LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 (**republicată**)(*actualizată*)
privind rezervele de stat
(actualizată până la data de 9 mai 2002*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -------------
  *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 11 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 9 mai 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002.
  -------------
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28 din 9 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997, dându-se articolelor o noua numerotare.
  Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea tarii, în situaţii excepţionale determinate de calamitaţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.


  Articolul 2

  Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale şi se administrează de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.
  Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.
  Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cat şi la agenţii economici care se obliga ca, în cadrul activităţii lor, să asigure improspatarea şi integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii.


  Articolul 3

  Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale.


  Capitolul II Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele de stat


  Articolul 4

  Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi aprobat de Guvern.
  Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat.


  Articolul 5

  Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situaţii:
  a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru;
  b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru;
  c) în vederea improspatarii şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
  Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al carei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.
  Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situaţia în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995
  privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situaţii restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.
  ------------
  Alin. 2^1 al art. 5 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 428 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.
  Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depăşire de la 21 până la 30 de zile, după care se retine garanţia produsului.
  Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.


  Articolul 5^1

  Garanţiile constituite în baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1995
  privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1995
  , de la data încheierii de deschidere a procedurii sau, după caz, a sentinţei emise de judecătorul-sindic conform prevederilor Legii nr. 64/1995
  , cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.
  Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi în cazul lichidării voluntare.
  ------------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.


  Articolul 5^2

  La cererea expresă a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau, după caz, a unităţilor teritoriale subordonate, adresată judecătorului-sindic, creanţele acesteia, precum şi ale unităţilor teritoriale subordonate, faţă de agenţii economici care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995
  , cu modificările ulterioare, se asimilează cheltuielilor necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate faţă de toţi creditorii.
  ------------
  Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.


  Articolul 5^3

  Creanţele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi cele ale unităţilor teritoriale subordonate, nerecuperate ca urmare a închiderii procedurii de lichidare sau a situaţiei în care sumele realizate din vânzarea bunurilor debitorului sunt insuficiente indestularii, se inchid prin contul de finanţare.
  ------------
  Art. 5^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.


  Articolul 6

  Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi improspatarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.
  Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat poate acumula şi unele stocuri de conjunctura din producţia interna sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţara sau la export.


  Capitolul III Finanţarea rezervelor de stat


  Articolul 7

  Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigura integral din bugetul de stat.
  Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.


  Articolul 8

  Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de improspatare şi din activităţi cu caracter comercial rămân la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctura.
  Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare.
  În situaţiile când scoaterea la improspatare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţa, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţa.
  Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare în cadrul programului de improspatare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.
  În situaţiile prevăzute la art. 1, când datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.
  Pentru situaţiile de maxima urgenta, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima şedinţa a Guvernului.


  Capitolul IV Sancţiuni


  Articolul 9

  Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse rezerva de stat încredinţate spre păstrare agenţilor economici constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infracţiune mai grava.
  ------------
  Art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 248 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 9 mai 2002, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.


  Articolul 10

  Agenţii economici prevăzuţi la art. 9 sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la data constatării diminuării, cantităţile de produse rezerva de stat.
  Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.
  Sancţiunea se aplică persoanelor juridice.
  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.
  Contravenţiei prevăzute la alin. 2 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968
  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 25-27, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 27 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 29 iunie 2001.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 11

  Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aproba de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 12

  Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judeca în prima instanţa de Tribunalul Municipiului Bucureşti.


  Articolul 13

  Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  ----------------