LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006
privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În situaţia în care, potrivit legii, unităţile prevăzute în anexa nr. 2 îşi schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiţii speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.
  (4) Controlul privind menţinerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.
  (5) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea declarată de către acesta.


  Articolul 2

  (1) Perioadele de timp în care asiguraţii îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.
  (2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.


  Articolul 3

  (1) Asiguraţii care realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 "Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui şi din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporţională a vârstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 "Bărbaţi. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" şi din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  (1) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărţirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.
  (2) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 7 iunie 2006.
  Nr. 226.


  Anexa 1
  LISTA
  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi
  1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:
  a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;
  b) manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;
  c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;
  d) fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;
  e) asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;
  f) asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materii explozive şi mine;
  g) operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;
  h) delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.
  2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare.
  3. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii.
  4. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.
  5. Activităţile desfăşurate în subteran din cadrul metroului pentru:
  a) mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;
  b) mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;
  c) mecanic instructor.
  6. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, ce se desfăşoară 100% în subteran.
  7. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor.
  8. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri, docheri-mecanizatori.
  9. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP.
  10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii şi chesonierii.
  11. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine.
  12. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.
  13. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile.
  14. Reparaţii şi întreţinere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.
  15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire - şi din ţeavă de sticlă greu fuzibilă.
  16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;
  b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;
  c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
  17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă.
  18. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:
  a) cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarele de gaze - platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs -,scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;
  b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;
  c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
  d) operaţia de gudronare a lingotierelor.
  19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:
  a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;
  b) calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;
  c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;
  d) coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;
  e) recuperarea produselor cărbunoase;
  f) prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.
  20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.
  21. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:
  a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate - retur -, expediţia aglomeratului;
  b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;
  c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
  d) prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.
  22. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:
  a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operaţie ce se execută sub silozuri;
  b) instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.
  23. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelării:
  a) încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe şarjă;
  b) turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;
  c) pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;
  d) cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.
  24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare.
  25. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:
  a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;
  b) încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;
  c) încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;
  d) încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;
  e) extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;
  f) extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;
  g) striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.
  26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă.
  27. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:
  a) zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;
  b) executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.
  28. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:
  a) uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;
  b) distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
  c) electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;
  d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;
  f) afinarea aurului şi a argintului;
  g) fabricarea pulberii de aluminiu;
  h) fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.
  29. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:
  a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
  b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
  c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
  d) metalurgia zincului;
  e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.
  30. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:
  a) metalizarea cu nichel-carbonil;
  b) instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;
  c) operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
  d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;
  e) instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;
  g) operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;
  g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 mp/oră.
  31. a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ - toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;
  b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.
  32. Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc şi autobasculante mai mari de 25 tone.
  33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate.
  34. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum.
  35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.
  36. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.
  37. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.
  38. Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice.
  39. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon.
  40. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.
  41. Fabricarea fenolului.
  42. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă.
  43. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului.
  44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi policlorurii de vinil.
  45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.
  46. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa- şi betanaftilimină.
  47. Fabricarea şi ambalarea benzidinei.
  48. Fabricarea hidrobenzenului.
  49. Dozarea manuală a antioxidanţilor, acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare.
  50. Activitarea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii.
  51. Fabricarea ferodourilor - toate operaţiile. Fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operaţiile.


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*

  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ Societatea/localitatea │Cod fiscal│ Nr. reg. │ Aviz nr./data │ Poz. din lista │
  │crt.│ │ │ comert │ │locurilor de muncă │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 1.│Societatea Comerciala Semifabricate S.A. loc. │R14787559 │J08/982/2002 │1/25.05.2004 │24, 26 │
  │ │Brasov │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 2.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│1908756 │J13/2810/1997│2/12.11.2004 │8, 9, 11 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROMAR Constanta loc. │ │ │ │ │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 3.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│10122420 │ J03/11/1998 │28/15.02.2005 │7, 36, 37, 39, 40, │
  │ │Bucureşti - sucursala Arpechim loc. Pitesti │ │ │ │42 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 4.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│10072411 │J15/426/1999 │33/03.05.2005 │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROM Targoviste loc. │ │ │ │ │
  │ │Targoviste │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 5.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│3746480 │J34/522/1997 │39/06.05.2005, │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROM Videle loc. Videle │ │ │40/06.05.2005, │ │
  │ │ │ │ │66/08.07.2005, │ │
  │ │ │ │ │67/08.07.2005, │ │
  │ │ │ │ │68/08.07.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 6.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│9691198 │ J04/52/1998 │47/01.07.2005 │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROM Moinesti loc. │ │ │ │ │
  │ │Moinesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 7.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│10143369 │ J35/33/1998 │50/01.07.2005 │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROM Timisoara loc. │ │ │ │ │
  │ │Timisoara │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 8.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│96912001 │ J04/51/1998 │54/04.07.2005 │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala Petrorep Moinesti loc. │ │ │ │ │
  │ │Moinesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 9.│Societatea Naţionala a Petrolului PETROM S.A. loc.│10241960 │J05/123/1998 │72/14.07.2005 │13 │
  │ │Bucureşti - sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu │ │ │ │ │
  │ │de Barcau │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 10.│Societatea Comerciala Romplumb S.A. loc. Baia Mare│R2206334 │ J24/54/1991 │3/12.11.2004 │21, 29 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 11.│Societatea Comerciala Star Glass S.A. loc. Tg. Jiu│R2162017 │ J18/49/1991 │4/12.11.2004 │15, 16, 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 12.│Societatea Comerciala RIG Service S.A. loc. │R14320668 │J13/2053/2001│5/12.11.2004 │11 │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 13.│Societatea Comerciala Grup Servicii Petroliere │R16020764 │J13/6322/2004│6/12.11.2004 │11 │
  │ │S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 14.│Societatea Comerciala Grup Petrol Marin S.A. loc. │R7471838 │J13/1755/1995│7/12.11.2004 │11 │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 15.│Societatea Comerciala Ampelum S.A. loc. Zlatna │R1772840 │ J01/27/1991 │9/03.12.2004 │7, 21, 26 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 16.│Societatea Comerciala Acumulatorul S.A. com. │R478901 │J23/177/2002 │10/30.11.2004 │29 │
  │ │Pantelimon │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 17.│Societatea Naţionala de Transport Feroviar de │R11054545 │J40/9764/1998│11/30.11.2004 │7 │
  │ │Calatori "CFR Calatori" S.A. loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 18.│Societatea Naţionala de Transport Feroviar de │R11054537 │J40/9775/1998│12/30.11.2004 │7 │
  │ │Marfa "CFR Marfa" S.A. loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 19.│Societatea Comerciala Aversa S.A. loc. Bucureşti │R850 │J40/924/1991 │13/03.12.2004 │24, 26 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 20.│Societatea Comerciala Ario S.A. loc. Bistrita │R2736489 │ J06/38/1991 │14/22.12.2004 │24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 21.│Societatea Comerciala Saturn S.A. loc. Alba-Iulia │R175057 │J01/186/1991 │15/22.12.2004 │24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 22.│Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare - │11057002 │J03/515/1998 │16/22.12.2004 │2 │
  │ │R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - │ │ │ │ │
  │ │sucursala Cercetari Nucleare Pitesti loc. │ │ │ │ │
  │ │Pitesti - Mioveni │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 23.│Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare - │12611350 │J25/300/1998 │55/04.07.2005 │36 │
  │ │R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - │ │ │ │ │
  │ │sucursala ROMAG - PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin│ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 24.│Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare - │R10882752 │J25/282/1998 │172/22.09.2005 │2 │
  │ │R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 25.│Societatea Comerciala Mittal Steel Hunedoara S.A. │R2126855 │ J20/41/1991 │18/22.12.2004 │7, 23, 25 │
  │ │loc. Hunedoara │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 26.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru│332134 │J23/1945/2002│22/15.02.2005 │2 │
  │ │Fizica şi Inginerie Nucleara Horia Hulubei com. │ │ │ │ │
  │ │Magurele │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 27.│Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului│R11669346 │J20/334/1999 │24/15.02.2005 │20 │
  │ │Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Devamin │ │ │58/06.07.2005 │ │
  │ │Exploatarea Miniera loc. Deva │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 28.│Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului│R14990030 │J20/843/2002 │25/15.02.2005 │20 │
  │ │Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Poiana Rusca │ │ │ │ │
  │ │Teliuc loc. Teliucu Inferior │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 29.│Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului│R4330648 │J01/468/2001 │27/15.02.2005 │20, 28 (b şi e), 32│
  │ │Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Rosiamin loc. │ │ │ │ │
  │ │Rosia Montana │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 30.│Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului│14271549 │J20/763/2001 │31/15.02.2005 │20 │
  │ │Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Certej loc. │ │ │ │ │
  │ │Certeju de Sus │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 31.│Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului│R14271514 │J20/765/2001 │74/14.07.2005 │20, 26, 29 │
  │ │Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Bradmin S.A. loc.│ │ │ │ │
  │ │Brad │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 32.│Societatea Comerciala Rempes S.A. loc. Deva │2119262 │J20/2070/1992│26/15.02.2005 │24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 33.│Societatea Comerciala Glassrom S.A. com. Berca │R2810240 │J10/2713/1992│29/15.02.2005 │15 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 34.│Societatea Comerciala Rosia Montana Gold │9762620 │J01/443/1999 │30/15.02.2005 │21 (c), 29 (a) │
  │ │Corporation S.A. loc. Rosia Montana │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 35.│Societatea Comerciala Rulmenti S.A. loc. Barlad │2808089 │ J37/8/1991 │32/03.05.2005 │7, 24, 26, 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 36.│Societatea Comerciala Industria Sarmei S.A. loc. │199710 │ J12/67/1991 │34/04.05.2005 │19 (a, d, f), 23 │
  │ │Campia Turzii │ │ │ │(a, b), 24, 25 │
  │ │ │ │ │ │(a, b, e, f, g), 26│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 37.│Societatea Naţionala a Sarii S.A. loc. Bucureşti │R2536030 │J38/204/1998 │23/R/29.04.2005│20 │
  │ │Exploatarea Miniera Rm. Valcea loc. Rm. Valcea │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 38.│Societatea Comerciala Moldomin S.A. loc. Moldova │11932018 │J11/233/1999 │37/05.05.2005 │32 │
  │ │Noua │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 39.│Societatea Comerciala Armatura S.A. loc. │R199001 │ J12/13/1991 │38/05.05.2005 │24 │
  │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 40.│Societatea Comerciala Hidroconstructia S.A. │1556820 │J40/1726/1991│42/06.05.2005 │1 (a), 3 │
  │ │loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 41.│Societatea Comerciala Uzina de Utilaj Minier şi │R2944625 │J24/1762/1992│43/10.05.2005 │22 │
  │ │Reparatii S.A. - UUMR loc. Baia Sprie │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 42.│Societatea Comerciala Cozmircom S.A. loc. Baia │R2951916 │J24/2013/1992│44/10.05.2005 │24, 26 │
  │ │Mare │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 43.│Compania Naţionala ROMARM S.A. loc. Bucureşti - │14373832 │J18/330/2001 │45/10.05.2005 │1 (c, d, g, h), 7, │
  │ │Filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica Sadu │ │ │ │26, 29 (b), 33 │
  │ │S.A. loc. Bumbesti Jiu │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 44.│Compania Naţionala ROMARM S.A. loc. Bucureşti - │R13741804 │J29/162/2001 │101/26.07.2005 │1 (c, d, e, f, g, │
  │ │Filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica │ │ │ │h), 7, 24, 26 │
  │ │Plopeni S.A. loc. Plopeni │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 45.│Compania Naţionala ROMARM S.A. loc. Bucureşti - │R13652413 │ J08/49/2001 │131/15.09.2005 │1 (c, d, e, f, g, │
  │ │Filiala Societatea Comerciala Tohan S.A. loc. │ │ │ │h), 7, 26, 27 (a), │
  │ │Zarnesti │ │ │ │29 (b), 30 (b), 33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 46.│Compania Naţionala ROMARM S.A. loc. Bucureşti - │R13945863 │J08/596/2001 │173/22.09.2005 │1 (d, e şi f) şi 33│
  │ │filiala Societatea Comerciala Carfil S.A. loc. │ │ │ │ │
  │ │Brasov │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 47.│Societatea Comerciala Oltchim S.A. loc. Ramnicu │R1475261 │J38/219/1991 │46/01.07.2005 │2, 7, 24, 26, 39, │
  │ │Valcea │ │ │ │42, 43, 44, 45 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 48.│Societatea Comerciala Cuprom S.A. loc. Bucureşti -│15763027 │J24/1088/2003│48/01.07.2005 │21, 26, 28, 29 │
  │ │sucursala Baia Mare loc. Baia Mare │ │ │48B/08.09.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 49.│Societatea Comerciala Stipo S.A. loc. Dorohoi │R622127 │J07/1995/1991│49/01.07.2005 │15,16 (a şi b), 27,│
  │ │ │ │ │ │33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 50.│Societatea Comerciala Combinatul Siderurgic Resita│R1064207 │ J11/59/1991 │51/01.07.2005 │1 (a), 7, 23, 25, │
  │ │S.A. loc. Resita │ │ │ │26, 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 51.│Societatea Comerciala Stimas S.A. loc. Suceava │717928 │ J33/5/1991 │52/04.07.2005 │15, 16 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 52.│Societatea Comerciala Beta S.A. loc. Buzau │1154660 │ J10/9/1991 │53/04.07.2005 │2, 26, 33 │
  │ │ │ │ │140/20.09.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 53.│Societatea Comerciala Mecanica Dacia S.A. │R9813287 │J03/714/1997 │56/06.07.2005 │24, 26 │
  │ │loc. Mioveni │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 54.│Societatea Comerciala Centrala Electrica de │R14593668 │J02/336/2002 │59/06.07.2005 │7 │
  │ │Termoficare Arad S.A. loc. Arad │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 55.│Societatea Comerciala Petromservice S.A. │14716450 │J03/449/2002 │61/07.07.2005 │13 │
  │ │loc. Bucureşti - sucursala Pitesti loc. Pitesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 56.│Societatea Comerciala Petromservice S.A. │R14794386 │J16/685/2002 │65/08.07.2005 │13 │
  │ │loc. Bucureşti - sucursala Craiova loc. Isalnita │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 57.│Societatea Comerciala Petromservice S.A. │14743030 │J40/694/2002 │71/11.07.2005 │13 │
  │ │loc. Bucureşti - sucursala Petromservice Vest │ │ │ │ │
  │ │loc. Arad │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 58.│Societatea Comerciala Petromservice S.A. - │146933608 │J29/642/2002 │77/15.07.2005 │13 │
  │ │sucursala Ploiesti loc. Ploiesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 59.│Societatea Comerciala Mecanex S.A. loc. Botosani │R613803 │J07/199/1991 │62/07.07.2005 │24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 60.│Societatea Comerciala Promex S.A. loc. Braila │R2265683 │J09/112/1991 │63/07.07.2005 │7, 24, 26, 33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 61.│Societatea Comerciala de Transport cu Metroul │R13863739 │J40/6880/1999│64/07.07.2005 │5 şi 6 │
  │ │METROREX S.A. loc. Bucureşti │ │ │225/08.09.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 62.│Societatea Comerciala Upetrom 1 Mai S.A. loc. │1350365 │ J29/1/1991 │69/08.07.2005 │24, 26, 27, 33 │
  │ │Ploiesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 63.│Societatea Comerciala IUS S.A. loc. Brasov │R1109309 │ J08/30/1991 │70/11.07.2005 │26 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 64.│Societatea Comerciala Foraj sonde Bascov S.A. loc.│R167778 │J03/2714/1992│73/14.07.2005 │13 │
  │ │Bascov │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 65.│Societatea Comerciala de Reparatii şi Servicii │15376918 │J16/578/2003 │75/14.07.2005 │7, 27 │
  │ │Termoserv Craiova S.A. loc. Isalnita │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 66.│Hidroelectrica S.A. loc. Bucureşti - filiala S.C. │14936693 │J25/250/2002 │76/14.07.2005 │10 │
  │ │Hidroserv Portile de Fier S.A. loc. Drobeta-Turnu │ │ │ │ │
  │ │Severin │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 67.│Societatea Comerciala Cupru Min S.A. loc. Abrud │11551757 │ J01/64/1999 │78/15.07.2005 │3, 14, 20, 26, 32 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 68.│Societatea Comerciala Hitrom S.A. loc. Vaslui │R2431476 │J37/174/2002 │80/15.07.2005 │7 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 69.│Societatea Comerciala Tractorul U.T.B. - S.A. │R1109465 │ J08/16/1991 │81/18.07.2005 │23, 24, 26 │
  │ │loc. Brasov │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 70.│Societatea Comerciala Foraj Sonde Ramnicu Valcea │R2618033 │J38/1296/1992│83/18.07.2005 │13 │
  │ │S.A. loc. Ramnicu Valcea │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 71.│Societatea Comerciala UMB S.A. loc. Bacau │R16970624 │J04/2137/2004│84/18.07.2005 │24 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 72.│Societatea Comerciala Metabet CF S.A. loc. Pitesti│128507 │J03/150/1991 │85/19.07.2005 │7, 23, 24, 33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 73.│Societatea Comerciala Materiale de Frictiune şi │R1170151 │J10/298/1991 │86/19.07.2005 │51 │
  │ │Garnituri de Etansare - FERMIT S.A. loc. Ramnicu │ │ │ │ │
  │ │Sarat │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 74.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │1870767 │J13/643/1991 │87/22.07.2005 │1 (a, b), 7, 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Socep S.A. loc. │ │ │ │ │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 75.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │1890411 │J13/516/1991 │88/22.07.2005 │1 (a,b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Decirom S.A. │ │ │ │ │
  │ │loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 76.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R1910160 │J13/619/1991 │89/22.07.2005 │1 (a, b), 7, 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Chimpex S.A. │ │ │ │ │
  │ │loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 77.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │1887971 │J13/624/1991 │90/22.07.2005 │1 (a, b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Frial S.A. loc. │ │ │ │ │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 78.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R1878000 │J13/703/1991 │91/22.07.2005 │1 (a, b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Casa de │ │ │ │ │
  │ │expeditii PHOENIX S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 79.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R4272644 │J13/5956/1992│92/22.07.2005 │1 (a, b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Rotrac S.A. │ │ │ │ │
  │ │loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 80.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R1910217 │J13/566/1991 │93/22.07.2005 │1 (a, b), 7, 8, 9 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Minmetal │ │ │ │ │
  │ │S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 81.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R1888500 │J13/604/1991 │94/22.07.2005 │1 (a, b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Umex S.A. loc. │ │ │ │ │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 82.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R400805 │J13/1549/1996│95/22.07.2005 │1 (a, b), 7, 8, 9 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Romtrans Agentia│ │ │ │ │
  │ │Mol 1 S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 83.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │2410163 │J13/512/1991 │96/25.07.2005 │7 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Oil Terminal │ │ │226/08.09.2005 │ │
  │ │S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 84.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R16041031 │J13/5029/2004│97/25.07.2005 │1 (a, b), 8 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Sticerom Group │ │ │ │ │
  │ │Exim S.R.L. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 85.│Organizaţia Patronala Operatorul Portuar loc. │R1874343 │J13/620/1991 │98/25.07.2005 │9 │
  │ │Constanta - Societatea Comerciala Compania de │ │ │ │ │
  │ │Remorcare Maritima Coremar S.A. loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 86.│Societatea Comerciala Dafora S.A. loc. Medias │R15513764 │J32/768/2003 │99/25.07.2005 │13 │
  │ │sucursala Foraj loc. Medias │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 87.│Societatea Comerciala Atlas - G.I.P. S.A. loc. │1360687 │ J29/79/2001 │100/25.07.2005 │1 (a şi c), 2 │
  │ │Ploiesti │ │ │147/21.09.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 88.│Societatea Comerciala Lugomet S.A. loc. Lugoj │R1846726 │J35/258/1991 │102/26.07.2005 │24, 26 şi 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 89.│Societatea Comerciala Stisom S.A. loc. Poiana │6433995 │J30/663/1991 │104/08.09.2005 │15 │
  │ │Codrului │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 90.│Societatea Comerciala Remarul 16 Februarie S.A. │201373 │J12/1591/1992│105/08.09.2005 │7, 24, 26, 30 (a) │
  │ │loc. Cluj-Napoca │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 91.│Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc.│R1860712 │J13/534/1991 │106/08.09.2005 │18 (b), 36, 39 │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 92.│Societatea Comerciala Somvetra S.A. loc. Gherla │R202174 │ J12/48/1991 │107/08.09.2005 │15, 16, 27, 33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 93.│Societatea Comerciala Celhart Donaris S.A. loc. │R2253999 │ J09/6/1990 │108/09.09.2005 │7 │
  │ │Braila │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 94.│Societatea Comerciala Sticla Turda S.A. loc. Turda│R202190 │ J12/3/1991 │109/09.09.2005 │15, 16 (a şi b), 33│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 95.│Societatea Comerciala Turnatoria Metalul SRL │2886044 │J12/3977/1992│110/09.09.2005 │24, 33 │
  │ │loc. Cluj-Napoca │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 96.│Societatea Comerciala Vitrometan S.A. loc. Medias │R803786 │ J32/8/1991 │111/09.09.2005 │15, 16 (a şi b), 27│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 97.│Societatea Comerciala Cristiro S.A. loc. Bistrita │R567480 │ J06/30/1991 │112/09.09.2005 │15, 16 (b şi c), │
  │ │ │ │ │ │27, 33 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 98.│Societatea Comerciala Agroexport S.A. loc. │1592415 │J13/1164/2001│113/09.09.2005 │1 (a şi b), 8 │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 99.│Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe │16330145 │ - │114/09.09.2005 │9 │
  │ │Mare loc. Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │100.│Societatea Naţionala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. │15750450 │J32/1190/2003│115/12.09.2005 │13 │
  │ │- Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale şi │ │ │ │ │
  │ │Operaţii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. │ │ │ │ │
  │ │Medias │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │101.│Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. loc. │R4727746 │J26/349/1995 │116/12.09.2005 │13 │
  │ │Targu-Mures │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │102.│Societatea Comerciala Mittal Steel Galaţi S.A. │1639739 │ J17/21/1991 │117/12.09.2005 │1 (b), 7, 10, 18 │
  │ │loc. Galaţi │ │ │ │(a şi b), 19 (c), │
  │ │ │ │ │ │21 (a), 22, 23, │
  │ │ │ │ │ │24, 25 (a), 26, │
  │ │ │ │ │ │27, 30 (c şi d), 39│
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │103.│Societatea Comerciala Nitroexplosives S.A. loc. │16283540 │J08/675/2004 │118/12.09.2005 │1 (c) │
  │ │Fagaras │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │104.│Societatea Comerciala Alro S.A. loc. Slatina │1515374 │ J28/8/1991 │119/13.09.2005 │28 (d) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │105.│Societatea Comerciala Grandemar S.A. loc. │200947 │J12/365/1991 │120/13.09.2005 │32 │
  │ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │106.│Societatea Comerciala FOSERCO S.A. loc. Targu-Ocna│R969453 │J04/563/1991 │121/13.09.2005 │13 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │107.│Societatea Comerciala Aquafor International SRL │R12979930 │J04/233/2000 │122/13.09.2005 │13 │
  │ │loc. Targu-Ocna │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │108.│Societatea Comerciala Mittal Steel Roman S.A. loc.│2057240 │ J27/88/1991 │123/13.09.2005 │7, 24, 25 (a), 26, │
  │ │Roman │ │ │ │27 (a), 30 (c) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │109.│Societatea Comerciala Fabrica de Sticla Avrig S.A.│R2460706 │ J32/69/1991 │124/14.09.2005 │15 │
  │ │loc. Avrig │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │110.│Societatea Comerciala Rominserv S.A. loc. │14208851 │J40/8331/2001│125/04.09.2005 │2, 24, 26 │
  │ │Bucureşti - punct de lucru Societatea Comerciala │ │ │158/21.09.2005 │ │
  │ │Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalau │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │111.│Societatea Comerciala Sometra S.A. loc. Copsa Mica│813526 │J32/124/1991 │126/14.09.2005 │7, 21, 22, 23, 26, │
  │ │ │ │ │ │28, 29, 36, 38 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │112.│Societatea Comerciala întreţinere şi Reparatii │R14300920 │J40/9679/2001│127/14.09.2005 │7 │
  │ │Locomotive şi Utilaje - CFR IRLU S.A. loc. │ │ │ │ │
  │ │Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │113.│Societatea Comerciala Severnav S.A. loc. │R1606030 │ J25/03/1990 │129/14.09.2005 │33 │
  │ │Drobeta-Turnu Severin │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │114.│Societatea Comerciala Hidrojet S.A. loc. Breaza │R1318860 │ J29/17/1991 │130/14.09.2005 │24, 26, 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │115.│Societatea Comerciala Stirom S.A. loc. Bucureşti │335588 │ J40/10/1990 │132/15.09.2005 │16 (a, c), 30 (a) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │116.│Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. loc. │3730778 │J16/2746/1992│133/15.09.2005 │13 │
  │ │Craiova │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │117.│Societatea Comerciala Laminorul S.A. loc. Braila │2266948 │ J09/42/1991 │134/15.09.2005 │7, 25 (a), 26 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │118.│Societatea Comerciala Mechel Targoviste S.A. loc. │R913720 │J15/284/1991 │135/16.09.2005 │1 (a), 7, 19 (f), │
  │ │Targoviste │ │ │ │23 (a, b, c), 24, │
  │ │ │ │ │ │25 (a, b, c, e, f, │
  │ │ │ │ │ │g), 26, 27 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │119.│Societatea Comerciala Silcotub S.A. loc. Zalau │R676666 │ J31/8/1991 │136/16.09.2005 │25 (a) │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │120.│Institutul de Sănătate Publică loc. Bucureşti │4340692 │ - │138/20.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │121.│Spitalul Universitar Cai Ferate loc. Craiova │4332169 │ - │139/21.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │122.│Societatea Comerciala Nuclear & Vacuum S.A. │R481419 │J23/1216/2002│141/20.09.2005 │2 │
  │ │loc. Magurele │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │123.│Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti - │390841 │J40/7572/2002│142/20.09.2005 │2 │
  │ │sucursala Bucureşti - Sud loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │124.│Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc.│R1860712 │J13/534/1991 │145/20.09.2005 │2 │
  │ │Constanta │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │125.│Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis │4548538 │ - │146/21.09.2005 │2 │
  │ │Turcanu loc. Timisoara │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │126.│Spitalul Clinic Municipal de Urgenta loc. │4483447 │ - │148/21.09.2005 │2 │
  │ │Timisoara │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │127.│Societatea Naţionala Nuclearelectrica S.A. │R10874881 │J40/7403/1998│149/21.09.2005 │2 │
  │ │loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │128.│Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon │420388 │ - │150/21.09.2005 │2 │
  │ │loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │129.│Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc. │4283538 │ - │151/21.09.2005 │2 │
  │ │Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │130.│Spitalul Orasenesc loc. Bumbesti-Jiu │4448199 │ - │152/21.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │131.│Centrul de Cardiologie loc. Iasi │8615184 │ - │153/21.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │132.│Societatea Comerciala Vilmar S.A. loc. Ramnicu │R2989503 │J38/1525/1991│156/21.09.2005 │2, 25 (a), 26, 33 │
  │ │Valcea │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │133.│Spitalul Clinic Judetean loc. Sibiu │4240898 │ - │157/21.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │134.│Societatea Comerciala Rafiserv Arpechim S.A. │15227355 │J03/211/2003 │159/21.09.2005 │2 │
  │ │loc. Pitesti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │135.│Spitalul Universitar CFR Witing loc. Bucureşti │4267257 │ - │161/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │136.│Societatea Comerciala Menarom S.A. loc. Galaţi │R1627165 │J17/172/1991 │162/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │137.│Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol │3126853 │ - │164/22.09.2005 │2 │
  │ │Andrei loc. Galaţi │ │ │165/22.09.2005 │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │138.│Regia Autonoma de Transport Bucureşti - R.A. loc. │1589886 │ J40/46/1991 │167/22.09.2005 │2, 24, 30 (a), 33 │
  │ │Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │139.│Spitalul Clinic Judetean de Urgenta loc. Constanta│4301103 │J70/380/1992 │168/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │140.│Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru │4203709 │ - │169/22.09.2005 │2 │
  │ │Trestioreanu loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │141.│Societatea Comerciala Fortus S.A. loc. Iasi │R1958479 │J22/683/1991 │170/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │142.│Spitalul Clinic Coltea loc. Bucureşti │4192960 │ - │171/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │143.│Spitalul Municipal loc. Roman │2613940 │ - │175/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │144.│Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iasi │4541165 │ - │176/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │145.│Societatea Comerciala Foraj Sonde Zadareni S.A. │1727229 │J02/124/1993 │177/22.09.2005 │13 │
  │ │loc. Zadareni │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │146.│Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu │11411672 │ - │179/22.09.2005 │2 │
  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │147.│Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. │4203628 │ - │181/22.09.2005 │2 │
  │ │Iliescu loc. Bucureşti │ │ │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────┘

  ____________