REGULAMENT din 18 noiembrie 2005privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgenta specifice riscului la cutremure și/sau alunecari de teren*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 bis din 7 martie 2006 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.995/1.160/2005, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207 din 7 martie 2006.


  Capitolul I Dispozitii generale

  Articolul 1
  (1) Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgenta produse de seisme și/sau alunecari sau prabusiri de teren, denumite în continuare situații de urgenta specifice, reprezinta o activitate de interes național, prin dimensiunea urmarilor negative ce se pot produce în plan economic, social și de mediu.(2) În activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgenta specifice participa, în condițiile legii, autoritățile administrației publice, operatorii economici, instituțiile publice, persoanele juridice și persoanele fizice, reprezentantii societatii civile - ONG-uri.


  Articolul 2
  (1) Tipurile de risc pentru care Comitetul ministerial pentru situații de urgenta și Centrul operativ pentru situații de urgenta din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumite în continuare Comitet ministerial, respectiv Centru operativ, au atribuții în domeniul prevenirii și gestionarii situațiilor de urgenta sunt stabilite prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenta, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 15/2005 și prin actele normative subsecvente.(2) În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situațiilor de urgenta specifice se înțeleg actiunile și masurile pentru:
  a) prevenire și pregatire pentru interventie, înainte de declanșarea fenomenelor cauzale;
  b) interventie operativa, după producerea situației de urgenta specifice, pentru limitarea și înlăturarea efectelor acesteia;
  c) interventie ulterioară, pentru recuperare și reabilitare.
  (3) Parametrii și nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea zonelor afectate de situația de urgenta specifică în vederea solicitarii declararii stării de alerta sau instituirii stării de urgenta specifice, sunt prevăzuți în Anexa A.


  Articolul 3

  Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul acțiunilor și masurilor de prevenire, protecție și interventie imediata, de recuperare și reabilitare necesare limitarii efectelor cutremurelor/alunecarilor de teren, precum și atribuțiile ce revin structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgenta determinate de cutremure/alunecari de teren.


  Articolul 4

  În sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situații de urgenta specifice sunt:
  a) populatia, precum și bunurile sale mobile și imobile;
  b) constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru invatamant și social-culturale, structuri sanitare, capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole, porturi, aeroporturi, barajele și alte lucrari hidrotehnice etc.;
  c) caile de transport rutiere, feroviare, aeriene și navale;
  d) retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele și sistemele de alimentare cu apa și canalizare, statiile de tratare și de epurare;
  e) retelele de telecomunicatii și altele asemenea;
  f) mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau având caracteristici defavorabile, intravilanul localitatilor și altele;
  g) activitățile social-economice.


  Capitolul II Acțiuni și măsuri preventive

  Secţiunea 1 Acțiuni și măsuri organizatorice

  Articolul 5
  (1) Organizarea, coordonarea și controlul acțiunilor și masurilor privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgenta specifică revine Comitetului ministerial, organizat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.(2) Președintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și din Comitetul ministerial fac parte persoane de decizie din conducerea ministerului, precum și specialisti din institutii și unități, reprezentanti ai societatii civile, cu atribuții și responsabilității în gestionarea situațiilor de urgenta specifice.(3) În teritoriu, actiunile și masurile de prevenire și gestionare a unei situații de urgenta specifice se realizează prin comitetele judetene/Comitetul municipiului București și comitetele locale ale sectoarelor acestuia, municipale, orășenești și comunale pentru situații de urgenta, denumite în continuare comitete judetene/municipiului București, municipale, orășenești, respectiv comunale din care vor face parte și cate un membru din partea ONG-urilor cu forte specializate și voluntare. Detinatorii, cu orice titlu, de constructii, dotari și terenuri, a caror avariere în caz de situație de urgenta specifică poate pune în pericol populatia, precum și mediul natural și construit sunt obligati să le intretina, să le repare și să le exploateze corespunzător, sa doteze constructiile cu aparatura de măsura și control necesară pentru urmarirea comportarii în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei în cazul iminentei producerii unei situații de urgenta specifice și sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie și reabilitare conform legislației în vigoare pentru fiecare domeniu.


  Secţiunea 2 Planurile de aparare

  Articolul 6

  Aplicarea masurilor de prevenire și gestionare a unei situații de urgenta specifice se realizează în mod unitar pe baza Planurilor de analiza și acoperire a riscurilor, precum și a Planurilor de interventie și cooperare, intocmite la nivel de judet, municipiu București și sectoarelor acestuia, localitate, operator economic și institutie publică, denumite în continuare planuri de aparare.


  Articolul 7
  (1) Planurile de aparare sunt documentele pe baza cărora se realizează masurile și actiunile tehnice și organizatorice preventive și de gestionare a situației de urgenta specifice, incluzând pregătirea și interventia operativa, refacerea și reabilitarea, în vederea conducerii unitare a acestora.(2) Modul de intocmire, structura și conținutul, precum și condițiile de modificare și actualizare, avizare și aprobare ale planurilor de aparare se stabilesc prin "Normativul privind Planul de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice", prevăzut în Anexa B.(3) Planurile prevăzute la alin. (1) se intocmesc pentru judete/municipiul București și sectoarele acestuia, precum și pentru localități, de către comitetele pentru situații de urgenta, constituite conform legii, iar pentru operatorii economici și instituțiile publice, de către conducerile administrative ale acestora.


  Articolul 8
  (1) Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare prevăzute la art. 6 alin. (3) și aplicarea acțiunilor și masurilor prevăzute în acestea revine prefectilor, primarilor și conducerilor administrative ale operatorilor economici și instituțiilor publice.(2) Avertizarea-alarmarea populatiei în cazul iminentei producerii unei situații de urgenta specifice este atributul structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, la nivel național/local.(3) Aplicarea masurilor și acțiunilor de aparare este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice; participarea la actiunile de prevenire, pregatire, protecție și interventie este obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice, cu excepția persoanelor fizice cu handicap și a altor categorii defavorizate.


  Articolul 9

  Programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel național, judetean și local vor cuprinde, în mod obligatoriu, masurile de prevenire a efectelor unei situații de urgenta specifice, raspunderea aplicarii acestora revenind autorităților administrației publice centrale, locale și conducerilor administrative ale operatorilor economici și instituțiilor publice.


  Articolul 10
  (1) Planul judetean/municipiului București de aparare împotriva situațiilor de urgenta specifice se completeaza și se actualizeaza, de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului judetean/municipiului București.(2) La intocmirea sau la actualizarea planurilor de aparare, în baza evaluarilor efectuate, nivelurile de risc se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc și se stabilesc masurile necesare în domeniul prevenirii și gestionarii situației de urgenta specifice.(3) Modificările și actualizarile operate în planurile de aparare se comunică structurilor ierarhice ale administrației publice locale, precum și inspectoratului pentru situații de urgenta în a cărui zona de competența se afla operatorii economici, instituțiile publice și localitățile respective.(4) Intocmirea și actualizarea planurilor sunt controlate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta periodic, dar nu mai rar de o dată pe an. De asemenea, semestrial, organele abilitate sa intocmeasca planul vor raporta forurilor imediat superioare situația acestora și masurile de actualizare și/sau de imbunatatire.


  Secţiunea 3 Organizarea sistemului informational-decizional

  Articolul 11

  Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observarii, detectarii, masurarii, înregistrării, stocarii și prelucrarii datelor specifice, alarmarii, notificarii, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicati în actiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgenta specifice.


  Articolul 12
  (1) Transmiterea informațiilor și a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informational-decizional, aprobata prin planul propriu de aparare.(2) Schema de principiu a fluxului informational-decizional este prezentată în Anexa C.(3) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP comunică imediat principalele caracteristici ale seismului, conform modelului prezentat în Anexa C.1.(4) Prefectii judetelor, respectiv prefectul municipiului București, comunică imediat principalele efecte ale situației de urgenta specifice, conform Anexei C.2.


  Articolul 13
  (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii situației de urgenta specifice, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum și asupra masurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.(2) Conținutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acțiunilor de gestionare a situației de urgenta specifice este prezentat în Anexa D.


  Articolul 14

  Primarii, conducerile comitetelor locale pentru situații de urgenta constituite după caz, precum și cele ale unităților social-economice amplasate în zone predispuse la alunecari de teren, au obligația să asigure preluarea de la statiile centrale și locale a datelor și avertizarilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de interventie.


  Secţiunea 4 Logistica interventiei

  Articolul 15
  (1) Sistemul fortelor și mijloacelor de interventie în cazul producerii unei situații de urgenta specifice se stabileste prin planurile de aparare specifice, de către autoritățile, instituțiile publice, societatea civila, prin reprezentantii ei în Comitetul ministerial și operatorii economici cu atribuții în acest domeniu.(2) Fortele și mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc și se pregatesc din timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin planurile de aparare specifice.(3) Pregătirea fortelor profesioniste de interventie se realizează în cadrul instituțiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele pentru situații de urgenta judetene și al municipiului București și aprobate de comitetele judetene/municipiului București. Pregătirea fortelor specializate voluntare de interventie se realizează în cadrul ONG-urilor cu scop similar.(4) Prefectii, primarii și conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici și instituțiilor au obligația de a asigura cunoasterea de către fortele destinate interventiei, precum și de către populatie, a modalitatilor de actiune conform planurilor de aparare specifice, aprobate.(5) Fortele de interventie specializate acționează conform domeniului lor de competența, pentru:
  a) salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de prima necesitate;
  b) acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populatiei, instituțiilor publice și operatorilor economici afectati;
  c) aplicarea masurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situației de urgenta specifice;
  d) dirijarea și indrumarea circulației pe directiile și în zonele stabilite ca accesibile;
  e) diminuarea și/sau eliminarea avariilor la retele și cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civila: statiile de pompieri și sediile politiei, spitale și alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie și de urgenta, cladirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgenta, în apararea și securitatea naționala, statiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de cladiri menționate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa și statii de pompare esentiale pentru situații de urgenta, cladiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substante periculoase, precum și pentru cai de transport, cladiri pentru invatamant;
  f) limitarea proportiilor situației de urgenta specifice și înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.
  (6) Fortele de interventie specializate sunt: structuri ale serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situații de urgenta, unitatile politiei, unitatile jandarmeriei, unitatile politiei de frontieră, structurile politiei comunitare, unitatea speciala de aviatie, unitatile specializate/detasamente din cadrul Ministerului Apararii Naționale, unitatile pentru asistența medicală de urgenta ale Ministerului Sănătății, organizațiile nonguvernamentale specializate în acțiuni de salvare, unitatile și formatiunile sanitare și de inspecție sanitar-veterinara, formatiuni de paza a persoanelor și a bunurilor, precum și detasamente și echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate și societatilor comerciale specializate, incluse în planurile de aparare și dotate cu forte și mijloace de interventie, formatiunile de voluntari ai societatii civile specializati în interventia în situații de urgenta și organizați în ONG-uri cu activități specifice.(7) Fortele auxiliare se stabilesc din randul populatiei și salariatilor, formatiunilor de voluntari, altele decat cele instruite special pentru situații de urgenta, și acționează conform sarcinilor stabilite pentru formatiile de protecție civila organizate la operatorii economici și societățile comerciale în planul de aparare specific.(8) Pentru pregătirea și antrenarea societatii civile în acțiuni de acordare a primului ajutor, de limitare și inlaturare a efectelor situațiilor de urgenta specifice, au fost constituie formatiunile de voluntari specializati în interventia pentru situații de urgenta formate din:1. retele locale de urgenta radio - Federatia Română de Radioamatorism - F.R.R.;2. asociații locale ale salvatorilor pentru situații de urgenta - ASVSU;3. societăți comerciale de paza, de pompieri voluntari, de taxi, transportatori;4. societăți comerciale de ambulante particulare, farmacii, medici particulari etc.;5. alpinisti utilitari, salvamont, salvamari, scafandri, speologi, cascadori etc.;6. centre de educare canina;7. centre de psihoterapie;8. alte ONG-uri, cu sectii de salvare în situații de urgenta.(9) O dată pe luna, în prima zi de luni a lunii respective, între orele 8.00 și 9.00, vor avea loc exercitii de cooperare, informare și alarmare, la nivelul dispeceratelor proprii fiecarei structuri de voluntari de pe raza localității/municipiului București, fără deplasare de mijloace și forte umane în teren, pe frecventele de cooperare în situații de urgenta.(10) O dată la 3 luni, în acelasi scop, în exercitiile de pregatire vor fi implicate și fortele profesioniste, fără deplasare de mijloace și forte umane în teren.(11) O dată la 6 luni - vara și iarna - la nivel judetean/al municipiului București, vor avea loc exercitii de pregatire/aplicații cu implicarea fortelor profesioniste și a mijloacelor de interventie.(12) Anual, comitetele judetene/municipiului București organizeaza și executa exercitii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru verificarea pregatirii tuturor fortelor de interventie, și a populatiei, funcționarii sistemului de instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, precum și a tehnicii, mijloacelor și materialelor de interventie aflate în dotare; exercitiile vor fi prealabil anuntate, pentru a nu crea panica în zona unde urmeaza a se desfășura.(13) Logistica acțiunilor de antrenament și exercitii aplicative, prevenire și gestionare a situației de urgenta specifice se asigura de către autoritățile, instituțiile și operatorii economici cu atribuții în domeniu, în raport de raspunderi, măsuri și resurse necesare.


  Articolul 16

  Resursele financiare necesare acțiunilor și masurilor pentru prevenirea și gestionarea unei situații de urgenta specifice se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat și/sau din bugetele locale, după caz, precum și din alte surse interne și internationale, în scopul realizării acțiunilor și masurilor de prevenire, interventie operativa, recuperare și reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale și tehnica necesare și pentru întreținerea acestora, precum și pentru pregătirea efectivelor, atât pentru fortele profesioniste cat și pentru fortele specializate voluntare din cadrul societatii civile.


  Capitolul III Acțiuni și măsuri de interventie operativa

  Articolul 17
  (1) Conducerea operațiunilor de interventie operativa în cazul producerii unei situații de urgenta specifice se realizează de autoritățile legal investite cu atribuții și responsabilității privind conceptia, planificarea, organizarea și controlul în domeniu, respectiv de către prefecti, primari și conducerile operatorilor economici și instituțiilor publice, conform legii.(2) Prefectul și subprefectii, primarii municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București și comunelor, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației publice, sefii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situații de urgenta, precum și conducătorii regiilor autonome, societatilor și administratiilor/companiilor naționale cu atribuții și responsabilității în domeniu, precum și reprezentantii societatii civile la nivel central și local se autosesizeaza și declanseaza de la sediile instituțiilor respective actiunile ce se impun privind alertarea și interventia în caz de urgenta potrivit Planului de aparare judetean/municipiului București.(3) În cazul producerii unei situații de urgenta specifice, membrii comitetului judetean/Municipiului București, numiti prin ordin al prefectului, se intrunesc de urgenta la sediul Prefecturii.(4) În situația imposibilitatii utilizarii sediului Prefecturii, conducerea acțiunilor de interventie de urgenta se realizează de la Punctul de comanda al Inspectoratului pentru situații de urgenta din judet/Municipiul București.(5) Comitetul pentru situații de urgenta de la autoritatea publică locala, denumit în continuare comitet local, pe raza careia s-a produs situația de urgenta specifică se activeaza, se intruneste de urgenta la sediul sau și își pune în aplicare planul propriu de aparare.(6) Primarii municipiilor, orașelor și comunelor pe raza cărora s-a produs situația de urgenta specifică, împreună cu membrii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situații de urgenta constituite pe domenii, potrivit legii, procedeaza de urgenta la inspecția zonelor din aria lor de autoritate constatand, după caz:
  a) zonele afectate și delimitarea acestora;
  b) necesitatea deblocarii-salvarii persoanelor și acordarii primului ajutor;
  c) cladirile prabusite sau în pragul colapsului;
  d) retelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicatii, gaz metan, apa, energie electrica și termica etc.;
  e) incendiile sau exploziile produse și/sau iminenta producerii unor evenimente în lant;
  f) distrugerile sau blocarile cailor de acces;
  g) contaminarile chimice sau radioactive ale mediului.


  Articolul 18

  La actiunile de inspecție participa și structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice locale, precum și ale regiilor autonome, societatilor și administratiilor/companiilor naționale cu atribuții și responsabilității în domeniu, cat și ONG-urile abilitate.


  Articolul 19

  Primarii municipiilor, orașelor și comunelor informeaza operativ Comitetul judetean/municipiului București, prin mijloacele de radiocomunicatii din dotarea proprie sau a retelelor de urgenta locale sau naționale - FRR și/sau curieri, asupra situației constatate, estimand victimele și pagubele materiale, precum și necesarul de mijloace și forte de interventie.


  Articolul 20

  Comitetul judetean/municipiului București, intrunit de urgenta, evalueaza situația pe baza informărilor operative ale comitetelor locale și constatarilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice locale și stabileste măsuri de interventie de urgenta pentru:
  a) asigurarea condițiilor pentru efectuarea manevrelor de forte și mijloace necesare desfășurării actiunii de interventie, în raport de evolutia situației;
  b) concentrarea și organizarea intrarii în dispozitivele de actiune a fortelor și mijloacelor stabilite prin planul de aparare;
  c) stingerea incendiilor;
  d) deblocarea-salvarea persoanelor și acordarea primului ajutor;
  e) transportul și spitalizarea persoanelor accidentate;
  f) inspectarea post situație de urgenta specifică a construcțiilor avariate și evaluarea rapida a acestora;
  g) evacuarea cladirilor care nu mai prezinta siguranța în exploatare;
  h) protectia - adapostirea persoanelor sinistrate și acordarea asistentei necesare;
  i) paza și protectia bunurilor materiale și restrictionarea circulației în zonele afectate;
  j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale și a mijloacelor pentru interventie;
  k) informarea populatiei prin mijloacele de comunicare în masa și asigurarea comunicarii cu aceasta;
  l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare și neutralizarea acestora, după caz.


  Articolul 21

  Dacă posibilitatile comitetului local, pentru gestionarea situației sunt depășite, se activeaza comitetul judetean.


  Articolul 22
  (1) Prefectul informeaza operativ Comitetul ministerial și Comitetul Național pentru Situații de Urgenta, denumit în continuare Comitet național, asupra efectelor produse de situația de urgenta specifică, a masurilor intreprinse, dispune declararea stării de alerta la nivel judetean/al municipiului București și propune, după caz, presedintelui Comitetului Național declanșarea procedurii, potrivit legii, pentru instituirea stării de urgenta pentru zona afectată.(2) În Anexa E este redata Schema fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru și/sau instituirea stării de urgenta.


  Articolul 23
  (1) Comitetul ministerial se activeaza când posibilitatile comitetului judetean/municipiului București au fost depășite ori exista premisele să fie depășite sau când sunt afectate cel puțin două judete.(2) Comitetul ministerial își desemneaza, după caz, Grupul operativ, prin ordin al ministrului.(3) Din Grupul operativ fac parte secretarii de stat, secretarul general, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta, directori generali ai instituțiilor cu atribuții, și responsabilității în activitatea de interventie în cazul producerii unei situații de urgenta specifice, responsabili ai ONG-urilor abilitate sau inlocuitorii desemnați ai acestora, în cazul imposibilitatii prezentarii titularilor.(4) În Grupul operativ se pot nominaliza reprezentantii desemnați de celelalte ministere cu rol de decizie în actiunile de interventie post-dezastru, precum și specialisti în domeniu, membri ai Comisiilor tehnice de specialitate ale ministerelor, reprezentanti ai altor organizații nonguvernamentale sau societăți comerciale utile în situații de urgenta.


  Articolul 24

  Grupul operativ intreprinde urmatoarele activități:
  a) solicita și primeste informații asupra construcțiilor afectate de situația de urgenta specifică, prin inspecțiile teritoriale în constructii și inspectoratele judetene/municipiului București pentru situații de urgenta;
  b) solicita și primeste informații asupra efectelor situației de urgenta specifice, de la comisiile judetene/municipiului București pentru situații de urgenta și primeste de la acestea rapoarte operative și rapoarte de evaluare a interventiei;
  c) verifica datele de la nivelul judetelor/municipiului București și informeaza operativ Comitetul Național asupra producerii situației de urgenta specifice, efectelor acesteia, precum și asupra masurilor intreprinse;
  d) transmite operativ Comitetului Național informații despre situația creata și despre masurile luate și formuleaza cereri în raport cu evolutia situației operative;
  e) informeaza populatia despre masurile și comportamentul care trebuie adoptate în zonele afectate;
  f) aplica și transmite deciziile Comitetului Național.


  Capitolul IV Acțiuni și măsuri pentru recuperare și reabilitare

  Articolul 25

  Pentru restabilirea stării de normalitate, comitetele judetene/municipiului București și locale, precum și conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici, reprezentantii societatii civile și instituțiilor, dispun aplicarea urmatoarelor acțiuni și măsuri:
  a) acorda, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate;
  b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru interventie și refacere, în stare operativa;
  c) reabiliteaza caile de comunicatii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicatii și retelelor de transport și distribuție a energiei electrice, a apei și operatorilor energetici;
  d) pregătește condițiile pentru repunerea în stare de functionare a operatorilor economici și instituțiilor afectate, precum și pentru refacerea locuintelor și a celorlalte constructii cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona afectată;
  e) continua investigatia post situație de urgenta specifică și stabileste solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate;
  f) stabileste din punct de vedere valoric și cantitativ pagubele produse de situația de urgenta specifică;
  g) comunică operativ cu factorii abilitati și comunică permanent cu cetatenii despre informațiilor specifice.


  Articolul 26
  (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interventiei, comitetele judetene/municipiului București și comitetele locale intocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de situația de urgenta specifică, pe care le inainteaza comitetelor superioare ierarhic, în termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind insotite de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia, precum și de masurile ulterioare de prevenire și interventie.(2) Conținutul cadru al raportului de evaluare a interventiei este prezentat în Anexa F.(3) Rapoartele finale de evaluare ale comitetelor judetene/Municipiului București se inainteaza la Comitetul ministerial în termen de cel mult 30 zile de la producerea situației de urgenta specifice.


  Capitolul V Atribuțiile autorităților administrației publice centrale și locale, ale instituțiilor publice, ale reprezentanților societății civile și ale operatorilor economici privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgență specifice

  Secţiunea 1 Atribuții comune

  Articolul 27

  Autoritățile administrației publice centrale organizeaza, coordonează și îndrumă actiunile și masurile privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgenta specifice, în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenta, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 28

  Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, precum și persoanele juridice care au în administrare constructii, vor actiona pentru punerea în aplicare a masurilor pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normei metodologice de aplicare a acesteia.


  Secţiunea 2 Atribuții specifice

  Articolul 29
  (1) Ministerul Administrației și Internelor indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, coordonarea aplicarii unitare, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor și acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgenta specifice;
  b) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, informarea operativa a Comitetului Național pentru Situații de Urgenta și a instituțiilor interesate asupra starilor potențial generatoare de situații de urgenta specifice sau producerii acestora în teritoriu, printr-un sistem informational propriu;
  c) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, derularea programelor naționale de pregatire în domeniul apararii împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice;
  d) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, constituirea și pregătirea grupelor operative pentru gestionarea raspunsului în zonele afectate de situații de urgenta specifice;
  e) organizeaza, controlează și coordonează apararea împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice la unitatile proprii;
  f) participa, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, la intocmirea planurilor de aparare în teritoriu și, în cazul producerii acesteia, acționează după cum urmeaza:1. participa, cu efective și mijloace proprii, la actiunile de protecție, evacuare a populatiei și a bunurilor materiale, pentru limitarea și înlăturarea urmarilor dezastrelor provocate de o situație de urgenta specifică, precum și la alte acțiuni de protecție civila;2. organizeaza, - independent sau în cooperare cu structuri specializate ale Ministerului Apararii Naționale, ale unor autorități publice centrale sau locale, institutii sau organisme cu atribuții în domeniu -, misiuni de protecție și interventie și informeaza asupra acestora Comitetul ministerial și Comitetul național;3. stabileste și asigură realizarea masurilor de prevenire, protecție și interventie pentru unitatile subordonate conform legii, precum și a reglementarilor și instructiunilor proprii;4. organizeaza și tine evidenta populatiei care se evacueaza în caz de dezastre provocate de o situație de urgenta specifică;5. organizeaza sistemele de paza generală din localități, stabileste măsuri pentru asigurarea pazei instituțiilor publice și operatorilor economici importanti și verifica functionarea pazei acestora;6. executa controlul și indrumarea circulației rutiere, acordând prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul național, precum și deplasarea fortelor și a mijloacelor pentru limitarea și înlăturarea urmarilor dezastrelor, dirijeaza circulatia autovehiculelor și a pietonilor, în functie de situația creata și participa la asigurarea masurilor stabilite la nivel central și local;7. participa cu efective și mijloace, în functie de misiunile specifice și de situația concreta, la actiunile de protecție și de interventie, iar la ordin, constituie detasamente de actiune pentru zonele grav afectate;8. coordonează, îndrumă, controlează și avizeaza masurile de prevenire a incendiilor, stabileste masurile privind modul de actiune în cazul incendiilor izolate sau de masa și conduce, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, actiunile tuturor fortelor participante la localizarea și lichidarea acestora;9. stabileste, împreună cu reprezentantii prefecturilor și ai consiliilor locale, situația victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a iminentei sau a producerii unei situații de urgenta specifice și participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor și accidentelor;10. sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice.
  A. Inspectoratul General al Politiei Române și structurile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuții:1. executa, imediat după declanșarea situației de urgenta specifice, prin personalul prezent în serviciul de mentinere a ordinii publice, controlul, dirijarea și supravegherea circulației, recunoasterea zonelor din aria de competența, asigurand prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în randul populatiei, concomitent cu transmiterea către dispeceratele din punctele de comanda a datelor preliminare asupra amplorii efectelor;2. asigura masurile specifice pentru coordonarea circulației rutiere și pietonale, prin aplicarea interdictiilor, devierilor și prioritatilor, în mod deosebit pentru mijloacele și formatiunile de interventie specializate;3. participa la actiunile de informare a populatiei despre situația creata, pericolul existent și masurile de protecție ce se impun a fi aplicate în vederea diminuarii consecintelor dezastrului;4. asigura menținerea ordinii publice în localitățile și zonele afectate, intensificand masurile de prevenire și combatere a infracțiunilor sau a altor manifestari antisociale;5. supraveghează modul de desfășurare a operațiunilor de evacuare, organizeaza și participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;6. participa la mobilizarea populatiei apte de muncă, a mijloacelor de transport și tehnice în vederea participării, conform ordonantelor guvernamentale, ordinelor prefectilor și/sau primarilor, la actiunile de normalizare a situației;7. participa la asigurarea masurilor de ordine și luare în evidenta a populatiei atunci când situația impune evacuarea temporara a unor cvartale de locuinte sau a intregii localități, în punctele de adunare pentru îmbarcare, pe timpul transportului și în punctele de primire;8. executa acțiuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistratilor și pentru stabilirea persoanelor disparute;9. participa la realizarea celorlalte măsuri hotarate de comisiile teritoriale de aparare împotriva dezastrelor sau de esaloanele ierarhic superioare;10. sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice;11. sprijina în mod special membrii Retelei Naționale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte și unde ultrascurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte.
  B. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și structurile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuții:
  a) participa împreună cu organele de politie la menținerea ordinii și linistii publice în localitățile sau zonele afectate de situația de urgenta specifică, concomitent cu intensificarea masurilor specifice pentru continuarea indeplinirii misiunilor permanente;
  b) constituie, la ordin, detasamente de forte și mijloace care să participe, în cadrul cooperarii, la limitarea și lichidarea efectelor negative;
  c) asigura paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate și evacuate;
  d) participa împreună cu organele de politie la asigurarea masurilor de ordine pe perimetrele cu restrictii în circulatia pietonala și rutiera, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum și pentru asigurarea desfășurării în condiții corespunzătoare a activităților de interventie intreprinse de echipele specializate;
  e) sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice.

  C. Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situații de urgenta, care funcționează ca inspectorate judetene și al municipiului București pentru situații de urgenta indeplinesc urmatoarele atribuții:1. asigura în zonele de competența coordonarea, indrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgenta specifice prin reprezentanti în Comitetul ministerial cat și în comitetele judetene/municipiului București/locale;2. participa ca factor de specialitate și conducere operativa la apararea împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice, precum și a efectelor complementare acesteia, prin realizarea unor activități complexe care cuprind măsuri de prevenire, protecție, interventie, reabilitare-refacere;3. introduc în planurile de aparare, verifica și aplica categorii de măsuri pe etape specifice - predezastru, pe timpul producerii și postdezastru creat de o situație de urgenta specifică, prin:3.1. instiintarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operationale, precum și ai structurilor constituite pentru interventie în vederea activarii lor pe baza unor scheme operative de instiintare;3.2. informarea populatiei cu date asupra situației de urgenta specifice, reguli de comportare și respectarea unor recomandari specifice în zona de risc;3.3. pregătirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protectiei civile - F-1001, XD-222, Neptun -, mijloace radio, telefonice și mass-media;3.4. alarmarea populatiei în legătură cu pericolul sau iminenta producerii unui dezastru complementar situației de urgenta specifice - inundații, accident nuclear sau tehnologic, incendii în masa etc. cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau actionate local de către echipele de alarmare organizate de inspectoratele judetene/municipiului București pentru situații de urgenta. Sistemul de alarmare se verifica periodic prin exercitii și se completeaza pentru asigurarea unei avertizari eficiente a populatiei;3.5. aplicarea de măsuri de protecție eficienta a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice, prin:3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilității în domeniul structurilor și fortelor de interventie și pregătirea populatiei pentru cunoasterea regulilor de comportare;3.5.2. informarea populatiei cu privire la masurile de protecție individuala referitoare la pregătirea locuinței, a familiei, și respectarea regulilor de comportare în fiecare faza a situației de urgenta specifice;3.5.3. protectia colectiva, asigurandu-se în functie de situație: parasirea temporara a zonei periclitate, evacuarea sau relocarea/mutarea definitivă, potrivit planurilor de aparare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea după producerea situației de urgenta specifice;4. efectueaza activitățile specifice de activare, culegere date, analiza, elaborarea deciziilor și transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperarii - potrivit planului de aparare, prin acțiuni de interventie care vizeaza:4.1. informarea populatiei prin folosirea mijloacelor de informare în masa;4.2. cercetarea - cautarea cu elementele de cautare ale protectiei civile și unităților specializate pentru depistarea supravietuitorilor și victimelor, avariilor la retele, distrugerilor la cladiri, cailor de acces blocate, pericolului de incendii;4.3. deblocarea și salvarea supravietuitorilor de sub daramaturi, impiedicarea extinderii distrugerilor;4.4. degajarea cailor de acces către obiectivele prioritare de interventie;4.5. acordarea primului ajutor, ajutorului medical de urgenta și transportul vatamatilor și spitalizarea acestora, folosindu-se în acest scop grupele specializate de salvatori precum și statiile de medicina de urgenta, reanimare și descarcerare;4.6. participarea la refacerea unor avarii la retelele gospodariei comunale pentru preintampinarea amplificarii dezastrului produs de o situație de urgenta specifică;4.7. evacuarea sinistratilor și realizarea de locuri/tabere destinate pentru adapostirea acestora;4.8. organizarea transportului și distributiei apei potabile, alimentelor, medicamentelor și articolelor de prima necesitate pentru sinistrati;4.9. organizarea unor puncte de primire și evidenta a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de către rude și rezolvarea operativa a formalitatilor legale necesare, inclusiv pentru inhumare;4.10. participarea la restabilirea capacităților de productie la unitatile economice de prima urgenta - sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrica, gaze, apa, termoficare, retele de comunicatie etc.4.11. intervin pentru localizarea și lichidarea incendiilor în masa și a celor izolate, izbucnite în zona afectată de situația de urgenta specifică;4.12. asigura degajarea cailor de evacuare pentru echipele de salvare spre punctele cele mai afectate prin executarea operațiunilor de deblocare;4.13. diminueaza pericolul de explozie datorat prezentei în zona afectată a pulberilor în suspensie, care au proprietăți fizico-chimice periculoase;4.14. improspateaza aerul în subsoluri sau alte zone izolate sub daramaturi, unde exista supravietuitori, prin utilizarea electroexhaustoarelor;4.15. ilumineaza, pe timpul noptii, unele puncte de lucru, în zonele grav afectate;4.16. aprovizioneaza cu apa potabila unele institutii publice: crese, spitale, azile și camine, precum și unele instalații tehnologice vitale;4.17. participa la evacuarea animalelor și a bunurilor de valoare;4.18. executa recunoasterea zonelor grav afectate și asigura respectarea masurilor de prevenire în punctele periculoase;4.19. organizeaza și executa controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice și platformele industriale vulnerabile, puternic afectate de situația de urgenta specifică, asigurand masurile tehnice specifice pentru ieșirea de sub starea de urgență;4.20. sprijina factorii de conducere și comisiile tehnice pentru repunerea în functiune, în condiții de urgenta, a instalațiilor speciale de supraveghere, detectare, alarmare și stingere automata a incendiilor;5. sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice.
  D. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera și unitatile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuții:1. executa recunoasteri în zona de responsabilitate și analizeaza și raporteaza, periodic, primele date și concluzii privind proportiile efectelor situației de urgenta specifice;2. participa, la ordin, cu forte și mijloace proprii, la actiunile de salvare a persoanelor, valorilor materiale și animalelor din centrele rurale izolate din zona de frontieră;3. asigura controlul și supravegherea persoanelor și mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat;4. asigura implementarea masurilor specifice pentru situații de urgenta, asa cum acestea sunt prevăzute în conventiile internationale la care România este parte;5. executa, imediat după declanșarea situației de urgenta specifice, prin personalul prezent, recunoasterea zonelor expuse din aria de competența, asigurand prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în randul populatiei din zona de frontieră, în special în localitățile izolate;6. participa la actiunile de informare a populatiei din localitățile aflate în zona de competența despre situația creata, pericolul existent și masurile de protecție ce se impun a fi aplicate în vederea diminuarii consecintelor situației de urgenta specifice;7. participa la asigurarea mentinerii ordinii publice în localitățile și zonele afectate, aflate în zona de competența;8. supraveghează modul de desfășurare a operațiunilor de evacuare derulate în zona de responsabilitate, organizeaza și participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;9. participa la mobilizarea populatiei apte de muncă din localitățile situate în aria de competența, a mijloacelor de transport și tehnice în vederea participării la actiunile de normalizare a situației;10. participa la realizarea celorlalte măsuri hotarate de comitetele judetene pentru situații de urgenta sau de esaloanele ierarhic superioare.
  E. Unitatea Speciala de Aviatie indeplineste urmatoarele atribuții:1. executa supravegherea și controlul aerian al zonelor afectate de situația de urgenta specifică pentru stabilirea prioritatilor și organizarea conlucrarii între fortele participante;2. executa operațiunile de salvare a persoanelor aflate în locuri izolate sau greu accesibile;3. executa recunoasteri aeriene, în scopul stabilirii masurilor de protecție și de interventie, de salvare a supravietuitorilor, pentru limitarea și înlăturarea distrugerilor;4. transporta persoanele care conduc interventia către zonele unde s-au produs distrugeri grave;5. asigura deplasarea rapida a unor forte și mijloace speciale necesare limitarii și inlaturarii urmarilor produse de situația de urgenta specifică;6. transporta alimentele, medicamentele, materialele de maxima urgenta în zonele greu accesibile;7. asigura transportul urgent al persoanelor grav ranite la unitatile medicale specializate.
  (2) Structurile politiei comunitare indeplinesc urmatoarele atribuții:1. asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al municipiului București, precum și a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității politiei comunitare;2. colaboreaza cu alte organe ale statului cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine și liniste publică, siguranța persoanelor, integritatea corporala, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia și combaterea comerțului stradal neautorizat;3. organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;4. verifica locurile și punctele vulnerabile, existenta și starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice și a sistemelor de paza și alarmare și ia, în caz de nevoie, masurile ce se impun;5. aplica prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de paza;6. supraveghează persoanele cărora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite, cu deplasarea numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;7. verifica obiectivul încredințat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave; în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecintelor acestor evenimente și sesizeaza organele competente;8. constata contraventiile date în competența și aplica sanctiunile potrivit legii;9. indeplinesc orice alte atribuții stabilite de comitetele pentru situații de urgenta la nivel local.(3) Formatiunile organizațiilor nonguvernamentale indeplinesc urmatoarele atribuții:
  Fortele specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta sunt:1. membrii Federatiei Române de Radioamatorism, organizați în Reteaua Naționala de Urgenta și retelele locale de urgenta care participa la asigurarea radiocomunicatiilor la nivel de culegere de date, informare în timp real de pe intreg teritoriul tarii, cooperare radio între fortele participante în situații de urgenta, asigurare comunicatii radio la nivel local și național prin US și UUS, fonie, telegrafie, transmisii digitale de date etc., pentru Comitetele locale și național, folosind statiile și retelele proprii fixe sau mobile, cu surse alternative de energie;2. Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgenta are ca scop salvarea de vieti omenesti și protejarea mediului înconjurător, indeplinind activități după cum urmeaza:2.1. selecteaza și instruieste, în cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societatii civile, pentru interventii în situații de urgenta, în domeniile: cercetare-cautare-deblocare-salvare, prim ajutor în situații de urgenta, alpinism utilitar - transport accidentati, suport psihologic, cautare salvare canina, supravietuire;2.2. efectueaza operațiuni de cercetare, cautare, deblocare și salvare din focare, transport accidentati, organizeaza puncte de adunare raniti și triere, organizeaza tabere de sinistrati, acorda prim ajutor medical prespitalicesc și prim ajutor psihologic, prin echipe specializate, victimelor, apartinatorilor și/sau salvatorilor;2.3. asigura comunicatii radio în benzile CB - 27 MHz și 446 MHz - benzi folosite de societatea civila, cat și în benzile de radioamatori și cele special atribuite. Gestioneaza frecventa de cooperare radio între fortele specializate voluntare participante la interventiile în situații de urgenta și fortele profesioniste, atât în antrenamente cat și în interventii;2.4. sprijina și coopereaza cu toate fortele profesioniste de interventie ale structurilor publice.3. membrii Centrului de educare canina - Centrul național de coordonare și formare a echipelor canine de salvare -, participa la:– cautarea-salvarea, deblocarea populatiei cu cainii specializati de salvare;– asigurarea pazei canine a bunurilor materiale, a patrimoniului național sau a punctelor strategice, din zona calamitata sau alte zone stabilite;– participarea la înlăturarea efectelor dezastrelor, cu medici, asistenti veterinari, chinotehnisti, chinotehnicieni acreditati CEDC;– selectarea, pregătirea, scolarizarea echipelor umane și canine pentru interventie în caz de dezastru specific.
  (4) Autoritățile administrației publice locale și prefectii au urmatoarele atribuții specifice de aparare, care nu au caracter militar:
  a) asigura mijloacele necesare înștiințării și alarmarii populatiei din zonele ce pot fi afectate de situația de urgenta specifică;
  b) coordonează pregătirea populatiei pentru realizarea acțiunilor de protecție și interventie în caz de dezastre provocate de situația de urgenta specifică;
  c) intocmesc planuri de protecție și de interventie, în concordanta cu masurile adoptate de Comitetul național;
  d) asigura desfășurarea acțiunilor de limitare și de inlaturare a efectelor dezastrelor produse de o situație de urgenta specifică, pentru salvarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente și acordarea asistentei sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
  e) stabilesc, împreună cu operatorii economici și unitatile de profil, acțiuni și măsuri operative în zonele afectate, pentru înlăturarea efectelor situației de urgenta specifice, inclusiv pentru identificarea și inhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea în stare de functionare a serviciilor și unităților de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii și alimentare cu energie electrica, gaze naturale, decontaminarea solului etc.;
  f) centralizeaza datele privind urmarile dezastrelor și informeaza operativ Comitetul ministerial și Comitetul național;
  g) asigura mijloacele financiare necesare activităților de protecție și interventie, precum și de educatie antiseismica a populatiei, în cazul producerii unei situații de urgenta specifică;
  h) sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru interventia în cazul producerii situațiilor de urgenta specifice.


  Articolul 30
  (1) Ministerul Apararii Naționale indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) participa la asigurarea urmatoarelor functii de sprijin:1. monitorizarea pericolelor și situațiilor de urgenta specifice, precum și a efectelor negative ale acestora. În acest sens, Ministerul Apararii Naționale centralizeaza datele și informațiile privind monitorizarea pericolelor și situațiilor de urgenta specifice, precum și a efectelor negative ale acestora pentru structurile subordonate, monitorizează infrastructurile critice proprii și evalueaza efectele negative ale starilor potențial generatoare de situații de urgenta specifice;2. executarea misiunilor de cautare și salvare a persoanelor, cu excepția cautarii și salvarii persoanelor pe mare;3. evacuarea personalului militar și civil din obiectivele proprii și asigura receptia și depozitarea bunurilor evacuate din acestea;4. acordarea asistentei medicale de urgenta, suplimentarea capacității de spitalizare a spitalelor subordonate și instalarea spitalelor de campanie;5. localizarea și stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare;6. asigurarea transportului resurselor necesare pentru interventie și asistența de prima necesitate în situații de urgenta specifice;7. asigurarea cazarii persoanelor evacuate;8. asigurarea, la nevoie, a interventiei operative a fortelor și mijloacelor de sprijin precum și a materialelor necesare pentru realizarea decontaminarii populatiei, cailor rutiere și cladirilor, cu personalul din unitatile specializate din subordine și cu materialele necesare puse la dispoziție de Ministerul Administrației și Internelor;9. asigurarea sprijinului logistic pentru restabilirea ordinii publice;10. asigurarea logisticii necesare pentru realizarea propriilor functii de sprijin;11. asigurarea restabilirii stării provizorii de normalitate la obiectivele afectate din subordine/coordonare sau de sub autoritate.
  b) participa la elaborarea programelor de pregatire a populatiei, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru protectia și interventia în cazul producerii unei situații de urgenta specifice, precum și la elaborarea planurilor pentru evacuare a populatiei, bunurilor materiale și animalelor;
  c) asigura participarea, în sprijinul populatiei, cu forte și mijloace proprii, la solicitarea autorităților administrației publice și a instituțiilor cu atribuții în domeniu, la activitățile pentru limitarea și înlăturarea efectelor unui situații de urgenta specifice;
  d) participa la exercitiile și aplicatiile privind pregătirea populatiei și a operatorilor economici, pentru verificarea masurilor de protecție și interventie din planurile de aparare împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice;
  e) elaboreaza reglementarile interne privind aprobarea participării cu unități și/sau subunitati proprii, în functie de marimea interventiei, și asigura condițiile necesare pentru constituirea, la ordin, a detasamentelor de interventie în zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestuia;
  f) sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice.
  (2) Ministerul Apararii Naționale asigura functiile de sprijin prevăzute la alin. (1) lit. a) la solicitarea urmatoarelor autorități și numai în limita fortelor și mijloacelor proprii inscrise în "Planul național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta specifice", astfel:
  a) la nivel central, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta și comitetele ministeriale, prin centrele operative proprii, se adreseaza Centrului Operativ pentru Situații de Urgenta din cadrul Centrului Operational de Conducere Militara;
  b) la nivel local, prefectii, respectiv primarii, se adreseaza comandantilor de garnizoana și comandantilor de unități militare care sunt membri în comitetele judetene/locale, atunci când situația de urgenta specifică produsa în unitatile administrativ-teritoriale, unde își au sediul unitatile militare, reclama să se intervina urgent.
  (3) În toate situațiile, solicitarile privind suplimentarea fortelor și mijloacelor inscrise în Planul prevăzut la alin. (2), în cazul producerii unei situații de urgenta specifice - de o amploare și intensitate deosebită -, se adreseaza ministrului apararii naționale sau sefului Statului Major General.


  Articolul 31

  Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) asigura functionarea Comitetului ministerial și a Centrului operativ, potrivit Regulamentelor de organizare și functionare ale acestora;
  b) initiaza și supune spre aprobare proiecte de acte normative și coordonează elaborarea de reglementari tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente;
  c) colaboreaza, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autoritățile administrației publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente;
  d) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central și local, în cazul producerii unei situații de urgenta specifice, în cadrul sistemului național de aparare împotriva efectelor dezastrelor produse de o situație de urgenta specifică;
  e) initiaza și supune spre aprobare proiecte de acte normative privind proiectarea, execuția și controlul la solicitări seismice pentru constructii;
  f) asigura dezvoltarea, întreținerea și exploatarea retelei seismice naționale de înregistrări seismice la constructii a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Constructii și Economia Construcțiilor - INCERC București și urmareste valorificarea acestor înregistrări;
  g) initiaza și coordonează elaborarea de reglementari tehnice necesare actiunii de investigare de urgenta post seism a construcțiilor avariate și de interventie imediata pentru punerea în siguranța provizorie;
  h) initiaza și supune spre aprobare programe pentru educarea antiseismica a populatiei;
  i) avizeaza, pe baza normelor naționale și internationale, masurile de protecție antiseismica la constructiile și instalatiile ce prezinta risc potențial major;
  j) participa, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, la avizarea instructiunilor de proiectare și de execuție a punctelor de comanda, adaposturilor de protecție civila, precum și a cailor de acces spre acestea;
  k) avizeaza din punct de vedere tehnic solutiile de interventie pentru constructiile de importanța vitala pentru societate, a caror functionalitate, în timpul cutremurului și imediat după acesta, trebuie să fie asigurată integral;
  l) avizeaza studiile pentru realizarea sistemelor automate de înregistrare, protecție și avertizare pentru constructii și retele de importanța vitala pentru societate - cai de comunicatii, retele de energie electrica, apa, gaze, combustibil -, precum și pentru obiectivele care reprezinta surse de mare risc;
  m) sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta specifice, prin participarea la avizarea reglementarilor privind implementarea logisticii necesare;
  n) sprijina membrii Retelei Naționale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte și unde ultra scurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte;
  o) organizeaza, prin Autoritatea Navala Română, sistemul de cautare/salvare a persoanelor pe mare.


  Articolul 32

  Inspectoratul de Stat în Constructii indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) dispune deținătorilor construcțiilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice privind asigurarea cerinței de rezistenta și stabilitate a structurilor, în toate cazurile în care se constata necesitatea acesteia;
  b) dispune, după caz, încetarea exploatarii construcțiilor și retragerea autorizatiei de functionare a acestora, în baza concluziilor fundamentate prin expertiza tehnica;
  c) verifica respectarea, de către deținători, a planului de urmărire speciala în exploatare a construcțiilor, în conformitate cu reglementarile în vigoare;
  d) asigura instruirea specialistilor - nominalizati în planurile de aparare ale unităților administrativ-teritoriale - privind inspecția post seism a construcțiilor;
  e) organizeaza inspecția post seism și propune Grupului operativ actiunile tehnico-organizatorice de interventie imediata pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate și urmareste aplicarea masurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor cutremurului.


  Articolul 33

  Ministerul Sănătății indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) coordonează și asigura asistența medicală și psihologica de urgenta în caz de situații de urgenta specifice, prin utilizarea retelei sanitare și extinderea, la nevoie, a capacității de spitalizare;
  b) asigura functionalitatea unităților sanitare, inclusiv a instalațiilor, echipamentelor și a aparaturii de specialitate și de comunicatii în timpul producerii unei situații de urgenta specifice și imediat după aceea;
  c) verifica, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, prin antrenamente și exercitii, pregătirea pentru interventie a formatiunilor medico-sanitare și asigura, împreună cu consiliile judetene și locale, baza tehnico-materiala a acestora;
  d) organizeaza, în colaborare cu Consiliul Național de Cruce Rosie și alte organisme interesate, educatia sanitara a populatiei pentru apararea împotriva dezastrelor;
  e) organizeaza pregătirea cadrelor medico-sanitare în problemele specifice de acordare a asistentei medicale de urgenta în caz de situații de urgenta specifică;
  f) asigura, prin Consiliul Național al Crucii Rosii din România, indeplinirea urmatoarelor activități:1. organizarea, incadrarea și functionarea detasamentelor sanitare și posturilor de prim ajutor, precum și pregătirea surorilor de Cruce Rosie prin filialele de Cruce Rosie judetene, de sectoare și ale municipiului București, în vederea participării acestora la actiunea de acordare a primului ajutor victimelor, precum și la aplicarea regulilor de igiena colectiva în caz de situații de urgenta specifice;2. realizarea masurilor sanitare, de evacuare a populatiei, precum și ajutorarea sinistratilor;3. pregătirea populatiei prin cursuri sanitare de masa, pentru acordarea primului ajutor în caz de situații de urgenta specifice.
  g) sprijina constituirea, pregătirea și dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta.


  Articolul 34

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) organizeaza, coordonează și verifica, împreună cu unitatile care funcționează în subordinea, sub autoritatea și coordonarea sa, aplicarea masurilor pentru protectia dotarilor și construcțiilor din domeniul specific, a animalelor, culturilor și terenurilor impadurite, furajelor, materiilor prime și produselor agroalimentare și asigura aducerea la indeplinire a acestora;
  b) organizeaza, coordonează și îndrumă prin unitatile care funcționează în subordinea, sub autoritatea și coordonarea sa, activitatea privind apararea împotriva fenomenelor cu mare risc de periculozitate care pot produce inundații, alunecari de teren și accidente la constructiile hidrotehnice din domeniul de specialitate;
  c) pregătește și pune în aplicare planurile de actiune în cazul producerii unor situații de urgenta;
  d) elaboreaza studii, proiecte, programe și solutii de interventie, urmare producerii unor situații de urgenta specifice cu urmări la constructiile hidrotehnice din domeniul specific de activitate și de importanța vitala pentru comunitatile locale;
  e) evalueaza principalele riscuri care pot afecta sectorul agricol, precum și costurile prevenirii, reducerii și atenuarii efectelor acestora;
  f) asigura, prin experti și specialisti, evaluarea stării de siguranță a amenajarilor de imbunatatiri funciare;
  g) colaboreaza cu alte institutii implicate la elaborarea planurilor de aparare și la stabilirea responsabilitatilor la nivel central și local.


  Articolul 35

  Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) organizeaza, coordonează și îndrumă activitatea privind apararea împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice care poate produce inundații și accidente la constructiile hidrotehnice;
  b) asigura dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor automate privind inregistrarile seismice la constructiile hidrotehnice;
  c) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta.


  Articolul 36

  Comisia de supraveghere a asigurarilor urmareste și verifica activitatea societatilor de asigurări, în vederea protejarii intereselor asiguratilor privind modul de evaluare a pagubelor și de stabilire a compensatiilor cuvenite persoanelor fizice și juridice asigurate.


  Articolul 37

  Ministerul Justiției avizeaza din punct de vedere al legalității proiectele de acte normative elaborate, în condițiile legii, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de alte institutii cu responsabilității și atribuții în domeniu, având ca obiect reglementarea situației sinistratilor și victimelor, precum și a unor probleme de proprietate și stare civila ce pot aparea după producerea unei situații de urgenta specifice.


  Articolul 38

  Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) organizeaza și asigura, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, Comitetul ministerial și alte institutii cu atribuții în domeniu, transmiterea și primirea de informații către/de la organismele și operatoriile internationale de profil privind situația de urgenta specifică și necesitatile de asistența umanitara, materiala etc.;
  b) intreprinde, pe cale diplomatica, demersurile necesare în vederea primirii de ajutoare umanitare, materiale etc.;
  c) sprijina pregătirea fortelor specializate ale societatii civile din România pentru gestionarea situațiilor de urgenta prin inlesnirea contactelor dintre ONG-urile din tara și cele similare din strainatate.


  Articolul 39

  Ministerul Comunicatiilor și Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) prin operatorii de comunicatii și în cooperare cu structurile specializate ale celorlalte institutii și autorități publice cu atribuții privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgenta specifice, asigura:
  a.1. fortele și mijloacele de comunicatii necesare în Punctul de comanda al Comitetului ministerial și Centrului operativ, pentru legaturile prevăzute în fluxul informational-decizional, în conformitate cu anexele C, C1 și C2 la prezentul regulament;
  a.2. legaturile necesare pentru conducerea acțiunilor de limitare și inlaturare a efectelor unei situații de urgenta specifice;
  a.3. refacerea operativa a legaturilor de comunicatii pentru zonele afectate;
  a.4. stabileste, prin protocol, cu instituțiile și ONG-urile abilitate, tipurile de retele, frecventele și mijloacele de comunicatii necesare;
  a.5. asigura o pereche de frecvente de cooperare radio - pentru lucru pe repetor mobil - între toate fortele specializate profesioniste și fortele specializate voluntare, participante la înlăturarea efectelor situațiilor de urgenta specifice, în mod gratuit. Aceasta frecventa de cooperare radio în situații de urgenta va fi gestionata de Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgenta - ASVSU - pe timp de pace; ASVSU se va ocupa de instalarea ei la toate organizațiile cu specific de salvare din cadrul societatii civile.

  b) ia măsuri specifice pentru ca operatorii de comunicatii sa protejeze dotarile de importanța strategica, iar cei de telefonie fixa sa amplaseze, după producerea unei situații de urgenta specifice, posturi publice în zonele afectate, până la refacerea legaturilor comerciale;
  c) dispune operatorilor de comunicatii asigurarea accesului gratuit al populatiei la posturile de utilitate publică;
  d) colaboreaza cu structurile specializate ale Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apararii Naționale și Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe linia asigurarii legaturilor de comunicatii în cazul producerii unei situații de urgenta specifice;
  e) creează condiții de instalare a unui repetor radio în banda asignata radioamatorilor, de 430-440 MHz, la statia releu Costila ce va fi folosit de Reteaua Naționala de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism pentru gestionarea situațiilor de urgenta;
  f) sprijina în mod special membrii Retelei Naționale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte și unde ultra scurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte, aceste activități fiind deja declarate de utilitate publică.


  Articolul 40

  Ministerul Economiei și Comerțului indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) asigura, prin unitatile, autoritățile, regiile, companiile și societățile naționale pe care le coordonează, functionarea neintrerupta a sistemului energetic național, precum și a retelelor de utilitati publice: gaze naturale, căldură, apa, canalizare;
  b) asigura cadrul legal și organizatoric, după producerea unei situații de urgenta specifice, pentru activitățile de productie, transport, distribuție a energiei electrice, precum și pentru protectia, functionarea, verificarea, întreținerea și repararea unităților și dotarilor din domeniul sau de activitate;
  c) stabileste împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și cu operatorii economici zonele de inundabilitate pentru barajele hidrotehnice și asigura instalarea, exploatarea și întreținerea aparaturii și dispozitivelor de alarmare în cazul unei situații de urgenta specifice; asigura instiintarea și alarmarea populatiei în aval de acestea;
  d) stabileste pentru operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depozitează, utilizeaza sau transporta substante toxice și/sau periculoase, masurile de prevenire a accidentelor, zonele de risc, gradul de pericol pentru elementele expuse, masurile de interventie, metode, procedee și mijloace de protecție;
  e) stabileste și asigura aplicarea tuturor masurilor de securitate nucleara, de intocmire și aplicare a planurilor de protecție civila și interventie pentru centralele nuclearo-electrice;
  f) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta.


  Articolul 41

  Ministerul Educatiei și Cercetarii indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) asigura utilizarea unor spatii de invatamant pentru cazarea provizorie a populatiei evacuate în cazul unei situații de urgenta specifice, în condițiile respectarii și asigurarii derularii procesului instructiv-educativ, după caz;
  b) întocmește, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta și Asociația Salvatorilor Voluntari pentru Situații de Urgenta, planul, tematica de invatamant și suporturile informationale necesare cadrelor didactice în realizarea educatiei antiseismice a populatiei scolare;
  c) elaboreaza, în parteneriat cu MTCT și IGSU proiecte educationale specifice educatiei nonformale în domeniul protectiei și evacuarii în caz de necesitate pentru populatia scolara;
  d) stabileste și asigura din timp, împreună cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu conducerile instituțiilor de invatamant superior, masurile privind utilizarea prin rechizitie publică a unor spatii proprii - sali de sport, stadioane, patinoare -, sau avizeaza, din timp, conform unor conventii cadru, schimbarea destinatiei unor spatii proprii sau aflate în administrare pentru cazarea provizorie a populatiei sinistrate, în cazul producerii unei situații de urgenta specifice;
  e) asigura legătură cu inspectoratele scolare judetene și al municipiului București, cu conducerile instituțiilor de invatamant superior, pe de o parte, precum și cu instituțiile cu atribuții și responsabilității în domeniu, pe de altă parte, în cazul producerii unei situații de urgenta specifice, pe toata perioada producerii și inlaturarii efectelor acesteia;
  f) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor spatii de desfășurare a cursurilor teoretice și a antrenamentelor specifice cu caracter sportiv.


  Articolul 42

  Ministerul Culturii și Cultelor indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) elaboreaza, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Apararii Naționale, norme și metodologii privind protectia și integritatea bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, a persoanelor angajate și a vizitatorilor din muzee, institutii nespecializate, asezaminte și lacase de cult, colectii publice sau private și operatori economici care au ca obiect de activitate expunerea, manipularea, transportul, depozitarea, valorificarea, conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile împotriva riscurilor ce decurg din producerea unei situații de urgenta specifice;
  b) elaboreaza norme și metodologii privind conservarea și protectia monumentelor istorice, în cazul producerii unei situații de urgenta specifice;
  c) elaboreaza planul de aparare împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice, pentru sediul propriu;
  d) aproba planurile de aparare ale instituțiilor publice subordonate și controlează periodic realizarea și reactualizarea acestora;
  e) asigura, prin instituțiile specializate, organizarea programelor de pregatire în domeniul protectiei și interventiei în cazul producerii unei situații de urgenta specifice;
  f) supraveghează efectuarea, de către instituțiile cu atribuții în domeniu, a evidentei bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil care sunt evacuate în cazul producerii unei situații de urgenta specifice;
  g) asigura organizarea acțiunilor de interventie în vederea conservarii de urgenta a bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil și imobil, afectate de producerea unei situații de urgenta specifice și stabileste prioritatile de conservare și restaurare a acestor bunuri;
  h) centralizeaza datele privind urmarile unei situații de urgenta specifice asupra bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil și imobil, pe baza rapoartelor instituțiilor publice subordonate și ale serviciilor deconcentrate ale ministerului;
  i) monitorizează, prin serviciile publice deconcentrate ale ministerului, evacuarea și depozitarea în spatii speciale, a bunurilor culturale salvate;
  j) asigura mijloacele materiale și financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii și intretinerii locurilor de depozitare speciale, a mijloacelor și sistemelor de paza, protecție și interventie, precum și procesului de pregatire a personalului și pentru realizarea celorlalte măsuri de protecție a ministerului și a instituțiilor subordonate;
  k) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta, inclusiv prin organizarea de puncte de adunare raniti, tabere sinistrati, acordarea de prim ajutor psihologic și alte activități specifice situațiilor de urgenta pe teritoriile unităților de cult, cu participarea și acordul lor.


  Articolul 43

  Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) elaboreaza și aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale și familiei, instrucțiuni pentru identificarea persoanelor care au dobândit handicapuri și/sau care și-au pierdut definitiv sau temporar capacitatea de muncă, ca urmare a producerii unei situații de urgenta specifice, în vederea acordarii de ajutoare sociale sau alte forme de protecție sociala, în condițiile prevăzute de actele normative în materie;
  b) elaboreaza un act normativ special care să conțină reglementari privind angajarea persoanelor rămase fără locuri de muncă, ca urmare a producerii unei situații de urgenta specifice, la lucrari de refacere și reconstructie a zonelor afectate;
  c) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta.


  Articolul 44

  Administratia Naționala a Rezervelor de Stat indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) prevede în stoc, la propunerea Comitetului ministerial, materiale de constructii și constructii usoare din elemente modulate (locuinte de necesitate) în vederea cazarii operative a sinistratilor după producerea unei situații de urgenta specifice, precum și mijloace de manipulare și transport ale acestora;
  b) asigura livrarea de alimente, materiale, corturi, combustibili și bunuri de prima necesitate pentru ajutorarea populatiei și interventia imediata, potrivit necesitatilor și solicitarilor Comitetelor judetene pentru situații de urgenta și administrației publice locale, cu avizul Comitetului ministerial.


  Articolul 45

  Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale indeplineste urmatoarele atribuții:
  a) pune la dispoziție, la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta sau a ministerelor și a autorităților administrației publice locale, baza de date cu existentul în tehnica și materiale din rezerva de mobilizare, care pot fi folosite și pentru înlăturarea urmarilor unor situații de urgenta specifice conform prevederilor legale;
  b) pune la dispoziție situația cu existentul în tehnica și materiale rechizitionabile cuprinse în Planul de rechizitii al judetelor, care pot fi folosite pentru prevenirea, localizarea și înlăturarea urmarilor unor situații de urgenta specifice, cu indicarea surselor, deținătorilor legali, locurilor de dispunere și a cantităților existente;
  c) urmareste, împreună cu Comitetul ministerial și Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta, modul de realizare a lucrărilor din programul de investitii curente pentru protectia populatiei și a bunurilor materiale, precum și a masurilor de asigurare tehnico-materiala a activităților de protecție civila în situații de urgenta specifice.


  Articolul 46

  Consiliul Național al Audiovizualului, în exercitarea atribuțiilor sale legale, stabileste norme obligatorii referitoare la:
  a) emiterea deciziilor cu caracter de norme de reglementare cu privire la transmiterea informațiilor și a comunicatelor oficiale ale autorităților publice cu privire la declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta;
  b) supravegherea modului de indeplinire de către radiodifuzori a obligațiilor legale referitoare la informarea corecta a publicului cu privire la cutremure și/sau alunecari de teren, declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta; și, după caz, aplica sancțiuni în situația nerespectarii acestor obligații;
  c) informarea operatorilor economici publici și privati care primesc licente de emisie cu privire la specificul aplicarii legislației privind managementul situațiilor de urgenta, pentru a se asigura protectia dotarilor proprii și continuitatea serviciilor de informare a populatiei și legătură cu autoritățile.


  Articolul 47

  Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au urmatoarele atribuții:
  a) asigura difuzarea imediata a informațiilor, datelor, comunicatelor și avertizarilor Comitetului național, ale Comitetului ministerial și ale comitetelor judetene sau locale, după caz, privind situațiile de urgenta;
  b) organizeaza emisiuni pentru cunoasterea masurilor specifice de aparare a populatiei;
  c) prevad și finanțează în planurile de aparare proprii din sediul central și unitatile teritoriale măsuri specifice, obligatorii de protecție, potrivit recomandarilor Consiliului Național al Audiovizualului și ale specialistilor, cu aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
  d) asigura punerea în aplicare a masurilor preventive și de protecție, după cum urmeaza:1. cladirile care adapostesc aceste activități să fie proiectate, executate și amenajate astfel încât activitatea ce se desfășoară sa nu fie întreruptă în timpul cutremurului și imediat după cutremur sau în caz de alunecari de teren;2. instalatiile și echipamentele utilizate să fie incadrate de la inceput, din proiectare, în categoria seismica "A", adoptand metode și procedee rationale pentru proiectarea și montarea lor antiseismica;3. amplasarea și prinderea instalațiilor și echipamentelor astfel încât, în timpul unui seism, oscilatiile sa nu produca deteriorari sau sa pericliteze viața personalului tehnic, sa ramana în stare de functionare în timpul și după cutremur, în special prin asigurarea energiei electrice și prevenirea rasturnarii;
  e) elaboreaza planuri de aparare privind organizarea protectiei antiseismice în cadrul redactiilor, studiourilor și platourilor de filmare;
  f) realizează periodic instruirea personalului redactional și tehnic privind protectia antiseismica, în timpul programului de lucru, în cladirea proprie și pe teren/în deplasare;
  g) prevad circuite pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului și pentru circulatie și se doteaza cu surse de alimentare de rezerva cu energie electrica în eventualitatea caderii retelei electrice, astfel încât activitatea postului de radio sau TV sa nu fie întreruptă;
  h) se doteaza cu aparate de emisie-receptie pentru interventii rapide și comunicare cu redactia;
  i) asigura mobilierul și obiectele grele contra detașării/deplasarii, astfel încât sa nu pericliteze viața sau integritatea personalului în caz de oscilatii sau cadere;
  j) iau măsuri pentru ca iesirile din încăperi sa nu poata fi blocate de echipamente sau mobilier prin deplasarea acestora în caz de situație de urgenta specifică;
  k) asigura, la cererea reprezentantilor societatii civile, transmiterea comunicatelor ce au ca obiect locurile de adunare a voluntarilor specializati, precum și modul de actiune în situațiile de urgenta;
  l) sprijina constituirea și pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situațiilor de urgenta, inclusiv prin mediatizarea antrenamentelor și a cursurilor specifice.


  Articolul 48

  Instituțiile publice și operatorii economici au urmatoarele atribuții:
  a) elaboreaza planuri proprii de aparare în caz de situație de urgenta specifică și le supun spre aprobare structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgenta;
  b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie și le mentin în stare operativa;
  c) organizeaza instiintarea și alarmarea salariatilor pentru apararea împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice;
  d) respecta normele și normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea și execuția instalațiilor și construcțiilor de orice natura;
  e) exploateaza, utilizeaza și intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice natura și respecta normele și normativele specifice;
  f) realizează retelele de monitorizare și control cu aparatura specifică pentru apararea în caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare în caz de pericol și asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare;
  g) țin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor și a aparaturii ce pot fi folosite în caz de situație de urgenta specifică și, în caz de necesitate, pun la dispoziția comitetului judetean/municipiului București pentru situații de urgenta, datele necesare;
  h) intocmesc și actualizeaza, după caz, planurile construcțiilor etajate, retelelor utilitare și spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei și le inainteaza organelor inspectoratelor pentru situații de urgenta judetene/municipiului București;
  i) asigura accesul la obiectivele periclitate și executa lucrari și servicii de interes public în situații de urgenta specifice, din dispoziția comitetelor judetene/municipiului București.


  Articolul 49

  Instituțiile publice și operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depozitează, utilizeaza sau transporta substante toxice, substante radioactive sau preparate biologice, precum și proprietarii de baraje hidrotehnice, exercita și urmatoarele atribuții specifice:
  a) stabilesc și realizează, prin planurile proprii de aparare, masurile de prevenire și protecție a populatiei, mediului natural și construit față de accidente în zonele de risc și asigura aparatura și asistența tehnica de specialitate în zonele afectate;
  b) stabilesc și realizează masurile de protecție civila a angajatilor și bunurilor materiale proprii și conduc nemijlocit actiunile de interventie;
  c) organizeaza și asigura participarea personalului la pregătirea pentru aparare împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice, în cadrul serviciilor de urgenta voluntare/private.


  Articolul 50

  Proprietarii de cladiri, institutii publice și autorități locale, operatori economici și asociații de proprietari situate în zonele seismice au obligația de a instrumenta seismic constructiile cu înălțimea peste 50 de m sau mai mult de 16 etaje sau cu o suprafața desfășurată de peste 7500 m². și de a asigura accesul la aparatele de înregistrare după producerea unui cutremur puternic; instrumentarea va include un senzor în camp liber în vecinatatea construcției, un senzor la subsolul cladirii și doi senzori pe planseul ultimului etaj.


  Articolul 51

  Persoanele fizice au urmatoarele obligații:
  a) să-și insuseasca metodele de protecție și regulile de comportare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice și sa participe la activitățile organizate, potrivit legii, în acest scop;
  b) în situația producerii unei situații de urgenta specifice, cetatenii sunt obligati sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitati și să se conformeze masurilor și dispozițiilor stabilite de autoritățile centrale și locale.


  Capitolul VI Dispozitii finale

  Articolul 52

  Serviciile de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru aparare asigura, la cerere, mijloacele tehnice, materiale și umane ce pot fi utilizate în condițiile situației de urgenta specifice, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 53

  Comitetul ministerial colaboreaza, în problema prevenirii și gestionarii unei situații de urgenta specifice, cu organismele similare din alte tari, în baza convențiilor internationale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.


  Articolul 54

  Documentele elaborate pentru gestionarea unei situații de urgenta specifice se arhiveaza de către secretariatele tehnice permanente ale Comitetului ministerial, ale comitetelor judetene/municipiului București, precum și ale comitetelor locale pentru situații de urgenta, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 55

  Anexele A, B, C, C1, C2, D, E, F fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa A

  la Regulament
  Parametrii și nivelurile de gravitate minime privind
  caracterizarea situației zonelor afectate de situația de urgenta specifică
  în vederea solicitarii declararii stării de alerta sau instituirii stării de urgenta specifice


  Articolul 1

  Pentru declararea ca zona în care se declara starea de alerta sau se instituie starea de urgență, se considera, în mod orientativ, ca parametrii - ce caracterizeaza situația -, au atins, sau exista pericolul sa atinga, valorile prezentate în Tabelul 1.
  Tabelul 1
  Criterii și niveluri de gravitate minime pentru declararea ca zona în care se instituie situația de urgenta specifică la nivel de unitate teritorial-administrativa  PARAMETRI


  NIVELURI MINIME
  ale situației de urgenta specifice, cu
  caracter:

  Limitat

  Major

  Numar de vieti omenesti pierdute,
  persoane disparute

  <= 50

  > 50

  Numar de raniti

  <= 150

  > 150

  Numar de persoane fără locuinta

  <= 200

  > 200

  Numar de locuinte grav afectate

  <= 1000

  > 1000

  Notă:
  Când s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeaza comitetul de la autoritatea publică locala pe raza careia s-a produs situația de urgenta specifică și se pune în aplicare planul de aparare specific.
  Dacă posibilitatile acestui comitet pentru gestionarea situației create sunt depășite, se activeaza comitetul judetean și după caz, Comitetul ministerial și Comitetul național.


  Anexa B

  la Regulament
  NORMATIV PRIVIND PLANUL DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII
  UNEI SITUAȚII DE URGENTA SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECARI DE TEREN


  Capitolul I Dispozitii generale

  Articolul 1

  Obiectul prezentului normativ îl constituie stabilirea cadrului general pentru elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice.


  Articolul 2
  (1) Planurile de aparare, asa cum este prevăzut la art. 6 și art. 7 din Regulament se intocmesc de către:
  a) Comitetul ministerial;
  b) comitetele judetene/municipiului București;
  c) comitetele locale;
  d) conducerile administrative ale instituțiilor publice și operatorilor economici;
  e) conducerile organizațiilor nonguvernamentale.
  (2) Structura și conținutul orientativ al planului de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Normativ;(3) La intocmirea sau reactualizarea planurilor de aparare, se evalueaza și se stabilesc zonele cu risc de producere a situației de urgenta specifice, după cum urmeaza:
  a) zone cu risc seismic ridicat sunt cele pentru care intensitatea seismica în grade MSK depășește VII, potrivit normativelor privind proiectarea antiseismica în vigoare;
  b) zone cu risc ridicat la alunecari de teren sunt acele zone indicate în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, precum și actelor normative subsecvente.


  Articolul 3

  Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare revine Comitetului ministerial, respectiv prefectilor, primarilor și conducerilor administrative ale operatorilor economici și instituțiilor publice, organizațiilor nonguvernamentale, corespunzător structurilor sistemului național de management al situațiilor de urgenta.


  Articolul 4
  (1) Planurile de aparare se actualizeaza ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor survenite în zonele/obiectivele pentru care au fost intocmite.(2) Modificările și reactualizarile operate în planurile de aparare se comunică structurilor ierarhic superioare ale administrației publice locale și centrale, în a carei zona de competența se afla operatorii economici, instituțiile publice și localitățile.


  Capitolul II Structura și conținutul Planurilor operative de aparare

  Secţiunea 1 Planul de aparare la nivel național

  Articolul 5
  (1) Planul de aparare la nivel național în cazul producerii unei situații de urgenta specifice se constituie ca sinteza a planurilor operative de aparare ale:
  a) Comitetelor ministeriale;
  b) comitetelor judetene/municipiului București;
  c) comitetelor locale;
  d) autorităților și instituțiilor publice centrale;
  e) organizațiilor nonguvernamentale.
  (2) Comitetul ministerial poate întocmi și include în planul național, după caz, planuri de aparare pe termen lung, precum și planuri de cooperare între institutii publice centrale, pe domenii și obiective strategice, sau zone din teritoriu, în functie de necesitatile concrete.


  Secţiunea 2 Planul de aparare la nivelul Comitetului ministerial

  Articolul 6

  Structura și conținutul Planului de aparare la nivelul Comitetului ministerial sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Normativ.


  Secţiunea 3 Planul de aparare al Comitetului judetean și al municipiului București

  Articolul 7
  (1) Planul de aparare al Comitetului judetean și al municipiului București, precum și al sectoarelor acestuia se constituie ca sinteza a planurilor de aparare elaborate de către:
  a) comitetele municipale, orășenești sau comunale;
  b) operatorii economici care reprezinta domenii social-economice și retele de utilitati publice de importanța naționala și interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatori economici care administreaza surse potentiale de risc, institutii publice;
  c) alte persoane juridice și operatori economici etc.;
  d) organizațiile nonguvernamentale.
  (2) Comitetul judetean/municipiului București poate întocmi și include în planul sau de aparare, după caz, planuri de aparare pe termen lung, planuri de cooperare cu județele invecinate, precum și planuri de cooperare cu institutii publice centrale, pe domenii și obiective de interes comun, în functie de necesitatile concrete.(3) Structura și conținutul orientativ al Planului de aparare la nivel de judet, respectiv pentru municipiul București sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul Normativ.


  Secţiunea 4 Planul de aparare la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale

  Articolul 8
  (1) Planul de aparare la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale, în cazul producerii unor situații de urgenta specifice, se elaboreaza la nivelul ministerelor, administratiilor, operatorilor și autorităților naționale etc. care coordonează activități social-economice și retele de utilitati publice de importanța naționala și interes strategic.(2) Structura și conținutul orientativ al Planul de aparare la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale, sunt prezentate în Anexa nr. 4 la prezentul Normativ.


  Secţiunea 5 Planul de aparare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal

  Articolul 9
  (1) Planul de aparare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal în cazul producerii unor dezastre specifice reprezinta o secțiune a planului de aparare la nivelul Comitetului judetean și se constituie ca sinteza a planurilor de aparare elaborate la nivel de:
  a) operatori economici care administreaza domenii social-economice și retele de utilitati publice de importanța naționala și interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatorii economici care reprezinta surse potentiale de risc, institutii publice;
  b) alte persoane juridice și operatori economici etc.;
  c) organizații nonguvernamentale.
  (2) Structura și conținutul Planului Comitetului municipal, orasenesc sau comunal se intocmesc în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Normativ, coroborat cu modelele prevăzute în Anexele nr. 1 și 3.


  Secţiunea 6 Planul de apărare pentru operatorii economici care reprezintă domenii social-economice și rețele de utilități publice de importanță națională și interes strategic, servicii deconcentrate din teritoriu, instituții publice, operatorii economici, care administrează surse potențiale de risc, alte persoane juridice și operatori economici etc.

  Articolul 10
  (1) Planul de aparare pentru operatorii economici care reprezinta domenii social-economice și retele de utilitati publice de importanța naționala și interes strategic, servicii deconcentrate și descentralizate din teritoriu, institutii publice și operatorii economici care administreaza surse potentiale de risc, alte persoane juridice și operatori economici etc., în cazul producerii unor situații de urgenta specifice, reprezinta o secțiune a planului de aparare la nivelul Comitetului municipal, orasenesc sau comunal.(2) Structura, conținutul orientativ și structura minimala a unui Plan de aparare pentru operatorii economici prevăzuți la art. 10 vor fi adaptate după Anexele nr. 1, 3 și 4 la prezentul Normativ.


  Capitolul III Dispozitii finale

  Articolul 11

  Planurile de aparare și documentatiile anexa, după caz, se arhiveaza de către secretariatele tehnice permanente ale Comitetului ministerial, comitetelor judetene/municipiului București și ale comitetelor locale, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezentul Normativ.


  Anexa nr. 1

  la Normativ
  Conținutul orientativ al Planului de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice

  Capitolul I - Scop, definiție– obiective– caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere, localizare, delimitare, efecte transfrontaliere.
  Capitolul II - Structuri organizatorice implicate– responsabilității ale organismelor și autorităților cu atribuții în domenii– Centrul de conducere a acțiunilor– Planificarea actiunii
  Capitolul III - Conceptia desfășurării acțiunilor de protecție-interventie– etapele de realizare a acțiunilor– faze de urgenta a acțiunilor– actiunile de protecție-interventie– gestionarea acțiunilor de protecție-interventie: prevenirea, protectia, interventia, relocarea, refacerea-reconstructia, reabilitarea-restabilirea, menținerea condițiilor de siguranță
  Capitolul IV - Resurse: umane, materiale, financiare
  Capitolul V - Logistica acțiunilor
  Capitolul VI - Asigurarea realizării acțiunilor:– instruirea– planuri și proceduri– realizarea circuitul informational-decizional și de cooperare
  DISPOZITII FINALE
  ANEXE:– Ordinul/decizia privind constituirea/organizarea Comitetului ministerial/judetean/municipiului București/local;– componenta nominala a membrilor structurilor de mai sus, cu precizarea unității la care sunt incadrati, functiei, adresei și a telefoanelor de la serviciu și de la domiciliu; responsabilității și misiuni;– incadrarea Comitetului ministerial/judetean/municipiului București/local;– procedura de urgenta - model -; numerele de telefon, fax unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii și informații: primarie, politie, protectia civila etc.;– schema fluxului informational-decizional;– tabelul cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de seisme și alunecari de teren, de pe raza zonei respective;– tabelele cuprinzand fortele și mijloacele de interventie și nominalizarea unităților care vor interveni;– harti de risc;– planul de gestiune a acțiunilor de protecție-interventie;– planul de instruire și pregatire;– planul de evacuare-relocare;– situația resurselor, tabelul cu stocul de mijloace și materiale de aparare existente, modul cum se acopera deficitul din disponibilitati locale și cu sprijin de la Comitetul pentru situații de urgenta ierarhic superior etc.;– reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecari de teren;– comunicate conform model;– responsabilitatile privind luarea masurilor de aparare și de evacuare a oamenilor și bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;– responsabilității pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs și efectele acestuia;– fisele de instruire periodica, pe probleme de aparare împotriva efectelor seismelor și alunecarilor de teren.
  NOTĂ:
  Anexele, după ce au fost intocmite conform situației specifice fiecarui nivel de competența - Comitet ministerial, autorități și institutii publice centrale, comitete judetene/municipiul București/locale -, devin părți componente ale planului de aparare.


  Anexa nr. 2

  la Normativ
  Structura și conținutul Planului de aparare al Comitetului ministerial


  Capitolul I Scop, definiții
  Planul de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice este documentul pe baza caruia se realizează masurile și actiunile tehnice și organizatorice preventive, de pregatire și interventie, în vederea conducerii unitare a acestora.– Obiectiv: îl constituie stabilirea masurilor și acțiunilor de prevenire, pregatire, protecție și interventie în cazul unor situații de urgenta specifice, în vederea limitarii și inlaturarii efectelor acestora asupra populatiei, bunurilor de orice fel, precum și pentru revenirea la normal a vietii social-economice.


  Capitolul II

  a) Structuri organizatorice– Comitetul ministerial, a cărui componenta, pe functii, este stabilita prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.289/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atribuțiile, functionarea, dotarea și constituirea Comitetului ministerial și Centrului operativ.
  Componenta nominala a membrilor Comitetului ministerial se stabileste anual; din comitet fac parte persoane cu functii de raspundere din aparatul propriu și din institutii și unități care funcționează în subordinea/autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru care se precizeaza institutia la care sunt incadrati, functia, adresa și telefonul/faxul de la serviciu și domiciliu.
  Tabelul cu componenta nominala se arhiveaza la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial.
  – Centrul operativ al Comitetului ministerial care cuprinde compartimente specifice prevenirii și gestionarii situațiilor de urgenta specifice în vederea indeplinirii functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, alarmare, alertare, după caz, și coordonare tehnica operationala a interventiei pe domenii de competența.

  b) Responsabilității:– Comitetul ministerial organizeaza, coordonează și controlează actiunile și masurile de prevenire, pregatire, protecție și interventie, denumite în continuare acțiuni și măsuri de aparare, împotriva efectelor unei situații de urgenta specifice;– Comitetul ministerial este organizat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Palatul CFR, București, Bd. Dinicu Golescu 38;– Comitetul ministerial, Centrul operativ și secretariatul tehnic permanent colaboreaza cu specialisti din institute de invatamant superior și de cercetare-proiectare, cu reprezentanti ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții și responsabilității în activitatea de management a situațiilor de urgenta în domeniile specifice de competența.


  Capitolul III


  Secţiunea A Măsuri și acțiuni în perioada de prevenire a unei situații de urgenta specifice1) Actualizarea componentei nominale a Comitetului ministerial. Aceasta actiune se face anual și ori de cate ori situația o impune;2) Asigurarea și verificarea periodica a funcționarii fluxului informational-decizional privind instiintarea, notificarea, transmiterea datelor, informațiilor, precum și a prelucrarii și stocarii acestora, transmiterii deciziilor de către factorii cu atribuții și responsabilității în domeniu către cei interesati; transmiterea informațiilor și a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informational-decizional, prezentată în Anexa C la Regulament;3) Stabilirea, prin protocol, cu instituțiile abilitate, a tipurilor de retele, frecvente și mijloace de telecomunicatii, compatibile între ele, care se utilizeaza și pentru care se asigura permanenta;4) Stabilirea unor programe de acțiuni pe termen scurt și lung care cuprind măsuri privind reducerea riscului seismic al construcțiilor, în special a celor cu functii vitale pentru societate;5) Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, a respectarii prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;6) Promovarea și dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare internationala, în vederea îmbunătățirii activității de reducere a riscului seismic, precum și pentru managementul situațiilor de urgenta specifice;7) Coordonarea tehnica a elaborarii materialelor de educare antiseismica a populatiei.
  Conținutul minim al regulilor de pregatire antiseismica, protecție, comportare și actiune a populatiei în caz de cutremur și/sau alunecari de teren este redat în Anexa 2.1 la Normativ, urmand a fi adaptat și detaliat potrivit condițiilor concrete din diferite zone seismice și localități;
  8) Asigurarea și verificarea condițiilor de functionare în caz de cutremur a Comitetului ministerial: spatii, utilitati, structura, dotare etc.;9) Aprobarea actualizarii sau modificarii propriului regulament de organizare și functionare;10) Instituirea, prin Ordin al ministrului, a obligației expertilor tehnici, verificatorilor de proiecte și a responsabililor tehnici cu execuția de a participa la actiunile de investigare de urgenta post-seism și pentru stabilirea solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranța a construcțiilor avariate. În Anexa 2.2 la Normativ se prezinta organizarea, logistica și etapele investigarii de urgenta post-seism a construcțiilor.


  Secţiunea B Măsuri și acțiuni în perioada de incidența a unei situații de urgenta specifice
  În cazul unei situații de urgenta produse de cutremur major:(1) Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - denumit în continuare INCDFP București comunică operativ principalele caracteristici ale cutremurelor intermediare - de adancime -, având magnitudinea M > 4 grade și ale cutremurelor crustale - de suprafața -, având magnitudinea M >= 3 grade, produse pe teritoriul României.(2) Comunicarea INCDFP se transmite prin telefon/TO, e-mail și fax, conform modelului prevăzut în Anexa C1 la Regulament, către:
  a) Centrul operational național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
  b) Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumit în continuare Centru operativ;
  c) Inspectoratul de Stat în Constructii, din subordinea Guvernului;
  d) Mass-media.
  (3) Prefectii judetelor/Municipiului București, din zonele afectate de cutremur și/sau alunecare de teren, cu potentiale pierderi umane și pagube materiale, prin specialistii din inspectoratele teritoriale și judetene în constructii, procedeaza în regim de urgenta la constatarea efectelor cutremurului și/sau alunecarii de teren asupra construcțiilor, dotarilor și retelelor tehnico-edilitare și comunică operativ situația din teritoriu către structurile prevăzute la alin. (2), lit. a) și b), conform modelului prevăzut în Anexa C2 la Regulament.(4) Centrul operativ primeste comunicatele din partea INCDFP și prefecturi astfel:– în timpul programului normal de lucru la cabinetul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și cabinetul ministrului delegat pentru lucrari publice și amenajarea teritoriului;– în afara programului normal de lucru la ofiterul de serviciu de la cabinetul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(5) Informațiile primite potrivit alin. (4) se transmit imediat ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrului delegat pentru lucrari publice și amenajarea teritoriului.(6) Functie de situația creata, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului convoaca Comitetul ministerial și solicita, după caz, intrunirea acestuia în sedinta comuna cu Comitetul național și propune, după caz, constituirea de urgenta în cadrul Comitetului ministerial a Grupului operativ de coordonare din punct de vedere tehnic, a acțiunilor comitetelor judetene, respectiv a Comitetului municipiului București.
  Componenta nominala a Grupului operativ se păstrează la secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial.
  (7) În Grupul operativ se pot nominaliza, după caz, reprezentanti desemnați de celelalte ministere și institutii cu atribuții și responsabilității în coordonarea din punct de vedere tehnic a interventiei de urgenta post-dezastru, precum și specialisti în domeniu din institutii publice și comisii tehnice de specialitate.(8) Membrii Grupului operativ se intrunesc de urgenta la Centrul de conducere a acțiunilor, care este sediul Comitetului ministerial. În situația imposibilitatii utilizarii sediului, conducerea acțiunilor Comitetului ministerial se realizează de la Punctul de comanda al Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta.(9) Instiintarea, culegerea de informații și transmiterea deciziilor se face conform fluxului informational-decizional.(10) Grupul operativ solicita informații asupra construcțiilor afectate de situația de urgenta specifică, prin inspecțiile teritoriale în constructii și primeste de la acestea rapoarte operative și rapoarte de evaluare a interventiei.(11) Grupul operativ solicita informații asupra efectelor situației de urgenta specifice, de la comitetele judetene/Municipiului București și primeste de la acestea rapoarte operative și rapoarte de evaluare a interventiei.(12) Prefectii judetelor și prefectul Municipiului București, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor pentru situații de urgenta, raspund, potrivit legii, pentru organizarea în teritoriu a acțiunilor privind instiintarea, alarmarea și interventia operativa, precum și pentru transmiterea informațiilor către Comitetul ministerial în cazul producerii unui cutremur, alunecare și/sau prabusire de teren.(13) Inspectorii șefi ai Inspectoratelor teritoriale în constructii, asigura, în perioada imediat urmatoare producerii situației de urgenta specifice și, în continuare, până la încetarea declararii stării de urgenta, permanenta la sediu, constituita din 2 persoane.(14) Expertii tehnici, verificatorii de proiecte și responsabilii tehnici cu execuția, atestati, sunt obligati să se autosesizeze și să se prezinte de urgenta la sediul inspectoratelor judetene în constructii, pentru a fi repartizati în vederea inspectarii de urgenta post seism a construcțiilor, dotarilor și retelelor tehnico-edilitare avariate și stabilirii solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate, potrivit legislației; raportarea se va face zilnic, sau ori de cate ori situația o impune, prin inspectorii șefi către Grupul operativ, asupra masurilor intreprinse și a modului de indeplinire a acestora.(15) Inspectorii șefi ai Inspectoratelor teritoriale în constructii avizeaza solutiile de interventie imediata pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate și urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comitetul judetean/municipiului București în actiunile de interventie operativa și refacere.(16) Lista cu specialisti, experti tehnici atestati MTCT pentru cerința rezistenta și stabilitate a construcțiilor - conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare -, este actualizata periodic de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, arhivata de acesta și publicată în Buletinul Construcțiilor.(17) Lista cu reprezentantii prefecturilor și ai autorităților administrației publice locale, cu telefoane și fax este actualizata periodic prin grija Secretariatului tehnic permanent al Comitetului ministerial și se arhiveaza de către acesta.(18) Lista cu inspectorii șefi ai inspectoratelor teritoriale și judetene/municipiului București în constructii este actualizata periodic de către Inspectoratul de stat în constructii, se comunică secretariatului tehnic și se arhiveaza de către acesta.(19) Conținutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acțiunilor de protecție-interventie este prezentat în Anexa D la Regulament.


  Secţiunea C Măsuri și acțiuni după producerea unei situații de urgenta specifice1) Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigarii de urgenta a construcțiilor, inclusiv a dotarilor, după cum urmeaza:

  - la nivel central, de către:
   
   
   
  - la nivel teritorial, de către:
   
   
   

  - vicepresedintele Comitetului
  ministerial și
  - inspectorul general al Inspecției
  de Stat în Constructii
  - prefect și inspectorul sef al
  Inspectoratului teritorial/
  judetean/municipiului București
  în constructii
  2) Coordonarea investigarii de urgenta a construcțiilor și dotarilor din MTCT, precum și a instituțiilor din sistem.3) Asigurarea finantarii expertizelor tehnice a construcțiilor afectate de situația de urgenta specifică.4) Coordonarea finantarii lucrărilor de proiectare și execuție pentru punerea în siguranța a construcțiilor și dotarilor din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a cladirilor cu destinația de locuinte incadrate prin Raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic.5) Colaborarea la actiunile generale pentru reabilitare și revenirea stării de normalitate.6) Evaluarea, pe baza datelor și informațiilor transmise de comitetele judetene și al municipiului București, a pagubelor din punct de vedere cantitativ și valoric determinate de situația de urgenta specifică; raportul de evaluare se inainteaza Comitetului național în termen de cel mult 30 de zile de la producerea situației de urgenta specifice.
  Conținutul cadru al raportului de sinteza privind evaluarea interventiei este prezentat în Anexa F la Regulament.
  7) Avizarea fundamentarilor comitetelor judetene privind alocarea de sume din fondul de interventie la dispoziția Guvernului, după producerea unui situații de urgenta specifice.8) Asigurarea reactualizarii sau completarii hartilor privind zonele de risc natural cauzat de cutremure de pamant și alunecari de teren - zonarea teritoriului României.9) Reactualizarea și/sau completarea planului de aparare.10) Indrumarea metodologica a comitetelor judetene și a municipiului București asupra actualizarii și completarii, după caz, a planurilor de aparare ținând seama de concluziile desprinse din analiza interventiei.


  Capitolul IV Resurse: umane, materiale, financiare
  Resursele umane sunt constituite din membrii Comitetului ministerial, Centrului operativ și secretariatului tehnic permanent, din specialisti din cadrul comisiilor și comitetelor tehnice din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și alti specialisti din cadrul institutelor de proiectare-cercetare și din învățământul superior.
  Resursele materiale sunt cele prevăzute aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru constituirea Comitetului ministerial și a Centrului operativ pentru situații de urgenta din cadrul Ministerului, Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atribuțiile, functionarea și dotarea acestora și a Listei consultantilor în Comitetul ministerial precum și alte resurse aflate la dispoziția Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului alocate în functie de caracteristicile și amploarea efectelor situației de urgenta specifice.
  Resursele financiare necesare activităților de prevenire, pregatire, protecție, interventie ale Comitetului ministerial se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.


  Capitolul V

  Logistica acțiunilor se asigură de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru acțiunile și măsurile desfășurate de la sediul propriu și de către autoritățile, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții și responsabilități în domeniu.


  Capitolul VI Asigurarea realizării acțiunilor:
  a) Pentru pregătirea personalului cu atribuții și responsabilității în domeniu, Comitetul ministerial, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta și împreună cu alte organisme abilitate, participa la exercitii generale și aplicații în scopul pregatirii organelor de conducere ale fortelor de interventie, precum și a populatiei pentru protectia și interventia în situațiile provocate de producerea unei situații de urgenta specifice.
  b) Comitetul ministerial promovează și coordonează activitatea de reglementari tehnice în domeniu.

  DISPOZITII FINALE1) Cheltuielile ocazionate de indeplinirea sarcinilor pe timpul acțiunilor de interventie se deconteaza în condițiile legii.2) Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea interventiei se arhiveaza de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale.


  Anexa nr. 2.1

  la Normativ
  Reguli de pregatire antiseismica, protecție, comportare și actiune a populatiei în caz de cutremur și/sau alunecari de teren

  a) Cunoștințe despre cladirile și spatiile în care locuim sau lucram, privind:– evenimentele seismice precedente și actiunile lor asupra cladirii– aplicarea masurilor și acțiunilor de evitare a distrugerilor partiale sau totale asupra cladirilor în cazul declanșării unui cutremur puternic și anume pentru:
  ● executarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparatii curente pentru a menține caracteristicile de rezistenta pe întreaga durata de exploatare/serviciu a cladirii;
  ● constientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificari la cladire fără un aviz privind proiectul interventiei și autorizatiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se inscriu în cartea tehnica a construcției;
  ● efectuarea unei expertize tehnice asupra cladirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat conform prevederilor legale;
  ● executarea lucrărilor de consolidare, refacere și reparatii atât la cladire cat și la instalatiile aferente cladirii: apa, gaze, incalzire, electricitate, canalizare, etc. numai pe baza raportului de expertiza și a proiectelor autorizate;
  – respectarea unor principii simple și sigure pentru execuția de cladiri rezistente în localități rurale, respectiv a cerințelor legale privind calitatea construcțiilor în zone urbane, precum și luarea masurilor privind reabilitarea cladirilor în conformitate cu normele actuale;– interzicerea interventiei asupra structurii cladirii - ex. largirea unor camere, mutarea peretilor, practicarea de goluri, supraetajarea, saparea de pivnite sau garaje etc. -, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrari și toate autorizatiile necesare, deoarece altfel, se pot declansa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapida sau chiar brusca a cladirii, care pot periclita viața!– intocmirea proiectelor de consolidare și execuția acestora precum și receptia lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare și ale regulamentelor în vigoare;– cunoasterea de către asociațiile de proprietari/locatari ale cladirilor multietajate - tip bloc -, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respecta masurile de protecție antiseismica, precum și pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversari de materiale combustibile, toxice și chimice. În aceste spatii se interzice depozitarea de materiale pe plansee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în locuinta personala cu 1-2 niveluri, se vor aplica toate masurile de protecție pentru a nu afecta cladirile invecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanșarea de explozii, incendii etc.;– interzicerea depozitarii de materiale combustibile, explozive, substante toxice etc. în cladiri de locuit; amplasarea și fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist;– fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cladirii pentru ca în cazul unui cutremur să se evite caderea lor și producerea de accidente;– cunoasterea masurilor necesare prevenirii și stingerii incendiilor și aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, locatarii din cladirile de tip bloc;– cunoasterea planului subsolului cladirii tip bloc și a retelelor de conducte din subsolul cladirii, precum și cunoasterea locurilor de amplasare a robinetilor și vanelor de inchidere a diferitelor utilitati pe diferite ramificatii;– cunoasterea și verificarea periodica a tavanelor, podului, acoperisului, balcoanelor, corniselor, calcanelor, cosurilor, terasei și invelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite caderea caramizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona intrarilor, aleilor inconjuratoare, strazilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea sa cada dinspre cladirea invecinata, inclusiv pentru imbinarea cu blocul alaturat sau gardurile de zid ale vecinilor;– consultarea unui expert autorizat la cumpararea sau inchirierea unei locuinte sau sediu de firma, asupra evaluării rezistentei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitarii expunerii la un potențial risc.

  b) Protectia antiseismica în interiorul locuinței sau locului de muncă
  Măsuri de pregatire a locului de muncă sau locuinței pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:– evitarea aglomerarii spatiilor de la locul de muncă sau din locuinta cu piese de mobilier sau aparatura instabile la seism și amplasate în vecinatatea locurilor în care se aglomereaza de obicei familia, sau în spatiul de lucru;– asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse și inalte, între ele și prin prindere de un perete, grinda solida în locurile unde se aglomereaza de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;– amplasarea echipamentelor tehnice și aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, masini de spalat, frigidere etc. -, astfel încât sa nu se afle în vecinatatea iesirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;– fixarea aparatelor în asa fel încât racordurile sa nu sufere deteriorari în caz de cutremur;– amplasarea obiectelor fragile și valoroase într-un loc mai jos și sigur;– amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poata rasturna, în încăperi în care nu se locuieste și nu exista pericolul de contaminare și de incendiu;– asigurarea usilor dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel încât deplasarea veselei depozitate sa nu produca accidente;– procurarea în locuinta a cel puțin unui extinctor și amplasarea acestuia într-un loc cunoscut și accesibil în orice moment, lângă sursele potentiale de incendiu; invatati utilizarea acestuia;– retinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale și locale pentru apa, gaze și electricitate și a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, sa puteti lua masurile minime de interventie de urgenta - inchidere/deschidere;– pastrarea la indemana o unei truse de scule adecvate.
  Dacă locuiti intr-o cladire multifamiliala tip bloc, informati-va personal sau prin administratia asociației despre indeplinirea obligațiilor legale privind:– evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii– reparatiile și consolidarile necesare– proiectarea și executarea lucrărilor necesare– asigurarea pentru daune seismice, forme și taxe necesare
  Retineti în memoria dvs. particularitatile localității, cartierului și imprejurimile locuinței dvs., ale drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, școala sau cumparaturi, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:– caderea unor elemente de construcție nestructurale: tencuielii, caramizi etc.– spargerea și caderea unor geamuri, în special la cladirile inalte– caderea unor obiecte, mobilier etc.– caderea unor stalpi și linii electrice– incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rasturnarea unor instalații de incalzire etc.– alunecari de teren, avalanse în zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase
  Obisnuiti-va sa va protejati și când va aflati intr-o alta situație: în concediu, în delegatie, la spectacole, în vizita etc.
  Discutati cu toți membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ati face fiecare în caz de cutremur și faceti periodic repetitii.

  c) Reguli de comportare rationala, individuale și de grup: loc de muncă, familie, pe strada, în timpul producerii seismului1. Pastrati-va calmul, nu intrati în panica, linistiti-i și pe ceilalti, protejati copiii, batranii și femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur.2. Preveniti tendintele de a părăsi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala are o durată redusa, astfel încât tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, în aglomeratie și panica, conducand la accidente grave, nedorite.
  Atenție! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate ale etajelor și, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar dacă ieșirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi în principiu posibila și fezabila în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afara sunt multe alte riscuri: calcane și cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
  3. Ramaneti în incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge și va pot accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilitati va puteti proteja stand la podea lângă un perete solid, pe genunchi și coate, cu fața în jos iar cu palmele impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere prealabila a acelor elemente de construcție rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.4. Dacă este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniti imediat după ce a trecut socul puternic.5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati aglomeratia, imbulzeala, iar dacă este posibil deschideti usa locuinței spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuarii după terminarea miscarii seismice.6. Nu alergati în strada.7. Dacă va aflati în afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi în strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis și sigur.8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite.9. În cazul în care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul și membrele sau sa va asigurati supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat și echipele de salvare-interventie de prezenta dvs.

  d) Comportarea după producerea unui cutremur:1. Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea în care v-a surprins seismul. Acordati mai întâi primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate în panica sau speriate, în special copiii de vârsta mai frageda.2. Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, să se degajeze. Nu miscati ranitii grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi raniti suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.3. Ingrijiti-va de siguranță copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte și încălțăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declansat seismul, în vederea unei eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o perioadă anume, de la cateva ore la cateva zile.4. Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu insarcinari oficiale în privinta interventiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.5. Dacă s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.6. Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apa, canal, verificați vizual starea construcției în interior. În cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau generală și anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis.7. Parasiti cu calm cladirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara și drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole.8. Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, caramizi etc. la ieșirea din cladire utilizand o casca de protecție sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geanta, ghiozdan, cărți groase etc.9. Dacă la iesire intalniti uși blocate, actionati fără panica pentru deblocare. Dacă nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului și curatirea ramei și a zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le, mai întâi, după care solicitati concursul persoanelor autorizate.10. Evitati cladirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie intreprinse cu un minimum de măsuri de securitate și fără riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi în astfel de cladiri, nu aglomerati fără rost zonele calamitate.11. Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.12. Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune naționale și recomandarile de actiune imediata ale organelor în drept.13. Fiti pregatiti psihic și fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice - asa numitele replici -, fără a intră în panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti!14. La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor și ascultati intocmai recomandarile salvatorilor.15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunoștințe necesare supravietuirii până la interventia echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ati fi surprinsi sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta, ascensor etc. blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze.16. În primul rand trebuie să fiti calmi, sa îi linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa acordati primul ajutor celor raniti iar dacă dumneavoastra sau altă persoană din grup are posibilitatea de miscare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai dacă prin aceasta nu se inrautateste situația - de exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului.
  O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare în conducte invecinate sau în peretii incintei, iar dacă ati stabilit contactul verbal, furnizati informațiile cerute și cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul judetean/local pentru Situații de Urgenta va concentra personal specializat și aparate de ascultare ca sa identifice locurile cu persoane blocate.
  Nu va preocupati de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiții, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman își mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioadă critica. În acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de ore în condiții de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în tara noastra în 1977 și în mod similar în întreaga lume.

  e) Măsuri de verificare a stării cladirii, locuinței:– Dati concursul dvs. organizațiilor de interventie post-seismica pentru analiza stării construcțiilor, precum și pentru celelalte activități intreprinse de organele în drept.– Verificați mai întâi afara și apoi cu precautii și în interior starea locuinței, a cladirii pentru a vedea avariile. După primele observatii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-expert autorizat în constructii pe care îl cunoasteti din timp, sau cu care aveti o înțelegere sau un contract pentru astfel de situații - în cazul instituțiilor sau firmelor.
  Dacă starea structurii construcției prezinta avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit inca, solicitati instituțiilor abilitate evaluarea de către specialisti a stării post-seismice a structurii cladirii și aveti în vedere continuarea ulterioară a operațiunilor de proiectare și execuție a reparatiilor și consolidarilor, cu concursul asociației de proprietari sau locatari.– În cazul în care cladirea în care locuiti este intr-o stare de avariere a structurii evaluata de specialistii abilitati legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui sa respectati dispozitiile legale și sa va adaptati la condițiile de sinistrat. În acest sens organele administrației publice locale vor lua masurile de relocare.– Dacă ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va cum trebuie să procedati pentru inregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitarii despăgubirilor.

  f) Măsuri de revenire în normal a activității umane din zona afectată de cutremur
  După producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autoritățile publice locale împreună cu organismele abilitate vor lua masurile necesare revenirii la normal a activităților umane din zona sinistrata sau calamitata.
  Autoritățile publice locale vor întocmi pe baza investigatiilor și a expertizelor tehnice listele de prioritati ale cladirilor afectate pentru execuția interventiilor/consolidarilor și reabilitarii construcțiilor de locuit.
  În acest sens investitorii, proprietarii și/sau administratorii cladirilor de locuit vor participa la indeplinirea masurilor de investigare a cladirilor de locuit pentru a cunoaste situația acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra cladirilor afectate, și elaborarea de proiecte de interventie/consolidare la cladirile avariate de cutremur, conform legislației în vigoare.

  g) Reguli de comportare în cazul alunecarilor de teren
  Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitatii intense, în zone predispuse la aceste fenomene și au evolutie progresiva, astfel încât desfășurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecție. Atunci când începerea alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritățile publice locale împreună cu Comitetul local informeaza instituțiile și populatia din zona respectiva asupra pericolului creat și acțiunilor de alarmare când alunecarea de pamant este iminenta, o dată cu urmarirea evolutiei fenomenelor în zona.
  Informarea și alarmarea asupra alunecarii de teren se realizează de către autoritățile publice locale și de comitetul local și judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acțiuni. La receptionarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecarii terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua urmatoarele măsuri:– Pregătirea evacuarii persoanelor, instituțiilor și bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregatite anticipat.– Deconectarea, de către reprezentanții autorizați - în caz de necesitate - a cladirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.– Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean în actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor și construcțiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.– Desfășurarea acțiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale locale și recomandarile organelor în drept, evitandu-se informațiile bazate pe zvonuri.
  La receptionarea semnalului de alarmare în cazul alunecarilor de teren, care înseamnă ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele măsuri:– Evacuarea persoanelor și bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile și pastrand calmul.– Respectarea regulilor de convietuire în locurile sigure în care Comitetul judetean/local, împreună cu autoritățile locale cat și Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare adapostirii și desfășurării vietii.
  După stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor și distrugerilor provocate la constructii și bunuri. În functie de avarii se vor lua măsuri de incepere a lucrărilor de reparatii și consolidari iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecarile de teren.


  Anexa nr. 2.2

  la Normativ


  Anexa nr. 3

  la Normativ
  Conținutul orientativ al Planului de aparare al Comitetelor judetene/municipiului București

  Planul de aparare la nivelul Comitetului judetean/municipiului București reprezinta o sinteza a planurilor comitetelor municipale/de sector, orășenești și comunale, precum și a planurilor de aparare intocmite de operatorii economici, și persoanele juridice și organizațiile nonguvernamentale.
  Planul judetean coreleaza elementele tehnice, organizatorice și informationale ale planurilor locale de aparare și contine principalele etape din planul de gestiune a masurilor și acțiunilor de protecție de la nivelul unui judet sau al unei localități urbane.
  Conținutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:
  A. Măsuri și acțiuni în perioada de prevenire a unei situații de urgenta specifice(1) identificarea, în detaliu, delimitarea geografica și declararea zonelor cu risc natural la cutremure și/sau alunecari de teren de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural, precum și cu actele normative subsecvente;(2) constituirea de bănci de date informatizate privind zonele cu risc natural la cutremure și sau alunecari de teren, actualizate periodic și integrate în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenta;(3) planificarea dezvoltării unităților administrativ-teritoriale luand în considerare masurile de eliminare/reducere a riscurilor pentru:– cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civila;– statii de pompieri și sediile politiei;– spitale și alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie și de urgenta;– cai de transport și cladirile ce adapostesc functiile specifice: feroviar, rutier, naval și aerian;– cladiri ale instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgenta specifice, în apararea și securitatea naționala;– statii de producere și distribuție a energiei și/sau care asigura servicii esentiale;– retele vitale de utilitati;– garaje de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii;– rezervoare de apa și statii de epurare și pompare esentiale pentru situații de urgenta specifice:– cladiri care adapostesc gaze toxice, explozivi și alte substante periculoase.(4) inițierea și/sau continuarea unor studii pentru culegerea și sinteza de date și acumularea de cunoștințe referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic și la alunecari de teren, evaluarea elementelor expuse la risc: constructii, retele, populatie, institutii publice etc., pentru a lua în considerare condițiile locale, elementele expuse și pentru realizarea de scenarii specifice credibile;(5) urmarirea evitarii și/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/și alunecarilor de teren și aparitiei unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri și acțiuni de reducere a vulnerabilitatii în zonele de risc;(6) elaborarea și aprobarea planurilor de urbanism - generale, zonale și de detaliu -, cu stabilirea și aplicarea restrictiilor de amplasare a unor constructii sau dotari în zone cu risc seismic și/sau la alunecari de teren, restrictii care vor fi impuse prin documentatiile de urbanism cu prilejul elaborarii și avizarii acestora;(7) adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic și chimic, biologic, inundații, explozii, incendii, astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor populate și aplicarea acestor măsuri în activitățile de elaborare și avizare a documentatiilor prevăzute în Regulamentul de urbanism;(8) studierea, stabilirea și aplicarea masurilor de protecție și a acțiunilor de interventie preventiva împotriva efectelor seismelor și alunecarilor, în vederea diminuarii vulnerabilitatii seismice;(9) protectia și pregătirea capacităților de răspuns în situația de urgenta specifică: unități ale serviciilor de urgenta profesioniste, unități și echipe cu atribuții speciale din reteaua medico-sanitara, politie și unități pentru pastrarea ordinii publice, servicii de urgenta voluntare, sisteme functionale, dotari, sisteme de comunicare, coordonare și conducere, spatii de acces și evacuare, spatii de adapostire a ranitilor și sinistratilor, rezerve de alimentare cu apa, medicamente, alimente, energie electrica, combustibil;(10) organizarea de exercitii, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta în scopul verificării viabilitatii planurilor de aparare și a resurselor existente;(11) asigurarea spatiilor de adapostire a ranitilor și sinistratilor în cazul producerii unei situații de urgenta specifice și actualizarea convențiilor incheiate între autoritățile administrației publice locale și detinatorii acestor spatii în vederea utilizarii lor în caz de nevoie;(12) monitorizarea, prin serviciile specializate, a acțiunilor de interventie la cladiri de locuit, cladiri din domeniul sănătății, cladiri cu functiuni esentiale în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenta, incluzând:– expertizarea tehnica, cu fundamentarea solutiilor de interventie și estimarea costurilor pentru cladiri de locuit, spitale, cladiri administrative, culturale, de invatamant etc.;– proiectarea lucrărilor de interventie;– execuția lucrărilor de consolidare;– asigurarea locuintelor de necesitate de către serviciile specializate pentru cazarea temporara a persoanelor în timpul executarii consolidarilor dacă situația o impune;(13) asigurarea logistica a serviciilor publice descentralizate prezente în planul de aparare propriu: formulare și placarde, casti de protecție, mijloace de transport etc., precum și pregătirea și avizarea listelor și convențiilor de colaborare cu persoanele autorizate - fizice sau juridice - pentru interventie în caz de cutremur: ingineri experti, ingineri verificatori de proiecte, inspectori de teren, diriginti de santier, pentru activitățile prevăzute în "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism și stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate" - publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 2/1999, și pregătirea prin cursuri a personalului implicat în aceste activități;(14) monitorizarea operatorilor economici care reprezinta surse de mare risc pentru colectivitatile umane;(15) avizarea listei societatilor comerciale și a furnizorilor de bunuri și servicii care au în dotare utilaje pentru interventie în cazul producerii unei situații de urgenta specifice și incheierea cu acestea a convențiilor pentru interventia imediata și asigurarea necesarului de resurse;(16) protectia bunurilor de patrimoniu: cladiri, lucrari ingineresti, dotari tehnologice diverse, valori cultural-artistice din administrarea instituțiilor publice și private;(17) asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activității de prevenire și gestionare a unei situații de urgenta specifice;(18) verificarea, nominalizarea și actualizarea stocurilor de materiale de prima necesitate: medicamente, sange și produse specifice, apa minerala, imbracaminte și încălțăminte, alimente cu termen lung de conservare, cazarmament etc.;(19) verificarea și actualizarea materialelor de constructii și a altor materiale, inclusiv pentru realizarea de locuinte pentru cazarea temporara, aflate în depozitele zonale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat;(20) coordonarea, avizarea și controlul realizării masurilor privind activitățile de aparare în cazul producerii unei situații de urgenta specifice, privind:– verificarea, nominalizarea, actualizarea și pregătirea formatiunilor și mijloacelor de interventie operativa, inclusiv a celor de interventie pe linie medicală;– asigurarea acțiunilor și masurilor de profilaxie în zone de risc, în vederea impiedicarii și declanșării unor epidemii și/sau epizootii;– verificarea dotarii cu mijloace de comunicatii și a stării de functionare a acestora;– asigurarea acțiunilor de cercetare-cautare și deblocare-salvare: dotare și personal instruit;– realizarea unor acțiuni de restrictii și interdictii necesare în zonele de risc și de distrugeri;– instruirea autorităților și populatiei din zonele de risc asupra regulilor de comportare și comunicare în cazul producerii unui dezastru;– planificarea masurilor și procedurilor de interventie operativa necesare gestionarii situației de urgenta specifice și aprobarea acestora de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta.(21) coordonarea metodologica privind materialele pentru educarea antiseismica a populatiei, asigurarea diseminarii informațiilor: pliante, brosuri, afise, puse la dispoziție de organismele abilitate potrivit legii;(22) coordonarea și avizarea instalarii și operarii în condiții sigure a unor sisteme de urmărire, avertizare și alarmare privind efectele seismelor și/sau alunecarilor de teren pe amplasamente libere, în constructii publice și/sau private, dotari ale regiilor/retele de infrastructuri etc.: accelerografe/seismografe, captori, traductori, martori de deformatii, deplasari, echipamente specifice de protecție civila, etc., cu respectarea prevederilor legale.
  B. Măsuri și acțiuni în etapa de incidența a unei situații de urgenta specifice– în caz de cutremur(1) activarea imediat după seism a Comitetului judetean/municipiului București și a Centrului operational pentru situații de urgenta.– în etapa de incidența a alunecarilor de teren(1) activarea imediata, a Comitetului judetean/municipiului București și a Centrului operational pentru situații de urgenta;(2) alarmarea populatiei asupra alunecarii de teren de către Inspectoratul local/judetean pentru situații de urgenta cu mijloacele specifice acestor tipuri de acțiuni, cat și cu mijloacele tehnice din dotarea serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situații de urgenta și informarea populatiei despre zona supusă riscului și masurile instituite în areal, de către Comitetul local/judetean/municipiului București;(3) după receptionarea informării privind declanșarea unor alunecari de teren, autoritățile locale vor lua urmatoarele măsuri:– pregătirea evacuarii locuintelor, a bunurilor cat și a anexelor gospodaresti, a animalelor;– deconectarea cladirilor, locuintelor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri;– coordonarea formatiilor serviciilor de urgenta profesioniste și a serviciilor de urgenta voluntare aflate în subordinea autorităților administrației publice, instituțiilor publice, și operatorilor economici și organizațiilor nonguvernamentale;– sprijinirea formatiilor de interventie organizate ale Comitetului judetean/ municipiului București în actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a cladirilor și a anexelor gospodaresti sau pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
  C. Măsuri și acțiuni după producerea unei situații de urgenta specifice(1) intrunirea de urgenta a Comitetului judetean/municipiului București, culegerea de informații de către personalul specializat, și culegerea și transmiterea datelor semnificative de la și către Inspectoratul judetean/municipiului București pentru Situații de Urgenta în vederea colectarii, stocarii, analizarii, sintezei informațiilor și elaborarii deciziei de interventie;(2) elaborarea deciziei privind declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta specifice și transmiterea urgenta a dispozițiilor către autoritățile, fortele și mijloacele destinate interventiei;(3) desfășurarea interventiei, prin executarea acțiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situații de urgenta specifice;(4) aplicarea prevederilor din planul de aparare și a procedurilor acestuia pentru investigarea de urgenta a construcțiilor, retelelor de utilitati etc., respectand reglementarile în vigoare din diferite domenii și punerea în siguranța provizorie potrivit prioritatilor stabilite de specialistii abilitati și luarea deciziilor de evacuare, după caz, utilizand "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism și stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea în siguranța provizorie a construcțiilor avariate";(5) investigarea de urgenta a dotarilor proprii ale administrației locale și a altor institutii din sistem;(6) comunicarea permanenta între autorități și populatie pe toata perioada de interventie și refacere prin compartimente ale primariilor și mass-media;(7) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea cailor de acces, retelelor de utilitati, capacităților functionale și a capacităților operationale și de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vietii social-economice în unitatea administrativ-teritoriala;(8) realizarea evaluării daunelor și facilitarea acordarii unor compensatii către cei afectati de dezastru, potrivit legislației;(9) revizuirea și actualizarea planului de aparare, pe baza experientei acumulate.


  Anexa nr. 4

  la Normativ
  Conținutul orientativ al Planului de aparare la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale care coordonează activități social-economice și retele de utilitati publice de importanța naționala și interes strategic

  a) Nivel de sector-economic, retea și/sau sistem cu componente dispuse în teritoriu
  Conținutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:– definirea sectorului, retelei sau sistemului prin componente și rolul acestora în functionarea normala;– inventarierea componentelor, pe vulnerabilitati specifice, a componentelor critice etc.;– analiza problemelor de topologie, a ipotezelor de baza și conjuncturale;– definirea, identificarea și analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale și secundare, a condițiilor locale etc., în diferitele puncte critice;– analiza de scenariu pentru sector, retea sau sistem; relația dintre avariile directe și indirecte și posibile reactii în lant, consecintele social-economice ale acestora, puncte critice;– indicatori pentru caracterizarea pierderilor și consecintelor ca dezastru limitat sau major, în functie de raportul dintre pierderi și capacitatile de reactie, refacere și compensare;– analiza capacității de reactie și compensare a pierderilor în interiorul sectorului sau retelei și în exterior, în perioada de urgenta și de revenire la normal;– concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive.

  b) Nivel - regional și/sau național
  Conținutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:– definirea, identificarea și analizarea hazardurilor principale și secundare/colaterale pe macrozone;– definirea, identificarea și analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale și secundare, a condițiilor locale etc.;– inventarierea componentelor macroseismice și sociale semnificative și a indicatorilor de vulnerabilitate condiționati de impactul seismic pe sectoare social-economice critice, la nivel local, regional/judetean sau național;– corelarea structurii sectoriale a economiei cu necesarul de resurse și produsul economic respectiv; evaluarea, repartitia și concentrarea pierderilor posibile la seism; implicatiile acestora pe termen scurt, mediu și lung; ipoteze de baza și conjuncturale;– analiza capacității de reactie, refacere și compensare la nivel local, zonal, național, international;– indicatori pentru caracterizarea pierderilor și consecintelor în functie de raportul dintre pierderi și capacitatile de reactie, refacere și compensare;– reactii publice strategice necesare pentru prevenire, interventie, refacere.


  Anexa nr. 5

  la Normativ
  Conținutul orientativ al Planului de aparare la nivelul comitetelor municipale, orășenești, comunale

  Planul de aparare la nivelul comitetelor municipale/sector, orășenești, comunale reprezinta o sinteza a planului propriu și a planurilor intocmite de operatorii economici și persoanele juridice.
  Conținutul planului de aparare va fi adaptat după Anexele nr. 1 și 3 la Normativ, în functie de marimea și caracteristicile urbanistice și social-economice ale localității, cu detalieri specifice privind:– definirea, identificarea și analiza cutremurelor de scenariu semnificative, cu considerarea hazardurilor principale și secundare, a condițiilor locale etc.;– identificarea și inventarierea elementelor expuse - categorii, numar, vulnerabilitati specifice -, dotarilor critice și surselor de mare risc în contextul tipului de localitate analizat;– stabilirea ipotezelor de baza și conjuncturale privind topologia și conexiunile în producerea efectelor negative;– definirea lanturilor de evenimente cu potențial distructiv, specifice localității urbane analizate;– analiza de scenariu pentru localitatea respectiva, în ipoteze specifice, cu analiza pierderilor estimate în caz de seism;– indicatori pentru caracterizarea pierderilor și consecintelor, în functie de raportul dintre pierderi și capacitatile de reactie, refacere și compensare;– concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive în localitate;– revizuirea și actualizarea planului de aparare, pe baza experientei acumulate.


  Anexa C

  la Regulament


  Anexa C1

  la Regulament
  NOTA TELEFONICA

  Laboratorul retea naționala a statiilor seismice, din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, transmite urmatorul comunicat:
  În ziua de ......, la ora ....., ora României, s-a produs în zona ....... un cutremur cu magnitudinea ..................... pe scara Richter, la adancimea de ...... km și cu intensitatea în zona epicentrala ...... pe scara Mercalli.
  Cutremurul s-a simtit/nu s-a simtit la București.

  Alte date comunicate:
  .........................................................................
  .........................................................................
  .........................................................................

  Din partea INCDFP, transmis comunicatul:
  Ziua: .................
  Ora: ..................
  Numele: ..........................
  Functia: .........................

  Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................

  Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................

  Din partea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................


  Anexa C2

  la Regulament
  NOTA TELEFONICA

  Prefectura .............................. transmite urmatorul comunicat:
  În ziua de ........., la ora ........ s-au înregistrat efectele produse de seism/alunecari de teren ............................................
  Efecte semnalate:
  pierderi de vieti omenesti: ........... raniti: ........................
  cladiri avariate/distruse: .............................................
  gospodarii și anexe gospodaresti avariate/distruse: ....................
  drumuri afectate, km: ........... CF afectate, km: .....................
  poduri afectate: .......................................................
  retele vitale: energie electrica, gaze, alimentare apa, termoficare cai de comunicatie etc., afectate: .........................................
  functiuni și servicii: reteaua medicală, invatamant, pompieri, administratie, etc., afectate: ........................................

  Alte date comunicate:
  ........................................................................
  ........................................................................
  ........................................................................

  Din partea prefecturii, transmis comunicatul:
  Ziua: ........................
  Ora: .........................
  Numele: ..........................
  Functia: .........................

  Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................

  Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................

  Din partea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC, primit comunicatul:
  Ziua: .........................................
  Ora: ..........................................
  Numele: .......................................
  Functia: ......................................


  Anexa D

  la Regulament
  Conținutul cadru al Raportului operativ
  1. Locul, data și ora producerii dezastrului; elemente descriptive;2. Situația la locul evenimentului:– Persoane decedate– Persoane traumatizate: pierderi de vieti, raniti, arsi, contaminati etc.– Persoane în pericol/evacuate/relocate– Locuinte și anexe gospodaresti afectate:
  ● Distruse
  ● Avariate
  – Suprafața de manifestare a dezastrului:
  ● Judete
  ● Localități
  – Surse de mare risc– Obiective socio-economice– Teren agricol– Situația cailor de comunicatii: drumuri naționale, judetene și comunale avariate sau distruse, poduri și podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicatii și transport a energiei electrice, precum și a retelelor de transport ale operatorilor energetici;– Animale mari moarte sau amenintate– Distrugeri de alte bunuri
  3. Forte și mijloace de interventie– existente– necesare din alte judete4. Măsuri urgente intreprinse;5. Data și ora trecerii de la o etapa a operațiunilor de interventie la alta;6. Cereri de forte, materiale, mijloace și asistența tehnica interna și internationala;7. Alte date și elemente în raport de evolutia situațiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri luate: forte și mijloace cu care s-a actionat, rezultate obtinute, nr. persoanelor și gospodariilor evacuate, măsuri de cazare, ajutoare asistența sanitara.
  NOTĂ:
  Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea situației de urgenta specifice și ori de cate ori situația impune. Rapoartele comitetelor locale se transmit secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor judetene, respectiv comitetului municipiului București și de către acestea din urma către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial și către Secretariatul tehnic permanent al Comitetul național.


  Anexa E

  la Regulament
  Schema fluxului decizional pentru declararea stării de alerta și/sau instituirea stării de urgenta specifice


  Anexa F

  la Regulament
  Conținutul cadru al raportului de evaluare a interventiei
  1. locul, data și ora producerii situației de urgenta specifice;2. cauza și imprejurarile declanșării dezastrului; descrierea succinta a evolutiei acestuia;3. efectele dezastrului: pierderi de vieti omenesti, locuinte și anexe gospodaresti afectate: distruse și/sau avariate, - pagube cantitative și valorice, obiective socio-economice afectate - pagube cantitative și valorice, animale/păsări moarte - pagube cantitative și valorice, terenuri agricole afectate - pagube cantitative și valorice etc., comunicand urmatoarele:
  ● victime umane;
  ● localități afectate;
  ● locuinte afectate: numeric și valoric, total, din care:
  ♦ numărul și valoarea locuintelor distruse;
  ♦ numărul și valoarea locuintelor avariate;
  ♦ numărul și valoarea anexelor gospodaresti distruse/avariate.

  ● hectare și bunuri agricole afectate - pagube cantitative și valorice;
  ● animale și păsări moarte - pagube cantitative și valorice;
  ● obiective social-economice afectate - pagube cantitative și valorice;
  ● drumuri afectate total, din care:
  ♦ drumuri naționale: km, pagube cantitative și valorice;
  ♦ drumuri judetene: km, pagube cantitative și valorice;
  ♦ drumuri comunale: km, pagube cantitative și valorice;
  ♦ drumuri forestiere: km, pagube cantitative și valorice;
  ♦ poduri, podete: pagube cantitative și valorice.

  ● cai ferate afectate: numeric și valoric, - total, din care:
  ♦ avariate: km: pagube cantitative și valorice;
  ♦ distruse: km: pagube cantitative și valorice.

  ● retele electrice: numeric și valoric, - total, din care:
  ♦ avariate, km: pagube cantitative și valorice;
  ♦ distruse, km: pagube cantitative și valorice.

  ● retele de telefonie: numeric și valoric - total, din care:
  ♦ avariate, km - pagube cantitative și valorice;
  ♦ distruse, km - pagube cantitative și valorice;

  ● retele de alimentare cu apa: numeric și valoric - total, din care:
  ♦ avariate, km - pagube cantitative și valorice;
  ♦ distruse, km - pagube cantitative și valorice.

  ● retele de alimentare eu gaz metan: numeric și valoric total, din care:
  ♦ avariate: km - pagube cantitative și valorice;
  ♦ distruse: km - pagube cantitative și valorice.

  ● alte pagube.
  4. organizarea și desfășurarea acțiunilor de interventie operativa pe etape ale interventiei;5. modul de actiune a conducerilor tehnico-administrative ale operatorilor economici și instituțiilor, precum și a populatiei, pe baza avertizarilor primite și în raport cu prevederile planurilor de aparare și cu regulamentele specifice;6. propuneri de imbunatatire a activității de aparare, - acțiuni și măsuri preventive -, cu referire asupra funcționarii sistemului informational-decizional, a modului de răspuns al organismelor și instituțiilor implicate, situației resurselor, viabilitatii planurilor intocmite și a reglementarilor privind protectia și interventia în cazul producerii unui situații de urgenta specifice.
  NOTA
  Rapoartele de sinteza se intocmesc de către comitetele judetene, respectiv Comitetul municipiului București, pe baza constatarilor efectuate și sunt validate de prefecti și presedintii consiliilor locale, respectiv de Consiliul general al Municipiului București. Rapoartele de sinteza se transmit în termen de 20 de zile de la producerea dezastrului către Comitetul ministerial.
  Comitetul ministerial transmite rapoarte de sinteza pentru toate zonele afectate cu termen de 30 de zile către Comitetul național.

  -----