HOTĂRÂRE nr. 940 din 29 august 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 4 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 47 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii, alimentaţiei
  şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Departamentul de Comerţ Exterior
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 29 august 2002.
  Nr. 940.


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002.


  Articolul 2

  (1) Activitatea zootehnica reprezintă complexul de măsuri şi acţiuni de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţie a animalelor, desfăşurate de crescatorii de animale în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere.
  (2) Produsii animalieri sunt produsii vii obţinuţi de la animale şi materialul biologic de reproducţie.
  (3) Produsele animaliere sunt: laptele ca materie prima, carnea în viu, ouăle de consum, lana, pieile, pielicelele şi blanurile, mierea naturala şi produsele apicole, gogosile de viermi de mătase, penele şi puful, parul, precum şi alte produse care nu sunt supuse transformărilor industriale.


  Articolul 3

  Crescatorii de animale pot alege specia, rasa şi categoria de animale pe care doresc să le crească, precum şi sistemele de hranire, întreţinere, reproducţie, ameliorare şi valorificare a animalelor sau produselor animaliere, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 4

  (1) Creşterea şi exploatarea animalelor reprezintă totalitatea activităţilor şi metodelor folosite în scopul punerii în valoare a potenţialului genetic al efectivelor de animale, pentru obţinerea de produşi şi produse animaliere de calitate şi competitive.
  (2) Creşterea şi exploatarea raţională a animalelor trebuie să asigure aplicarea principiilor moderne de creştere, în condiţii de specializare, concentrare, intensificare, industrializare şi integrare, în vederea valorificării eficiente a acestora.
  (3) În organizarea exploataţiilor zootehnice trebuie să se ţină seama de resursele materiale, umane, condiţiile agroecologice, tradiţie şi de posibilitatea obţinerii unor produse ecologice, prin folosirea unor tehnologii de creştere a animalelor cat mai eficiente.


  Articolul 5

  (1) În scop statistic crescatorii de animale, indiferent de statutul juridic şi de activitatea zootehnica desfăşurată, au obligaţia de a declara şi de a solicita înscrierea în registrul agricol a efectivelor de animale pe care le deţin.
  (2) Crescatorii de animale care desfăşoară activităţi zootehnice furnizează specialiştilor agricoli din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţii lunare operative, care vor avea caracter confidenţial, privind efectivele de animale, productiile realizate şi/sau procesate, indicatorii de preţ, de producţie şi de valorificare.
  (3) În vederea asigurării unui sistem informaţional statistic exploatatiile zootehnice vor tine evidente proprii privind efectivele şi productiile realizate, după un model care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.


  Articolul 6

  Individualizarea animalelor este obligatorie şi se constituie ca baza de date pentru evidenta centralizata a efectivelor de animale, la care au acces instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.


  Articolul 7

  Departamentul de Comerţ Exterior va elabora, cu consultarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, normele de acordare a licenţelor pentru exportul de animale vii.


  Articolul 8

  (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei se vor aproba norme privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreturilor simple, combinate, aditivilor nutritivi, substanţelor energetice, biopreparatelor furajere, substanţelor minerale şi a nutreturilor speciale.
  (2) Producătorii de nutreturi simple de orice fel, de nutreturi combinate şi nutreturi speciale sunt obligaţi sa ia măsurile necesare pentru a produce nutreturi la nivelul indicilor de calitate prevăzuţi în normele elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, sa depoziteze şi sa conserve nutreturile produse, în condiţii corespunzătoare, pentru a nu se degrada prin intemperii, infestare cu insecte, larve şi mucegaiuri, contaminare cu substanţe chimice sau impurificare cu diferite corpuri materiale străine nutritiei animale.
  (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) revin şi celor care dispun încărcarea de nutreturi în mijloacele de transport de orice fel şi manipuleaza sau transporta nutreturi.
  (4) Nutreturile combinate şi nutreturile speciale se produc pe baza unor retete de fabricaţie elaborate de specialişti în nutriţie, în concordanta cu cerinţele bioproductive ale speciilor şi categoriilor de animale pentru care au fost produse.
  (5) Se interzic producerea, comercializarea şi utilizarea nutreturilor de orice fel, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi al indicilor de salubritate.


  Articolul 9

  (1) Organizarea activităţii de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional se face pe baza unei strategii pe termen mediu şi lung, întocmită de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului administraţiei publice.
  (2) Obiectivele strategiei de organizare şi exploatare a pajiştilor sunt următoarele:
  a) stabilirea dimensiunii şi potenţialului de producţie;
  b) stabilirea structurii şi distribuţiei pe forme de relief;
  c) gruparea pajiştilor după factorii limitativi ai producţiei de masa verde;
  d) stabilirea acţiunilor tehnice necesare pentru ameliorarea pajiştilor;
  e) stabilirea măsurilor şi acţiunilor privind exploatarea raţională a pajiştilor;
  f) organizarea transhumantei ovinelor.
  (3) Parametrii tehnici şi metodologia recomandată deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.


  Articolul 10

  (1) Pe baza strategiei de organizare şi exploatare a pajiştilor specialiştii din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din unităţile de cercetare ştiinţifică de profil, în colaborare cu unităţile specializate, autorizate pentru îmbunătăţirea şi exploatarea pajiştilor, vor întocmi amenajamente pastorale pentru fiecare pajiste, în care se vor înscrie acţiunile tehnice şi măsurile organizatorice de ameliorare şi exploatare.
  (2) Până la realizarea amenajamentului pastoral lucrările de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor se vor desfăşura pe baza unor planuri anuale de lucru întocmite de specialişti în domeniu împreună cu consiliile judeţene şi consiliile locale.


  Articolul 11

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la propunerea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de resursele financiare, va aloca din fondul de ameliorare a fondului funciar sumele necesare repunerii în valoare a suprafeţelor de pajişti degradate sau poluate, care şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie.


  Articolul 12

  (1) În vederea coordonării şi controlului activităţii de ameliorare a animalelor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate din subordine, certifica patrimoniul genetic din zootehnie, stabileşte criteriile de selecţie, modul de acreditare şi obligaţiile deţinătorilor de patrimoniu genetic.
  (2) Unităţile care deţin în scopul creşterii, exploatării, selecţiei, testarii efective de animale care constituie patrimoniu genetic sunt recunoscute ca ferme de elita şi sunt atestate de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la propunerea unităţilor de specialitate din subordine.
  (3) Normele tehnice şi instrucţiunile privind controlul oficial al performantelor zootehnice se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
  (4) Pentru populatiile de animale restrânse numeric, în pericol sau pe cale de dispariţie, se elaborează programe de conservare, la propunerea instituţiilor abilitate, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.


  Articolul 13

  Pentru avizarea importurilor şi exporturilor de animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi oua de incubaţie se elaborează norme tehnice care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.


  Articolul 14

  Normele tehnice privind înfiinţarea şi conducerea cărţilor de rasa - registre genealogice - se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
  -----------