NORME METODOLOGICE din 18 februarie 2016
pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 25 februarie 2016
  Articolul 1

  Evaluarea în vederea certificării este principalul instrument prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, îşi îndeplineşte atribuţiile de monitorizare şi evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.


  Articolul 2

  (1) Evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
  (2) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.


  Articolul 3

  Evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare în vederea certificării este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ.


  Articolul 4

  (1) În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unităţile şi instituţiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g) şi la art. 8 lit. a)-c) şi e) din această ordonanţă a Guvernului.
  (2) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 33 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi evaluate conform prezentelor normelor metodologice la cerere. Intervalul dintre două evaluări succesive ale aceleiaşi unităţi sau instituţii nu poate fi mai mic de 2 ani.
  (3) Nu se evaluează la cerere unităţi care sunt părţi componente ale unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, excepţie făcând doar cele care se reorganizează.
  (4) Cuantumul taxei de evaluare se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCSI, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  (1) Evaluarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare se realizează de către echipe formate din 5 experţi evaluatori specializaţi în domeniile ştiinţifice specifice unităţii sau instituţiei evaluate şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională sunt recunoscute la nivel internaţional. Echipele de experţi evaluatori pot cuprinde şi evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
  (2) Unităţile şi instituţiile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare cu profil asemănător pot fi evaluate de aceeaşi echipă de experţi evaluatori.


  Articolul 6

  (1) Pentru unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), Colegiul consultativ iniţiază procedura de evaluare la cererea ANCSI.
  (2) Pentru unităţile şi instituţiile care sunt evaluate la cerere, Colegiul consultativ iniţiază procedura de evaluare în termen de o lună de la transmiterea de către ANCSI a scrisorii de solicitare a unităţii sau instituţiei respective.


  Articolul 7

  Pentru fiecare unitate sau instituţie din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, procedura este iniţiată prin publicarea de către Colegiul consultativ pe site-ul ANCSI a anunţului privind începerea procedurii de evaluare.


  Articolul 8

  În vederea coordonării activităţii de evaluare, Colegiul consultativ numeşte componenţa grupului de lucru de specialitate, însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare.


  Articolul 9

  (1) Pentru fiecare unitate sau instituţie din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, selecţia echipei de experţi evaluatori şi desemnarea conducătorului acesteia se realizează de către grupul de lucru coordonator şi se aprobă prin decizie a preşedintelui ANCSI, la propunerea Colegiului consultativ.
  (2) Pot fi membri ai echipei de experţi evaluatori persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
  a) deţin titlul de doctor în domeniul respectiv;
  b) au experienţă relevantă în domeniul de activitate specific sau conex al unităţii sau instituţiei respective şi pregătire profesională corespunzătoare demonstrată prin participarea şi/sau coordonarea în cadrul activităţii unor proiecte relevante pentru domeniul respectiv, în ultimii 5 ani;
  c) au publicaţii ştiinţifice în domeniul respectiv, cu recunoaştere naţională şi/sau internaţională şi indexate în baze de date internaţionale;
  d) au susţinut comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi/sau internaţionale, în domeniul respectiv;
  e) nu se află în conflict de interese în cazul evaluării unităţii sau instituţiei respective.
  (3) Modul de selecţie a experţilor evaluatori se stabileşte de către Colegiul consultativ, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (2).
  (4) Pentru selecţia membrilor echipelor de experţi evaluatori, grupul de lucru coordonator beneficiază de suportul tehnic al ANCSI.
  (5) Fiecare membru al echipei de experţi evaluatori semnează declaraţia de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţă în domeniul de activitate al unităţii sau instituţiei evaluate.


  Articolul 10

  În cel mult 10 zile lucrătoare după data publicării anunţului privind începerea procedurii de evaluare, ANCSI comunică unităţii sau instituţiei începerea procedurii de evaluare şi deschide accesul unităţii ori instituţiei la platforma online de depunere a datelor şi documentelor necesare.


  Articolul 11

  (1) Unitatea sau instituţia are la dispoziţie 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului la platforma online pentru a încărca raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei evaluări şi planul de dezvoltare, elaborate conform anexelor nr. 1 şi 2.
  (2) Pentru evaluarea impactului şi eficienţei economice şi sociale a activităţilor de cercetare-dezvoltare desfăşurate, unitatea sau instituţia va încărca pe platforma online situaţiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani de activitate.
  (3) În cazul recertificării ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, institutul va încărca pe platforma online şi raportul de activitate al institutului, raportul de activitate al Consiliului de administraţie şi raportul de activitate al directorului general, pentru anul precedent.
  (4) După finalizarea procesului de încărcare a datelor şi documentelor pe platforma online şi închiderea accesului la aceasta, componenţa nominală a echipei de experţi evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul ANCSI.
  (5) ANCSI transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la documentele depuse pe platforma online de către unitatea sau instituţia supusă evaluării.


  Articolul 12

  Membrii echipei de experţi evaluatori au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a analiza documentele depuse de unitate sau instituţie. Conducătorul echipei poate solicita unităţii sau instituţiei evaluate date suplimentare, o singură dată. Unitatea sau instituţia are la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispoziţia echipei de experţi evaluatori datele cerute.


  Articolul 13

  (1) După parcurgerea acestor etape, conducătorul echipei de evaluatori, de comun acord cu conducerea unităţii sau instituţiei, stabileşte data, durata şi detaliile de organizare a vizitei de prezentare şi discutare a raportului de autoevaluare şi a planului de dezvoltare, la sediul unităţii sau instituţiei evaluate.
  (2) Durata vizitei poate fi de maximum 2 zile.
  (3) La vizită participă echipa de experţi evaluatori, conducerea administrativă, ştiinţifică şi economică a unităţii, conducătorii filialelor şi/sau sucursalelor, conducătorii compartimentelor şi laboratoarelor din unitate sau instituţie şi conducătorii echipelor de cercetare pe domeniile tematice specifice.
  (4) În cazul prezenţei în echipă a unui evaluator străin, documentaţia se realizează şi în limba engleză, iar prezentările în cadrul vizitei se vor face în limba engleză.
  (5) Prezenţa tuturor membrilor echipei de experţi evaluatori este obligatorie pe durata întregii activităţi de evaluare.
  (6) La vizită participă, în calitate de observatori, un reprezentant desemnat de Colegiul consultativ şi un reprezentant al ANCSI.


  Articolul 14

  (1) Echipa de experţi evaluatori va acorda pe bază de consens câte o notă, număr întreg între 1 şi 5 inclusiv, pentru fiecare din următoarele criterii de evaluare:
  a) calitatea activităţii de cercetare-dezvoltare;
  b) utilitatea şi recunoaşterea rezultatelor cercetării obţinute şi modul de valorificare, precum şi impactul şi eficienţa economică şi socială a aplicării acestora;
  c) calitatea resursei umane;
  d) adecvarea infrastructurii la specificul domeniului tehnico-ştiinţific al unităţii sau instituţiei;
  e) calitatea şi eficienţa actului managerial la nivel tehnico-ştiinţific, economic şi administrativ;
  f) calitatea şi fezabilitatea planului de dezvoltare.
  (2) Nota pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă pe baza analizei datelor şi documentelor depuse pe platforma online şi a datelor obţinute în cadrul vizitei la sediul unităţii sau instituţiei, în concordanţă cu obiectul de activitate, dimensiunea unităţii sau instituţiei, personalul de cercetare-dezvoltare atestat, precum şi cu factorul de importanţă al fiecărui indicator de performanţă, prevăzut în anexa nr. 1.
  (3) În mod excepţional, în situaţii în care echipa de experţi nu poate atinge consensul pentru acordarea unei note pe unul dintre criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1), nota este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii echipei pentru criteriul respectiv.
  (4) Pentru fiecare unitate sau instituţie, nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele corespunzătoare celor 6 criterii de evaluare.
  (5) Nota minimă pentru certificare sau recertificare este nota 3, acordată ca urmare a procesului de evaluare.


  Articolul 15

  Perioadele pentru care se acordă certificarea sau recertificarea variază în funcţie de nota obţinută ca urmare a procesului de evaluare, după cum urmează:
  a) 5 ani pentru unităţi sau instituţii care au obţinut cel puţin nota 4;
  b) 4 ani pentru unităţi sau instituţii care au obţinut o notă mai mică decât nota 4, dar cel puţin nota 3.


  Articolul 16

  (1) Echipa de experţi evaluatori elaborează, în termen de 5 zile lucrătoare, raportul de evaluare, conform structurii-cadru prevăzută în anexa nr. 3, şi îl transmite grupului de lucru de specialitate al Colegiului consultativ, pentru a fi prezentat Colegiului consultativ.
  (2) Raportul de evaluare este elaborat în coordonarea conducătorului echipei de experţi evaluatori, se aprobă prin votul membrilor şi se semnează de toţi membrii echipei de experţi evaluatori.
  (3) Raportul de evaluare va prezenta comentarii de justificare a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare, precum şi concluzii şi recomandări.
  (4) Colegiul consultativ aprobă sau respinge motivat raportul final de evaluare. În cazul respingerii raportului final de evaluare de către Colegiului consultativ, procesul de evaluare se reia cu o nouă echipă de experţi evaluatori.
  (5) Raportul final de evaluare aprobat de către Colegiul consultativ se publică pe site-ul ANCSI în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării şi, pe baza acestuia, Colegiul consultativ propune ANCSI emiterea deciziei privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1

  la normele metodologice
  RAPORT DE AUTOEVALUARE
  pentru perioada .........
  - Structura-cadru -

  Capitolul I Prezentarea unităţii/instituţiei

  1. Date de identificare
  1.1. Denumirea
  1.2. Statutul juridic*1) Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică.

  ──────────

  1.3. Actul de înfiinţare*2) Notă

  ──────────

  *2) Se menţionează titlul actului, data emiterii şi, după caz, modificările ulterioare.

  ──────────

  1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori
  1.5. Director general/Director
  1.6. Adresa
  1.7. Telefon, fax, pagină web, e-mail
  2. Domeniul de activitate conform clasificării CAEN
  3. Scurtă prezentare a unităţii/instituţiei
  3.1. Scurt istoric
  3.2. Structura organizatorică
  3.3. Obiectul de activitate al unităţii/instituţiei, direcţii de cercetare-dezvoltare, obiective, priorităţi (maximum 1.000 de caractere):
  a) domenii principale de cercetare-dezvoltare;
  b) domenii secundare de cercetare-dezvoltare;
  c) servicii/microproducţie.
  3.4. Modificări strategice în organizare şi funcţionare
  4. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere)
  5. Situaţia financiară a unităţii/instituţiei - datorii la bugetul de stat
  6. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Structura resursei umane │ Număr mediu │
  │crt.│ ├────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ │ │pentru perioada │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │
  │ │ │supusă evaluării│anul n-1│anul n-2│anul n-3│anul n-4│anul n-5│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 1│Total personal, din care: │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 2│a) număr personal de cercetare-dezvoltare cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii superioare; │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 3│b) număr personal atestat; │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 4│c) număr de doctori şi doctoranzi; │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 5│d) număr de conducători de doctorat. │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
      unde n reprezintă anul solicitării certificării.

  7. (1) Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare:
  a) laboratoare de cercetare-dezvoltare;
  b) laboratoare de încercări.
  (2) Prezentare fundamentată privind modul în care infrastructura de cercetare-dezvoltare este adecvată la specificul domeniului tehnico-ştiinţific al unităţii sau instituţiei


  Capitolul II Indicatori de performanţă

  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Criteriul de performanţă │ Factorul de │ Număr │
  │crt.│ │ importanţă*3)├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ │ │ │ Total │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │ pentru │
  │ │ │ │din care:│anul n-1│anul n-2│anul n-3│anul n-4│anul n-5│
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 1│Lucrări ştiinţifice/tehnice cotate sau │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │indexate de Institutul Internaţional de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Statistică (ISI) (anexa nr. 1.1 la anexa │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 1 la normele metodologice) │ 3,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 2│Citări în reviste de specialitate cotate ISI│ 0,5 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 3│Lucrări ştiinţifice/tehnice indexate în baze│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de date internaţionale (anexa nr. 1.2 la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │anexa nr. 1 la normele metodologice) │ 1,5 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 4│Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │altele decât cele cotate sau indexate │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(anexa nr. 1.3 la anexa nr. 1 la normele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │metodologice) │ 0,2 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 5│Brevete de invenţie acordate (anexa nr. 1.4 │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │la anexa nr. 1 la normele metodologice) │ 2,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 6│Cereri de brevet înregistrate (anexa │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 1.5 la anexa nr. 1 la normele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │metodologice) │ 0,5 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 7│Produse/Servicii/Tehnologii, noi sau │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │modernizate, rezultate din activităţile de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cercetare-dezvoltare. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Studii prospective şi tehnologice, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │comandate sau utilizate de beneficiar │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(anexa nr. 1.6 la anexa nr. 1 la normele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │metodologice) │ 2,5 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 8│Cărţi de specialitate sau capitole de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │carte, comunicări ştiinţifice prezentate la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │conferinţe cu participare internaţională │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(anexa nr. 1.7 la anexa nr. 1 la normele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │metodologice) │ 1,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 9│Membri în colectivele de redacţie ale │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │revistelor recunoscute ISI sau incluse în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │baze de date internaţionale şi în colective │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │editoriale internaţionale │ 2,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 10│Membri în colectivele de redacţie ale │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │revistelor recunoscute naţional şi în │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │colective editoriale naţionale │ 1,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 11│Premii internaţionale obţinute prin selecţie│ 1,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 12│Premii ale Academiei Române │ 3,0 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 13│Premii ale academiilor de ramură sau │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │societăţilor ştiinţifice în specialitatea │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │unităţii/instituţiei │ 0,5 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 14│Doctori în ştiinţe, membri ai │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │unităţii/instituţiei │ 1,5 │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
      unde n reprezintă anul solicitării certificării.
  Notă

  ──────────

  *3 Are caracter orientativ la acordarea, de către echipa de experţi evaluatori, a notelor pe criteriile de evaluare.

  ──────────

  NOTĂ:
  Anexele nr. 1.1-1.7 fac parte integrantă din anexa nr. 1 la normele metodologice.


  Anexa 1.1

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Lucrări ştiinţifice/tehnice cotate sau indexate
  de Institutul Internaţional de Statistică (ISI)
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │ Titlul │ Revista │ Autorii │
  │crt.│ │ │ │
  └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 1.2

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Lucrări ştiinţifice/tehnice indexate
  în baze de date internaţionale
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │ Titlul │ Revista │ Autorii │
  │crt.│ │ │ │
  └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 1.3

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste,
  altele decât cele cotate sau indexate
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │ Titlul │ Revista │ Autorii │
  │crt.│ │ │ │
  └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 1.4

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Brevete de invenţie acordate
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │ Titlul │ Rezultatul │ Inventatorii/titularii │
  │crt.│ │ │ │
  └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 1.5

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Cereri de brevet înregistrate
  ┌────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
  │Nr. │ Titlul │ Rezultatul │ Inventatorii/Titularii │
  │crt.│ │ │ │
  └────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 1.6

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Produse/Servicii/Tehnologii, noi sau modernizate,
  rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare.
  Studii prospective şi tehnologice, comandate sau
  utilizate de beneficiar
  ┌────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┐
  │Nr. │ Proiectul │ Rezultatul │ Beneficiarul │Nr. contractului│
  │crt.│ │ │ │ │
  └────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┘


  Anexa 1.7

  la anexa nr. 1 la normele metodologice
  Cărţi de specialitate sau capitole de carte,
  comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe
  cu participare internaţională
  ┌────┬───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬───────────┐
  │Nr. │ Titlul │Numărul internaţional │Editura/Conferinţa│ Autorii │
  │crt.│ │standardizat al cărţii│ │ │
  │ │ │ (codul ISBN) │ │ │
  └────┴───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────┘


  Anexa 2

  la normele metodologice
  PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
  pentru următorii 5 ani
  Structura-cadru
  (maximum 15 pagini)
  Capitolul I - Cadrul general de dezvoltare
  1. Locul, rolul şi obiectivul unităţii/instituţiei
  2. Domeniile de activitate specifice şi tendinţele de dezvoltare
  3. Grupul de potenţiali utilizatori/beneficiari şi tendinţele de evoluţie a configuraţiei şi structurii acestuia
  Capitolul II - Analiza SWOT ştiinţifică
  Capitolul III - Obiective şi direcţii ştiinţifice strategice
  Capitolul IV - Strategia de resurse umane
  Capitolul V - Mecanisme de stimulare a apariţiei de noi subiecte şi teme de cercetare
  Capitolul VI - Analiza SWOT financiară
  Capitolul VII - Infrastructura. Strategia şi planul de investiţii
  Capitolul VIII - Susţinerea transferului tehnologic şi atragerea de fonduri extrabugetare
  Capitolul IX - Parteneriate strategice şi vizibilitate


  Anexa 3

  la normele metodologice
  RAPORT DE EVALUARE
  - Structura-cadru -
  ┌───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ I │Unitatea sau instituţia evaluată │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ II│Perioada evaluată │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │III│Perioada vizitei │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ IV│Componenţa echipei de experţi evaluatori │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ 1.│Date evaluator 1 - conducătorul echipei │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ a│Numele şi prenumele │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ b│Afiliere │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ 2.│Date evaluator 2 │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ a│Numele şi prenumele │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ b│Afiliere │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ 3.│Date evaluator 3 │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ a│Numele şi prenumele │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ b│Afiliere │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ 4.│Date evaluator 4 │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ a│Numele şi prenumele │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ b│Afiliere │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
  │ 5.│Date evaluator 5 │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ a│Numele şi prenumele │...........................│
  ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ b│Afiliere │...........................│
  ├───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
  │ │
  ├───┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┤
  │ V │Criteriul de evaluare │Comentarii justificative │ Nota │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 1.│Calitatea activităţii de cercetare- │ │ │
  │ │dezvoltare*1) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 2.│Utilitatea şi recunoaşterea rezultatelor │ │ │
  │ │cercetării obţinute şi modul de │ │ │
  │ │valorificare, precum şi impactul şi │ │ │
  │ │eficienţa economică şi socială a │ │ │
  │ │aplicării acestora*2) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 3.│Calitatea resursei umane*3) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 4.│Adecvarea infrastructurii la specificul │ │ │
  │ │domeniului tehnico-ştiinţific al unităţii│ │ │
  │ │sau instituţiei*4) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 5.│Calitatea şi eficienţa actului managerial│ │ │
  │ │la nivel tehnico-ştiinţific, economic şi │ │ │
  │ │administrativ*5) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ 6.│Calitatea şi fezabilitatea planului de │ │ │
  │ │dezvoltare*6) │ │ │
  ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┤
  │ VI│Nota finală │ │ │
  ├───┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┤
  │ │
  ├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │VII│Consideraţii tehnice de ansamblu, observaţii, concluzii şi recomandări │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

             ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐
             │Nr. │ Numele şi prenumele │ Semnătura │
             │crt.│ │ │
             ├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┤
             │Echipa de experţi evaluatori │
             ├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┤
             │ 1│Evaluator 1 │ │
             ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
             │ 2│Evaluator 2 │ │
             ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
             │ 3│Evaluator 3 │ │
             ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
             │ 4│Evaluator 4 │ │
             ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
             │ 5│Evaluator 5 │ │
             ├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┤
             │Observatori │
             ├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┤
             │ 1│Reprezentantul Colegiului consultativ │ │
             ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
             │ 2│Reprezentantul ANCSI │ │
             └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Privind nivelul activităţii şi corespondenţa tematicii abordate cu domeniul de activitate tehnico-ştiinţific al unităţii sau instituţiei, precum şi calitatea şi relevanţa proiectelor elaborate.

  *2) Privind nivelul cantitativ şi calitativ al indicatorilor de performanţă (nr. criteriu 1-8).

  *3) Privind gradul de pregătire, precum şi modul de conectare la problemele de vârf ale domeniului tehnico-ştiinţific şi raportarea la standardele internaţionale ale cercetării-dezvoltării; analiză cantitativă şi calitativă privind nivelul indicatorilor de performantă (nr. criteriu 9-14), corelat cu structura de personal.

  *4) Analiza informaţiilor prezentate la pct. 7 din raportul de autoevaluare corelat cu producţia ştiinţifică şi planul de dezvoltare.

  *5) Analiza deciziilor de management instituţional privind consolidarea şi dezvoltarea ecosistemului de cercetare-inovare al instituţiei sau unităţii de cercetare-dezvoltare, prin evidenţierea producţiei de cunoaştere, a modului de valorificare a capitalului intelectual şi identificării perspectivelor de dezvoltare.

  *6) Prin analiza documentelor de planificare strategică şi programare financiară.

  ──────────

  ------