PROCEDURĂ DE ANULARE din 16 noiembrie 2018a obligațiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018 Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 2.846 din 16 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1032 din 5 decembrie 2018.
  I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică pentru anularea obligațiilor de plată datorate de persoanele fizice cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare și stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare.2. Procedura se aplică persoanelor care au depus formularul 604 „Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal“, potrivit prevederilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, aplicabile până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 și cărora li s-a emis și comunicat „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, denumită în continuare decizie de impunere.3. Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal.II. Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“5. Contribuabilii solicită încetarea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, prin depunerea unuia dintre următoarele formulare, după caz:
  a) „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, denumită în continuare declarație unică.
  b) „Notificare privind încetarea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, denumită în continuare notificare. Modelul și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
  6. Notificarea se depune de către contribuabilii care se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, potrivit legii, sau de către cei care încep să realizeze venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz. Notificarea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin utilizarea canalelor de comunicare puse la dispoziție prin intermediul spațiului privat virtual. Data depunerii notificării este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data mesajului de confirmare, după caz.7.(1) Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face, de către organul fiscal central competent, la solicitarea contribuabilului.7.(2) În cazul în care contribuabilul depune declarația unică, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii declarației unice, inclusiv.7.(3) Organul fiscal central competent verifică dacă persoana fizică a completat cap. II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate“ din declarația unică.7.(4) Contribuția de asigurări sociale de sănătate, stabilită prin decizia de impunere, se anulează în următoarele situații:
  a) a declarat venituri estimate, indiferent dacă a optat sau nu pentru plata contribuției;
  b) persoana fizică declară contribuția de asigurări sociale de sănătate ca persoană obligată la plata contribuției;
  c) persoana fizică optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
  7.(5) În cazul în care contribuabilul depune notificarea, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.8. Anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite și comunicate prin decizie de impunere se face, de către organul fiscal central competent din oficiu, pentru persoanele fizice care nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice sau a notificării. În acest caz, anularea obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate se face începând cu luna împlinirii termenului legal de depunere a declarației unice în anul 2019, inclusiv.9. În situația în care contribuabilul depune atât notificarea, cât și declarația unică, organul fiscal central competent anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate începând cu luna depunerii primului document, inclusiv.10. Compartimentul de specialitate anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate prin emiterea deciziei privind anularea obligațiilor de plată stabilite prin Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Modelul și conținutul deciziei sunt prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.11. Decizia de la pct. 10 se întocmește în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea exemplar, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.12. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.

  -----