REGULAMENT-CADRU din 30 ianuarie 2002
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 2 februarie 2002
  Capitolul 1 Constituirea consiliului local


  Articolul 1

  (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
  (2) Şedinţa este legal constituită dacă participa cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua şedinţa. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand în acest scop un nou ordin.
  (3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţa a consilierilor absenţi. Dacă absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forta majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.
  (4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
  (5) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauza nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuza la rândul lor să se prezinte la şedinţa, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.


  Articolul 2

  La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.


  Articolul 3

  (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invita pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia sa preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârsta vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
  (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauza, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârsta şi asistentilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupa funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
  (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele doua funcţii.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.


  Articolul 4

  (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârsta. Comisia este aleasă pe întreaga durata a mandatului.
  (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determina în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauza.
  (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.


  Articolul 5

  Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).


  Articolul 6

  (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, în timpul căreia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârsta, şi se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
  (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
  (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat ca au fost incalcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin frauda electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
  (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validati sau invalidati în lipsa.


  Articolul 7

  (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetica, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa. Persoana al carei mandat este supus validării sau invalidării nu participa la vot.
  (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.


  Articolul 8

  (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului jurământ: "Jur sa respect Constituţia şi legile tarii şi sa fac cu buna-credinţa tot ceea ce sta în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei... (oraşului, judeţului). Asa să-mi ajute Dumnezeu!"
  (2) Jurământul se depune după următoarea procedura: secretarul comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validati se vor prezenta, în ordine alfabetica, în faţa unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mana stanga atât pe Constituţie cat şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţa, care va fi imprimat pe un formular special.
  (3) Jurământul se semnează în doua exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
  (4) Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinţa decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără aceasta formula.
  (5) Consilierii care refuza să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirma în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauza.
  (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotărârea nr. 3.


  Capitolul 2 Organizarea consiliului


  Secţiunea 1 Preşedintele de şedinţa


  Articolul 9

  (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţa. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţa nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţa cel mult de doua ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.
  (2) După alegerea preşedintelui de şedinţa acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
  (3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţa se consemnează în hotărârea nr. 4.
  (4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârsta şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.


  Articolul 10

  (1) Preşedintele de şedinţa exercita următoarele atribuţii principale:
  a) conduce şedinţele consiliului local;
  b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigura numărarea voturilor şi anunta rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abtinerilor;
  c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
  d) asigura menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
  e) supune votului consilierilor orice problema care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  f) aplica, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
  (2) Preşedintele de şedinţa îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.


  Secţiunea a 2-a Alegerea viceprimarului


  Articolul 11

  (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
  (2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri sau de către primar.
  (3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul căreia se completează buletinele de vot.
  (4) Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
  a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrand în cabina, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte sa îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte sa îl/sa îi aleagă votantul;
  b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte sa îl/sa îi voteze;
  c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
  (5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
  (6) În situaţia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi.
  (7) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţa, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.


  Articolul 12

  În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla în aceasta situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.


  Articolul 13

  Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, dacă conducerea acestora confirma în scris ca persoana în cauza mai este membru al partidului respectiv.


  Articolul 14

  Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo alta formalitate.


  Secţiunea a 3-a Comisiile de specialitate


  Articolul 15

  (1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
  (2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială.
  (3) Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.


  Articolul 16

  (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
  (2) Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afară acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
  (3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
  (4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.


  Articolul 17

  (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
  (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regula, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
  (3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizaţia de şedinţa se va achită numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de baza.


  Articolul 18

  Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.


  Articolul 19

  (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
  a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  b) se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
  (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.


  Articolul 20

  (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
  a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
  b) convoacă şedinţele comisiei;
  c) conduce şedinţele comisiei;
  d) propune ca la lucrările comisiei sa participe şi alte persoane din afară acesteia, dacă apreciază ca este necesar;
  e) participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce;
  f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
  g) anunta rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
  (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.


  Articolul 21

  (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează apelul nominal şi tine evidenta participării la şedinţe a membrilor comisiei;
  b) numara voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
  c) asigura redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
  (2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.


  Articolul 22

  (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
  (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
  (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
  (4) În caz de absenta la şedinţa comisiei de baza consilierului în cauza nu i se acordă indemnizaţie de şedinţa. Dacă absentele continua, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.


  Articolul 23

  Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regula, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicita avizul.


  Articolul 24

  (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de initiator.
  (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
  (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cat şi cele respinse.
  (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.


  Articolul 25

  Votul în comisii este, de regula, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.


  Articolul 26

  (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
  (2) Preşedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.


  Articolul 27

  Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţa poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.


  Articolul 28

  Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotărâtă de consiliul local, la cererea a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.


  Articolul 29

  (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
  (2) Componenta nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
  (3) Comisia de ancheta va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.


  Articolul 30

  Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenta nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.


  Secţiunea a 4-a Alte dispoziţii


  Articolul 31

  (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţa se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
  (2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.


  Articolul 32

  (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
  (2) Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este obligat sa poarte eşarfa. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţa.
  (3) Dacă la lucrările consiliului participa şi prefectul sau reprezentantul sau, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţa.


  Articolul 33

  Primarul participa la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţa.


  Articolul 34

  (1) Secretarul comunei, oraşului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor participa în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
  a) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
  b) asigura efectuarea lucrărilor de secretariat;
  c) efectuează apelul nominal şi tine evidenta participării la şedinţe a consilierilor;
  d) numara voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţa;
  e) informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
  f) asigura întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicita acordul consiliului;
  g) asigura întocmirea dosarelor de şedinţa, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
  h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  i) prezintă în faţa consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuza sa contrasemneze hotărârile pe care le considera ilegale;
  j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le considera legale;
  k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
  l) acorda membrilor consiliului asistenţa şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.
  (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.


  Capitolul 3 Funcţionarea consiliului local


  Secţiunea 1 Desfăşurarea şedinţelor


  Articolul 35

  (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitatiei de şedinţa transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
  (2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
  (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
  (4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie.


  Articolul 36

  (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenta în evidenta ţinuta de secretar.
  (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţa sau secretarului.


  Articolul 37

  Dacă în unitatea administrativ-teritorială exista delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discuta aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va vota. Votul sau are caracter consultativ.


  Articolul 38

  (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea stricta în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
  (2) După efectuarea prezentarilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
  (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţa are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţa va urmări ca prezenta la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.


  Articolul 39

  (1) Preşedintele de şedinţa va permite oricând unui consilier sa răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.


  Articolul 40

  Preşedintele de şedinţa sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.


  Articolul 41

  Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţa, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sala.


  Articolul 42

  În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbata, preşedintele de şedinţa poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.


  Articolul 43

  Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.


  Secţiunea a 2-a Elaborarea proiectelor de hotărâri


  Articolul 44

  (1) Dreptul la iniţiativa pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.
  (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativă. În acest scop secretarul unităţii administrativteritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţa tehnica de specialitate.


  Articolul 45

  (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
  (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
  (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.


  Articolul 46

  (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiza se face de către primar împreună cu secretarul.
  (2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grija ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
  (3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.


  Articolul 47

  (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
  (2) Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţa.


  Articolul 48

  Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţa ordinară a acestuia.


  Secţiunea a 3-a Procedura de vot


  Articolul 49

  (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
  (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
  (3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţa, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.


  Articolul 50

  (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explica obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica şi pronunţa cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
  (2) După epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.


  Articolul 51

  (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
  (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara şi precisa, fără echivoc şi fără putinta de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".
  (3) Buletinele de vot se introduc într-o urna. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).


  Articolul 52

  (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
  (2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile "contra".
  (3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amana votarea până la întrunirea acestuia.


  Articolul 53

  Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.


  Articolul 54

  Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.


  Articolul 55

  (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îşi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 1-3 persoane dintre care, în mod obligatoriu, cel puţin una va avea pregătire juridică.
  (2) Aparatul permanent de lucru se organizează potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii proprii, aprobate de consiliul local, la propunerea preşedintelui de şedinţa.


  Articolul 56

  Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotărârea consiliului local, acesta urmând să facă şi încadrarea persoanelor care au câştigat concursul.


  Articolul 57

  Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.


  Articolul 58

  (1) Dacă nu este posibila angajarea în aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregătire juridică, consiliul local poate hotărî ca apărarea intereselor sale în faţa instanţelor de judecată să se facă de un apărător ales, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul local.
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţa.


  Articolul 59

  (1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.
  (2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.
  (3) Personalul din aparatul permanent colaborează cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale la pregătirea şedinţelor consiliului, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţa şi a oricăror alte materiale.


  Capitolul 4 Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali


  Articolul 60

  (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
  (2) Prin intrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
  (3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regula, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţa a consiliului.


  Articolul 61

  Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţa a consiliului, sau oral, la proxima şedinţa, potrivit solicitării autorului interpelării.


  Articolul 62

  (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
  (2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.


  Articolul 63

  (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  (2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petitiilor.


  Capitolul 5 Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier


  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali


  Articolul 64

  După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimatia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.


  Articolul 65

  (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţa în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.
  (2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.


  Articolul 66

  Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.


  Articolul 67

  (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
  (2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.


  Articolul 68

  Consilierul local care absentează nemotivat la doua şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.


  Articolul 69

  Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite de Statutul aleşilor locali.


  Secţiunea a 2-a Sancţiuni


  Articolul 70

  (1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.
  (2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecventa acesteia şi condiţiile producerii ei.


  Articolul 71

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei consiliului preşedintele de şedinţa poate aplica una dintre următoarele sancţiuni:
  a) avertismentul;
  b) chemarea la ordine;
  c) retragerea cuvantului;
  d) eliminarea din sala de şedinţa.
  (2) Eliminarea din sala de şedinţa echivaleaza cu absenta nemotivată.


  Articolul 72

  (1) Consiliul local poate hotărî cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor locali care, în exercitarea mandatului, au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament:
  a) interzicerea de a participa la lucrările următoarei şedinţe a consiliului;
  b) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  c) retragerea indemnizaţiei de şedinţa, pentru 1-2 şedinţe.
  (2) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel în cauza.


  Articolul 73

  Pe perioada sanctionarii consilierii în cauza nu sunt luati în calcul la stabilirea cvorumului de lucru.


  Articolul 74

  Interzicerea participării la următoarea şedinţa a consiliului, precum şi excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate au drept consecinţa neacordarea indemnizaţiei de şedinţa pe perioada respectiva.


  Articolul 75

  Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi doua luni.


  Articolul 76

  Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţa. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 71 alin. (1).


  Articolul 77

  Prevederile prezentului regulament-cadru, privitoare la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, se aplică în mod corespunzător şi secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.


  Articolul 78

  Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi avute în vedere şi la elaborarea şi adoptarea regulamentelor proprii de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 79

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.


  Anexa 1
  --------
  la regulamentul-cadru
  ----------------------
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
  (ORAŞULUI, MUNICIPIULUI) ..................
  PROCES - VERBAL
  încheiat astăzi, ......, în prima şedinţa a comisiei de validare
  a Consiliului Local al Comunei (Oraşului, Municipiului) .......
  Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Comunei (Oraşului, Municipiului) ......... în şedinţa de constituire din data de ......... a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constata ca au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât sa propună validarea tuturor/unui număr de ......... consilieri, conform tabelului anexat.
  Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
  Preşedinte, Secretar,
  Membrii,


  Anexa 2
  -------
  la regulamentul-cadru
  ----------------------
  DOMENIILE DE ACTIVITATE
  în care se pot organiza comisii de specialitate
  1. Agricultura
  2. Activităţi economico-financiare
  3. Activităţi social-culturale, culte
  4. Învăţământ, sănătate şi familie
  5. Amenajarea teritoriului şi urbanism
  6. Munca şi protecţie socială
  7. Protecţie copii
  8. Protecţie mediu şi turism
  9. Juridică şi de disciplina
  10. Validare
  NOTĂ:
  În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.
  ---------