LEGE nr. 33 din 15 noiembrie 1968
privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 149 din 15 noiembrie 1968  Apărarea patriei, a cuceririlor revoluţionare ale poporului muncitor, este îndatorirea suprema a tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România.
  În condiţiile existenţei imperialismului - pericol permanent pentru pacea şi securitatea popoarelor - întărirea capacităţii de apărare a tarii, adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a putea da riposta cuvenită uneltirilor agresive ale reactiunii internaţionale, reprezintă o sarcina primordială a statului nostru socialist.
  Ţinînd seama de durata redusă a stagiului militar obligatoriu în scopul asigurării unor forme organizate de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pentru însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi militare, tehnice şi sanitare, pentru educarea lui în spiritul disciplinei şi ordinii, al patriotismului socialist şi internationalismului proletar, al abnegatiei în apărarea independentei şi suveranităţii naţionale, a cauzei socialismului şi păcii,
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale

  În Republica Socialistă România se organizează activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, la care au datoria patriotica sa participe tineri - băieţi şi fete - cetăţeni ai Republicii Socialiste România.

  Articolul 2

  Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei cuprinde instruirea militară generală, cunoaşterea armelor de nimicire în masa şi protecţia împotriva lor, apărarea locală antiaeriana, pregătirea sanitară şi de prim ajutor, precum şi pregătirea de specialitate în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.


  Articolul 3

  Conducerea activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei se exercită de Uniunea Tineretului Comunist cu sprijinul Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Securităţii Statului, Ministerului Învăţămîntului, Ministerului Sănătăţii, Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Comitetului pentru Problemele Administraţiei Locale şi al comitetelor executive ale consiliilor populare.


  Capitolul 2 Organizarea activităţii de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei


  Articolul 4

  Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei are o durată de 2 ani şi cuprinde ţinerii - băieţi şi fete - în vîrsta de la 18 la 20 de ani. Organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi sînt reglementate prin instrucţiuni ale Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist şi Ministerului Forţelor Armate.
  Programul de pregătire a elevilor şi studenţilor se va include în orariul activităţii şcolare; pregătirea tineretului salariat se desfăşoară în afară orelor de producţie.


  Articolul 5

  Ţinerii care au îndeplinit serviciul militar pot să-şi continue pregătirea în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.
  Studenţii şi elevii şcolilor de specializare postliceala pot participa la activitatea de pregătire în cadrul unor forme adecvate pentru însuşirea de cunoştinţe tehnico-aplicative.


  Articolul 6

  Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei se desfăşoară în centre de pregătire organizate pe lîngă întreprinderi, instituţii, organizaţii economice, unităţi de învăţămînt, comune sau pe grupe de întreprinderi, instituţii sau organizaţii economice. În cadrul centrelor, ţinerii sînt organizaţi pe detasamente şi grupe.
  Numărul centrelor de pregătire şi al detasamentelor se stabileşte de organele teritoriale ale Uniunii Tineretului Comunist şi Ministerului Forţelor Armate, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, iar în licee, împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi ale municipiului Bucureşti.
  De asemenea, pregătirea tineretului se desfăşoară şi în cercuri tehnico-aplicative organizate pe lîngă unităţi militare. În măsura asigurării bazei materiale corespunzătoare, asemenea cercuri se pot organiza şi pe lîngă întreprinderi şi unităţi de învăţămînt.


  Articolul 7

  Centrele de pregătire, detasamentele şi grupele sînt comandate de ofiţeri, subofiteri şi gradati din rezerva selecţionaţi din rindul salariaţilor organizaţiei socialiste pe lîngă care funcţionează centrul de pregătire;
  - la comune comandantii sînt selecţionaţi din rindul persoanelor didactice sau al altor salariaţi;
  - comandantii de grupe pot fi selecţionaţi din rindul tinerilor care au obţinut rezultate bune în pregătirea pentru apărarea patriei.
  Comandantii centrelor de pregătire, ai detasamentelor şi grupelor sînt numiţi de centrele militare judeţene şi organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist. Activitatea comandantilor se va desfăşura în afară obligaţiilor de serviciu, fără plata, în cadrul îndatoririlor lor de ofiţeri, subofiteri şi gradati din rezerva.
  Comandantii centrelor de pregătire executa anual convocări de scurta durata pentru instruire metodica. Instruirea se organizează de Ministerul Forţelor Armate.


  Articolul 8

  Cercurile tehnico-aplicative organizate pe lîngă unităţile militare sînt conduse de ofiţeri, subofiteri şi gradati activi. Celelalte cercuri sînt conduse de ofiţeri şi subofiteri din rezerva.


  Articolul 9

  Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist în colaborare cu Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Învăţămîntului organizează în timpul vacantei de vara, tabere speciale pentru elevii din licee selecţionaţi pentru a fi comandanti de grupe. Pentru organizarea acestor tabere se folosesc gratuit internatele şi căminele unor instituţii de învăţămînt.
  Aceste tabere se organizează şi funcţionează potrivit normelor legale cu privire la taberele de pregătire sportiva. Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea acestor tabere vor fi incluse şi suportate din bugetul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Elevii sînt scutiţi de plată oricăror contribuţii.


  Articolul 10

  Pentru participarea la activităţile practice de pregătire pentru apărarea patriei, care cer eforturi fizice, ţinerii se vor prezenta, în prealabil, la vizita medicală în cadrul cabinetelor medicale din întreprinderi, instituţii, organizaţii economice, unităţi de învăţămînt sau circumscripţii sanitare. Vizita medicală va consta din examenul clinic general, din care să rezulte ca tînărul este apt pentru a participa la aceste activităţi.


  Capitolul 3 Drepturi şi îndatoriri


  Articolul 11

  Ţinerii care obţin rezultate bune la pregătirea pentru apărarea patriei primesc diplome, insigne şi alte stimulente. Cei care au frecventat cercurile tehnico-aplicative de parasutism sau de zbor cu şi fără motor, primesc şi brevete sau certificate. Ţinerii (băieţi) evidentiati în pregătire au prioritate la selecţionarea în şcolile de ofiţeri, de maiştri militari şi subofiteri activi, precum şi la alegerea armei la încorporare, în raport cu nevoile şi posibilităţile Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului.


  Articolul 12

  Ţinerii au îndatorirea de a participa cu regularitate la desfăşurarea programului de pregătire pentru apărarea patriei, de a-şi însuşi cunoştinţe şi deprinderi militare, tehnice şi sanitare, de a respecta disciplina şi ordinea, de a îngriji cu răspundere armamentul şi materialele încredinţate.
  În timpul programului de pregătire, comandantii şi ţinerii vor purta basca şi, facultativ, bluza sau uniforma.


  Articolul 13

  Pe timpul instruirii metodice, comandantii centrelor de pregătire vor primi pentru această perioadă salariu, diurna şi delegare, cheltuieli de transport şi cheltuieli de cazare de la instituţiile şi întreprinderile din care fac parte, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privitoare la drepturile angajaţilor aflaţi în delegare în interes de serviciu.


  Articolul 14

  Ofiţerii şi subofiterii din rezerva care activează în centrele de pregătire au prioritate la înaintarea în grad, iar cei cu merite deosebite vor putea fi inaintati în grad, fără efectuarea concentrarilor prevăzute de Statutul corpului ofiţerilor sau de Statutul corpului subofiţerilor.


  Capitolul 4 Atribuţiile organelor de stat cu privire la activitatea de pregătire a

  tineretului pentru apărarea patriei

  Articolul 15

  Ministerul Forţelor Armate asigura armamentul, munitia, precum şi materialele de întreţinere necesare pregătirii tineretului pentru apărarea patriei.


  Articolul 16

  Armele destinate pregătirii tineretului pentru apărarea patriei, materialele de întreţinere, precum şi munitia pentru armele de calibru redus, se predau spre păstrare de organele Ministerului Forţelor Armate şi ale Ministerului Afacerilor Interne, organizaţiilor socialiste pe lîngă care funcţionează centrele de pregătire, iar în comune, organelor de militie.
  Organele primitoare asigura păstrarea armamentului în încăperi amenajate în acest scop, precum şi paza necesară. Comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor sprijini asigurarea şi amenajarea spaţiilor corespunzătoare.


  Articolul 17

  Comitetele executive ale consiliilor populare, la solicitarea organizaţiilor Uniunii Tineretului Comunist, stabilesc terenuri ce pot fi folosite de centrele de pregătire pentru instruirea practica a tineretului. Aceste terenuri se folosesc fără plata.


  Articolul 18

  Amenajarea terenurilor de instruire, a poligoanelor şi a pistei cu obstacole, confecţionarea aparaturii necesare instrucţiei focului, materialele pentru pregătirea sanitară şi de prim ajutor şi alte materiale se asigura de către organizaţiile socialiste pe lîngă care funcţionează centrele de pregătire, de acord cu comitetele executive ale consiliilor populare. În comune, materialele pentru pregătirea sanitară şi de prim ajutor se asigura de direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 19

  Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, organele de militie, organizaţiile socialiste şi unităţile de învăţămînt vor sprijini organele Uniunii Tineretului Comunist şi cele militare la întocmirea evidentei nominale a tinerilor care urmează sa participe la pregătirea pentru apărarea patriei.


  Articolul 20

  Inzestrarea centrelor de pregătire cu manuale, broşuri, harti şi altele asemenea se asigura de Ministerul Forţelor Armate.


  Articolul 21

  Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va organiza, cu începere din anul 1969, fabricarea armelor de calibru redus, a busolelor şi a altor materiale, în condiţiile stabilite de comun acord cu Ministerul Forţelor Armate.


  Articolul 22

  Ministerul Industriei Uşoare va organiza producţia de basti şi uniforme. Desfacerea acestora se face prin reţeaua comercială cu amănuntul.


  Articolul 23

  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor suplimenta, pentru anul 1968, planurile de aprovizionare tehnico-materială şi de cheltuieli ale Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Învăţămîntului şi Ministerului Sănătăţii, corespunzător sarcinilor ce rezultă din prezenta lege.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 24

  Organizarea centrelor de pregătire, a cercurilor tehnico-aplicative şi a taberelor, conţinutul programelor, miscarea armamentului şi muniţiei, asistenţa medicală, luarea în evidenta a tinerilor, precum şi alte probleme legate de aplicarea prevederilor prezentei legi, se stabilesc prin instrucţiuni şi regulamente emise de organele centrale interesate.
  Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 13 noiembrie 1968, cu unanimitatea voturilor celor 431 deputaţi prezenţi la şedinţa.
  ------------