HOTĂRÂRE nr. 876 din 5 iulie 2006privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 7 iulie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 20.604 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale.


  Articolul 2

  Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.


  Articolul 3

  Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2006.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 5 iulie 2006.
  Nr. 876.

  Anexă

  REPARTIZAREA
  sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
  Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru
  asigurarea unor cheltuieli curente și de
  capital ale autorităților administrației publice locale

  Nr.
  crt.

  Unitatea administrativ
  teritorială

  Destinația

  Suma
  alocată
  -mii lei-

  1

  Bugetul propriu al
  județului Arad

  "Reabilitare suprastructură pod peste
  râul Mureș la Săvârșin pe DJ 707 A km
  1+271"

  1.680

  2

  Bugetul propriu al
  județului Bihor

  Reabilitare DJ 767 A Ciuhoi-Saniob-
  Sânnicolau de Munte-Săcuieni

  400

  3

  Comuna Buntești,
  județul Bihor

  Obiectiv de investiții "Reabilitare și
  modernizare drum comunal DC 139
  Buntești-Săud-Ferice"

  1.200

  4

  Oraș Săveni, județul
  Botoșani

  "Îmbunătățirea și reabilitarea infra-
  structurii rutiere și de mediu -
  străzile Ștefan cel Mare, Uzinei și
  Independenței"

  350

  5

  Oraș Râșnov, județul
  Brașov

  Obiectiv de investiții "Reabilitare
  rețele de alimentare cu apă orașul
  Râșnov"

  1.000

  6

  Oraș Oțelu Roșu,
  județul Caraș-Severin

  Finalizarea lucrărilor de consolidare
  a unui pod peste râul Bistra

  483

  7

  Municipiul Turda,
  județul Cluj

  Achiziționarea unui număr de 100
  module tip locuință având destinația
  de locuințe de necesitate

  1.065

  8

  Bugetul propriu al
  județului Covasna

  Lucrări de reparații pe drumurile
  județene DJ 103, DJ 103 E, DJ 103 B

  400

  9

  Municipiul Tecuci,
  județul Galați

  Reabilitare străzi prin pietruire cu
  macadam

  1.000

  Reabilitare străzi prin asfaltare

  1.500

  Reabilitare străzi prin betonare

  500

  Construire locuințe sociale

  500

  10

  Comuna Mihai Bravu,
  județul Giurgiu

  Finalizarea lucrărilor la o grădiniță
  și a lucrărilor de reabilitare termică
  a școlii generale din comună

  200

  11

  Oraș Mihăilești,
  județul Giurgiu

  Pietruire drumuri locale

  170

  12

  Comuna Putineiu,
  județul Giurgiu

  Pietruirea unor drumuri comunale și
  refacerea acoperișului la căminul
  cultural

  200

  13

  Comuna Bălănești,
  județul Gorj

  Consolidare drum pe DC 15 km 2+300,
  comuna Bălănești

  300

  14

  Comuna Vladimir,
  județul Gorj

  Refacere pod pe DC 45 km 0+200, comuna
  Vladimir

  300

  15

  Comuna Berlești,
  județul Gorj

  Refacere și consolidare terasamente pe
  DC 27 C km 0+350 - 2+000, comuna
  Berlești

  300

  16

  Bugetul propriu al
  județului Gorj

  Consolidare terasamente DJ 665 km
  40+500 Baia de Fier

  600

  17

  Bugetul propriu al
  județului Harghita

  Asfaltare DJ 125

  300

  Ranforsare DJ 126 Suseni-Ciumani-Josen

  287

  18

  Municipiul Hunedoara,
  județul Hunedoara

  Lucrări de refacere structură străzi
  și realizare sistem de preluare și
  dirijare a apelor pluviale în locali-
  tatea componentă Răcăștie din
  municipiul Hunedoara

  350

  19

  Bugetul propriu al
  județului Iași

  "Reabilitarea prin asfaltare a
  tronsoanelor de drum DJ 207 A
  Sinești - Popești km 38+800 - 46+200
  și DJ 282 E"

  2.000

  20

  Comuna Coroieni,
  județul Maramureș

  Obiectiv de investiții "Realizarea
  sistemului de alimentare cu apă a
  Comunei Coroieni și a localităților
  componente"

  200

  21

  Comuna Svinița,
  județul Mehedinți

  Obiectiv de investiții «Reabilitare
  termică și sistem centralizat de încălzire
  unități socioculturale Șvinița, județul
  Mehedinți»

  500

  22

  Comuna Hodoșa, județul
  Mureș

  Pietruire DC 19 DJ 135 A-Ihod

  400

  23

  Comuna Eremitu,
  județul Mureș

  Pietruire DC 13 Eremitu-Câmpu Cetății

  500

  24

  Comuna Dochia, județul
  Neamț

  "Extindere clădire sediu Primărie și
  Post de Poliție precum și construire
  clădire grădiniță - comuna Dochia"

  149

  25

  Oraș Scornicești,
  județul Olt

  "Reabilitarea și modernizarea
  sistemului de alimentare cu apă, a
  sistemului de canalizare și a stației
  de epurare ale orașului Scornicești

  1.700

  26

  Comuna Puchenii Mari,
  județul Prahova

  Finisaje exterioare cămin pentru
  persoane vârstnice, pietruire drum de
  exploatare 578 km. 0,00 + 0,890,
  amenajare spațiu desfacere en gros
  produse agricole

  300

  27

  Oraș Sinaia, județul
  Prahova

  Reabilitare infrastructură

  300

  28

  Comuna Orașu Nou,
  județul Satu Mare

  Construcție Casă de cultură și sediu
  Primărie și Poliție comunală

  1.000

  29

  Comuna Meseșenii de
  jos, județul Sălaj

  Reabilitare DC 76 km. 0,000 - 1,000

  320

  30

  Comuna Peretu, județul
  Teleorman

  Reabilitare infrastructură

  150

  TOTAL

  20.604

  (la 22-12-2006, Poziția nr. 21 din Anexă a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.838 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 22 decembrie 2006 )

  ----