ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)
privind protecţia copilului aflat în dificultate
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 108 din 2 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 2 iunie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.

  Capitolul I

  Abrogat
  -----------
  Cap. I a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 1

  Abrogat
  -----------
  Art. 1 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 2

  Abrogat
  -----------
  Art. 2 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 3

  Abrogat
  -----------
  Art. 3 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 4

  Abrogat
  -----------
  Art. 4 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 5

  Abrogat
  -----------
  Art. 5 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 6

  Abrogat
  -----------
  Art. 6 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul II Măsuri privind protecţia copilului aflat în dificultate


  Articolul 7

  Abrogat
  -----------
  Art. 7 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 8

  Abrogat
  -----------
  Art. 8 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 9

  Abrogat
  -----------
  Art. 9 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 10

  Abrogat
  -----------
  Art. 10 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 11

  Abrogat
  -----------
  Art. 11 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 12

  Abrogat
  -----------
  Art. 12 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 13

  Abrogat.
  -----------
  Art. 13 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 14

  Abrogat.
  -----------
  Art. 14 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 15

  Abrogat.
  -----------
  Art. 15 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 16

  Abrogat.
  -----------
  Art. 16 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 17

  Abrogat.
  -----------
  Art. 17 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 18

  Abrogat.
  -----------
  Art. 18 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 19

  Abrogat.
  -----------
  Art. 19 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 20

  (1) Pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament se acorda o alocaţie lunară de întreţinere în cuantum de 300.000 lei, care se indexează prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Alocaţia se plăteşte persoanei, reprezentantului familiei desemnat de comisia sau organismului privat autorizat, cărora le-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul.
  (3) Pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament la asistentul maternal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, transport, după caz, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. Aceste sume se suporta din bugetul consiliului judeţean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, de pe a cărui raza teritorială provine copilul care a fost încredinţat sau dat în plasament şi nu pot depăşi cuantumul cheltuielilor prevăzute de lege pentru copiii şi ţinerii ocrotiţi în unităţile bugetare de asistenta socială. Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute în prezentul alineat se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (3^1) Pe perioada încredinţării sau a plasamentului copilului asistenţii maternali profesionisti beneficiază de următoarele drepturi:
  a) salariu de baza stabilit între limita minima şi limita maxima pentru asistentul social cu pregătire medie, în funcţie de vechimea în munca, prevăzut la pct. I lit. A din anexa nr. IV/1a, respectiv anexa nr. IV/1b la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 191/2002
  privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000
  privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
  privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica;
  b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru condiţii de incordare psihică ridicată şi responsabilitate sporită în care se desfăşoară activitatea;
  ---------------
  Litera b) a alin. (3^1) al art. 20 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 325 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada în care au în plasament sau încredinţare cel puţin 2 copii;
  d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pentru fiecare copil cu handicap/dizabilitati, infectat HIV sau bolnav SIDA, încredinţat ori primit în plasament.
  ------------
  Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (3^2) Asistenţii maternali profesionisti beneficiază, de asemenea, de:
  a) consiliere şi sprijin din partea specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau ai organismului privat autorizat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin cu privire la copiii încredinţaţi sau primiţi în plasament;
  b) decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar.
  ------------
  Alin. (3^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (3^3) Prevederile alin. (3^1) şi ale alin. (3^2) lit. b) nu sunt aplicabile în cazul în care copilul a fost încredinţat sau dat în plasament la o ruda pana la gradul al patrulea inclusiv.
  ------------
  Alin. (3^3) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (3^4) Condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist, precum şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde se elaborează de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, se aproba prin ordin al secretarului de stat al acesteia şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I*).
  ------------
  Alin. (3^4) al art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la alin. (3), suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la cerere, de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
  ------------
  Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003.
  (5) Contractele de munca ale asistenţilor maternali profesionisti se încheie de către serviciile publice specializate sau de către organismele private autorizate.
  (6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile în cazul în care copilul a fost încredinţat în vederea adopţiei.
  (7) După dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, copilul devine titularul dreptului la alocaţia prevăzută la alin. (1), dacă îşi continua studiile, pana la absolvirea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani.


  Articolul 21

  Abrogat.
  -----------
  Art. 21 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 22

  Abrogat.
  -----------
  Art. 22 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul III

  Abrogat
  -----------
  Cap. III a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 23

  Abrogat.
  -----------
  Art. 23 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 24

  Abrogat.
  -----------
  Art. 24 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 25

  Abrogat.
  -----------
  Art. 25 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 26

  Abrogat.
  -----------
  Art. 26 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 27

  Abrogat.
  -----------
  Art. 27 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 28

  Abrogat.
  -----------
  Art. 28 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 29

  Abrogat.
  -----------
  Art. 29 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 30

  Abrogat.
  -----------
  Art. 30 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul IV

  Abrogat
  -----------
  Cap. IV a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 31

  Abrogat.
  -----------
  Art. 31 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 32

  Abrogat.
  -----------
  Art. 32 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 33

  Abrogat.
  -----------
  Art. 33 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 34

  Abrogat.
  -----------
  Art. 34 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul V

  Abrogat
  -----------
  Cap. V a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 35

  Abrogat.
  -----------
  Art. 35 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 36

  Abrogat.
  -----------
  Art. 36 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 37

  Abrogat.
  -----------
  Art. 37 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 38

  Abrogat.
  -----------
  Art. 38 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 39

  Abrogat.
  -----------
  Art. 39 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul VI

  Abrogat
  -----------
  Cap. VI a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 40

  Abrogat.
  -----------
  Art. 40 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 41

  Abrogat.
  -----------
  Art. 41 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul VII

  Abrogat
  -----------
  Cap. VII a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 42

  Abrogat.
  -----------
  Art. 42 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Capitolul VIII

  Abrogat
  -----------
  Cap. VIII a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  Articolul 43

  Abrogat.
  -----------
  Art. 43 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 44

  Abrogat.
  -----------
  Art. 44 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 45

  Abrogat.
  -----------
  Art. 45 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 46

  Abrogat.
  -----------
  Art. 46 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.


  Articolul 47

  Abrogat.
  -----------
  Art. 47 a fost abrogat de litera b) a alin. (1) al art. 142, Cap. XIII din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004.

  ------