ORDIN nr. 6.551 din 13 decembrie 2011
privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011  În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) În sistemul naţional de învăţământ, documentele şcolare şi universitare oficiale nominalizate prin prezentul ordin se întocmesc numai în limba română.
  (2) În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele documente şcolare oficiale, întocmite numai în limba română:
  a) registrul matricol;
  b) catalogul clasei;
  c) cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
  d) cataloagele pentru examenele de corigenţe, diferenţe şi pentru încheierea situaţiei şcolare;
  e) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
  f) foaia matricolă;
  g) adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;
  h) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii;
  i) carnetul de elev.
  (3) În sistemul naţional de învăţământ superior se emit, începând cu anul şcolar 2011-2012, următoarele documente universitare oficiale, întocmite numai în limba română:
  a) registrul matricol;
  b) cataloagele pentru examene, restanţe şi diferenţe;
  c) planul de învăţământ;
  d) fişa specializării;
  e) fişa disciplinei;
  f) programa analitică;
  g) situaţia şcolară;
  h) portofoliul personal pentru educaţie permanentă;
  i) registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii;
  j) carnetul de student;
  k) adeverinţa privind şcolarizarea;
  l) adeverinţa privind finalizarea studiilor;
  m) legitimaţiile de transport ale studenţilor.


  Articolul 2

  Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior acreditate şi autorizate provizoriu să funcţioneze pot efectua şi emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi universitare proprii nominalizate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, instituţiile de învăţământ superior şi unităţile de învăţământ preuniversitar.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 13 decembrie 2011.
  Nr. 6.551.
  ----