ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 10 iulie 2019
  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 881 din 28.06.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 56 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, poziția nr. 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod formular specific

  DCI/afecțiune

  99

  L01XC18.1

  PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici - monoterapie
  2. În tabel, după poziția nr. 111 se introduc patru noi poziții, pozițiile nr. 112-115, cu următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Cod formular specific

  DCI/afecțiune

  112

  L014AE.P

  PIRFENIDONUM - Fibroză pulmonară idiopatică

  113

  L014AE.N

  NINTEDANIBUM - Fibroză pulmonară idiopatică

  114

  L01XE12

  VANDETANIBUM - Carcinom medular tiroidian

  115

  L01XC18.3

  PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici în asociere cu Pemetrexed și derivat de platină
  3. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 2, 3, 14, 23, 24, 26, 47, 48, 58, 80, 81, 83, 86, 91, 99 și 100 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-16 la prezentul ordin.4. După formularul specific corespunzător poziției nr. 111 se introduc patru noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 112-115, prevăzute în anexele nr. 17-20 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 566 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu

  București, 28 iunie 2019.
  Nr. 625.

  Anexa nr. 1-20

  ANEXE
  privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru
  verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice
  pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1 omega și (**)1 β din Lista cuprinzând denumirile
  comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu
  sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări
  sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor
  care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului
  nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere
  a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate