ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 18 februarie 2000privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul UNIC

  Se aprobă achiziția din surse proprii a unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", prin derogare de la dispozițiile art. 42 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.
  Achiziția se referă la spațiul situat în imobilul din municipiul București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, și la cota indiviză din terenul aferent spațiului achiziționat, aflat în patrimoniul Societății Comerciale "Comprest" S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica


  Anexă

   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Persoana          Persoana
      Adresa           juridică de la     juridică care   Caracteristicile
     imobilului        care se achizi-    achiziționează    tehnice ale
                      tioneaza imobilul     imobilul         imobilului
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Municipiul        Societatea Comer-   Regia Autonomă   Clădiri:
    București,        ciala "Comprest"    "Monitorul       Suprafața totală
    sos. Panduri       - S.A.              Oficial"         = 1.200 mp
    nr. 1,                                                 Suprafața desfășurată,
    bl. P33,                                               pe niveluri =
    sectorul 5                                             - subsol = 180 mp
                                                           - parter = 450 mp
                                                           - mezanin = 570 mp

                                                           Cota indiviză din te-
                                                           renul aferent spațiu-
                                                           lui achiziționat:

                                                           Cota indiviză în
                                                           suprafața totală =
                                                           308,5 mp
                                                           Cota indiviză des-
                                                           fasurata pe tipul
                                                           de teren:
                                                           - pe teren construit =
                                                             301,1 mp
                                                           - pe cai de trans-
                                                             port = 7,4 mp
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----