HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 iunie 2018privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanță fiscală
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 11 iulie 2018
  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,
  Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 27 iunie 2018, h o t ă r ă ș t e:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Începând cu data de 1.09.2018, dovedirea calității de reprezentant al clientului în fața organelor fiscale se poate face prin prezentarea împuternicirii în modelul aprobat prin prezenta hotărâre, împreună cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.


  Articolul 3

  În cazul în care dreptul de reprezentare se acordă unei societăți de consultanță fiscală, delegatul acesteia va prezenta și mandatul de reprezentare dat de societate.


  Articolul 4

  Începând cu data de 1.09.2018, modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală va fi pus la dispoziția membrilor și în format tipizat, fără ca formatul tipizat să reprezinte condiție de validitate.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
  Dan Manolescu

  București, 27 iunie 2018.
  Nr. 6.

  ANEXĂ


  Camera Consultanților Fiscali
  ÎMPUTERNICIRE
  pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală*)
  Nr. ……………………./…………………

  [] Dl (Dna) consultant fiscal ...................................., înregistrat(ă) în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală cu nr. .............................
  [] Societatea de consultanță fiscală .................., înregistrată în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală cu Autorizația nr. .........,
  se împuternicește de către clientul ...................., prin reprezentant legal/convențional dl (dna) ........................, în baza Contractului nr. ........ din data ................, să exercite următoarele activități: ...............................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  și să asiste/să reprezinte clientul în fața .........................................,
  în temeiul art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Client/Reprezentant,
  ..........................................
  (semnătura)
  Consultant fiscal
  ..........................................
  (semnătura, parafa)

  *) A se prezenta împreună cu cardul profesional/copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.

  -----