HOTĂRÎRE nr. 75 din 26 ianuarie 1991
pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 28 ianuarie 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Constituie contravenţie la normele privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni:
  a) neînregistrarea unităţilor care fabrica sau condiţioneaza produse sau substanţe stupefiante, la poliţia judeteana sau la poliţia municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi au sediul, pînă la 1 decembrie al anului în curs pentru anul următor, în cazul unităţilor existente, iar pentru cele nou înfiinţate, cu 45 de zile înainte de intrare în funcţiune;
  b) nedepunerea la Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile, a autorizaţiilor pentru activitatea cu produse sau substanţe stupefiante, în cazul în care activitatea unităţii încetează total; nedepunerea la Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile, a autorizaţiei de către unităţile a căror activitate încetează parţial, în vederea preschimbarii ei;
  c) necomunicarea, în termen de 30 de zile, a situaţiilor de încetare parţială sau totală a activităţii unităţilor care fabrica sau condiţioneaza produse sau substanţe stupefiante, poliţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială acestea îşi au sediul;
  d) necomunicarea la Ministerul Sănătăţii, în termenele fixate potrivit normelor legale, a situaţiilor trimestriale, anuale, suplimentare şi ocazionale, cuprinzînd intrările, consumurile şi stocurile produselor şi substanţelor stupefiante, precum şi cantităţilor de plante care conţin stupefiante şi care fac obiectul activităţii acelor unităţi;
  e) necomunicarea la Ministerul Sănătăţii a modificărilor aduse proceselor tehnologice care ar putea influenţa consumurile specifice şi randamentele de producţie înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu prilejul solicitării autorizaţiei pentru activitate cu produse sau substanţe stupefiante;
  f) neluarea măsurilor de către unităţile care au primit autorizaţia pentru fabricarea sau condiţionarea de produse sau substanţe stupefiante, privitoare la organizarea producţiei în condiţii în care să asigure securitatea cantităţilor de materii prime, produse intermediare şi produse finite şi prevenirea sustragerilor;
  g) netinerea evidentei zilnice a produselor şi substanţelor stupefiante în registrele destinate acestui scop;
  h) neconsemnarea în registrul de producţie a sarjelor remaniate şi a cantităţilor rezultate după remaniere;
  i) nerespectarea normelor legale cu privire la manipularea, depozitarea, ambalarea, transportul şi distrugerea produselor şi substanţelor stupefiante;
  j) neîndeplinirea de către responsabilul cu evidenta produselor şi a substanţelor stupefiante pe întreaga întreprindere a atribuţiilor legale ce-i revin ori a însărcinărilor ce i-au fost date în scris de directorul întreprinderii în legătură cu urmărirea evidentei acestor produse şi substanţe;
  k) neintocmirea comenzilor şi facturilor pentru produse şi substanţe stupefiante pe formulare separate, precum şi nepastrarea acestora separat de celelalte acte în condiţii care să garanteze deplina lor siguranţa;
  l) eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante din unităţile farmaceutice fără prescripţie medicală;
  m) nerespectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin cu privire la prescrierea produselor şi substanţelor stupefiante pe formulare speciale, cu timbru sec sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor şi substanţelor stupefiante în cadrul unităţilor sanitare umane sau veterinare;
  n) nerespectarea la prescrierea şi eliberarea produselor sau substanţelor stupefiante a cantităţilor prevăzute în normele legale;
  o) executarea prescripţiilor medicale conţinînd produse sau substanţe stupefiante, precum şi eliberarea produselor stupefiante preparate în farmacie după expirarea termenelor de 7 zile de la prescriere şi respectiv 5 zile de la preparare;
  p) autoadministrarea de produse sau substanţe stupefiante fără indicaţie medicală;
  r) netinerea de către directorii direcţiei sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti a evidentei aplicării timbrului sec pe formularele tip prevăzute de normele legale;
  s) nedesemnarea de către directorii direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti a unui medic sau farmacist ca responsabil cu numerotarea formularelor şi aplicarea timbrului sec;
  s,) utilizarea produselor şi substanţelor stupefiante din truse de prim-ajutor de pe avioane şi vapoare în alte condiţii decît cele prevăzute de normele legale;
  t) nesesizarea direcţiilor sanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti a cazurilor de toxicomanie prin stupefiante de către personalul sanitar şi orice alte persoane care prin specificul activităţii lor trebuie să manipuleze stupefiante şi care cunosc astfel de cazuri;
  t,) nesesizarea organelor de urmărire penală a cazurilor de toxicomanie de către organele sanitare care au stabilit aceste cazuri.


  Articolul 2

  Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1000 la 2000 lei - cele prevăzute la lit. g), h), i), j), m), o);
  b) cu amendă de la 2000 la 5000 lei - cele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), f), k), l), n), p), r), s), s,), t), t,).


  Articolul 3

  Contravenţiile prevăzute la art. 1 se constata de către organele prevăzute mai jos, care aplica şi amenda:
  a) personalul de specialitate - medici, farmacisti - al Ministerului Sănătăţii, împuternicit în acest scop de conducerea ministerului;
  b) personalul de specialitate - medici, farmacisti - al direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al oficiilor farmaceutice teritoriale, împuternicit în acest scop de Ministerul Sănătăţii;
  c) ofiţerii şi subofiterii de poliţie însoţiţi de un specialist - medic, farmacist, toxicolog - delegat de minister sau alt organ central în subordinea căruia se afla unitatea în care s-a savirsit contravenţia.
  Contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi c), precum şi contravenţiile săvîrşite în afară unităţilor sanitare, prevăzute la art. 1 lit. i), se pot constata de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie neinsotiti de specialist;
  d) specialiştii - medici, farmacisti, toxicologi - ai Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne delegaţi în acest scop, pentru unităţile din subordinea acestor organe.


  Articolul 4

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei contravenientul poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
  Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator.
  Plîngerea, depusa la organul prevăzut la alin. 2, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată la judecătoria în drept sa o soluţioneze, care citeaza pe cel care a făcut plîngerea, precum şi orice altă persoană în măsura să contribuie la rezolvarea justa a acesteia.
  Agentul constatator şi organul care a aplicat sancţiunea nu se citeaza.


  Articolul 5

  În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiile prevăzute în cuprinsul ei le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 6

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 899/1970 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 8 iulie 1970, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  -----------------