HOTĂRÂRE nr. 1.504 din 18 decembrie 2002
privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistica a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistica şi direcţiile teritoriale de statistica a activităţii "Diseminarea informaţiilor statistice româneşti", denumita în continuare Activitate.


  Articolul 2

  (1) Activitatea consta în:
  a) difuzarea datelor şi a informaţiilor statistice din bazele de date statistice prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronic, în condiţiile respectării protecţiei şi confidenţialităţii datelor;
  b) editarea de publicaţii, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice;
  c) realizarea de lucrări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat.
  (2) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite care a înfiinţat-o.


  Articolul 3

  (1) Finanţarea Activităţii se realizează integral din venituri proprii.
  (2) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din:
  a) încasările obţinute din acţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1);
  b) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile obţinute din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1);
  c) donaţii şi sponsorizări.
  (3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea Activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).


  Articolul 4

  (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se aproba o dată cu bugetul Institutului Naţional de Statistica, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.
  (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.


  Articolul 5

  (1) Execuţia de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin Trezoreria statului, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Raportarea execuţiei de casa a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 6

  Institutul Naţional de Statistica şi direcţiile teritoriale de statistica pot utiliza şi personal de specialitate atras pentru realizarea Activităţii.


  Articolul 7

  În relaţiile contractuale Activitatea este reprezentată de persoanele autorizate ale Institutului Naţional de Statistica.


  Articolul 8

  Contractele aflate în derulare la 31 decembrie 2002, care au ca obiect acţiuni care se desfăşoară în cadrul Activităţii, vor fi derulate în continuare de Activitatea înfiinţată.


  Articolul 9

  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna ianuarie a anului 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării şi prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 1.504.
  -----------------