LEGE nr. 128 din 5 mai 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (4) al articolului 257 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Activitatea Consiliului este controlată de Parlament printr-o comisie parlamentară."
  2. La articolul 258, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 258. - (1) Consiliul este condus de un preşedinte numit dintre membrii săi.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), preşedintele este numit de Parlament, la propunerea comisiei parlamentare ce exercită controlul, dintre membrii Consiliului.
  (3) Preşedintele este numit pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului."
  3. La articolul 292, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului, poate aproba prin hotărâre suplimentarea numărului personalului tehnico-administrativ stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1)."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 5 mai 2007.
  Nr. 128.
  ------------