METODOLOGIE din 11 februarie 2020privind comunicarea publică a operelor în spectacole și festivaluri
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 9 aprilie 2020 Notă
  Conținută de PROTOCOLUL din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020.


  Articolul 1

  Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole și festivaluri este obligatorie încheierea prealabilă a autorizației licență neexclusivă cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, în schimbul plății remunerației reglementate de prezenta metodologie.


  Articolul 2

  În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  spectacol - oricare spectacol, concert, manifestare artistică sau alt eveniment în cadrul căruia sunt comunicate public opere muzicale, cu excepția celor reglementate prin altă metodologie;
  festival - evenimentul care se desfășoară pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive, cu un interval de minimum 36 de ore între momentul începerii și cel al terminării festivalului și în cadrul căruia sunt prezentate public o serie de mai multe concerte și/sau spectacole muzicale, în fiecare zi, pe două sau mai multe scene ori în două sau mai multe locații, având fiecare program muzical diferit, împreună cu alte tipuri de activități de divertisment, care pot include filme, dans, teatru, opere literare, expoziții de artă, activități de sport, știință, religie sau alte tipuri, anunțat în prealabil ca festival de către utilizator și organizat periodic sub aceeași denumire;
  utilizator - orice persoană care desfășoară oricare dintre activitățile de organizare a concertului, spectacolului, festivalului sau manifestării artistice, direct sau indirect, inclusiv persoana care obține oricare dintre veniturile care fac parte din baza de calcul al remunerației reglementate de prezenta metodologie, cea care asigură bugetul de cheltuieli, precum și cea care acordă finanțări nerambursabile;
  finanțare nerambursabilă - orice sumă primită cu titlu de subvenție, alocație bugetară, sponsorizare, donație sau orice altă modalitate de finanțare nerambursabilă, acordată pentru organizarea spectacolului sau festivalului, indiferent de sursa acesteia, publică sau privată, sau de dispoziția legală în baza căreia a fost acordată.


  Articolul 3
  (1) Răspunderea utilizatorilor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta metodologie este solidară față de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale.(2) Nu răspunde solidar cu ceilalți utilizatori autoritatea publică care, singură sau împreună cu altă autoritate publică, prin contract de parteneriat, acoperă mai puțin de 50% din bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, dacă partenerul privat, utilizator, nu înregistrează restanțe la plata remunerațiilor datorate organismului de gestiune colectivă și nu se încadrează în prevederile art. 8.(3) Organismul de gestiune colectivă răspunde solicitării; autorității publice, cu privire la înregistrarea sau nu a unor restanțe de către utilizatorul privat sau încadrarea acestuia în prevederile art. 8, în termen de două zile de la primirea solicitării, în caz contrar, în absența răspunsului, autoritatea publică care se încadrează în prevederile alin. (2) nu va răspunde solidar cu utilizatorul privat.


  Articolul 4

  Utilizatorul este obligat să depună cererea de încheiere a autorizației licență neexclusivă la organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii spectacolului sau festivalului, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații și date:
  a) datele complete de identificare și de contact ale utilizatorului și ale reprezentantului său legal;
  b) denumirea, locația și data sau perioada spectacolului sau festivalului;
  c) denumirea artiștilor sau formațiilor participante;
  d) bugetul de cheltuieli alocat spectacolului sau festivalului, în cazul în care nu se obțin venituri;
  e) capacitatea maximă a sălii sau spațiului, exprimată în număr de spectatori;
  f) semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.


  Articolul 5
  (1) Utilizatorul este obligat să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale remunerația reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacol sau festival, determinată procentual din baza de calcul al remunerației sau forfetar, după caz, dar nu mai puțin decât remunerația minimă, potrivit prezentei metodologii.(2) Constituie baza de calcul al remunerației procentuale datorate pentru spectacol sau festival:
  a) totalitatea veniturilor obținute din: vânzarea de bilete, abonamente și din orice altă modalitate de tarifare a accesului publicului la spectacolul sau festival, din subvenții, din sponsorizări și din orice finanțare nerambursabilă;
  b) în absența veniturilor, totalitatea bugetului de cheltuieli al spectacolului sau festivalului, reprezentat de cheltuielile precum cele: cu onorariile artiștilor interpreți, cele pentru servicii și bunuri tehnice și sceno-tehnice, cu luminile, sonorizarea, scena, sala, decorurile, platforme, podiumuri, scaune, gradene, tribune, turnicheți, afișaje, artificii, spații închise sau deschise accesibile publicului sau artiștilor, cu asigurarea căilor de acces, energie electrică, indiferent de sursa din care sunt acoperite cheltuielile, publică sau privată, cu excepția cheltuielilor cu parcările, cu utilitățile, cu paza și cu securitatea la incendii.
  (3) Pentru spectacolul sau festivalul la care mai mult de 50% din publicul spectator a avut acces gratuit, baza de calcul al remunerației procentuale nu poate fi mai mică decât bugetul de cheltuieli al spectacolului sau festivalului.(4) Remunerația procentuală aplicabilă asupra bazei de calcul este următoarea:
  Tabelul nr. 1
  Remunerații procentuale
  Spectacol sau festival în care sunt comunicate public opere muzicale din orice gen muzical, cu excepția celor specificate în tabelul nr. 3
  Nr. crt.CategoriaPalierul de venituri ce constituie baza de calcul al remunerațiilor procentualeRemunerația procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul protejatRemunerația procentuală ponderabilă cu repertoriul protejat
  1.Spectacola)suma până la 500.000 lei7%10%
  b)suma între 500.001-2.000.000 lei6,5%
  c)suma între 2.000.001-5.000.000 lei6%
  d)suma peste 5.000.000 lei5,5%
  2.Concerte desfășurate în cluburi5%10%
  3.Spectacol pentru care nu sunt obținute venituri4%7%
  4.Festivala)suma până la 1.000.000 lei4%7%
  b)suma între 1.000.001-10.000.000 lei3,5%
  c)suma între 10.000.001-20.000.000 lei3%
  d)suma peste 20.000.000 lei2,5%

  Tabelul nr. 2
  Remunerații forfetare alternative celor specificate în tabelul nr. 1
  Spectacol sau festival în care sunt comunicate public opere muzicale din orice gen muzical, cu excepția celor specificate în tabelul nr. 3
  Nr. crt.CategoriaPalierul de venituri ce constituie baza de calcul al remunerațiilor procentualeRemunerația forfetară alternativă, per fiecare spectacol
  1.Spectacola)până la 500.000 lei35.000 lei
  b)între 500.001 și 2.000.000 lei110.000 lei
  c)între 2.000.001 și 5.000.000 lei280.000 lei
  d)între 5.000.001 și 10.000.000 lei500.000 lei
  e)peste 10.000.000 lei900.000 lei
  CategoriePalierul de venituri ce constituie baza de calcul al remunerațiilor procentualeRemunerația forfetară alternativă, per festival
  2.Festivala)până la 1.000.000 lei35.000 lei
  b)între 1.000.001 și 10.000.000 lei200.000 lei
  c)între 10.000.001 și 20.000.000 lei300.000 lei
  d)între 20.000.001 și 40.000.000 lei500.000 lei
  e)peste 40.000.000 lei700.000 lei

  Tabelul nr. 3
  Remunerații procentuale
  Concerte simfonice, corale, de cameră sau fanfară și spectacole de operă, operetă, balet sau cabaret
  Nr. crt.CategoriaRemunerația procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectivRemunerația procentuală ponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv
  1.Concerte simfonice8%10%
  2.Concerte corale, de cameră8%10%
  3.Spectacol de operă8%10%
  4.Spectacol de operetă7%10%
  5.Spectacol de balet6%10%
  (5) Remunerația minimă se determină după cum urmează:
  Tabelul nr. 4
  Remunerația minimă pentru fiecare spectacol, concert sau manifestare artistică
  Capacitate spațiu (locuri sau spectatori)Remunerație minimă per fiecare spectacol
  Până la 100200 lei
  Între 101 și 200300 lei
  Între 201 și 500500 lei
  Între 501 și 10001.000 lei
  Între 1001 și 20002.000 lei
  Între 2001 și 30003.000 lei
  Între 3001 și 50004.000 lei
  Între 5001 și 80006.000 lei
  Peste 80007.000 lei
  (6) De regulă, utilizatorul datorează remunerația procentuală unică, neponderabilă cu repertoriul gestionat colectiv, dar nu mai puțin decât remunerația minimă. Remunerația procentuală ponderabilă proporțional cu repertoriul gestionat colectiv sau, după caz, remunerația forfetară alternativă este aplicabilă numai în cazurile și în condițiile stipulate în mod expres în prezenta metodologie.(7) Remunerația procentuală ponderabilă proporțional cu durata de utilizare a repertoriului gestionat colectiv din total durată de utilizare a tuturor operelor muzicale se aplică utilizatorului care: a solicitat aplicarea acesteia, prin cererea de autorizare, depusă cu cel puțin 10 zile înainte de data spectacolului sau festivalului, a depus playlistul, la scadență, complet și corect întocmit și numai dacă în playlistul depus se regăsesc una sau mai multe opere muzicale pentru care drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale nu sunt gestionate colectiv, potrivit legii.(8) Remunerația forfetară alternativă se aplică numai utilizatorului care a optat pentru plata acesteia, prin cererea de autorizare depusă la UCMR-ADA anterior spectacolului sau festivalului, a depus la UCMR-ADA, până la scadența plății remunerației, raportul playlist care să cuprindă informații complete privind toate operele muzicale indicate în acesta, respectiv denumirea, autorii și durata lor de utilizare; în caz contrar, se aplică remunerația procentuală și respectiv cea minimă prevăzute de prezenta metodologie.(9) Pentru orice operă muzicală ce nu a fost inclusă în playlistul depus potrivit alin. (8), pentru care drepturile patrimoniale de autor sunt gestionate colectiv, utilizatorul are obligația de a plăti o remunerație suplimentară, calculată proporțional din suma forfetară, corespunzător ponderii duratei suplimentare a operelor muzicale nedeclarate în playlistul inițial, depus potrivit alin. (8), raportată la durata totală de utilizare a operelor muzicale declarate în playlistul inițial, depus potrivit alin. (8), și penalitățile de întârziere aferente, conform art. 6.(10) Remunerația minimă și cea forfetară alternativă nu se ponderează.


  Articolul 6
  (1) Remunerațiile devin scadente în a 45-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate, cu excepția remunerației minime și a celei forfetare alternative, a căror scadență este prevăzută la alin. (2) și (3).(2) Remunerațiile forfetare alternative, prevăzute în tabelul nr. 2 de la alin. (4) al art. 5, devin scadente în a 30-a zi de la data spectacolului sau festivalului pentru care sunt datorate.(3) Remunerația minimă se achită anterior datei spectacolului sau festivalului pentru care este datorată.(4) Data plății prin virament bancar este data la care contul bancar al organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale a fost alimentat cu suma de bani.(5) Pentru întârzierea plății se datorează penalități de 0,1%/zi de întârziere, calculate de la scadența remunerației.


  Articolul 7
  (1) Utilizatorul are obligația să depună la organismul de gestiune colectivă raportul playlist și raportul cu baza de calcul, în termen de maximum 30 de zile de la data desfășurării spectacolului sau festivalului.(2) Raportul cu baza de calcul trebuie să cuprindă următoarele informații:
  a) datele de identificare ale utilizatorului;
  b) numele, prenumele și calitatea reprezentantului său legal;
  c) denumirea, data sau perioada și locația spectacolului sau festivalului;
  d) veniturile obținute, dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a);
  e) bugetul cu cheltuielile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b), în cazul în care nu se obțin venituri și în cazul prevăzut la art. 5 alin. (3).
  (3) Raportul playlist trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
  a) datele de identificare ale utilizatorului;
  b) numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal;
  c) denumirea, data sau perioada și locația spectacolului sau festivalului;
  d) denumirea fiecărei opere muzicale utilizate;
  e) autorii fiecărei opere muzicale utilizate, respectiv compozitor, textier, aranjor;
  f) interpretul sau formația, pentru fiecare operă muzicală utilizată;
  g) durata de utilizare a fiecărei opere muzicale utilizate.
  (4) Fiecare raport se semnează de către reprezentantul legal al utilizatorului și reprezintă însușirea de către semnatarul acestuia, pe propria sa răspundere, a caracterului complet și corect al informațiilor furnizate prin raport.(5) În cazul în care playlistul este transmis în format electronic, acesta va fi însoțit de o adresă de înaintare cu privire la numărul de opere muzicale indicate în playlist și dimensiunea fișierului, semnată de către reprezentantul legal al utilizatorului, care reprezintă însușirea de către semnatarul acesteia, pe propria răspundere, a caracterului complet și corect al informațiilor furnizate prin playlistul electronic.


  Articolul 8

  Pentru utilizatorii ai căror acționari, asociați sau administratori sunt sau au fost acționari, asociați sau administratori ai utilizatorilor care nu au achitat remunerațiile datorate organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, încheierea autorizației licență neexclusivă poate fi condiționată de plata integrală a sumelor restante.


  Articolul 9

  În cazul utilizatorilor care, la data la care trebuie să depună cererea de autorizare, înregistrează restanțe la plata altor remunerații datorate organismului de gestiune colectivă, pentru alt spectacol sau festival anterior, remunerațiile procentuale și cele minime se majorează cu 20%.


  Articolul 10

  Prezenta metodologie nu reglementează și remunerațiile ce sunt datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, cum este și cea realizată în spațiile de alimentație publică, de așteptare, de cazare etc., disponibile publicului în zona în care se desfășoară spectacolul sau festivalul.


  Articolul 11

  La data intrării în vigoare a prezentei metodologii își încetează aplicabilitatea prevederile pct. A din tabelul de la art. 4 din Metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010 prin Decizia nr. 189/2010 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 iunie 2011 prin Decizia nr. 203/2011 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, utilizări pentru care devin aplicabile prevederile prezentei metodologii.

  UCMR - ADA
  Manager general,
  Ana Achim
  S.C. Untold - S.R.L.
  Administrator,
  Sebastian Dorel Ferent
  ARCUB
  Director,
  Lucian Ghimiși
  ARTEXIM
  Director general,
  Mihai Radu Constantinescu-Manoilescu
  AROC
  Vicepreședinte,
  Guido Janssens
  S.C. Festival Tickets Management - S.R.L.
  Administrator,
  Iulian Obogeanu
  S.C. Emagic Live - S.R.L.
  Administrator,
  Guido Janssens
  Asociația Fapte
  Președinte,
  Alin Vaida

  ----