HOTĂRÂRE nr. 529 din 26 iunie 2014
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. M.F. nr. 35867, prevăzut în anexa nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea şi modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Emil Florin Albotă,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iunie 2014.
  Nr. 529.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului a cărui valoare de inventar se modifică ca urmare a
  efectuării unor lucrări de modernizare
  ┌─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────┐
  │ │ Codul │ Denumirea │
  │ │ fiscal │ │
  ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────┤
  │1. Ordonator principal de credite │13729380│Ministerul Educaţiei │
  │ │ │Naţionale │
  ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────┤
  │2. Ordonator secundar de credite │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────┤
  │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
  ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────────────────┤
  │4. Regii autonome şi companii/societăţi │ │ │
  │naţionale subordonate ordonatorului principal│ │ │
  ├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────────────────┤
  │ Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Elemente de identificare │
  ├────┬──────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────┤
  │Nr. │Nr. │Codul de│ │ Descrierea │ Adresa │ Noua valoare │
  │crt.│M.F.P.│clasifi-│ Denumirea │ tehnică │ │ de inventar │
  │ │ │caţie │ │ │ │ - lei - │
  ├────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├────┼──────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────┤
  │ 1 │35867 │8.29.06 │Ministerul │S + P + 2E, │Municipiul │ 5.270.215 │
  │ │ │ │Educaţiei │zidărie │Bucureşti, │ │
  │ │ │ │Naţionale, │cărămidă, │sectorul 1,│ │
  │ │ │ │corp C1 │şarpantă lemn│str. Gen. │ │
  │ │ │ │ │învelitoare │Berthelot │ │
  │ │ │ │ │tablă, │nr. 28-30 │ │
  │ │ │ │ │Sc = 1.853 mp│ │ │
  └────┴──────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────┘

  __________