HOTĂRÂRE nr. 817 din 15 iulie 2009
privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Craiova a unui imobil situat în judeţul Olt, municipiul Caracal, DN 54 Caracal-Corabia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 4 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă transmiterea unui imobil situat în judeţul Olt, municipiul Caracal, DN 54 Caracal - Corabia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Craiova, judeţul Dolj.
  (2) Administraţia Naţională a Penitenciarele şi Penitenciarul Craiova îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,
  Gabriel Tănăsescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 15 iulie 2009.
  Nr. 817.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în proprietatea publică a
  statului, care se transmite din domeniul public al statului
  şi din administrarea Administraţiei Naţionale a
  Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Craiova, judeţul Dolj
  *Font 8*
  Nr. M.F. Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  154003 Judeţul Olt, muni- cipiul Caracal, DN 54 Caracal - Corabia Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Craiova, judeţul Dolj Teren agricol (izlaz) - 22,70 ha, tarla 74/1 Valoare - 3.411.670 lei

  ---------