12. reglementează şi asigura transmiterea unităţilor de măsura la mijloace de măsurare care nu sunt folosite în domenii supuse controlului metrologic al statului;
  13. exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor şi mijloacelor de măsurare;
  14. evalueaza şi atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloacele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului;
  15. stabileşte reţeaua naţionala de laboratoare pentru încercarea mijloacelor de măsurare;
  16. acorda şi retrage autorizaţii şi avize, în urma evaluărilor şi constatărilor efectuate, pentru exercitarea activităţilor prevăzute de lege în legătură cu mijloacele de măsurare şi cu masurarile din domeniile supuse controlului metrologic al statului;
  17. acorda şi retrage aprobări de model pentru mijloacele de măsurare prevăzute de lege, fabricate şi importate;
  18. efectuează verificări, etalonari şi încercări ale mijloacelor de măsurare;
  19. interzice utilizarea, sigileaza sau, după caz, confisca mijloacele de măsurare nelegale şi sesizează organele de urmărire penală în cazurile de încălcare a legii penale;
  20. constata contravenţiile şi aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în domeniul metrologiei;
  21. sprijină învăţământul în domeniul metrologiei şi organizează forme de perfecţionare profesională specifice;
  22. soluţionează neînţelegerile legate de legalitatea masurarilor şi a mijloacelor de măsurare privind tranzacţiile interne şi internaţionale;
  23. derulează programe în domeniul metrologiei, inclusiv programe de asistenţa aprobate de Ministerul Industriei şi Comerţului;
  24. aproba metodele de măsurare, precum şi legalitatea sistemului de măsurare folosit, atunci când tranzacţia se face între persoane fizice şi/sau juridice;
  25. comunică prin publicaţiile oficiale de metrologie legală laboratoarele de metrologie autorizate, precum şi agenţii economici care deţin autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul controlului metrologic al statului;
  26. asigura editarea şi difuzarea reglementărilor, informaţiilor şi a altor materiale specifice domeniului;
  27. reprezintă interesele României în Organizaţia Internationala de Metrologie Legală şi în alte organisme internaţionale şi regionale de metrologie legală şi colaborează cu instituţiile similare din alte tari;
  28. stabileşte, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă sau unilaterala a unor documente sau activităţi de metrologie legală cu instituţii similare din alte tari sau cu organisme internaţionale şi regionale de metrologie legală;
  29. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 4

  Structura organizatorică a Biroului Roman de Metrologie Legală se aproba prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.


  Articolul 5

  (1) Biroul Roman de Metrologie Legală este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.
  (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legală şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice din ţara şi din străinătate, având dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.
  (3) Pe lângă directorul general funcţionează Colegiul director, numit prin ordin al directorului general, organ cu caracter consultativ.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite ordine.
  (5) Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (6) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa şi altor persoane din cadrul instituţiei.


  Articolul 6

  Atribuţiile compartimentelor şi unităţilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al directorului general.


  Articolul 7

  (1) Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Biroului Roman de Metrologie Legală se asigura integral din venituri extrabugetare, realizate din tarifele percepute pentru lucrările de etalonare, verificări metrologice, încercări de mijloace de măsurare, precum şi pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuţiile sale.
  (2) Tarifele percepute pentru activităţile menţionate la alin. (1) se propun de către Biroul Roman de Metrologie Legală şi se aproba de Ministerul Industriei şi Comerţului.
  (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legală se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de Ministerul Industriei şi Comerţului, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Taxele percepute şi amenzile aplicate se fac venit la bugetul de stat.
  (5) Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare Biroul Roman de Metrologie Legală va dispune de conturi şi subconturi la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor sau ale unităţilor bancare, după caz.


  Articolul 8

  Biroul Roman de Metrologie Legală colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având obligaţia de a oferi acestora sprijin, precum şi dreptul de a solicita şi de a primi din partea acestora informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.


  Articolul 9

  Etaloanele naţionale ale unităţilor de măsura sunt bunuri publice, proprietate a statului român, aflate în administrarea Biroului Roman de Metrologie Legală.


  Articolul 10

  Biroul Roman de Metrologie Legală poate accepta donaţii, contribuţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.


  Articolul 11

  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----