ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.822/2004 şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 394/2004
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Nr. 269 din 4 martie 2008
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Nr. 431 din 31 martie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2008  În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4/2007 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 12 - Fizica construcţiilor şi cerinţe funcţionale pentru construcţii,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.822/2004 şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 394/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ale art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.822/2004 şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - (1) La elaborarea documentaţiilor tehnice de proiectare, proiectanţii sunt obligaţi să înscrie în proiectul tehnic clasa de reacţie la foc a produselor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, şi, informativ, clasa de combustibilitate, în funcţie de utilizarea finală preconizată.
  (2) Clasele de combustibilitate definite în «Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor», indicativ P118-1999, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 7/1999, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, se înlocuiesc cu clasele de reacţie la foc, în funcţie de utilizarea finală preconizată a materialului sau a elementului de construcţie.
  (3) Clasele de combustibilitate prevăzute în alte reglementări specifice au caracter informativ şi se înlocuiesc, în mod obligatoriu, cu clasele de reacţie la foc."
  2. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Tabelele nr. 1-8 şi anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament."
  3. După tabelul nr. 7 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 8 "Înlocuirea claselor de combustibilitate cu clase de reacţie la foc", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David


  Anexa
  Tabelul nr. 8
  ─────────────
  ÎNLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE REACŢIE LA FOC
  Clasa de combustibilitate Clasa de reacţie la foc
  C0 (CA1) A1 -
  A2 s1, d0
  C1 (CA2a) A2 s1, d1
  s2, d0
  s2, d1
  s3, d0
  s3, d1
  B s1, d0
  s1, d1
  s2, d0
  s2, d1
  s3, d0
  s3, d1
  C2 (CA2b) C s1, d0
  s1, d1
  s2, d0
  s2, d1
  s3, d0
  s3, d1
  C3 (CA2c) D s1, d0
  s1, d1
  s2, d0
  s2, d1
  s3, d0
  s3, d1
  C4 (CA2d) A2 s1, d2
  s2, d2
  s3, d2
  B s1, d2
  s2, d2
  s3, d2
  C s1, d2
  s2, d2
  s3, d2
  D s1, d2
  s2, d2
  s3, d2
  E d2
  F -

  NOTĂ: 1. Clasa de combustibilitate a produsului se înlocuieşte în funcţie de utilizarea finală preconizată cu una dintre clasele de reacţie la foc din tabel.
  2. La înlocuirea claselor de combustibilitate cu clasele de reacţie la foc se va avea în vedere adoptarea nivelurilor de performanţă pentru emisia de fum şi picături/particule arzânde corespunzător utilizării preconizate/finale a produsului, conform precizărilor din tabelul nr. 2 din prezentul regulament.
  _________