REGULAMENT din 22 august 2003
de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 1 septembrie 2003
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Asigurarea asistenţei medicale în caz de dezastre şi epidemii se realizează în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 47/1994privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prinLegea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Asigurarea medicală în caz de dezastre şi epidemii face parte din ansamblul măsurilor luate în vederea diminuării efectelor asupra sănătăţii populaţiei.


  Articolul 3

  Scopul prezentului regulament este de a stabili modul de organizare, componenta, atribuţiile şi dotarea Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii.


  Articolul 4

  Obiectul de activitate al Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii consta în organizarea, reglementarea şi coordonarea tuturor funcţiilor şi prestaţiilor de sănătate, care reprezintă responsabilitatea autorităţilor publice centrale şi locale, atât în sectorul public, cat şi în cel privat, în domeniul apărării împotriva dezastrelor şi epidemiilor.


  Capitolul II Organizarea, componenta şi funcţionarea Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii


  Articolul 5

  (1) Comisia centrala pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii, denumita în continuare Comisia centrala, funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii şi se subordonează în caz de dezastre şi epidemii Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor.
  (2) Comisia centrala este condusă de către ministrul sănătăţii, în calitate de preşedinte, şi este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi ai altor instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi în acţiunile referitoare la acest tip de dezastre, precum şi din cadre didactice din institutele de învăţământ superior şi specialişti din institutele de cercetare de profil, conform anexei nr. 1.
  (3) Membrii Comisiei centrale sunt desemnaţi de conducerile unităţilor pe care le reprezintă şi sunt validati prin ordin al preşedintelui comisiei.


  Articolul 6

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor cooperează cu comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu Consiliul Naţional al Crucii Roşii şi cu comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, în conformitate cu schema fluxului informaţional-decizional prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 7

  (1) Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale este asigurat de Ministerul Sănătăţii şi este condus de către un consilier din cadrul Direcţiei generale asistenţa medicală.
  (2) Componenta Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevăzută în anexa nr. 3.
  (3) Lista dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale este prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 8

  Secretariatul tehnic permanent conduce activităţile de pregătire pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii între şedinţele Comisiei centrale.


  Articolul 9

  Comisia centrala îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul de membri şi adopta hotărâri cu majoritatea membrilor ce o compun. Hotărârile referitoare la ministerele cu reţea sanitară proprie şi la celelalte organe centrale se transmit conducătorilor acestora pentru avizare.


  Articolul 10

  Comisia centrala se convoacă în şedinţe ordinare trimestrial şi ori de câte ori este necesar. Comisia centrala poate fi convocată la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.


  Articolul 11

  Ordinea de zi se adoptă la începutul şedinţei ordinare, pe baza proiectului comunicat de Secretariatul tehnic permanent. La propunerea preşedintelui sau a celorlalţi membri ai Comisiei centrale se pot include în ordinea de zi şi alte probleme în afară celor prevăzute în proiectul transmis.


  Articolul 12

  La fiecare şedinţa ordinară dezbaterile şi măsurile stabilite se consemnează în scris de către Secretariatul tehnic permanent. Hotărârile adoptate se comunică instituţiilor interesate, în termen de cel mult 5 zile de la data şedinţei.


  Articolul 13

  Sarcinile care rezultă din atribuţiile Comisiei centrale sunt rezolvate operativ de către Secretariatul tehnic permanent.


  Articolul 14

  Secretariatul tehnic permanent tine şedinţe ordinare de lucru de regula lunar şi ori de câte ori este necesar.


  Articolul 15

  Documentele şi arhiva privind activitatea Comisiei centrale se păstrează la Secretariatul tehnic permanent în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind lucrul cu documentele secrete şi nesecrete.


  Capitolul III Atribuţiile Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii


  Articolul 16

  Comisia centrala are următoarele atribuţii principale:
  a) participa la elaborarea strategiei naţionale de apărare împotriva dezastrelor în cadrul Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor;
  b) elaborează planul operativ al Ministerului Sănătăţii de apărare împotriva dezastrelor şi epidemiilor şi intervenţie medicală în caz de dezastre şi epidemii;
  c) îndrumă, controlează şi avizează modul de întocmire a planurilor de intervenţie medicală din teritoriu;
  d) participa la elaborarea planurilor operative şi a programelor generale de apărare împotriva dezastrelor;
  e) avizează regulamentele comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, modul de organizare şi funcţionare a acestora pentru aspectele ce privesc prevenirea, intervenţia şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi epidemiilor ce se aproba de către Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;
  f) face anual propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare organizării protecţiei, intervenţiei medicale şi inlaturarii efectelor produse de dezastre, inclusiv pentru dezvoltarea reţelei care asigura fluxul informaţional-decizional;
  g) prezintă anual rapoarte privind efectele eventualelor dezastre şi stadiul realizării măsurilor de prevenire şi refacere;
  h) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor acestora şi măsurilor întreprinse pe linie sanitară;
  i) asigura informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc potenţial, a iminentei producerii dezastrelor şi a efectelor acestora, precum şi a măsurilor luate;
  j) iniţiază programe de cercetare în domeniul ocrotirii sănătăţii şi face propuneri pentru fondurile necesare întreţinerii şi dezvoltării reţelei medicale de intervenţie la dezastre şi epidemii;
  k) propune mecanisme şi instrumente de control social al riscurilor care pot genera dezastre, precum şi metode de identificare şi evaluare a lor;
  l) coordonează activitatea structurilor medico-legale pentru o cat mai rapida evaluare a numărului de victime şi identificare a acestora şi ia măsuri în acest scop;
  m) stabileşte parametrii pe baza cărora se pot defini fenomenele caracteristice de dezastre şi stabileşte nivelurile de intervenţie medicală;
  n) coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de dezastre şi epidemii, precum şi activitatea de asigurare a asistenţei medicale la dezastre a comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi activităţile medicale din teritoriu;
  o) colaborează cu celelalte comisii centrale specializate pe tipuri de dezastre, organizate pe lângă ministerele de resort, cu alte autorităţi publice centrale, cu asociaţiile profesionale sau cetăţeneşti şi cooperează cu organizaţiile nonguvernamentale interne sau internaţionale;
  p) avizează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aspectele privitoare la asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii;
  r) aproba planurile judeţene pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii;
  s) solicita şi urmăreşte participarea unităţilor subordonate Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi altor ministere, cu forte şi mijloace din dotarea acestora, în acţiunile de intervenţie pentru limitarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei, produse de dezastre şi epidemii;
  t) colaborează cu Comandamentul Protecţiei Civile care planifica, organizează şi conduce exercitii generale şi aplicaţii în scopul pregătirii factorilor de decizie şi a populaţiei pentru intervenţia în situaţii de dezastre şi epidemii;
  u) analizează şi validează măsurile aprobate de preşedinte sau vicepreşedinte între şedinţe şi le pune în aplicare;
  v) organizează, împreună cu Consiliul Naţional al Crucii Roşii şi cu alte organisme interesate, pregătirea sanitară împotriva dezastrelor;
  w) organizează pregătirea cadrelor medico-sanitare în probleme specifice de acordare a asistenţei medicale în situaţii de dezastru;
  x) asigura asistenţa medicală în caz de dezastre, pentru utilizarea reţelei sanitare şi extinderea la nevoie a capacităţii de spitalizare.


  Capitolul IV Atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii


  Articolul 17

  Secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) în perioadele dintre şedinţe duce la îndeplinire hotărârile comisiei, urmăreşte realizarea lor şi exercită atribuţiile acesteia, făcând propuneri care devin executorii după aprobarea de către preşedinte, urmând ca la prima şedinţa sa aducă la cunoştinţa comisiei măsurile aprobate şi să le supună analizei şi validării de către membrii acesteia;
  b) analizează şi propune spre avizare Comisiei centrale planurile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspectele care privesc asistenţa medicală de urgenta;
  c) în situaţii critice din punct de vedere al asistenţei medicale de urgenta în caz de dezastre şi epidemii, propune preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei centrale să solicite Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi altor autorităţi publice centrale intervenţia cu forte şi mijloace din dotarea unităţilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, a diferitelor bunuri şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
  d) colectează şi verifica datele şi informaţiile privind efectele dezastrelor şi epidemiilor asupra populaţiei, a reţelei medicale şi măsurile întreprinse, primite de la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor sau de la alte surse;
  e) informează operativ Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor şi întocmeşte rapoarte de sinteza periodice şi anuale privind starea de sănătate a populaţiei afectate de dezastre şi epidemii şi de refacere a reţelei medicale afectate de dezastre, de modernizare a fluxului informaţional, pe care le prezintă preşedintelui sau vicepreşedinţilor Comisiei centrale, urmăreşte realizarea măsurilor aprobate;
  f) întocmeşte informări privind declanşarea, evoluţia fenomenelor negative asupra populaţiei şi a reţelei medicale, efectele acestora şi măsurile luate şi le transmite mass-mediei;
  g) urmăreşte promovarea şi elaborarea, de către institutele de profil, a studiilor şi cercetărilor în vederea fundamentarii de acte normative care privesc asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii;
  h) iniţiază anual şi participa la exerciţiile de simulare a producerii de dezastre şi epidemii, organizate pe zone de risc şi pe judeţe, pentru verificarea pregătirii şi conlucrarii formatiilor de intervenţie, a funcţionarii fluxului informaţional-decizional, precum şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie;
  i) participa la elaborarea şi actualizarea convenţiilor internaţionale pentru probleme ce privesc apărarea împotriva dezastrelor şi epidemiilor, participa la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi a simularilor de apărare împotriva dezastrelor şi epidemiilor, urmărind respectarea convenţiilor bilaterale sau multilaterale;
  j) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor asupra cunoaşterii atribuţiilor specifice ce le revin şi asupra modului de acţiune în caz de dezastre şi epidemii;
  k) participa, în colaborare cu alte ministere, la întocmirea planurilor de intervenţie în caz de producere a dezastrelor şi epidemiilor şi urmăreşte realizarea măsurilor care se iau în asemenea situaţii;
  l) propune preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei centrale convocarea şedinţei ordinare anuale a acesteia şi a şedinţelor extraordinare ori de câte ori este necesar;
  m) întocmeşte programe şi urmăreşte pregătirea personalului cu atribuţii de apărare împotriva dezastrelor şi epidemiilor;
  n) constata şi propune aplicarea, prin persoane anume desemnate, a sancţiunilor prevăzute deOrdonanţa Guvernului nr. 47/1994, aprobată prinLegea nr. 124/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu activitatea de asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii.


  Capitolul V Atribuţiile specifice ale Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii, pe tipuri de dezastre


  Secţiunea 1 Cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave şi incendii în masa


  Articolul 18

  Atribuţiile principale ale Comisiei centrale în situaţii de cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave şi incendii în masa sunt următoarele:
  a) stabileşte o conceptie unitară privind asigurarea asistenţei medicale în caz de cutremure, alunecări de teren, accidente colective grave şi incendii, care să impună o pregătire şi o dotare standardizata;
  b) stabileşte măsuri în planurile de intervenţie de urgenta, pe baza prognozelor elaborate de către Comisia centrala pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi a alunecarilor de teren;
  c) stabileşte măsuri pentru asigurarea functionalitatii reţelei sanitare din zonele de risc seismic, prin asigurarea iluminatului de rezerva, a rezervelor de apa potabilă, a produselor medicamentoase, materialelor sanitare, aparaturii medicale, produselor de sânge, creşterea capacităţii de spitalizare şi alte asemenea măsuri;
  d) pregăteşte prin unităţile sanitare teritoriale personalul medico-sanitar pentru a acţiona potrivit competentei şi atribuţiilor care îi revin;
  e) asigura asistenţa medicală a personalului care participa la acţiunile de apărare împotriva efectelor seismelor;
  f) asigura dotarea reţelei sanitare din zonele de risc seismic cu mijloace de evacuare medicalizate pentru susţinerea funcţiilor vitale pe timpul transportului;
  g) stabileşte şi aplica măsuri pentru asigurarea sistemului de transmisiuni care să realizeze operativ legăturile pe orizontala şi verticala ale reţelei medicale, pe mai multe cai: radio, telefon, fax, telex şi alte mijloace de informare;
  h) colectează date referitoare la caracterul şi amploarea dezastrului, natura şi volumul acţiunilor medico-sanitare necesare, analizează situaţia creata şi stabileşte măsurile de intervenţie ce se impun;
  i) coordonează acţiunile reţelei sanitare din zona afectată şi îi acorda sprijinul necesar prin manevra de forte şi mijloace din zonele neafectate;
  j) organizează asistenţa medicală curenta a populaţiei din zona afectată şi din taberele de sinistrati;
  k) intensifica măsurile igienico-sanitare şi antiepidemice şi coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de cutremur;
  l) supraveghează, prin autorităţile sanitare din teritoriu, modul de asanare a zonelor afectate.


  Secţiunea a 2-a Inundatii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice


  Articolul 19

  Atribuţiile principale ale Comisiei centrale în situaţii de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice sunt următoarele:
  a) coordonează şi urmăreşte realizarea într-o conceptie unitară, pe întregul teritoriu al tarii, a măsurilor de asigurare a asistenţei medicale pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  b) analizează şi aproba măsurile privind asigurarea asistenţei medicale în asemenea situaţii din planurile judeţene de apărare împotriva dezastrelor;
  c) sprijină, prin măsuri specifice, unităţile sanitare nominalizate ca periclitate în asemenea situaţii, pe baza valorilor caracteristice zonale (cote de atenţie, alarma, pericol şi inundaţie) stabilite o dată cu întocmirea planurilor de apărare;
  d) asigura fluxul informaţional operativ-decizional, marind frecventa transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor;
  e) declanseaza acţiunile operative de asigurare a asistenţei medicale în zonele periclitate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice, dirijeaza personalul sanitar şi mijloacele materiale suplimentare pentru acordarea asistenţei medicale de urgenta;
  f) asigura asistenţa medicală personalului care participa la acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  g) dispune măsuri de supraveghere epidemiologica a populaţiei evacuate ca urmare a inundaţiilor;
  h) coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de inundaţii şi asigura supravegherea sanitară a aprovizionarii populaţiei cu apa potabilă şi alimente, verifica respectarea normelor igienico-sanitare şi antiepidemice în zonele afectate de inundaţii.


  Secţiunea a 3-a Accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice


  Articolul 20

  Atribuţiile principale ale Comisiei centrale în situaţii de accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice sunt următoarele:
  a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea măsurilor de asistenţa medicală de urgenta în caz de accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice, în colaborare cu Comisia centrala pentru accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice;
  b) supraveghează respectarea normelor naţionale de radioprotectie a populaţiei, a produselor alimentare, a apei potabile şi a anumitor factori de mediu;
  c) stabileşte cadrul pentru realizarea măsurilor de profilaxie a bolii de iradiere;
  d) coordonează acţiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistenţei medicale de urgenta pentru situaţiile de accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice şi stabileşte proceduri proprii de supraveghere şi control al contaminarii radioactive a populaţiei, produselor alimentare, a apei şi a anumitor factori de mediu;
  e) asigura dotarea unităţilor sanitare din zona pentru intervenţia în caz de accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice;
  f) asigura asistenţa medicală personalului care participa la acţiunile de intervenţie medicală în caz de accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice;
  g) estimeaza consecinţele posibile ale eliberării de radionuclizi, conform dozelor evaluate de Comisia centrala pentru accident nuclear şi caderi de obiecte cosmice, şi face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor privind înştiinţarea şi alarmarea populaţiei în legătură cu situaţia creata şi modul de comportare în caz de contaminare radioactiva, evacuarea populaţiei din zona contaminata, distribuirea de iodura de potasiu la populaţia din zonele afectate şi la personalul de intervenţie;
  h) coordonează acţiunile de intervenţie medicală de urgenta şi sprijină cu forte şi mijloace suplimentare reţeaua sanitară din teritoriul afectat;
  i) efectuează schimburi de informaţii cu organismele medicale internaţionale, în cadrul reţelei mondiale de supraveghere a radioactivitatii mediului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica;
  j) apreciază nevoile de sprijin internaţional;
  k) urmăreşte evoluţia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente şi în cele de deplasare a norului radioactiv, făcând estimari de doze privind diferitele cai de expunere;
  l) informează populaţia despre acţiunile ce se desfăşoară în vederea reluării cursului normal al vieţii şi coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de accident nuclear.


  Secţiunea a 4-a Explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane


  Articolul 21

  Atribuţiile principale ale Comisiei centrale în situaţii de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane sunt următoarele:
  a) constituie cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea măsurilor de asistenţa medicală de urgenta în caz de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, care să permită colaborarea şi repartizarea corecta a sarcinilor ce revin Ministerului Sănătăţii, ministerelor cu reţea sanitară proprie şi altor instituţii publice centrale care se implica în lichidarea urmărilor dezastrului;
  b) elaborează norme naţionale de protecţie a populaţiei, a produselor alimentare, a apei potabile şi a anumitor factori de mediu;
  c) stabileşte cadrul pentru realizarea măsurilor de control al imbolnavirilor prin intoxicatii cu substanţe chimice periculoase;
  d) coordonează acţiunea de elaborare a planurilor de asigurare a asistenţei medicale de urgenta în caz de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane şi stabileşte proceduri proprii de supraveghere şi control al contaminarii chimice a populaţiei, produselor alimentare, a apei şi a anumitor factori de mediu;
  e) asigura dotarea pentru intervenţie în caz de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane a unităţilor sanitare din zona;
  f) asigura asistenţa medicală personalului care participa la acţiunile de intervenţie în caz de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane;
  g) estimeaza consecinţele posibile ale eliberării de substanţe chimice periculoase şi face propuneri Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor privind înştiinţarea şi alarmarea populaţiei în legătură cu situaţia creata şi modul de comportare în caz de contaminare chimica, evacuarea populaţiei din zona contaminata, distribuirea de antidoturi la populaţia din zonele afectate şi la personalul de intervenţie;
  h) coordonează acţiunile de intervenţie medicală de urgenta şi sprijină cu forte şi mijloace suplimentare reţeaua sanitară din teritoriul afectat;
  i) efectuează schimburi de informaţii cu organismele medicale internaţionale;
  j) apreciază nevoile de sprijin internaţional;
  k) urmăreşte evoluţia fenomenului, a nivelului de contaminare a mediului din zonele adiacente şi în cele de deplasare a norului chimic, făcând estimari de doze privind diferitele cai de expunere;
  l) informează populaţia despre acţiunile ce se desfăşoară în vederea reluării cursului normal al vieţii;
  m) studiază fenomenul şi particularităţile de producere a unui accident chimic, iar concluziile cercetărilor de toxicologie specială vor fi folosite pentru crearea de instrumente electronice de decizie pentru organizarea măsurilor de asigurare a asistenţei medicale;
  n) asigura crearea unui sistem informaţional automatizat, care să cuprindă baza de date privind tipurile şi cantităţile de substanţe chimice cu potenţial periculos existente şi măsurile de asistenţa medicală necesare la toate nivelurile;
  o) se preocupa de realizarea unui sistem de comunicare şi informare imediata asupra apariţiei de explozii mari la suprafaţa şi în subteran, accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane, asupra zonei afectate, a numărului de victime probabile, a tipului de leziuni dominante, în vederea asigurării asistenţei medicale, prespitalicesti şi spitaliceşti, organizării intervenţiei medicale şi a evacuarii victimelor;
  p) asigura completarea dotării unităţilor sanitare din zonele de risc chimic cu mijloace de evacuare adecvate şi echipate corespunzător pentru intervenţie;
  r) se preocupa de pregătirea de cadre medicale specializate în toxicologie şi de antrenarea personalului de intervenţie;
  s) conlucreaza în cadrul Planului naţional de intervenţie la dezastre cu alte autorităţi decât cele medicale din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Apărării Naţionale, Comandamentului Protecţiei Civile, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi al altor instituţii publice centrale;
  t) coordonează şi sprijină activităţile de intervenţie ale formatiunilor medicale în timpul accidentului chimic şi coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de accident chimic;
  u) avizează din punct de vedere sanitar reluarea activităţilor din zonele afectate de accidentul chimic.


  Secţiunea a 5-a Epidemii


  Articolul 22

  Atribuţiile principale ale Comisiei centrale în situaţii de epidemii sunt următoarele:
  a) colaborează cu direcţiile de profil pentru realizarea cadrului organizatoric adecvat aplicării măsurilor de prevenire şi control în caz de epidemii;
  b) participa la supravegherea respectării normelor naţionale antiepidemice de protecţie a populaţiei, a produselor alimentare, a apei potabile şi a anumitor factori de mediu;
  c) participa la stabilirea cadrului organizatoric pentru realizarea măsurilor de control în epidemii de boli transmisibile;
  d) participa la coordonarea acţiunilor de elaborare a planurilor de asistenţa de urgenta pentru situaţiile epidemice şi stabileşte proceduri proprii de supraveghere şi control al contaminarii cu agenţi patogeni a populaţiei, produselor alimentare, a apei şi a anumitor factori de mediu;
  e) colaborează cu direcţiile de sănătate publică teritoriale la asigurarea dotării pentru intervenţie în caz de epidemie a unităţilor sanitare din zona;
  f) coordonează asigurarea asistenţei medicale de urgenta a personalului care participa la acţiunile de intervenţie în caz de epidemii;
  g) coordonează acţiunile de intervenţie şi sprijină cu forte şi mijloace suplimentare reţeaua sanitară din teritoriul afectat;
  h) efectuează schimburi de informaţii cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
  i) apreciază nevoile de sprijin internaţional;
  j) informează populaţia cu privire la acţiunile care se desfăşoară în vederea instituirii carantinei sau a reluării cursului normal al vieţii;
  k) elaborează planurile de măsuri necesare pentru control în caz de producere a unor epidemii, urmărindu-se catagrafierea tuturor persoanelor la risc şi vaccinarea acestora;
  l) asigura creşterea capacităţii laboratoarelor de investigaţii biologice, care să permită acestora o adaptare rapida la un volum mare de determinări;
  m) elaborează ghiduri, materiale pentru educarea şi informarea populaţiei privind comportamentul adecvat în caz de epidemii;
  n) coordonează şi sprijină acţiunile de investigare şi de neutralizare a agenţilor patogeni implicaţi în producerea de epidemii;
  o) urmăreşte modul de realizare a supravegherii clinico-epidemiologice a populaţiei afectate de evenimentele epidemiologice şi coordonează activitatea de medicina legală în situaţiile de epidemii.


  Articolul 23

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1

      -------
  la regulament
  -------------

                                     COMPONENTA
           Comisiei centrale pentru asistenţa medicală de urgenta în caz
                              de dezastre şi epidemii
    Nr. crt.FuncţiaFuncţia în comisie
    1.Ministrul sănătăţiipreşedinte
    2.Secretar de stat în Ministerul Sănătăţii - asistenţă medicalăvicepreşedinte
    3.Secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătatemembru
    4.Secretarul general al Ministerului Sănătăţiimembru
    5.Consilierul personal al ministrului sănătăţii pe probleme de asistenţă medicală de urgenţămembru
    6.Consilierul personal al ministrului sănătăţii pe probleme  
      de boli infecţioasemembru
    7.Directorul general al Direcţiei generale asistenţă medicală din  
      Ministerul Sănătăţiimembru
    8.Directorul general al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţiimembru
    9.Directorul general al Direcţiei generale buget şi achiziţii din Ministerul Sănătăţiimembru
    10.Directorul general al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din Ministerul Sănătăţiimembru
    11.Directorul general al Direcţiei generale pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale din Ministerul Sănătăţiimembru
    12.Inspectorul sanitar de stat şef din Ministerul Sănătăţiimembru
    13.Preşedintele Comisiei de medicină de urgenţă a Ministerului Sănătăţiimembru
    14.Preşedintele Comisiei de epidemiologie a Ministerului Sănătăţiimembru
    15.Preşedintele Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţiimembru
    16.Preşedintele Comisiei de boli infecţioase a Ministerului Sănătăţiimembru
    17.Preşedintele Comisiei de toxicologie şi toxicodependenţă a Ministerului Sănătăţiimembru
    18.Preşedintele Comisiei de microbiologie a Ministerului Sănătăţiimembru
    19.Directorul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureştimembru
    20.Directorul Institutului de Sănătate Publică Bucureştimembru
    21.Directorul Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureştimembru
    22.Directorul Staţiei Centrale de Salvare a Ministerului Sănătăţiimembru
    23.Directorul Spitalului Clinic de Urgenţă Floreascamembru
    24.Directorul general al Spitalului Clinic Universitar de Urgenţă Bucureştimembru
    25.Directorul general al Companiei Naţionale "UNIFARM" - S.A. Bucureştimembru
    26.Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionalemembru
    27.Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelormembru
    28.Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismuluimembru
    29.Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţuluimembru
    30.Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediuluimembru
    31.Reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţieimembru
    32.Reprezentantul Comandamentului Protecţiei Civilemembru
    33.Reprezentantul Societăţii Naţionale de Cruce Roşiemembru


  Anexa 2

      -------
  la regulament
  -------------

                                       SCHEMA
               fluxului informaţional-decizional al Comisiei centrale
                        pentru asistenţa medicală de urgenta
                           în caz de dezastre şi epidemii


                          ┌──────────────────────────────┐
                          │ Comisia guvernamentală de │
                          │apărare împotriva dezastrelor │
                          └──────────┬───────────────────┘
                                     │ ^
                                     v │
  ┌──────────────────┐ ┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┐
  │Consiliul Naţional├─>│Comisia centrala pentru asistenţa│<──┤Celelalte comisii│
  │ al Crucii Roşii │<─┤ medicală de urgenta în caz de ├──>│ centrale │
  └──────────────────┘ │ dezastre şi epidemii │ └─────────────────┘
                        └───────────────┬─────────────────┘
                     ┌──────────────────┴──────────────────────┐
                     v v
  ┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
  │Comisia judeteana de apărare │ │Direcţiile de sănătate publică│
  │împotriva dezastrelor (prefect)│ │ judeţene (director) │
  └─────────────────┬─────────────┘ └───────────────┬──────────────┘
         ┌──────────┼────────────┐ │
         v v v v
  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌────────┐ ┌────────────────────────┐
  │ Comisii │ │ Comisii │ │ Comisii│ │ Unităţi sanitare │
  │municipale│ │orăşeneşti│ │comunale│ │şi farmaceutice judeţene│
  └──────────┘ └──────────┘ └────────┘ └─────────────┬──────────┘
                                                               v
                                                 ┌────────────────────────┐
                                                 │ Unităţi sanitare │
                                                 │ şi farmaceutice locale │
                                                 └────────────────────────┘


  Anexa 3

  -------
  la regulament
  -------------
  COMPONENTA
  Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale pentru
  asistenţa medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii
         
    Nr. crt.FuncţiaFuncţia în secretariat
    1.Consilier Direcţia generală asistenţă medicală din Ministerul Sănătăţiimembru
    2.Consilier Direcţia generală asistenţă medicală din Ministerul Sănătăţiimembru
    3.Consilier Direcţia generală asistenţă medicală din Ministerul Sănătăţiimembru
    4.Consilier Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din Ministerul Sănătăţiimembru
    5.Consilier Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţiimembru
    6.Consilier Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţiimembru


  Anexa 4

  -------
  la regulament
  -------------
  LISTA
  dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului
  tehnic permanent al Comisiei centrale pentru asistenţa
  medicală de urgenta în caz de dezastre şi epidemii
         
    Nr. crt.Denumirea materialuluiCantitatea (buc.)
    1.Calculator complet cu monitor color performant, cu modem şi acces Internet4
    2.Complet imprimante laser/inkjet alb-negru3
    3.Complet imprimantă laser/inkjet color1
    4.Aspectomat1
    5.Proiector pentru calculator şi video1
    6.Telefon operativ1
    7.Scaner color1
    8.Video recorder1
    9.Aparat de fotografiat cu bliţ1
    10.Copiator Xerox1
    11.Dischete 3.50 inch50
    12.Consumabile pentru calculatoare (set)8
    13.Hârtie de scris (topuri)10
    14.Televizor color1
    15.Autoturism de teren1

  -----------