LEGE nr. 186 din 9 mai 2003
privind promovarea culturii scrise
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 19 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege instituie cadrul juridic pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise.
  (2) În sensul prezentei legi, prin cultura scrisă se înţelege domeniul de referinţa care cuprinde cărţi, reviste şi alte publicaţii având caracter ştiinţific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport.


  Articolul 2

  De prevederile prezentei legi beneficiază activităţile de creaţie, producţie editoriala şi tipografica, de difuzare şi promovare a culturii scrise.


  Articolul 3

  Nu fac obiectul prezentei legi tipariturile de informare publicitara, publicaţiile de moda, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii şi al radiodifuziunii, almanahurile, horoscoapele, calendarele, publicaţiile pornografice şi cele destinate jocurilor de noroc.


  Capitolul 2 Stimularea activităţilor de creaţie şi de producţie editoriala


  Articolul 4

  (1) Autorii din domeniul culturii scrise beneficiază de protecţia dreptului de proprietate intelectuală, potrivit legii.
  (2) La solicitarea autorilor, Ministerul Culturii şi Cultelor poate asigura asistenţa juridică în cazul încălcării dreptului de autor sau a clauzelor contractuale.


  Articolul 5

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot subventiona parţial sau integral, singure sau în colaborare, editarea unor lucrări din categoria celor menţionate la art. 1.
  (2) Sumele reprezentând subvenţia acordată în colaborare pot acoperi costurile de producţie şi drepturile de autor, într-un cuantum de la 20% până la integral.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice pot acorda subvenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), la solicitarea editorului, numai pe baza avizului Comisiei de ştiinţa, învăţământ, cultura, culte, arta a consiliului judeţean.


  Articolul 6

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte ministere pot acorda, în baza unor proiecte, burse de documentare, în ţara şi în străinătate.
  (2) Bursele în străinătate se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, în cuantum de până la 10.000 euro, incluzând cheltuielile de transport.
  (3) Bursele în ţara se pot acorda pe o perioadă de până la 3 luni, într-un cuantum ce nu poate depăşi salariul mediu lunar pe economie, la care se adauga cheltuielile de transport şi cazare.
  (4) Nefinalizarea proiectului în termenii prevăzuţi în contractul de acordare a bursei atrage restituirea sumei acordate.


  Articolul 7

  Ministerul Culturii şi Cultelor poate asigura autorilor cheltuielile de participare la lansarea lucrărilor proprii în străinătate.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, singure sau în colaborare, pot acorda subvenţii pentru traducerea şi editarea în străinătate de opere literare, ştiinţifice, filozofice şi tehnice ale autorilor din România.
  (2) Valoarea subvenţiilor prevăzute la alin. (1) include plata drepturilor de autor corespunzătoare şi costurile de producţie/editare, în proporţie de la minimum 20% până la integral.


  Articolul 9

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale acorda subvenţiile şi bursele prevăzute la art. 5, 6 şi 8 pe baza propunerilor Comisiei Naţionale pentru Subvenţionarea Culturii Scrise, respectiv ale Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise.
  (2) Dosarele cu solicitarile de subvenţie şi burse prevăzute la alin. (1) se depun la Ministerul Culturii şi Cultelor de către editorul interesat, respectiv prin serviciile culturale ale ambasadelor României în străinătate.
  (3) Comisiile menţionate la alin. (1) analizează trimestrial proiectele depuse şi decid cuantumul subvenţiilor acordate.


  Articolul 10

  (1) Comisia Naţionala pentru Subvenţionarea Culturii Scrise este formată din 13 membri, desemnaţi pe o perioadă de doi ani, după cum urmează:
  a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 3 membri;
  b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 2 membri;
  c) Academia Română - 2 membri;
  d) organizaţiile profesionale ale scriitorilor din România 2 membri;
  e) asociaţiile de editori - 2 membri;
  f) organizaţiile patronale ale difuzorilor de carte 2 membri.
  (2) Comisia Naţionala pentru Subvenţionarea Culturii Scrise are următoarele atribuţii:
  a) stabileşte criteriile de acordare a subvenţiilor, urmărind, cu prioritate, realizarea de: enciclopedii, tratate, dictionare, atlase, editii critice ale scriitorilor clasici români şi străini, editii definitive de autor, debut literar, literatura naţionala pentru copii;
  b) recomanda nominalizările pentru subvenţii şi cuantumul acestora, în baza examinării dosarelor depuse la direcţia de specialitate a Ministerului Culturii şi Cultelor;
  c) primeşte şi analizează contestaţiile cu privire la acordarea subvenţiilor.


  Articolul 11

  (1) Comisia pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise este formată din 13 membri, desemnaţi pe o perioadă de 2 ani, după cum urmează:
  a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 2 membri;
  b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 2 membri;
  c) Ministerul Afacerilor Externe - 2 membri;
  d) Ministerul Informaţiilor Publice - 1 membru;
  e) Academia Română - 2 membri;
  f) organizaţiile profesionale ale scriitorilor - 2 membri;
  g) asociaţiile de editori - 2 membri.
  (2) Atribuţiile Comisiei pentru promovarea în străinătate a culturii naţionale scrise sunt următoarele:
  a) stabilirea criteriilor de acordare a burselor de documentare în ţara;
  b) stabilirea cuantumului şi a perioadei burselor de documentare în străinătate;
  c) stabilirea criteriilor de acordare a subvenţiilor pentru traduceri şi lansari de carte în străinătate;
  d) primirea şi analizarea contestaţiilor cu privire la deciziile de acordare a subvenţiilor şi burselor.


  Capitolul 3 Difuzarea şi promovarea


  Articolul 12

  Difuzarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 beneficiază pe teritoriul României de serviciile Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. la un tarif de 50% din cel aplicat pentru serviciul de difuzare a imprimatelor.


  Articolul 13

  (1) În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru: organizarea de târguri, saloane, expoziţii de carte şi publicaţii culturale şi pentru participarea cu stand naţional, inclusiv în colaborare cu organizaţiile profesionale, la târguri, saloane, expoziţii internaţionale de acest gen.
  (2) În cazul în care reprezentarea României la un târg internaţional este asigurata numai de organizaţiile profesionale, Ministerul Culturii şi Cultelor poate contribui, în limita fondurilor prevăzute la alin. (1), la asigurarea sumelor necesare pentru organizarea standului.


  Articolul 14

  (1) Târgurile internaţionale de carte "Bookarest" şi "Gaudeamus - carte de învăţătura" din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Targu Mures, precum şi Targul "Cart-Vest" din Timişoara şi Targul "Librex" din Iaşi sunt evenimente culturale de interes naţional.
  (2) Guvernul României poate stabili, prin hotărâre, ca fiind de interes naţional şi alte târguri, saloane, expoziţii naţionale de carte şi publicaţii culturale.
  (3) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină realizarea acestor evenimente culturale.


  Articolul 15

  (1) În bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute distinct fonduri destinate achiziţionării şi expedierii publicaţiilor prevăzute la art. 1 pentru biblioteci ale comunităţilor româneşti, ale centrelor culturale şi lectoratelor de limba română din străinătate.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor desfăşoară activitatea de achizitionare şi expediere a publicaţiilor prevăzute la alin. (1) prin intermediul Bibliotecii Naţionale a României.


  Articolul 16

  Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi autorităţile administraţiei publice locale includ în bugetele proprii fonduri distincte destinate achiziţionării publicaţiilor prevăzute la art. 1 pentru bibliotecile publice şi şcolare.


  Articolul 17

  În bugetele Ministerului Culturii şi Cultelor şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute, în mod distinct, fonduri pentru subvenţionarea editării publicaţiilor prevăzute la art. 1.


  Articolul 18

  (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune difuzează, cel puţin o dată pe săptămâna, o emisiune de promovare a publicaţiilor prevăzute la art. 1.
  (2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune acorda un procent de minimum 1% din spaţiul destinat publicităţii pentru promovarea publicaţiilor prevăzute la art. 1, aplicând o reducere de 75% faţă de preţurile practicate pentru publicitatea comercială.


  Articolul 19

  Autorităţile administraţiei publice locale acorda o reducere de 50% a tarifelor reprezentând chiria pe metrul patrat, percepute pentru spaţiile comerciale destinate exclusiv difuzării publicaţiilor prevăzute la art. 1, precum şi pentru spaţiile destinate publicităţii acestora.


  Capitolul 4 Aspecte fiscale


  Articolul 20

  (1) Pentru lucrările prevăzute la art. 1, care promovează cultura română în străinătate, potrivit prezentei legi, plata costurilor reprezentând editarea se face în moneda tarii de unde provine cererea, prin transfer de credite în contul bancar al editurii.
  (2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor poate acorda un avans de 30% din valoarea integrală a contractului, în condiţiile legii.


  Articolul 21

  (1) Compania Naţionala "Loteria Română" S.A. acorda 0,4% din profitul net pentru achiziţia de publicaţii prevăzute la art. 1 destinate bibliotecilor publice şi pentru acordarea unor tichete valorice pentru achiziţionarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 utilizatorilor din bibliotecile publice: elevi, studenţi, persoane cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum şi nevazatorilor şi surdo-mutilor.
  (2) Fondul constituit potrivit prevederilor alin. (1) este gestionat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţia de specialitate, care asigura şi distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  Comisiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se înfiinţează prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului afacerilor externe şi, respectiv, al ministrului informaţiilor publice, prin care se aproba şi regulamentele de funcţionare ale acestora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 23

  (1) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca numerele internaţionale standard ISBN pentru cărţi şi, respectiv, ISSN pentru publicaţiile seriale.
  (2) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca pe cărţi descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României.
  (3) Editurile/editorii au obligaţia sa tipareasca pe publicaţiile lor codul de bare, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 24

  Societăţile de difuzare pentru publicaţiile prevăzute la art. 1 sunt obligate ca, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să asigure utilizarea codului de bare în evidenta computerizata a vânzărilor şi a gestiunii.


  Articolul 25

  Începând cu anul şcolar 2003-2004, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va include formele de învăţământ şi disciplinele necesare în domeniile editării, tipăririi, difuzării şi promovării publicaţiilor.


  Articolul 26

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, Guvernul va aproba, prin hotărâre, norme privind emiterea şi utilizarea tichetelor valorice pentru achiziţionarea publicaţiilor prevăzute la art. 1.


  Articolul 27

  Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, vânzarea în rate a spaţiilor comerciale având destinaţia de librarie se poate aproba aceluiaşi cumpărător pentru mai multe spaţii.


  Articolul 28

  (1) Încălcarea prevederilor art. 23 şi 24 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele special împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (3) Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii sau instituţiei publice din care face parte agentul constatator.
  (4) Fondurile constituite potrivit dispoziţiilor alin. (3) vor fi utilizate de către autorităţile publice pentru dotarea cu mijloace specifice activităţilor din domeniul de responsabilitate şi, respectiv, de către instituţiile publice pentru achiziţii de carte.


  Articolul 29

  La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 9 mai 2003.
  Nr. 186.
  ──────────────