HOTĂRÂRE nr. 185 din 20 februarie 2003
privind taxa pentru serviciul public de televiziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 28 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Persoanele fizice şi cele juridice, cu domiciliul şi, respectiv, cu sediul în România, sunt obligate, potrivit legii şi în condiţiile prezentei hotărâri, la plata taxei pentru serviciul public de televiziune efectuat de Societatea Română de Televiziune.


  Articolul 2

  (1) Taxa pentru serviciul public de televiziune se plăteşte pe familie. Prin familie se înţelege: soţul, sotia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună.
  (2) Taxa pentru serviciul public de televiziune se plăteşte şi de către persoanele care locuiesc singure.


  Articolul 3

  Taxele pentru serviciul public de televiziune pe categorii de plătitori sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Capitolul 2 Încasarea taxei pentru serviciul public de televiziune


  Articolul 4

  (1) Taxa pentru serviciul public de televiziune este lunară şi se va incasa de la persoanele fizice plătitoare de electricitate şi de la persoanele juridice de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate.
  (2) Persoanele juridice care îşi asigura pe cont propriu energia electrica şi nu au contract de furnizare a energiei electrice vor plati taxa direct Societăţii Române de Televiziune.
  (3) Condiţiile concrete de efectuare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.


  Articolul 5

  (1) Pentru neplata la termen a taxei pentru serviciul public de televiziune plătitorii plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.
  (2) Penalităţile se determina în conformitate cu metodologia de calcul a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plata a facturii de energie electrica.


  Articolul 6

  Sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, căminele de copii, şcolile, creşele, grădiniţele), salariaţii şi pensionării Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.


  Articolul 7

  (1) Procedura de executare silită a persoanelor care se sustrag de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune este cea stabilită potrivit reglementărilor privind colectarea creanţelor bugetare, iar nivelul penalitatilor este cel stabilit, potrivit legii, pentru creanţele bugetare.
  (2) Constatarea cazurilor de sustragere de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune, impunerea despăgubirilor civile, calculate la nivelul dublului taxei pentru o perioadă retroactivă de 1 an, precum şi a penalitatilor de întârziere a plăţii se efectuează de persoane anume împuternicite de Societatea Română de Televiziune.
  (3) Contravaloarea despăgubirilor civile şi a penalitatilor de întârziere revine în totalitate Societăţii Române de Televiziune.


  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 8

  Începând cu luna februarie 2003 nivelul taxei pe categorii de plătitori, pentru serviciul public efectuat de către Societatea Română de Televiziune, este cel prevăzut în anexa.


  Articolul 9

  Din sumele încasate de la persoanele fizice şi de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societăţii Române de Televiziune, la termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă valoarea comisionului, şi modalităţile de încasare şi urmărire a creanţelor restante.


  Articolul 10

  Societatea Română de Televiziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere şi de abonament pentru serviciul public de televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Directorul general al
  Societăţii Române de Televiziune,
  Valentin Nicolau
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 20 februarie 2003.
  Nr. 185.


  Anexă


                TAXA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TELEVIZIUNE
         
    Nr. crt.Denumirea categoriilor de plătitoriTaxa lunară pentru serviciul public de televiziune - lei -
    1.Pentru persoane fizice, pentru o familie40.000
    2.Pentru persoane juridice - societăţi turistice (pentru fiecare cameră).77.000
      Pentru unităţile cu activitate sezonieră taxa se percepe numai pentru perioada de funcţionare.  
    3.Pentru microîntreprinderi (cu cifra de afaceri sub 100.000 euro)250.000
    4.Pentru toate celelalte persoane juridice plătitoare (pe fiecare persoană juridică)400.000


  -----------