ORDIN nr. 832 din 23 aprilie 2008 (*actualizat*)
privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
(actualizat până la data de 1 iunie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 832 din 23 aprilie 2008
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 302 din 10 aprilie 2008
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.217 din 30 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008; ORDINUL nr. 223 din 26 februarie 2009; ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009; ORDINUL nr. 774 din 18 iunie 2009; ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011; ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011 prevăd:
  "1. În cuprinsul anexei, sintagma "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" se înlocuieşte cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate".
  2. În cuprinsul anexei, sintagma "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" se înlocuieşte cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.502 din 23 aprilie 2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG/1.250 din 9 aprilie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;
  - Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008;
  - Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprins în anexa nr. 1.
  (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cuprinse în anexa nr. 2.
  (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
  (3) Anexa nr. 3 cuprinde Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 849/2003 şi ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  (2) Până la epuizarea stocurilor de formulare de prescripţii medicale cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. 849/2003 şi ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 297/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, dar nu mai târziu de 1 iunie 2008.

  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  Anexa 1*)

                                                   ┌────────────────────────┐
                                                   │COD DE BARE │
                       REGIM SPECIAL │ │
                                                   └────────────────────────┘
                                                   Serie ..... Numar ......
   1. Unitatea medicală Aprobat Comisie [][][][][][][][][][][][][][][][][]
                              Semnătură medic
                              prescriptor ................. [] MF
      CUI ................ L.S. [] Amb. Spec.
      Sediu (localitate,
      str., nr.) .............. [] Spital
      Judeţul ................. ┌──┬──┐
      Casa de asigurări/ Nr. zile │ │ │ [] Altele
      Nr. contract/convenţie prescriere └──┴──┘
      ....................... [] MF - MM
  --------------------------------------------------------------------------------
   2. Asigurat la CAS: ........ FO/RC ...... [] Salariat [] Revoluţionar
      Nume .................................... [] Co-asigurat [] Handicap
      Prenume ................................. [] Liber [] PNS ....
      Adresa: ................................. profesionist [] Ajutor
              ................................. [] Copil social
                                                    (< 18 ani) [] Şomaj
                                                 [] Elev/Ucenic/ [] Personal
                                                    Student contractual
                                                    (18-26 ani) [] Card Euro-
                                                 [] Gravidă/Lehuză pean (CE)
                                                 [] Pensionar [] Acorduri
                                                 [] Veteran interna-
                                                                      ţionale
                                                 [] 0-700 lei/lună [] Alte
                                                                      categorii
    CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ ┌──┬──┐
    CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | │ │ │
    PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ Cetăţenia:└──┴──┘
  --------------------------------------------------------------------------------
   3. Diagnostic:
  --------------------------------------------------------------------------------
   4. Dată prescriere .../.../... Semnătură medic ...... Parafa
  ┌─────┬─────────┬─────┬─────────┬───┬────────────────────┬────┬─────────┐
  │Pozi-│ % │Listă│Cod boală│Tip│Denumire comună │D.S.│Cantitate│
  │ţia │Preţ ref.│ │ │dg.│internaţională/ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Denumire comercială/│ │ │
  │ │ │ │ │ │FF/Concentraţie │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤
  │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴─────────┴─────┴─────────┴───┴────────────────────┴────┴─────────┘
   5. Am primit medicamentele [] Asigurat Nume: ......... Prenume ........
                                [] Împuternicit Adresa .........................
    CNP ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ B.I. (C.I.) Seria ... Nr. ...
    CE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | | | | | | | Semnătură Data eliberării
    PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ primitor reţetei
                                                    ........ ................
   6. Taxare
      Semnificaţia coloanei I din tabelul de mai jos este următoarea:
      I - Valoare compensare
   ┌───┬────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬───┐
   │Po-│ % │Listă│Categ.│Denumire│Cantitate│ Preţ │ Preţ │Valoare│ I │
   │zi-│Preţ│ │boală │ comer- │eliberată│amănunt/│referinţă/│amănunt│ │
   │ţia│ref.│ │ │ cială │ │ UT │ UT │ │ │
   ├───┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───┤
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   │ │░░░░│ │░░░░░░│ │░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│ │░░░│
   └───┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───┘
      Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.
    Total A: B: C1: C2: C3: OTC:
    Contribuţie asigurat: Data eliberării: Bon fiscal nr.
    Numele şi semnătura
    persoanei care eliberează L.S. Farmacie

  --------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011, până la epuizarea stocurilor formularelor de prescripţii medicale elaborate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescripţii medicale elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la acelaşi ordin, modificată conform prezentului ordin, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.


  Anexa 2

  NORME METODOLOGICE
  privind utilizarea şi modul de completare a formularelor
  de prescripţie medicală cu regim special pentru
  medicamente cu şi fără contribuţie personală

  Capitolul I

  1. Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005
  privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare.
  Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale.
  -----------
  Pct. 1 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate" şi de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  2. Se interzic:
  a) emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;
  b) emiterea prescripţiilor medicale conţinând medicamente care se eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau preţul de decontare altor categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  -----------
  Litera b) a pct. 2 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate" şi de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  c) emiterea de către unităţile spitaliceşti, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora, a prescripţiilor medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi a prescripţiilor medicale contra cost, deoarece medicaţia necesară şi tratamentul pacienţilor spitalizaţi se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afecţiunile asociate.
  3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  -----------
  Pct. 3 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate" şi de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  4. Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale, se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  -----------
  Pct. 4 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  5. Pe acelaşi formular de prescripţie pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008
  pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7); secţiunea C3].
  -----------
  Pct. 5 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  6. Se va întocmi o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre următoarele situaţii:
  6.1. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare;
  -----------
  Subpct. 6.1., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  6.2. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie);
  -----------
  Subpct. 6.2., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  6.3. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană);
  -----------
  Subpct. 6.3., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  6.4. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (pentru fiecare program DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte);
  -----------
  Subpct. 6.4., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate" şi de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  -----------
  Subpct. 6.5., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008.
  -----------
  Subpct. 6.5^1, pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008.
  6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nominalizate pe sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB şi HCV - (G4), ciroză hepatică - (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29), boala cronică inflamatorie intestinală - G31a, poliartrita reumatoidă - (G31b), artropatia psoriazică - (G31c), spondilita ankilozantă - (G31d), artrita juvenilă - (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) - (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
  , cu completările ulterioare;
  -----------
  Subpct. 6.6., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii;
  -----------
  Subpct. 6.7., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  6.8. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual;
  -----------
  Subpct. 6.8., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  6.9. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7);
  -----------
  Subpct. 6.9., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  6.10. DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună.
  -----------
  Subpct. 6.10., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 774 din 18 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 24 iunie 2009, prin înlocuirea sintagmei "numai din pensii de până la 600 lei/lună" cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună".
  7. Prezenţa în formular doar a 7 poziţii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
  -----------
  Pct. 7 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  8. Prescripţiile medicale cu şi fără contribuţie personală sunt tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de medicamente/farmacia cu circuit închis. Furnizorul de medicamente va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  -----------
  Pct. 8 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009" cu sintagma "hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate" şi de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate"."
  9. În situaţia în care în interiorul carnetului de prescripţii medicale există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie "ANULAT" pe formular şi nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescripţii medicale se va preciza: "Acest carnet conţine ..... file (în cifre şi în litere) de la numărul ..... la numărul ..... şi ..... file anulate."
  10. Gestionarea, distribuirea şi achiziţionarea carnetelor se vor face după cum urmează:
  a) casele de asigurări de sănătate vor distribui, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, carnetele înseriate şi numerotate fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate, respectiv medicului care a încheiat convenţie cu aceasta; casele de asigurări de sănătate vor asigura evidenţa carnetelor de prescripţie medicală distribuite;
  b) gestionarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  c) furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura, la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale;
  d) achiziţia formularelor de prescripţii medicale se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii.
  -----------
  Litera d) a pct. 10 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu prescripţii medicale cu şi fără contribuţie personală, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.
  (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, distribuirea şi arhivarea carnetelor de prescripţii medicale la nivelul furnizorului se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/ carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria reţetelor returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare şi parafa.
  (3) Înregistrarea prescripţiilor medicale emise asiguraţilor se va face în documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie în parte, după cum urmează:
  a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în registrul de consultaţii, la rubrica "Tratamente";
  b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale emise în epicriză şi în scrisoarea medicală.


  Capitolul II Modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

  Formularele de prescripţii medicale se completează în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor.
  Formularele cu regim special - prescripţii medicale vor avea inscripţionat codul de bare aferent seriei şi numărului formularelor respective.
  ---------------
  Partea introductivă a Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  1. "Unitate medicală"
  a) se completează cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii medicale, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care medicul a încheiat contractul/convenţia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale sau al convenţiei. Medicii pot aplica şi codul de bare aferent numărului contractului/convenţiei de furnizare de servicii medicale;
  ---------------
  Litera a) a pct. 1 de la Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  b) se alege prin bifare cu «x» categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:
  - «MF» - medicină de familie;
  - «Amb. Spec.» - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuţa «Amb. Spec.» atunci când eliberează prescripţii medicale pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului;
  - «Spital» - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi;
  - «Altele» - conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, ale hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  - «MF-MM» - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; reţeta eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o reţetă distinctă;
  ---------------
  Litera b) a pct. 1 de la Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  c) "număr zile prescriere" - se completează obligatoriu de medic numărul de zile pentru care se face prescrierea, pentru toate tipurile de reţete ;
  d) "LS" - loc ştampilă furnizor de servicii medicale;
  e) «Aprobat comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul se efectuează cu aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul caselor de asigurări de sănătate sau la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz, se notează: grupa de boală cronică aferentă afecţiunii care a fost aprobată de comisie [G(X)]/numărul programului [P(X)], numărul şi data emiterii deciziei de aprobare. În cazul prescrierii acestor medicamente, medicul prescriptor trebuie să păstreze anexat la foaia de observaţie a pacientului/fişa pacientului (FO/RC) o copie a referatului/deciziei de aprobare, emis/emisă de comisii.
  «Semnătură medic» - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa acestuia.
  ---------------
  Litera e) a pct. 1 de la Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  2. "Asigurat":
  a) "la CAS" - se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul;
  b) "FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii;
  c) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat, astfel:
  (i) se bifează categoria "salariat", pentru toate persoanele angajate în sectorul public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
  (îi) se bifează categoria "coasigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate;
  (iii) se bifează «pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria «0-700 lei/lună».
  -----------
  Subpct. (iii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 774 din 18 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 24 iunie 2009, prin înlocuirea sintagmei "numai din pensii de până la 600 lei/lună se bifează categoria «0-600 lei/lună»" cu sintagma "numai din pensii de până la 700 lei/lună se bifează categoria «0-700 lei/lună»".
  (iv) se bifează "copii <18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de identitate);
  (v) se bifează "elev/ucenic/student (18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi care fac dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă în condiţiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;
  -----------
  Subpct. (v), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008.
  (vi) se bifează «gravidă/lăuză» pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile Contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri;
  -----------
  Subpct. (vi), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  (vii) se bifează "veteran, revoluţionar sau handicap" pentru toate persoanele care fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din fond, în condiţiile Contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
  -----------
  Subpct. (vii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  (viii) se bifează "PNS" pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pe perioada în care sunt incluşi în program, şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate în care sunt incluşi;
  -----------
  Subpct. (viii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  (ix) se bifează categoria "ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  (x) la rubrica «Alte categorii» se va notă:
  - cifra 1, dacă este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar menţionate distinct pe formularul de prescripţie medicală, dar care sunt menţionate distinct la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006
  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, menţionându-se distinct actul normativ de care beneficiază;
  - cifra 2, pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe formularul de prescripţie şi care beneficiază de nivel de compensare ca un asigurat obişnuit.
  -----------
  Subpct. (x), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  (xi) se bifează "personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 886/2007 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
  (xii) se bifează "liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau independente;
  (xiii) se bifează "Card european (CE)" pentru persoanele care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European (cu excepţia României). În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România.
  (xiv) se bifează "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte;
  d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă);
  e) câmpul "CNP/CE/PASS" corespunde codului numeric personal/număr card european/număr paşaport. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:
  (i) pentru cetăţenii români se completează codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;
  ---------------
  Subpct. (i) de la litera e), pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  (îi) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului;
  (iii) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European se vor completa toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta).
  Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia din nomenclatorul de ţări (anexa nr. 3 la ordin).
  3. «Diagnostic» - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente;
  -----------
  Pct. 3 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  4. "Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale;
  5. «Semnătură medic» (parafă/cod) - se execută semnătura medicului care a emis prescripţia şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.
  ---------------
  Pct. 5 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  6. Prescripţia propriu-zisă:
  a) "% preţ ref."
  (i) se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din preţul de referinţă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunea C1); procentul de compensare 90% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţurilor de referinţă/prescripţie este de până la nivelul prevăzut în Contractul-cadru; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (secţiunile C1 şi C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copii (cu vârsta sub 18 ani), tineri de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, gravide/lăuze; procentul de compensare 100% din preţul de referinţă aferent sublistelor A, B, C (secţiunea C1) sau integral contravaloarea medicamentelor, dacă preţul pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (veterani, revoluţionari, persoane cu handicap etc.); preţul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (secţiunea C2) pentru toate categoriile de asiguraţi beneficiari de programe/subprograme naţionale de sănătate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  -----------
  Subpct. (i), litera a) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  b) "Listă":
  (i) pentru prescripţiile care cuprind DCI-urile din sublistele A şi B, se va nota "A", respectiv "B" la rubrica "Listă";
  (îi) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului "cod boală" este obligatorie;
  (iii) pentru categoriile de asiguraţi de la pct. 2 lit. c), subpct. (iv), (v) şi (vi), se vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe piaţă;
  -----------
  Litera b) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  c) «Cod boală» - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală;
  -----------
  Litera c) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  d) "Tip dg" - pentru fiecare cod de boală se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi formular de prescripţie medicală nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic;
  e) «Denumire comună internaţională/Denumire comercială/FF/Concentraţie» - se completează cu denumirea comună internaţională şi/sau denumirea comercială, conform contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţită de forma farmaceutică şi de concentraţie, conform listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare şi cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre şi în litere.
  Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se va specifică sintagma "teste de automonitorizare".
  -----------
  Litera e) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  e^1) «Cantitate» - se va specifică în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  -----------
  Litera e^1) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  e^2) "D.S" - se va specifică una dintre sintagmele "adult" sau "copil" (> de 18 ani), după caz;
  -----------
  Litera e^2) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008.
  f) prescrierea DCI-urilor din sublista C, secţiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele naţionale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop curativ: P3 - Programul naţional de oncologie, P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (P.9.7 - Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever - P6 - mucoviscidoză (P6.4) şi epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii scleroza laterală amiotrofică (P6.5), sindromul Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  -----------
  Litera f) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  7. "Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de împuternicire legală).
  8. "Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridică medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completă, CNP) vor fi ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicit).
  9. "Semnătură primitor" - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie.
  10. "Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie.
  11. «Taxare» - farmacistul va menţiona în rubrica «Denumire comercială» şi în faţa persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. În cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifică în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu preţul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală, farmacistul le anulează în faţa primitorului, pe toate exemplarele prescripţiei medicale, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea menţiunii «anulat», nefiind permisă eliberarea altor medicamente/ materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective. În cazul DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se vor trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «CNAS», şi valoarea de compensare de 40% din preţul de referinţă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la nivelul prevăzut în contractul-cadru.
  În rubrica «Total» din secţiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3.
  ---------------
  Pct. 11 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  11^1. «Contribuţie asigurat» - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.
  -----------
  Pct. 11^1 din Cap. II din anexa 2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
  12. "Bon fiscal nr. " - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor.
  -----------
  Pct. 13 din Cap. II din anexa 2 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009.
  -----------
  Pct. 14 din Cap. II din anexa 2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008.
  NOTĂ:
  Pct. 1, 2, 3, 4, 6 şi 13 se completează de către medic.


  Anexa 3

  LISTA
  abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri,
  înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi
  în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene şi ale
  Spaţiului Economic European, conform prevederilor
  respectivelor documente
  ---------------
  Titlul anexei 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  ┌─────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │Codul│ Denumirea │Card european│ Acord │
  │ţării│ ţării │de asigurări │internaţional│
  │ │ │ de sănătate │ │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AF │Afganistan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ZA │Africa de Sud │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AL │Albania │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DZ │Algeria │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AD │Andora │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AO │Angola │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AI │Anguilla │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AG │Antigua şi Barbuda │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AN │Antilele Olandeze │ │ │
  │ │(Bonair) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AR │Argentina │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AM │Armenia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AW │Aruba │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SH │Asc., Sf. El., │ │ │
  │ │Tr. Dacunha │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AU │Australia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AT │Austria │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AZ │Azerbaidjan │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BS │Bahamas │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BH │Bahrain │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BD │Bangladesh │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BB │Barbade │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BY │Belarus │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BE │Belgia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BZ │Belize │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BJ │Benin │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BM │Bermude │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BO │Bolivia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BA │Bosnia-Herţegovina │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BW │Botswana │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BR │Brazilia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BN │Brunei Darussalam │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BG │Bulgaria │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BF │Burkina Faso │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BI │Burundi │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ BT │Butan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KH │Cambogia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CM │Camerun │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CA │Canada │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SP │Canary Islands │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CV │Capul Verde │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KZ │Cayman (Insule) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CZ │Cehia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CF │Republica │ │ │
  │ │Centraficană │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CL │Chile │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CN │China │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TD │Ciad │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CZ │Cipru │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CI │Coasta de Fildeş │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CO │Columbia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ YT │Com. Terit. Mayotte │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PM │Com. Ter. Sf. Pierre│ │ │
  │ │şi Miqu │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KM │Comore │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CD │Congo │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CG │Congo │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KR │Coreea de Sud │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CR │Costa Rica │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ HR │Croaţia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CU │Cuba │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DK │Danemarca │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DJ │Djibuti │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DM │Dominica │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DO │Republica Dominicană│ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ EC │Ecuador │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ EG │Egipt │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SV │El Salvador │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CH │Elveţia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AE │Emiratele │ │ │
  │ │Arabe Unite │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ER │Aritreea │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ EE │Estona │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ET │Etiopia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FJ │Fidji │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FI │Finlanda │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FR │Franţa │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GA │Gabon │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GM │Gambia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GE │Georgia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GS │Georgia de Sud │ │ │
  │ │şi Ile │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ DE │Germania │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GH │Ghana │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GI │Gibraltar │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GR │Grecia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GD │Grenada │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GL │Groenlanda │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GP │Guadelupa │ │ │
  │ │(inclusiv SF/BA) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GU │Guam │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GT │Guatemala │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GN │Guineea │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GW │Guineea Bissau │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GQ │Guineea Ecuatorială │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GY │Guyana │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GF │Guyana Franceză │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ HT │Haiti │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ HN │Honduras │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ HK │Hong Kong │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IN │India │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ID │Indonezia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CK │Insulele Cook │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FK │Insulele Falkland │ │ │
  │ │(Malvine) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FO │Insulele Feroe │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MP │Insulele Mariane │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SB │Insulele Solomon │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VG │Insulele Virgine │ │ │
  │ │Britanic │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VI │Insulele Virgine SUA│ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ WF │Insulele Wallis │ │ │
  │ │şi Futuna │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ JO │Iordania │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IR │Iran │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IQ │Iraq │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IE │Irlanda │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IS │Islanda │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IL │Israel, Autoritatea │ │ │
  │ │Palestiniană │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IT │Italia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ JM │Jamaica │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ JP │Japonia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KZ │Kazahstan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KE │Kenia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KG │Kîrgîzîstan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KI │Kiribati │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ XZ │Kosovo │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KW │Kuweit │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LA │Lao │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LS │Lesoto │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LV │Letonia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LB │Liban │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LR │Liberia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LY │Libia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LI │Liechtenstein │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LT │Lituania │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LU │Luxemburg │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ GB │Marea Britanie │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MO │Macao │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MK │Macedonia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MG │Madagascar │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MY │Malaezia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MW │Malawi │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MV │Maldive │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ML │Mali │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MT │Malta │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MA │Maroc │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MH │Marshall (insule) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MQ │Martinica │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MR │Mauritania │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MU │Mauritius │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MX │Mexic │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ FM │Micronezia │ │ │
  │ │(stat federal) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MD │Moldova │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MC │Monaco │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MN │Mongolia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MS │Monserat │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MZ │Mozambic │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ MM │Myanmar │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NA │Namibia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NR │Nauru │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NP │Nepal │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NI │Nicaragua │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NE │Niger │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NG │Nigeria │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NU │Niue Island │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NF │Norfolk (Insule) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NO │Norvegia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NC │Noua Caledonie │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NZ │Noua Zeelandă, │ │ │
  │ │inclusiv D │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ NL │Olanda │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ OM │Oman │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PK │Pakistan │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PW │Palaos │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PA │Panama │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PG │Papua Noua Guinee │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PY │Paraguay │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PE │Peru │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PH │Philippines │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PN │Pitcairn, Henderson,│ │ │
  │ │Duci │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PF │Polinezia Franceză │ │ │
  │ │(inclusiv) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PL │Polonia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PR │Porto Rico │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PT │Portugalia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ QA │Quatar │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KP │Koreea de Nord │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ RE │Reu, Ile.Ba, Eu., │ │ │
  │ │Ju., Gl., Tr │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ RO │România │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ RU │Rusia (Fed) │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ RW │Rwanda │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ AS │Samoa (SUA) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ WS │Samoa Occidentală │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SM │San Marino │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ST │Sao Tome şi Principe│ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SA │Saudi Arabia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SN │Senegal │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ CS │Serbia şi Muntenegru│ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SC │Seychelles │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ KN │Sf. Christophe │ │ │
  │ │(Sf. Kitts) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LC │Sf. Lucia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VC │Sf. Vincent şi │ │ │
  │ │Grenadine │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SL │Sierra Leone │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SG │Singapore │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SY │Siria │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SK │Slovacia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ŞI │Slovenia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SO │Somalia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ES │Spania │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ LK │Sri Lanka │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ US │Statele Unite │ │ │
  │ │ale Americii │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SD │Sudan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SE │Suedia │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SR │Surinam │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ SZ │Swaziland │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TJ │Tadjikistan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TH │Thailanda │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TW │Taiwan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TZ │Tanzania │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ IO │Tert. Brit. Sin. │ │ │
  │ │Oc. Ind. │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TF │Teritoriile │ │ │
  │ │Australe Fr. │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TP │Timor Oriental │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TG │Togo │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TK │Tokelau │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TO │Tonga (inclusiv │ │ │
  │ │Niuafo'Ou) │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TT │Trinidad şi Tobago │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TN │Tunisia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TR │Turcia │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TM │Turkmenistan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TC │Turques şi Caiques │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TV │Tuvalu │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ UG │Uganda │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ UA │Ukraina │ NU │ DA │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ HU │Ungaria │ DA │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ UY │Uruguay │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ UZ │Uzbekistan │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VU │Vanuatu │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VA │Vatican │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VE │Venezuela │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ VN │Vietnam │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ YE │Yemen │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ZM │Zambia │ NU │ NU │
  ├─────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ZW │Zimbabwe │ NU │ NU │
  └─────┴────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

  ---------------
  Sintagma "DA" din Căsuţă "Acord internaţional" corespunzătoare codurilor ţărilor "IL" şi "NO" din anexa 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011.
  ------------