HOTĂRÂRE nr. 1.533 din 18 decembrie 2003
privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6, art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) şi m) şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare,
  având în vedere art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 şi ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi Directiva Consiliului nr. 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar transeuropean de mare viteza,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar de mare viteza din România cu sistemul de transport feroviar de mare viteza transeuropean, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, modernizarea şi exploatarea infrastructurii şi a materialului rulant care contribuie la funcţionarea acestui sistem şi vor fi puse în aplicare după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:
  a) sistem de transport feroviar de mare viteza - ansamblul, prevăzut în anexa nr. 1, constituit din infrastructura feroviara, formată din liniile de cale ferată şi instalaţiile fixe ale reţelei feroviare, construite sau amenajate pentru transportul feroviar de mare viteza, precum şi materialul rulant proiectat sa circule pe aceasta infrastructura;
  b) interoperabilitate - capacitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza de a permite circulaţia sigura şi fără întreruperi a trenurilor de mare viteza, cu atingerea performantelor cerute de aceste linii. Aceasta capacitate se bazează pe ansamblul reglementărilor specifice privind condiţiile tehnice şi operationale care trebuie să fie îndeplinite pentru a satisface cerinţele esenţiale;
  c) subsistem - rezultatul împărţirii sistemului de transport feroviar de mare viteza. Aceste subsisteme, pentru care trebuie să fie definite cerinţele esenţiale, sunt de natura structurală sau funcţională şi sunt prevăzute în anexa nr. 2;
  d) cerinţe esenţiale - ansamblul condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3, pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de transport feroviar de mare viteza, subsistemele sale şi constituentii de interoperabilitate;
  e) constituent de interoperabilitate - oricare dintre componentele elementare, grupele de componente, subansamblul sau ansamblul complet de echipamente încorporate sau care se intenţionează să fie încorporate într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza şi care sunt prevăzute în anexa nr. 4;
  f) specificaţie europeană - o specificaţie tehnica comuna, un agrement tehnic european sau un standard naţional care transpune o norma europeană;
  g) specificaţie tehnica comuna - specificaţie tehnica elaborata după o procedură care este recunoscută de către statele membre ale Uniunii Europene în scopul aplicării uniforme în toate statele membre şi care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
  h) agrement tehnic european - aprecierea tehnica favorabilă a aptitudinilor de utilizare ale unui produs pentru un anumit scop, bazată pe îndeplinirea cerinţelor esenţiale pentru lucrări de construcţie, după caracteristicile intrinseci ale acestui produs şi după condiţiile stabilite de aplicare, de utilizare, de reglementare şi administrative privitoare la produsele din domeniul construcţiilor. Agrementul tehnic european trebuie să fie dat de către organismul desemnat în acest scop de către autoritatea competentă;
  i) norma europeană - norma aprobată de Comitetul European de Standardizare (CEN), de Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (CENELEC) ca fiind norma europeană (EN) sau document de armonizare (HD), conformă cu regulile comune ale acestor organisme, sau de către Institutul European de Standarde de Telecomunicaţii (ETSI), conformă cu regulile sale proprii ca fiind standard european de telecomunicaţii (ETS);
  j) norma - specificaţia tehnica aprobată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continua, conformitatea cu aceasta nefiind, în principiu, obligatorie;
  k) specificaţii tehnice - cerinţele tehnice conţinute în special în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile cerute unei lucrări, unui material, unui produs, unei furnituri sau unui serviciu şi care permit să se caracterizeze în mod obiectiv o lucrare, un material, un produs, o furnitura sau un serviciu, astfel încât acestea sa corespundă utilizării căreia au fost destinate de către entitatea contractantă. Aceste prescripţii tehnice pot include calitatea sau aptitudinile de utilizare, securitatea, dimensiunile, precum şi cerinţele aplicabile unui material, unui produs, unei furnituri sau unui serviciu, în ceea ce priveşte sistemul de asigurare a calităţii, terminologia, simbolurile, încercările şi metodele de încercare, ambalarea, marcarea şi etichetarea. În cazul lucrărilor aceste prescripţii pot include şi reguli pentru proiectarea şi calcularea costurilor, pentru condiţiile de încercare, pentru controlul şi recepţia lucrărilor, precum şi tehnici, metode de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care entitatea contractantă este indreptatita să le prescrie pe baza unei reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările finalizate, precum şi materialele sau elementele care compun aceste lucrări;
  l) specificaţii tehnice de interoperabilitate, denumite în continuare ŞTI - specificaţiile care se referă la un subsistem, cu scopul de a satisface cerinţele esenţiale, stabilind relaţii functionale reciproc necesare între subsistemele sistemului feroviar transeuropean de mare viteza şi asigurându-se coerenta acestuia;
  m) organism notificat - organismul care este responsabil cu evaluarea conformitatii şi a aptitudinii de utilizare a constituentilor de interoperabilitate sau cu evaluarea procedurilor de verificare "CS" a subsistemelor, în concordanta cu prevederile prezentei hotărâri;
  n) autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau orice organism desemnat ori agreat de acesta pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  (1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la subsisteme, la constituentii de interoperabilitate, la interfetele şi procedurile specifice fiecărui subsistem, precum şi la condiţiile de compatibilitate globală a sistemului de transport feroviar de mare viteza din România, necesare pentru realizarea interoperabilitatii cu sistemul de transport feroviar de mare viteza transeuropean.
  (2) Prezenta hotărâre se aplică cu respectarea altor reglementări naţionale relevante. Reglementările pentru componentele de interoperabilitate, adoptate de Uniunea Europeană, se preiau în legislaţia naţionala prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  (1) Sistemul de transport feroviar de mare viteza din România, subsistemele sale, constituentii de interoperabilitate şi interfetele acestora vor satisface cerinţele esenţiale relevante.
  (2) Specificaţiile tehnice cuprinse în documentele pentru achiziţii publice vor respecta cerinţele esenţiale referitoare la interoperabilitate.


  Capitolul II Specificaţii tehnice de interoperabilitate


  Articolul 5

  (1) ŞTI sunt elaborate şi adoptate de Uniunea Europeană şi precizează cerinţele esenţiale necesare a fi respectate de subsisteme şi interfetele lor. Fiecare subsistem face obiectul unei ŞTI. Pentru subsistemele care se referă la mediu, exploatare sau la consumabile, ŞTI vor fi elaborate în măsura în care aceasta se va dovedi necesară pentru asigurarea interoperabilitatii sistemului feroviar transeuropean de mare viteza în domeniile infrastructurii, energiei, controlului, comenzii şi semnalizarii, cat şi al materialului rulant.
  (2) Subsistemele sistemului de transport feroviar de mare viteza din România vor fi conforme cu prevederile ŞTI, asa cum vor fi preluate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în temeiul art. 6; aceasta conformitate va fi menţinută în permanenta pe toată durata de utilizare a fiecărui subsistem.
  (3) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI, în măsura în care este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1, va trebui:
  a) sa precizeze cerinţele esenţiale pentru subsisteme şi interfetele lor;
  b) sa stabilească parametrii fundamentali, prevăzuţi la pct. 3 din anexa nr. 2, care sunt necesari pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale;
  c) sa stabilească condiţiile ce trebuie respectate pentru îndeplinirea performantelor specificate pentru fiecare dintre următoarele categorii de linii:
  - linii special construite pentru mare viteza;
  - linii special modernizate pentru mare viteza;
  - linii special modernizate pentru mare viteza, care au caracteristici specifice ca rezultat al unor restrictii topografice, de relief sau de sistematizare urbana;
  d) sa stabilească eventualele modalităţi de aplicare în anumite cazuri specifice;
  e) sa determine constituentii de interoperabilitate şi interfetele care fac obiectul specificatiilor europene, inclusiv al normelor europene care sunt necesare pentru realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar de mare viteza din România cu sistemul de transport feroviar de mare viteza transeuropean, cu respectarea cerinţelor esenţiale;
  f) sa indice pentru fiecare caz procedurile de evaluare a conformitatii sau a aptitudinii de utilizare. Aceasta conţine modulele sau combinatia de module specifice care trebuie utilizate pentru evaluarea fie a conformitatii, fie a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate, precum şi pentru verificarea "CS" a subsistemelor; modulele şi combinatia de module pentru evaluarea conformitatii se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) Prevederile ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI, elaborate în temeiul art. 6, nu pot contraveni reglementărilor referitoare la utilizarea infrastructurii noi sau amenajate pentru circulaţia altor trenuri.
  (5) Prevederile ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI, elaborate în temeiul art. 6, trebuie să asigure, într-o maniera adecvată, coerenta reţelei feroviare existente, care va fi inclusă şi va permite constituirea unui sistem feroviar transeuropean de mare viteza coerent.


  Articolul 6

  În scopul realizării interoperabilitatii sistemului de transport feroviar de mare viteza din România, ŞTI adoptate şi publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene se transpun în legislaţia naţionala, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7

  Prevederile uneia sau mai multor ŞTI adoptate de Comisia Europeană, inclusiv cele referitoare la materialul rulant, pot sa nu fie preluate pe teritoriul României în următoarele situaţii:
  a) pentru orice proiect de linie noua sau de modernizare a unei linii existente pentru mare viteza, dacă acesta se afla într-un stadiu avansat de realizare la momentul publicării respectivei ŞTI. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de autoritate competentă, notifica în prealabil, direct sau prin organismele desemnate/agreate, intenţia sa de derogare Comisiei Europene, informează Comisia Europeană despre stadiul în care se afla proiectul şi îi prezintă un dosar cuprinzând ŞTI sau părţile din ŞTI care intenţionează sa nu fie aplicate, dispoziţiile pe care intenţionează să le pună în aplicare în realizarea proiectului pentru favorizarea finalizarii interoperabilitatii, precum şi motivele tehnice, administrative sau economice care justifica aceasta derogare;
  b) pentru orice proiect de modernizare sau reabilitare a unei linii existente, în vederea utilizării pentru viteze mari, atunci când gabaritul, ecartamentul ori distanta dintre axele liniilor de cale ferată au valori diferite faţă de cele existente pe marea majoritate a reţelei feroviare europene şi atunci când aceasta cale nu constituie o conexiune directa cu reţeaua de mare viteza a unui alt stat membru al Uniunii Europene, care face parte din reţeaua transeuropeana de mare viteza. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifica în prealabil, direct sau prin organismele desemnate/agreate, intenţia sa de derogare Comisiei Europene şi îi înaintează un dosar cuprinzând ŞTI sau părţile din ŞTI care intenţionează sa nu fie aplicate, referitoare la parametrii fizici sus-menţionaţi, dispoziţiile pe care intenţionează să le pună în aplicare la realizarea proiectului pentru a favoriza finalizarea interoperabilitatii sale, măsurile tranzitorii care permit asigurarea unei compatibilitati de exploatare şi motivele tehnice, administrative sau economice care justifica aceasta derogare;
  c) pentru orice proiect de modernizare sau reabilitare a unei linii existente, în vederea utilizării pentru viteze mari, atunci când aplicarea acestor ŞTI compromite viabilitatea economică a proiectului. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifica în prealabil, direct sau prin organismele desemnate/agreate, intenţia sa de derogare Comisiei Europene şi îi transmite un dosar cuprinzând ŞTI sau părţile din ŞTI care intenţionează sa nu fie aplicate.


  Capitolul III Constituentii de interoperabilitate


  Articolul 8

  (1) Producătorii, comercianţii şi utilizatorii implicaţi iau toate măsurile necesare astfel încât constituentii de interoperabilitate:
  a) sa nu fie introdusi pe piaţa decât dacă permit realizarea interoperabilitatii sistemului de transport feroviar de mare viteza, cu satisfacerea cerinţelor esenţiale;
  b) să fie folosiţi în domeniul lor de utilizare, conform destinaţiei lor, şi să fie instalati şi intretinuti în mod corespunzător.
  (2) Autoritatea competenţa ia toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării de către producătorii, comercianţii şi utilizatorii implicaţi a prevederilor alin. (1).
  (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu constituie impedimente pentru punerea pe piaţa a acestor constituenti în alte domenii de activitate sau pentru utilizarea lor pentru sistemul feroviar convenţional.


  Articolul 9

  Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrangerea sau împiedicarea punerii pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate pentru utilizarea lor în cadrul sistemului de transport feroviar de mare viteza, dacă aceştia îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 10

  (1) Se considera conformi cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute de prezenta hotărâre, acei constituenti de interoperabilitate care sunt prevăzuţi în declaraţia "CS" de conformitate sau în declaraţia "CS" de aptitudini de utilizare.
  (2) Conformitatea unui constituent de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare şi, dacă este cazul, aptitudinea sa de utilizare sunt stabilite în conformitate cu condiţiile prevăzute de ŞTI corespunzătoare, inclusiv cu specificaţiile europene relevante, atunci când acestea exista.
  (3) Prevederile specificatiilor europene prevăzute la alin. (2), publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, se transpun în legislaţia naţionala, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11

  Atunci când se considera ca normele sau specificaţiile tehnice nu îndeplinesc cerinţele esenţiale, autoritatea competentă le retrage parţial ori în totalitate, după caz.


  Articolul 12

  În cazul în care se constată că un constituent de interoperabilitate, prevăzut în declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare, introdus pe piaţa şi utilizat pe teritoriul României conform destinaţiei sale, nu satisface cerinţele esenţiale, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, pentru a-i interzice folosirea sau pentru a-l retrage de pe piaţa, mai ales dacă neconformitatea este datorată:
  a) unei nerespectari a cerinţelor esenţiale;
  b) unei aplicari gresite a specificatiilor europene, atunci când se bazează pe aplicarea acestor specificaţii europene;
  c) unei insuficiente a specificatiei europene.


  Articolul 13

  (1) Pentru stabilirea declaraţiei "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul sau autorizat aplica dispoziţiile prevăzute de ŞTI relevanta, asa cum sunt preluate în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (2) Evaluarea conformitatii sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate este efectuată de organismul notificat, conform prevederilor prezentei hotărâri, căruia producătorul sau reprezentantul sau autorizat i-a încredinţat cererea.
  (3) În cazul în care constituentii de interoperabilitate fac obiectul altor reglementări legale care acoperă alte subiecte, declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinii de utilizare indica faptul ca aceşti constituenti de interoperabilitate răspund, de asemenea, şi cerinţelor respectivelor reglementări.
  (4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se afla în sarcina importatorului. Aceleaşi obligaţii se aplică oricărei persoane fizice sau juridice române care asambleaza constituentii de interoperabilitate sau părţi ale constituentilor de interoperabilitate de origini diverse ori care produce constituenti de interoperabilitate pentru uz propriu, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
  (5) Fără a încalcă prevederile art. 12:
  a) atunci când se constată că declaraţia "CS" de conformitate a fost stabilită neadecvat, producătorului, reprezentantului sau autorizat sau importatorului, după caz, i se cere de către autoritatea competentă sa readuca constituentul de interoperabilitate în stare de conformitate şi sa procedeze astfel încât sa înceteze aceasta situaţie;
  b) în cazul în care neconformitatea persista, organismul desemnat sau agreat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ia toate măsurile necesare pentru a restrânge sau a interzice punerea pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate în cauza ori asigura retragerea sa de pe piaţa conform procedurilor prevăzute în art. 12.


  Capitolul IV Subsisteme


  Articolul 14

  (1) Punerea în funcţiune a subsistemelor de natura structurală, componente ale sistemului de transport feroviar de mare viteza, pe teritoriul României, trebuie să fie autorizata de Autoritatea Feroviara Română - AFER, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În acest scop Autoritatea Feroviara Română - AFER ia toate măsurile adecvate pentru ca aceste subsisteme sa nu poată fi puse în funcţiune decât dacă sunt proiectate, construite şi instalate astfel încât sa îndeplinească cerinţele esenţiale ale sistemului de transport feroviar de mare viteza în care se integreaza.


  Articolul 15

  Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrangerea sau împiedicarea construirii, punerii în funcţiune şi exploatării subsistemelor de natura structurală, componente ale sistemului de transport feroviar de mare viteza, care satisfac cerinţele esenţiale relevante.


  Articolul 16

  (1) Se considera ca interoperabile şi conforme cu cerinţele esenţiale implicate subsistemele de natura structurală, componente ale sistemului de transport feroviar de mare viteza, care sunt prevăzute în declaraţia "CS" de verificare, în conformitate cu anexa nr. 5.
  (2) Verificarea interoperabilitatii, în concordanta cu cerinţele esenţiale, a unui subsistem de natura structurală, component al sistemului de transport feroviar de mare viteza, este stabilită prin referire la ŞTI, atunci când acestea exista.


  Articolul 17

  (1) În vederea stabilirii declaraţiei "CS" de verificare, entitatea contractantă sau reprezentantul sau autorizat invita organismul notificat pe care l-a ales în acest scop să aplice procedura de verificare "CS", prevăzută în anexa nr. 6.
  (2) Sarcina organismului notificat, însărcinat cu verificarea "CS" a unui subsistem, începe din etapa de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de construire până la etapa de recepţie, înaintea punerii în funcţiune a subsistemului.
  (3) Organismul notificat este responsabil cu întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoţească declaraţia "CS" de verificare. Acest dosar tehnic conţine toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care certifica conformitatea constituentilor de interoperabilitate. Dosarul conţine, de asemenea, toate elementele referitoare la condiţiile şi limitele de utilizare, instrucţiuni de întreţinere, de supraveghere continua sau periodică, de reglaj şi exploatare.


  Capitolul V Organismul notificat


  Articolul 18

  (1) Organismul care solicită să fie notificat, pentru a fi desemnat cu aplicarea procedurii de evaluare a conformitatii sau a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate la care s-a făcut referire în art. 13, precum şi cu aplicarea procedurii de verificare a subsistemelor la care s-a făcut referire în art. 17, adresează o cerere în acest sens Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  (2) Evaluarea organismului care solicită să fie notificat se face de o comisie de specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numita prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Preşedintele comisiei este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar în componenta comisiei trebuie numiţi specialişti în domeniile de expertiza relevante; din comisie nu pot lipsi specialişti din domeniile: feroviar, integrare europeană, economic şi juridic.
  (3) Pentru evaluarea organismului care solicită să fie notificat, comisia menţionată la alin. (2) aplica criteriile prevăzute în anexa nr. 7. Metodologia de evaluare a organismelor notificate se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (4) Organismul care satisface criteriile de evaluare prevăzute în normele europene relevante, adoptate în România, este desemnat ca organism notificat prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în care se precizează domeniul de competenţa al acestuia şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului retrage desemnarea acordată unui organism care nu mai satisface criteriile prevăzute în anexa nr. 7, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul VI Sancţiuni


  Articolul 19

  Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.


  Articolul 20

  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:
  a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a constituentilor de interoperabilitate în cauza;
  b) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
  c) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 22, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
  (2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  (4) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.


  Articolul 21

  Contravenţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  Toate deciziile luate de organismul desemnat sau agreat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în aplicarea prezentei hotărâri privind evaluarea de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare a constituentilor de interoperabilitate, verificarea constituentilor sistemului de transport feroviar de mare viteza, precum şi deciziile luate în aplicarea art. 12 şi 13 trebuie motivate. Ele sunt notificate în termen de 30 de zile părţilor interesate, cu indicarea căilor de acţiune prevăzute de legislaţia în vigoare şi a termenelor la care aceste acţiuni trebuie introduse.


  Articolul 23

  Dispoziţiile corespunzătoare utilizării constituentilor de interoperabilitate şi punerii în funcţiune şi exploatare a subsistemelor conform prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 24

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 1.533.


  Anexa 1
  SISTEMUL DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARE VITEZA
  1. Infrastructura
  a) Infrastructura sistemului feroviar de mare viteza este formată din acele linii ale reţelei de transport feroviar, prevăzute în Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, care sunt:
  - special construite pentru a fi parcurse cu viteza mare;
  - special modernizate pentru a fi parcurse cu viteza mare.
  Ele pot include linii de manevra şi de racordare, în particular jonctiuni de linii noi sau amenajate pentru mare viteza cu staţiile de cale ferată din centrul oraşului, pentru care vitezele trebuie să ţină cont de condiţiile locale.
  b) Liniile de mare viteza cuprind:
  - linii special construite pentru mare viteza, echipate pentru viteze în general egale sau mai mari de 250 km/h;
  - linii special modernizate pentru mare viteza, echipate pentru viteze de ordinul a 200 km/h;
  - linii special modernizate pentru mare viteza, care au caracteristici deosebite ca rezultat al unor restrictii topografice, de relief sau de sistematizare urbana, pentru care viteza trebuie adaptată de la caz la caz.
  2. Materialul rulant
  Trenurile de mare viteza de tehnologie avansată trebuie să fie concepute pentru a garanta o circulaţie sigura şi fără întreruperi:
  - la o viteză de cel puţin 250 km/h pe liniile special construite pentru viteze mari, permitand în circumstanţe adecvate să se depăşească viteze de 300 km/h;
  - la o viteză de ordinul a 200 km/h pe liniile existente special modernizate;
  - la viteza cea mai ridicată pe celelalte linii.
  3. Compatibilitatea infrastructurii şi a materialului rulant
  Serviciile de trenuri de mare viteza presupun existenta unei depline compatibilitati între caracteristicile infrastructurii şi ale materialului rulant. De aceasta compatibilitate depinde nivelul performantelor, siguranţa, calitatea serviciilor şi preţul lor.


  Anexa 2
  SUBSISTEME
  1. Pentru aplicarea prezentei hotărâri, sistemul de transport feroviar de mare viteza poate fi subdivizat în următoarele doua subsisteme:
  1.1. referitor la domenii de natura structurală:
  - infrastructura;
  - energie;
  - comanda, control şi semnalizare;
  - material rulant;
  1.2. referitor la domenii de natura funcţională:
  - întreţinere;
  - mediu;
  - exploatare;
  - utilizatori.
  2. Pentru fiecare subsistem, lista elementelor şi aspectelor legate de interoperabilitate este propusă cu ocazia elaborării proiectelor ordinelor ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care preiau ŞTI elaborate de Comisia Europeană.
  3. În sensul art. 5 alin. (3) lit. b) din hotărâre, elementele următoare sunt considerate în special ca parametri fundamentali pentru realizarea interoperabilitatii:
  Parametrii fundamentali:
  - gabarit minim al infrastructurii;
  - raza de curbura minima;
  - ecartamentul liniilor;
  - efort maxim asupra caii;
  - lungimea minima a peroanelor;
  - înălţimea peroanelor;
  - tensiunea de alimentare;
  - geometria catenarelor;
  - caracteristici ale sistemului de management al traficului feroviar european (ERTMS);
  - sarcina pe osie;
  - lungimea maxima a trenurilor;
  - gabaritul materialului rulant;
  - caracteristici minime de franare;
  - caracteristici electrice limita ale materialului rulant;
  - caracteristici mecanice limita ale materialului rulant;
  - caracteristici de exploatare legate de siguranţă trenurilor;
  - caracteristici limita legate de zgomotele exterioare;
  - caracteristici limita legate de vibratiile exterioare;
  - caracteristici limita legate de perturbatiile electromagnetice exterioare;
  - caracteristici limita legate de zgomotele interioare;
  - caracteristici limita legate de aerul condiţionat;
  - caracteristici legate de transportul persoanelor cu handicap.


  Anexa 3
  CERINŢE ESENŢIALE
  1. Cerinţe generale
  1.1. Siguranţa circulaţiei trenurilor
  1.1.1. Conceptia, construcţia sau asamblarea, întreţinerea şi monitorizarea componentelor critice pentru securitate şi, în mod deosebit, a elementelor care participa la circulaţia trenurilor trebuie să garanteze securitatea la nivelurile corespunzătoare obiectivelor fixate pentru reţea, inclusiv în situaţiile degradate specificate.
  1.1.2. Parametrii implicaţi în contactul roata-sina trebuie să respecte criteriile de stabilitate a rularii, necesare pentru a garanta o circulaţie în deplina securitate la viteza maxima autorizata.
  1.1.3. Componentele utilizate trebuie să reziste la solicitarile normale sau excepţionale specifice în timpul duratei lor de serviciu. Repercusiunile defectarilor accidentale asupra siguranţei circulaţiei trenurilor trebuie limitate prin mijloace corespunzătoare.
  1.1.4. Conceptia instalaţiilor fixe şi a materialului rulant, precum şi alegerea materialelor utilizate trebuie să aibă în vedere limitarea producerii, propagarii şi efectelor focului şi fumului în caz de incendiu.
  1.1.5. Dispozitivele destinate a fi manevrate de către utilizatori trebuie concepute în asa fel încât sa nu compromita exploatarea sigura a lor sau sănătatea şi securitatea utilizatorilor, chiar în cazul utilizării necorespunzătoare a acestora faţă de instrucţiunile afişate.
  1.2. Fiabilitate şi disponibilitate
  Monitorizarea şi întreţinerea elementelor fixe sau mobile care participa la circulaţia trenurilor trebuie organizate, efectuate şi cuantificate astfel încât sa menţină funcţionarea lor în condiţiile prevăzute.
  1.3. Sănătate
  1.3.1. Materialele susceptibile în modul lor de utilizare de a pune în pericol sănătatea persoanelor care au acces la acestea nu trebuie să fie folosite în trenurile şi în infrastructurile feroviare.
  1.3.2. Alegerea, punerea în opera şi utilizarea acestor materiale trebuie să vizeze limitarea emiterii de fum sau gaze nocive şi periculoase în caz de incendiu.
  1.4. Protecţia mediului
  1.4.1. Impactul asupra mediului, datorat realizării şi exploatării sistemului feroviar de mare viteza, trebuie evaluat şi luat în calcul la proiectarea sistemului în concordanta cu dispoziţiile legale în vigoare.
  1.4.2. Materialele utilizate în trenuri şi în infrastructuri trebuie să evite emisia de fum sau gaze nocive şi periculoase pentru mediu, mai ales în caz de incendiu.
  1.4.3. Materialul rulant şi sistemele de alimentare cu energie trebuie concepute şi realizate pentru a fi compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalaţiile, echipamentele şi reţelele publice sau private cu care acestea pot interfera.
  1.5. Compatibilitate tehnica
  Caracteristicile tehnice ale infrastructurii şi instalaţiilor fixe trebuie să fie compatibile între ele şi cu cele ale trenurilor ce vor fi folosite în sistemul de transport feroviar de mare viteza.
  În cazul în care respectarea acestor caracteristici se arata dificila în unele părţi ale reţelei, vor putea fi puse în opera soluţii temporare care să garanteze compatibilitatea pe viitor.
  2. Cerinţe specifice fiecărui subsistem
  2.1. Infrastructuri
  2.1.1. Securitate
  Pentru evitarea accesului sau interventiilor nedorite în instalaţii, trebuie luate măsuri corespunzătoare.
  Măsurile trebuie luate pentru limitarea pericolelor la care sunt supuse persoanele, mai ales la trecerea trenurilor prin staţii.
  Infrastructurile la care publicul are acces trebuie să fie concepute şi realizate astfel încât să se limiteze riscul pentru securitatea persoanelor (stabilitate, incendiu, acces, evacuare, peroane etc.).
  Trebuie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru a lua în calcul condiţiile particulare din tunelurile de lungimi mari.
  2.2. Energie
  2.2.1. Securitate
  Funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu energie nu trebuie să compromita siguranţa circulaţiei trenurilor de mare viteza sau securitatea persoanelor: utilizatorii, personalul de exploatare, locuitorii din vecinătatea caii şi terţe părţi.
  2.2.2. Protecţia mediului
  Funcţionarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrica sau termica nu trebuie să perturbe mediul peste limitele specificate.
  2.2.3. Compatibilitate tehnica
  Sistemele de alimentare cu energie electrica/termica utilizate trebuie:
  - să permită trenurilor sa realizeze performanţele specificate;
  - în cazul sistemelor de alimentare cu energie electrica, să fie compatibile cu dispozitivele de captare a curentului instalate pe trenuri.
  2.3. Comanda, control şi semnalizare
  2.3.1. Siguranţa circulaţiei trenurilor
  Instalaţiile şi operaţiile de comanda, control şi semnalizare utilizate trebuie să permită o circulaţie a trenurilor care să prezinte nivelul de securitate corespunzător obiectivelor fixate pentru reţea.
  Sistemele de comanda, control şi semnalizare trebuie să continue să permită circulaţia în deplina siguranţa a trenurilor autorizate pentru a circula în caz de avarie.
  2.3.2. Compatibilitate tehnica
  Toată infrastructura noua şi tot materialul rulant nou, construite sau dezvoltate după adoptarea sistemelor de comanda, control şi semnalizare compatibile, trebuie să fie adaptate pentru a utiliza aceste sisteme.
  Echipamentele de comanda, control şi semnalizare instalate în cabina de conducere a trenurilor trebuie să permită o exploatare normală, în condiţiile specificate, în cadrul sistemului de transport feroviar de mare viteza.
  2.4. Material rulant
  2.4.1. Siguranţa circulaţiei trenurilor
  Structurile materialului rulant şi legăturilor dintre vehiculele feroviare trebuie concepute astfel încât sa protejeze spaţiile unde se afla călătorii şi spaţiile de conducere, în caz de coliziune sau de deraiere.
  Echipamentele electrice nu trebuie să compromita siguranţa în funcţionare a instalaţiilor de comanda, control şi semnalizare.
  Tehnicile de franare şi eforturile exercitate trebuie să fie compatibile cu conceptia liniilor, a lucrărilor de arta şi a sistemelor de semnalizare.
  Trebuie luate măsuri corespunzătoare în ceea ce priveşte accesul la componentele sub tensiune, pentru a nu pune în pericol securitatea persoanelor.
  În caz de pericol, dispozitivele trebuie să permită călătorilor sa informeze mecanicul de locomotiva şi totodată să permită personalului de însoţire al trenului sa comunice cu acesta. Uşile de acces trebuie să fie dotate cu un sistem de închidere şi deschidere care să garanteze securitatea pasagerilor.
  Trebuie prevăzute şi semnalizate iesiri de siguranţă.
  Trebuie prevăzute dispoziţii corespunzătoare pentru a lua în calcul condiţiile particulare de siguranţă în tunelurile de lungimi mari.
  La bordul trenurilor este obligatoriu un sistem de iluminare de siguranţă, cu o intensitate şi o autonomie suficiente.
  Trenurile trebuie echipate cu un sistem de sonorizare care să permită transmiterea mesajelor către pasageri de către personalul de bord şi de cel de la sol.
  2.4.2. Fiabilitate şi disponibilitate
  Conceperea echipamentelor esenţiale, de rulare, de tracţiune şi de franare, precum şi cele de comanda şi control trebuie să permită trenului, în situaţia de avarie specificată, să-şi continue deplasarea fără consecinţe nefaste pentru echipamentele rămase în serviciu.
  2.4.3. Compatibilitate tehnica
  Echipamentele electrice trebuie să fie compatibile cu funcţionarea instalaţiilor de comanda, control şi semnalizare.
  În cazul tractiunii electrice, caracteristicile dispozitivelor de captare a curentului trebuie să permită circulaţia trenurilor folosind sistemele de alimentare cu energie a sistemului de transport feroviar de mare viteza.
  Caracteristicile materialului rulant trebuie să-i permită acestuia sa circule pe toate liniile pe care este prevăzută exploatarea sa.
  2.5. Întreţinere
  2.5.1. Sănătate şi securitate
  Instalaţiile tehnice şi procedeele utilizate în unităţile de întreţinere trebuie să garanteze securitatea exploatării subsistemelor şi sa nu constituie un pericol pentru sănătate şi securitate.
  2.5.2. Protecţia mediului
  Instalaţiile tehnice şi procedeele utilizate în unităţile de întreţinere nu trebuie să depăşească nivelurile de zgomot admisibile pentru mediul înconjurător.
  2.5.3. Compatibilitate tehnica
  Instalaţiile de întreţinere pentru materialul rulant de mare viteza trebuie să permită să se efectueze operaţiunile de siguranţă, de igiena şi de confort asupra întregului material rulant pentru care au fost proiectate.
  2.6. Mediu
  2.6.1. Sănătate
  Exploatarea sistemului feroviar de mare viteza trebuie să respecte reglementările privind nivelul de poluare sonora.
  2.6.2. Protecţia mediului
  Exploatarea sistemului de transport feroviar de mare viteza nu trebuie să producă în sol un nivel inadmisibil de vibratii pentru activităţile şi spaţiul adiacent infrastructurii, în condiţii normale de întreţinere.
  2.7. Exploatarea
  2.7.1. Siguranţa circulaţiei trenurilor
  Punerea în concordanta a regulilor de exploatare a reţelelor, precum şi calificarea mecanicilor de locomotiva şi a personalului de bord şi din centrele de comanda trebuie să garanteze o exploatare sigura, ţinându-se cont de exigenţele diferite ale serviciilor transfrontaliere şi interioare.
  Operaţiunile şi periodicitatea de întreţinere, formarea şi calificarea personalului de întreţinere din centrele de comanda, precum şi sistemul de asigurare a calităţii aplicat în centrele de comanda şi de întreţinere ale operatorilor de transport feroviar implicaţi trebuie să garanteze un nivel ridicat de securitate.
  2.7.2. Fiabilitate şi disponibilitate
  Operaţiunile şi periodicitatea de întreţinere, formarea şi calificarea personalului de întreţinere din centrele de comanda, precum şi sistemele de asigurare a calităţii aplicate de operatorii de transport feroviar interesaţi în centrele de comanda şi de întreţinere trebuie să garanteze un înalt nivel de fiabilitate şi de disponibilitate a sistemului.
  2.7.3. Compatibilitate tehnica
  Punerea în concordanta a regulilor de exploatare a reţelelor, precum şi calificarea mecanicilor de locomotiva, a personalului de bord şi a personalului însărcinat cu gestionarea circulaţiei trebuie să garanteze eficacitatea exploatării sistemului de transport feroviar de mare viteza.


  Anexa 4
  CONSTITUENTI DE INTEROPERABILITATE
  1. Constituenti de interoperabilitate
  Declaraţia "CS" se aplică constituentilor de interoperabilitate care se referă la interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza, prevăzut la art. 3 din hotărâre. Aceşti constituenti de interoperabilitate pot fi:
  1.1. constituenti de uz general - constituenti care nu sunt specifici sistemului feroviar şi care pot fi utilizaţi asa cum sunt în alte domenii;
  1.2. constituenti de uz general cu caracteristici specifice - constituenti care nu sunt specifici sistemului feroviar, dar care trebuie să demonstreze performanţe specifice atunci când sunt utilizaţi în domeniul feroviar;
  1.3. constituenti specifici - constituenti care sunt specifici aplicatiilor feroviare.
  2. Domeniul de aplicare
  Declaraţia "CS" prevede:
  - fie evaluarea de către unul sau mai multe organisme notificate a conformitatii intrinsece a unui constituent de interoperabilitate, considerat izolat, cu specificaţiile tehnice pe care trebuie să le respecte;
  - fie evaluarea/aprecierea de către unul sau mai multe organisme notificate a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate, considerat în mediul sau feroviar, în particular în cazul în care interfetele sunt implicate, în raport cu specificaţiile tehnice, mai ales de natura funcţională, care trebuie verificate.
  Procedurile de evaluare se aplică de către organismul notificat atât în stadiul de proiect, cat şi în stadiul de producţie, conform modalităţilor indicate în ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului de preluare a ŞTI.
  3. Conţinutul declaraţiei "CS"
  Declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare şi documentele care o însoţesc trebuie datate şi semnate.
  Aceasta declaraţie trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  - referiri la prezenta hotărâre;
  - numele şi adresa completa ale producătorului sau ale reprezentantului autorizat, care este persoana fizica sau juridică cu sediul în România; în cazul reprezentantului autorizat se indica, de asemenea, şi numele producătorului sau constructorului;
  - descrierea constituentului de interoperabilitate: marca, tip etc.;
  - indicarea procedurii de urmat pentru declararea conformitatii sau a aptitudinii de utilizare, conform art. 13 din hotărâre;
  - toate descrierile relevante la care răspunde constituentul de interoperabilitate şi, în particular, condiţiile de utilizare;
  - numele şi adresa organismului sau organismelor notificate care aplica procedura privind conformitatea sau aptitudinea de utilizare şi data certificatului de examinare, precizând, dacă este cazul, durata şi condiţiile de valabilitate a certificatului;
  - dacă este cazul, referire la specificaţiile europene preluate în legislaţia naţionala;
  - identificarea semnatarului împuternicit sa angajeze producătorul sau reprezentantul autorizat.


  Anexa 5
  DECLARAŢIA
  de verificare a subsistemelor
  Declaraţia "CS" de verificare şi documentele care o însoţesc trebuie să fie datate şi semnate. Aceasta declaraţie trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  - referinţe la prezenta hotărâre;
  - numele sau denumirea, adresa sau sediul entitatii contractante ori ale reprezentantului autorizat, cu indicarea numelui şi a adresei complete; în cazul reprezentantului se indica, de asemenea, numele comercial al entitatii contractante;
  - descrierea succintă a subsistemului;
  - numele şi adresa organismului notificat care a procedat la verificarea "CS" prevăzută la art. 17 din hotărâre;
  - referiri la documentele conţinute în dosarul tehnic;
  - toate dispoziţiile pertinente provizorii sau definitive la care trebuie să răspundă subsistemul şi, în particular, dacă este cazul, restricţiile sau condiţiile de exploatare;
  - durata de valabilitate a declaraţiei "CS", dacă aceasta este provizorie;
  - identificarea semnatarului.


  Anexa 6
  PROCEDURA
  de verificare pentru subsisteme
  1. Verificarea "CS" este procedura prin care un organism notificat verifica şi certifica, la cererea unei entităţi contractante sau a reprezentantului autorizat, ca un subsistem este:
  - conform dispoziţiilor prezentei hotărâri;
  - conform cu alte dispoziţii reglementate care sunt aplicabile şi ca poate fi pus în funcţiune.
  2. Verificarea subsistemului cuprinde următoarele etape:
  - conceptia şi proiectarea de ansamblu;
  - construcţia subsistemului, cuprinzând în special execuţia lucrărilor de inginerie civilă, montajul constituentilor, reglajul ansamblului;
  - încercările finale ale subsistemului.
  3. Organismul notificat care este responsabil cu verificarea "CS" eliberează certificatul de conformitate destinat entitatii contractante sau reprezentantului autorizat care, la rândul sau, a eliberat declaraţia "CS" de verificare.
  4. Dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare trebuie constituit astfel:
  - pentru infrastructuri: planuri de lucrări, procese-verbale de recepţie a sapaturilor şi armaturilor, rapoarte de încercări şi de control al betoanelor;
  - pentru alte subsisteme: planuri generale şi de detaliu conforme cu execuţia, scheme electrice şi hidraulice, scheme ale circuitelor de comanda, descrierea sistemelor informatice şi de automatizare, manuale de funcţionare şi întreţinere etc.;
  - lista constituentilor de interoperabilitate încorporaţi în subsistem, conform art. 3 din hotărâre;
  - copii de pe declaraţia "CS" de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare pe care constituentii menţionaţi mai sus trebuie să le îndeplinească, conform dispoziţiilor art. 13 din hotărâre, însoţite, dacă este cazul, de note de calcul corespunzătoare şi de o copie de pe înregistrările încercărilor şi examinarilor făcute de organismele notificate pe baza specificatiilor tehnice comune;
  - certificatul organismului notificat responsabil cu verificarea "CS", însoţit de note de calcul corespunzătoare, contrasemnate de organism, prin care se stabileşte ca proiectul respecta prevederile prezentei hotărâri şi care precizează orice rezerva formulată în timpul verificării şi care nu a fost retrasă; certificatul trebuie, de asemenea, însoţit de rapoarte de inspecţie şi de audit pe care organismul le-a redactat în cadrul misiunii sale, asa cum este precizat la pct. 5.3. şi 5.4.
  5. Supraveghere
  5.1. Scopul supravegherii "CS" este de a se asigura ca în timpul realizării subsistemului obligaţiile care decurg din dosarul tehnic au fost îndeplinite.
  5.2. Organismul notificat însărcinat sa verifice realizarea subsistemului trebuie să aibă acces în permanenta în santiere, în atelierele de producţie, în locuri de depozitare şi, dacă este cazul, de prefabricare, la instalaţiile de încercări şi, în general, în toate locurile pe care el le considera necesare pentru îndeplinirea misiunii sale. Entitatea contractantă sau mandatarul sau trebuie să-i trimită toate documentele necesare în acest sens, în special planurile de execuţie şi documentaţia tehnica referitoare la subsistem.
  5.3. Organismul notificat însărcinat sa verifice realizarea subsistemului efectuează periodic audituri cu scopul de a se asigura ca dispoziţiile prezentei hotărâri sunt respectate. El furnizează cu aceasta ocazie un raport de audit la responsabilii însărcinaţi cu realizarea subsistemului.
  Organismul notificat poate solicita să fie convocat pentru a participa la anumite faze ale producţiei.
  5.4. În plus organismul notificat poate efectua vizite inopinate pe şantier sau în atelierele de producţie. Cu ocazia acestor vizite organismul notificat poate proceda la audituri complete sau parţiale. El furnizează un raport al vizitei şi, dacă este cazul, un raport de audit responsabililor însărcinaţi cu realizarea subsistemului.
  6. Dosarul tehnic complet, întocmit conform pct. 4, trebuie depus de entitatea contractantă sau de reprezentantul autorizat pentru susţinerea certificatului de conformitate, certificat eliberat de organismul notificat însărcinat cu verificarea subsistemului, în ordinea lucrărilor. Dosarul tehnic trebuie atasat la declaraţia "CS" de verificare pe care entitatea contractantă o trimite autorităţii competente.
  O copie a dosarului tehnic este păstrată de entitatea contractantă pe timpul întregii durate de viaţa a subsistemului.
  7. Fiecare organism notificat publică periodic informaţiile relevante referitoare la:
  - cererile primite pentru verificarea "CS";
  - certificatele de conformitate eliberate;
  - certificatele de conformitate refuzate.
  8. Dosarele şi corespondenta referitoare la procedurile de verificare "CS" sunt redactate în limba română.


  Anexa 7
  CRITERIILE MINIMALE
  care trebuie luate în considerare pentru notificarea organismelor
  1. Organismul, directorul sau şi personalul însărcinat să execute operaţiunile de verificare nu pot sa intervină nici în mod direct, nici ca mandatari în proiectarea, producerea, construirea, comercializarea sau întreţinerea constituentilor de interoperabilitate sau a subsistemelor ori în exploatarea lor. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii între producător sau constructor şi organism.
  2. Organismul şi personalul însărcinat să efectueze verificarea trebuie să execute operaţiunile de verificare cu cea mai mare integritate profesională şi cea mai mare competenţa tehnica şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi de ordin financiar, care pot sa influenteze decizia lor sau rezultatele verificării lor, în special de cele care vin din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor.
  3. Organismul trebuie să dispună de personal şi să deţină mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de efectuarea verificărilor; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la materialul necesar pentru verificările speciale.
  4. Personalul însărcinat să efectueze controale trebuie să posede:
  - pregătire tehnica şi profesională temeinica;
  - cunoştinţe corespunzătoare în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la controalele pe care el le efectuează şi o practica suficienta în aceste controale;
  - aptitudinea cerută pentru a redacta certificatele, procesele-verbale şi rapoartele care constituie materializarea controalelor efectuate.
  5. Independenta personalului însărcinat să efectueze controlul trebuie să fie garantată.
  Remunerarea fiecărui agent nu trebuie să fie nici în funcţie de numărul controalelor pe care le efectuează, nici de rezultatele acestor controale.
  6. Organismul trebuie să semneze o asigurare de răspundere civilă numai dacă aceasta răspundere nu este acoperită de stat pe baza prevederilor legale în vigoare sau dacă aceste controale nu au fost efectuate în mod direct de către stat.
  7. Personalul organismului este obligat sa păstreze secretul profesional pentru informaţiile dobândite în exercitarea atribuţiilor sale, ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de autorităţile competente ale statului.
  --------------