HOTĂRÂRE nr. 120 din 16 februarie 2011
privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Numerele MFP 149641 şi 149648 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.


  Articolul II

  Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor Administraţia Fondului pentru Mediu.


  Articolul III

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. II se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul IV

  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativvalorice.


  Articolul V

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 februarie 2011.
  Nr. 120.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor înscrise în inventarul
  centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  la nr. MFP 149641 şi 149648, modificate ca
  urmare a măsurătorilor topografice şi a reevaluărilor
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Cod clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea de inventar - lei - Baza legală
  149641 8.29.06 Teren INCDPM - ICIM Bucureşti Suprafaţa terenului = 78.384,01 mý Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1951 39.545.939,4 Decizia nr. 944/1951 HG nr. 337/1999 HG nr. 1.159/2005 HG nr. 758/2006
  149648 8.29.06 Sediu INCDPM - ICIM Bucureşti Hale de modelare hidraulică (I+ II) Suprafaţa construită = 3.567 mý Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6 1960 2.361.400 HG nr. 337/1999


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui imobil, proprietate publică a statului, care se
  transmite din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor -
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului
  şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu
  *Font 8*
   

  ┌──────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────────┐
   │ │ Persoana juridică │ Persoana juridică │ │ │
   │Locul unde este situat│ de la care se │ la care se │ Nr. MF │ Descrierea tehnică │
   │ │ transmite │ transmite │ │ │
   ├──────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼─────────┼────────────────────────┤
   │Municipiul Bucureşti, │Ministerul Mediului│Ministerul Mediului │ 149648 │- Clădire: HALA I-II │
   │Splaiul Independenţei │şi Pădurilor - │şi Pădurilor - │(parţial)│- suprafaţa construită =│
   │nr. 294, sectorul 6 │Institutul Naţional│Administraţia │ │= 420 mý │
   │ │de Cercetare- │Fondului pentru Mediu│ │- suprafaţă desfăşurată │
   │ │Dezvoltare pentru │ │ │= 450 mý │
   │ │Protecţia Mediului │ ├─────────┼────────────────────────┤
   │ │ │ │ 149641 │suprafaţa terenului = │
   │ │ │ │(parţial)│420 mý │
   └──────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────────────────────┘

  -------