LEGE nr. 25 din 7 martie 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 8 martie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 3, cu următorul cuprins:
  "3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  «Art. 9. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii şi cultelor şi este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.
  (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.»"
  2. Articolul II va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, finanţate potrivit legii, se suplimentează cu 40 de posturi.
  (2) Numărul maxim de posturi, finanţate potrivit legii, pentru Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, se suplimentează cu 13 posturi.
  (3) Finanţarea cheltuielilor de personal aferente celor 13 posturi se face în limita fondurilor bugetului Secretariatului General al Guvernului, aprobat pentru anul 2005."


  Articolul II

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va încheia un protocol de predare-primire între Autoritatea Naţională de Control şi Ministerul Culturii şi Cultelor, care va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
  (2) Bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se suplimentează cu sumele aprobate pentru anul 2005 pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin diminuarea bugetului Autorităţii Naţionale de Control.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 7 martie 2005.
  Nr. 25.
  --------