HOTĂRÂRE nr. 781 din 4 octombrie 2018privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 8 octombrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 conform legislației și procedurilor aplicabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice, aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. II/4 la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, aferentă obiectivului de investiție „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 4 octombrie 2018.
  Nr. 781.

  ANEXĂ

  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
  aferenți obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor“

  Titular: Ministerul Apelor și Pădurilor
  Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Crișuri - Oradea
  Amplasament: Acumularea Leșu este situată pe râul Iad, afluent al Crișului Repede, la circa 6 km amonte de localitatea Remeți.
  Indicatori tehnico-economici:

  - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la data de 28.02.2018;
  1 euro = 4,6625 lei),
  din care:
  - construcții-montaj
  - Eșalonarea investiției
  Anul I
   
   
  Anul II
   
   
  Anul III
   
   
  - Capacități:
  Punerea în siguranță a acumulării Leșu
  - acumulare Leșu
  - Durata de realizare a investiției

   
   
   
   
   
   
  INV
  ───
  C+M
  INV
  ───
  C+M
  INV
  ───
  C+M
   
   
   
   

   
   
  mii lei
   
  mii lei
   
  mii lei
  ───────
  mii lei
  mii lei
  ───────
  mii lei
  mii lei
  ───────
  mii lei
   
   
  milioane mc
  luni

   
   
  37.284
   
  25.760
   
  12.000
  ──────
  8.500
  12.000
  ──────
  8.500
  13.284
  ──────
  8.760
   
   
  27,00
  36

  Factori de risc
  Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 conform legislației și procedurilor aplicabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  ----