ORDIN nr. 1.428 din 19 septembrie 2019privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 4 octombrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. S.P. 11.876/2019 și Avizul nr. 143.319/S1/VM din 6.09.2019 al Ministerului Afacerilor Interne,
  având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat

  București, 19 septembrie 2019.
  Nr. 1.428.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010)
  JUDEȚUL ....................... Nr. ...................
  LOCALITATEA ...........................
  UNITATEA SANITARĂ ....................
  FIȘA MEDICALĂ GRUPA I [] II []
  pentru solicitanții permisului de conducere auto și pentru conducătorii
  de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto
  Anul .................... luna ................. ziua ...........

  A. Numele ................................, prenumele .............................
  Sexul ...., data nașterii: anul .............., luna ..........., ziua ........
  Locul nașterii: localitatea .............................., județul ..............
  Fiul/Fiica lui .................................. și al/a ............................
  Domiciliat în localitatea ........................., str. ...................... nr. ....., județul/sectorul ..........................
  C.I./B.I. seria ......... nr. ......................, eliberată/eliberat de ........................., la data de .........................

  B. Rezultatele examinărilor medicale
  SpecialitateaNr. fișă/registru consultații
  Data
  examinării

  Afecțiuni
  depistate
  Concluzii*Semnătura și parafa medicului examinatorObservații

  Apt conducere
  auto grupa
  Inapt conducere auto grupa
  Medicină internă


  Pneumologie**


  Ortopedie și traumatologie


  Neurologie


  Psihiatrie


  Otorinolaringologie


  Oftalmologie  * La rubrica „Concluzii“ se va menționa grupa pentru care este apt sau inapt.
  ** Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanții de permise pentru grupa II.

  C. Concluziile coordonatorului unității de asistență medicală ambulatorie autorizată
  Apt/Inapt conducere auto grupa I 
  Apt/Inapt conducere auto grupa II 
  Semnătura: .............................

  D. Mențiuni1. Solicitantul declară în scris, pe propria răspundere, că își dă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, că au fost menționate în fișa medicală toate bolile pe care le-a prezentat în trecut și le prezintă în prezent, că nu se află în evidența unei alte unități sanitare și că în situația în care va urma orice tratament medical se obligă să anunțe că este posesor al permisului de conducere. 2. Fișa medicală se completează în două exemplare; un exemplar se eliberează solicitantului, celălalt exemplar, însoțit de adeverința de boli cronice eliberată de medicul de familie, se arhivează de către unitatea medicală ambulatorie autorizată.3. În cazul în care la una dintre concluziile medicale la specialitățile prevăzute la lit. B solicitantul fișei medicale este menționat ca inapt conducere auto, atunci aceasta va fi și concluzia finală.4. Valabilitatea fișei medicale prevăzute este de 1 an de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată.

  -----