LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
(actualizată la data de 21 decembrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare,
  Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000 şi a mai fost modificată şi completată prin:
  - Legea nr. 169/2002 privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2002;
  - Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003;
  - Legea nr. 522/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2007;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 15 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 92/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 mai 2010;
  - Hotărârea Guvernului nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 23/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013;
  - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
  a) substanţe aflate sub control naţional - drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii sau a ministrului afacerilor interne;
  b) droguri - plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;
  c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;
  d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
  e) precursori - substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;
  f) inhalanţi chimici toxici - substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;
  g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;
  h) consumator - persoana care îşi administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghiţire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism;
  i) consumator dependent - consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat şi sub necesitate ori nevoie, prezintă consecinţe fizice şi psihice conform criteriilor medicale şi sociale;
  j) program integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri - totalitatea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de asistenţă psihologică şi socială asigurate în mod integrat şi coordonat persoanelor consumatoare de droguri, prin unităţile medicale, psihologice şi sociale, publice, private şi mixte;
  k) circuit integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri - totalitatea programelor integrate de asistenţă asigurate consumatorilor şi consumatorilor dependenţi în vederea ameliorării stării de sănătate în sensul bunăstării fizice, psihice şi sociale a individului;
  l) program terapeutic - totalitatea serviciilor şi a măsurilor medicale şi psihologice integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator dependent, în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei psihice şi/sau fizice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului;
  m) program psihologic şi social - totalitatea serviciilor de evaluare, consiliere şi psihoterapie individuală sau de grup şi a serviciilor şi măsurilor sociale, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea înlăturării dependenţei, reabilitării şi reinserţiei lui sociale;
  n) circuit terapeutic - ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, având ca scop ameliorarea stării de sănătate;
  o) evaluare - determinarea caracteristicilor psihologice şi sociale ale consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea includerii şi supravegherii consumatorului într-un program psihologic şi social de către managerul de caz.
  p) program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog;
  --------
  Lit. p) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  q) program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă.
  --------
  Lit. q) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.


  Capitolul II Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional


  Articolul 2

  (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 3

  (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 4

  (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.


  Articolul 5

  Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 6

  (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.
  (3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.


  Articolul 7

  Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.


  Articolul 8

  Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.


  Articolul 9

  Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 2-5 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.


  Articolul 10

  Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.


  Articolul 11

  Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 12

  (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2, 3, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2)-(3), art. 7 şi 9 se pedepseşte.
  (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 13

  (1) Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:
  a) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;
  b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;
  c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
  d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2-10;
  e) drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.
  (2) În cazul circumstanţei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adăuga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.


  Articolul 14

  Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-9 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.


  Articolul 15

  Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-9, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


  Articolul 16

  (1) Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2-9 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
  (2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).
  (3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform alin. (1) şi (2), constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.


  Articolul 17

  (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.
  (2) Sunt exceptate de la distrugere:
  a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii;
  b) plantele şi substanţele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcţie de natura acestora, care au fost remise unui operator economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
  c) unele cantităţi corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise instituţiilor care deţin câini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată, în prezenţa unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale Antidrog, al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, un specialist din cadrul formaţiunii centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripţia instanţei de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad în circumscripţia căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de executare.


  Articolul 18

  În cazul în care un consumator este condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la art. 4, instanţa poate dispune includerea acestuia într-un program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.


  Capitolul III Dispoziţii procedurale


  Articolul 19

  (1) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, evaluarea consumatorului de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.
  (2) În funcţie de concluziile raportului de evaluare întocmit de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în termen de 5 zile de la primirea acestuia, procurorul dispune, cu acordul consumatorului, includerea acestuia în programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.


  Articolul 20

  (1) Dacă, până în momentul pronunţării hotărârii, inculpatul menţionat la art. 19 respectă protocolul programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, instanţa de judecată poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv art. 83 din Codul penal.
  (2) Nerespectarea, pe durata termenului de supraveghere, a programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri atrage în mod corespunzător aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Codul penal.


  Articolul 21

  (1) Formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, Ministerul Public şi Direcţia Generală a Vămilor transmit Agenţiei Naţionale Antidrog datele privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, substanţe chimice esenţiale, precursori şi inhalanţi chimici toxici, necesare întocmirii raportului către Guvernul României şi către organisme internaţionale cu privire la evoluţia şi nivelul traficului şi consumului de droguri în România, precum şi cele necesare elaborării de studii, sinteze şi analize pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor de răspuns în lupta antidrog.
  (2) În acelaşi scop, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi alte instituţii publice sau private acreditate să desfăşoare programe şi activităţi de prevenire a consumului ilicit de droguri transmit datele solicitate de Agenţia Naţională Antidrog, în condiţiile legii.
  (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) pot primi, la cerere, datele centralizate de către Agenţia Naţională Antidrog privind drogurile, substanţele chimice esenţiale, precursorii şi inhalanţii chimici toxici, inclusiv rapoarte anuale, sinteze şi analize.


  Capitolul IV Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri


  Articolul 22

  (1) Consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe teritoriul României.
  (2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control naţional poate fi inclusă, cu acordul său, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de includere în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri se face prin semnarea unui document, potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
  (3) Stabilirea programului psihologic şi social individualizat se face de către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale, conform criteriilor prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
  (4) Stabilirea programului terapeutic individualizat se face conform protocoalelor de practică, elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin structurile sale specializate şi Colegiul Medicilor din România.
  (5) Unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice pentru consumatorii dependenţi transmit centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog datele necesare în vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, pe baza unui raport medical.
  (6) Programul terapeutic şi programul psihologic şi social se desfăşoară integrat, astfel încât consumatorul şi consumatorul dependent să poată beneficia de o asistenţă medicală, psihologică şi socială concomitentă şi continuă, cu respectarea drepturilor omului şi a drepturilor pacientului, potrivit legii.


  Articolul 23

  (1) Programele psihologice şi sociale se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog în colaborare, după caz, cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei şi se pot derula în centre autorizate şi/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.
  (1^1) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, şi se aprobă de către Guvern.
  --------
  Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  (1^2) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează şi se evaluează de către Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu.
  --------
  Alin. (1^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  (1^3) Programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entităţi aparţinând societăţii civile cu responsabilităţi în domeniul antidrog, monitorizate şi evaluate de către Agenţia Naţională Antidrog.
  --------
  Alin. (1^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  (1^4) Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  --------
  Alin. (1^4) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  (1^5) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.
  --------
  Alin. (1^5) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  (2) Programele terapeutice se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se desfăşoară în centre stabilite în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice, private sau mixte.
  (3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului şi de derularea programelor psihologice şi sociale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog.
  ----------
  Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.
  (4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea programului terapeutic individualizat pentru persoanele asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt suportate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru afecţiunile ce decurg din consumul de droguri şi prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii şi programele de profilaxie ale Agenţiei Naţionale Antidrog.
  (5) Abrogat.
  ----------
  Alin. (5) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.
  (6) Abrogat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 23 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 322 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015.
  (7) Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili, prin ordin comun, măsurile medicale şi educative sau programele care vor fi aplicate consumatorilor de droguri în penitenciare.


  Articolul 24

  (1) Datele personale ale consumatorilor dependenţi de consumul de droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, beneficiază de confidenţialitate, conform normelor în vigoare.
  (2) Evidenţa centralizată a consumatorilor incluşi în circuitul terapeutic se ţine de Observatorul Român de Droguri şi Toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri, pe baza datelor comunicate de Ministerul Sănătăţii şi de alte instituţii care coordonează programe terapeutice, psihologice şi sociale, precum şi de centrele stabilite, publice sau private.
  (3) Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile desemnate, are acces la datele din evidenţa prevăzută la alin. (2).
  (4) Persoanei căreia i s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 22 şi 23 i se va elibera un certificat nominal sau o legitimaţie în format electronic codificată, în care se vor menţiona: unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata, obiectul şi rezultatul tratamentului, motivul terminării tratamentului, starea sănătăţii persoanei în cauză la începutul şi terminarea tratamentului.
  (5) Toate datele referitoare la persoanele supuse programului integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri vor fi distruse după 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În cazul persoanelor supuse de mai multe ori programelor integrate de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, datele vor fi distruse după 10 ani de la încetarea ultimei perioade de supraveghere medicală.


  Articolul 25

  Orice persoană care are cunoştinţă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 26

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.*) Notă

  ──────────

  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

  ──────────


  Articolul 27

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 312 din Codul penal**), în ceea ce priveşte produsele sau substanţele stupefiante, precum şi alte dispoziţii contrare. Notă

  ──────────

  **) Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României a fost abrogată prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

  ──────────

  TABELUL Nr. I
  Acetorphine - derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine
  Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
  Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane
  Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Benzoylmorphine
  Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
  Brolamfetamine
  (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
  Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone
  Codeine-N-oxide
  Desomorphine = dihydrodeoxymorphine
  DET = N, N-diethyltryptamine
  2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  DMT = N, N-dimethyltryptamine
  2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
  N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
  Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine
  Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole
  Heroin = Diacethylmorphine
  N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine
  Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
  (+)-Lysergide (LSD) = (+) N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
  Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
  Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
  3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenyl-ethylamine
  5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine
  Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine
  Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
  Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
  Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Morphine-N-oxide
  MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
  Radiată
  --------
  Substanţa "Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone" din tabelul I a fost radiată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide
  Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine
  PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
  Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
  Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl) indol-4-yl dihydrogen phosphate
  Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine
  STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
  Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine
  Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidine
  Tetrahydrocannabinol Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  PMMA = (paramethoxymethylamphetamine sau N-methyl-1-(4-methoxyphenil)-2-aminopropane)
  4-MTA = P-methylthioamphetamine sau 4 methylthioamphetamine
  2C-I = 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
  2C-T-2 = 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
  2C-T-7 = 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine
  TMA-2 = 2,4,5-trimethoxyamphetamine
  BZP (benzilpiperazină)
  CPP (clorofenilpiperazină)
  CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il) fenol
  CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
  CP 47,497-C8 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
  CP 47,497-C9 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
  DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina
  DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
  Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
  Indanilamfetamina JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
  4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
  4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
  Oripavina
  Toate speciile din genul Psilocybe
  TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
  â-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona
  â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona
  JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă
  JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindnol-3-il) metanonă
  JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole
  --------
  Substanţa "JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "JWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone
  --------
  Substanţa "JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone
  --------
  Substanţa "JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone
  --------
  Substanţa "JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone
  --------
  Substanţa "JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone
  --------
  Substanţa "AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone
  --------
  Substanţa "MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone
  --------
  Substanţa "UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone
  --------
  Substanţa "XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone
  --------
  Substanţa "CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone
  --------
  Substanţa "RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide
  --------
  Substanţa "STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide
  --------
  Substanţa "AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone
  --------
  Substanţa "NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone
  --------
  Substanţa "4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone
  --------
  Substanţa "4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone
  --------
  Substanţa "MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone
  --------
  Substanţa "Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine
  --------
  Substanţa "5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine
  --------
  Substanţa "5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone
  --------
  Substanţa "Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine
  --------
  Substanţa "MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine" din tabelul I a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;
  - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

  TABELUL Nr. II
  Acetyldihydrocodeine
  Radiată
  --------
  Substanţa "Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane" din tabelul II a fost radiată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperi-dinyl]-N-phenylpropanamide
  Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane
  Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzylmorphine = 3-benzylmorphine
  Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine
  Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
  Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
  Coca frunze
  Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine
  Codeine = 3-methylmorphine
  Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
  Concentrat de tulpini de mac
  Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane
  Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine
  Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide
  Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
  Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
  Dihydrocodeine
  Dihydromorphine
  Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
  Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
  Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol
  Ecgonine
  Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Ethylmorphine = 3-ethylmorphine
  Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
  Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione
  Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
  Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Hidrocodone = dihydrocodeinone
  Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine
  Hydromorphone = dihydromorphinone
  Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine
  Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
  Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
  Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
  Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
  Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
  Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
  Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
  Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
  Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone
  Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane
  Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine
  Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
  Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester
  Metazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
  Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine
  Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine
  Metopon = 5-methyldihydromorphinone
  Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
  Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Morphine şi săruri
  Myrophine = myristylbenzylmorphine
  Nicocodine = 6-nicitinylcodeine
  Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine
  Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine
  Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan
  Norcodeine = N-demethylcodeine
  Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan
  Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Normorphine = demethylmorphine
  Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
  N-oxymorhine
  Opiu
  Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone
  Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone
  Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
  Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
  Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
  Phenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
  Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine
  Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine
  Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
  Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pholcodine = morpholinylethylmorphine
  Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
  Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
  Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
  Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
  Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] morpholine
  Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
  Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide
  Thebacone = acetyldihydrocodeinone
  Thebaine
  Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
  Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol
  2C-B = 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
  Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.
  4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
  --------
  Substanţa "4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine
  --------
  Substanţa "5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine" din tabelul II a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;
  - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

  TABELUL Nr. III
  Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid
  Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
  Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone
  Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid
  Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
  Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid
  Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine
  Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine
  Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
  Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
  Cannabis, rezină de cannabis şi ulei de cannabis
  Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane
  Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
  Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
  Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
  Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione
  Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
  Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid
  Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
  Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
  Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol
  Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate
  Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
  Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine
  Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl) amino]propionitrile
  Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodia-zepin-2-one
  Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide
  Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione
  Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane
  Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imi-dazo [1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
  Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol
  Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
  Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine
  Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate
  Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
  Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
  Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
  Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol (1,5-a) (1,4) benzodiazepine
  Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one
  Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
  Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
  Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
  Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
  Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
  Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine
  Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
  Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
  Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
  Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid
  GHB = acide y-hydroxybutyric
  ZOLPIDEM = N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2=α] pyridin-3-acetamide
  Acid ibotenic
  Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.
  Amanita pantherina
  Amida acidului lisergic
  Toate speciile din genul Argyreia
  7-hidroximitragynina
  Ibogaina
  Ketamina
  Muscimol
  Mitraginina
  Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
  Nitrit de amil
  Nymphaea caerulea Sav.
  Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
  Salvinorin A-F
  Salvia divinorum Epling & Jativa
  Tabernanthe iboga (L.) Nutt.
  2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină
  Radiată
  --------
  Substanţa "Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat
  Metilendioxipirovaleronă (MDPV)
  alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
  --------
  Substanţa "alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
  --------
  Substanţa "Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
  --------
  Substanţa "MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone" din tabelul III a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Radiată
  --------
  Substanţa "Metilbenzilpiperazină (MBZP)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  Radiată
  --------
  Substanţa "N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)" din tabelul III a fost radiată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014.
  - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;
  - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.

  TABELUL Nr. IV
  N-acetylanthranilic acid
  Ephedrine
  Ergometrine
  Ergotamine
  Isosafrole
  Lysergic acid
  3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one
  1-phenyl-2-propanone
  Piperonal
  Pseudoephedrine
  Safrole
  Acetic anhydride
  Acetone
  Anthranilic acid
  Ethyl ether
  Hydrochlorid acid
  Phenylacetic acid
  Piperidine
  Methylethyl ketone
  Potassium permanganate
  Sulphuric acid
  Toluene
  - sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;
  - produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.
  ------