ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 august 2011 (*actualizată*)
privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti
(actualizată până la data de 12 iunie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti - denumită în continuare A.M.T.B., instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.
  (2) A.M.T.B. este instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval.
  (3) Autorităţile de reglementare competente cu atribuţii specifice în domeniul transportului public local de călători îşi păstrează atribuţiile, astfel cum acestea au fost stabilite prin actele normative în vigoare.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonanţe, zona metropolitană Bucureşti reprezintă denumirea generică a ariei geografice ce cuprinde municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.


  Articolul 3

  Cheltuielile A.M.T.B. se finanţează integral de la bugetul de stat.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.


  Articolul 4

  Patrimoniul A.M.T.B. se constituie din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.M.T.B. pe toată durata de existenţă a acesteia.


  Articolul 5

  Sediul A.M.T.B. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 6

  (1) Structura organizatorică a A.M.T.B., numărul maxim de posturi, atribuţiile şi relaţiile cu structurile organizatorice ale administraţiei publice, centrale sau locale, după caz, şi cu reprezentanţii societăţii civile se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.M.T.B., aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 7

  (1) A.M.T.B. are următoarele atribuţii principale:
  a) realizează coordonarea unitară a serviciului de transport public de călători în zona metropolitană;
  b) elaborează Strategia de dezvoltare a transportului public de călători şi Planul de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu şi lung;
  c) colaborează cu structurile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea programelor de investiţii şi prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe;
  d) stabileşte politica tarifară unică şi de taxare în domeniul transportului public de călători pentru zona metropolitană;
  e) monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea şi marketingul transportului public de călători, precum şi calitatea serviciilor de transport, iniţiază măsuri de îmbunătăţire a acestora;
  f) realizează cercetări de piaţă privind cererea, oferta şi calitatea serviciilor de transport şi, în funcţie de aceste criterii, stabileşte/actualizează Programul de transport public local valabil pentru zona metropolitană;
  g) face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călători, cu consultarea administraţiilor publice locale aflate în zona metropolitană Bucureşti, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate;
  h) colaborează cu administratorii infrastructurii de transport şi cu operatorii de transport la întocmirea programelor de investiţii în infrastructura de transport public de călători şi îşi exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de transport public de călători; ...
  i) colaborează cu structurile de planificare urbană şi teritorială din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru corelarea dezvoltării şi planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
  j) iniţiază măsuri pentru promovarea transportului public de călători în comun;
  k) colaborează la întocmirea de către administraţiile ce deţin infrastructura de management al traficului a programelor de investiţii în infrastructura de management al traficului şi avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători.
  (2) A.M.T.B. exercită atribuţiile ce revin potrivit Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliului Judeţean Ilfov, referitoare la înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană.
  (3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), A.M.T.B. este autoritate de autorizare.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 8

  A.M.T.B. poate desfăşura şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 9

  Conducerea A.M.T.B. este asigurată de un consiliu de conducere, al cărui preşedinte este şi director general.


  Articolul 10

  (1) Consiliul de conducere este format din 7 membri: preşedintele - director general al A.M.T.B., 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi câte un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliului Judeţean Ilfov şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  (2) Directorul general este numit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  (3) Membrii Consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea instituţiilor menţionate la alin. (1).


  Articolul 11

  (1) Personalul A.M.T.B. se compune din specialişti în domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic şi management, angajaţi în condiţiile legii.
  (2) Personalul A.M.T.B. este personal contractual şi se supune prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.
  (3) Drepturile salariale ale personalului A.M.T.B. se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător modului de organizare şi subordonare al instituţiei.
  (4) Încadrarea cu personal a structurii organizatorice a A.M.T.B. se realizează în limita numărului maxim de posturi şi a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin legile bugetare anuale.


  Articolul 11^1

  (1) A.M.T.B. poate desfăşura activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte activităţi economice în domeniul transportului public de călători. Tarifele aferente prestării acestor activităţi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  (2) Sumele obţinute din prestarea activităţilor prevăzute la alin. (1) constituie venituri ale bugetului de stat.
  -----------
  Art. 11^1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.


  Articolul 11^2

  Programul de transport public local prin curse regulate aplicabil pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, aprobat potrivit legii până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, îşi menţine valabilitatea.
  ----------
  Art. 11^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 8 din 6 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 12

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, art. 20 alin. (8) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 30 august 2011.
  Nr. 21.
  ----------