ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016 (*actualizat*)
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
(actualizat până la data de 20 decembrie 2016*)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • ----------
  având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat", prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Birourile vamale de interior/frontieră, precum şi Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun" şi al formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.


  Articolul 7

  (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, pot, până la 15 februarie 2017 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 3.620 din 16 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016.
  (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş

  Bucureşti, 17 iunie 2016.
  Nr. 1.850.

  Anexa 1

  PROCEDURA 17/06/2016


  Anexa 2

  CERERE
  de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare
  angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat
  A. Datele de identificare a beneficiarului
  *Font 9*
  ┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────┐
  │Denumirea operatorului economic│ │Codul de înregistrare │ │
  │ │ │fiscală │ │
  ├───────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴───────────────────────┤
  │Adresa │
  ├──────────────┬───────────┬────────┬────────────────┬───────────┬────────────────────────┤
  │Judeţul │ │Sectorul│ │Localitatea│ │
  ├──────────────┴─────┬─────┼──────┬─┴─────┬──────────┴──┬───────┬┴───────┬──────┬─────────┤
  │Strada │Nr. │ │Bloc │ │Scara │ │ Ap. │ │
  ├─────────────┬──────┴───┬─┴─────┬┴───────┴────┬──────┬─┴───────┴─────┬──┴──────┴─────────┤
  │Codul poştal │ │Telefon│ │Fax │ │ E-mail │
  └─────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴──────┴───────────────┴───────────────────┘

  B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de înregistrare.
  Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de înregistrare şi anexez următoarele documente doveditoare:
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................
  4. .......................................................................
  5. .......................................................................
  E. Alte menţiuni
  Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.
      Numele şi prenumele Semnătura
                                         ..............
      Funcţia/Calitatea


           Loc rezervat autorităţii vamale competente
               Nr. de înregistrare ..................
               Data .................................
  Notă

  ──────────

  *) Produsele se vor detalia astfel:

  - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat;

  - pentru tutun prelucrat: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────


  Anexa 3

  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ
  Serviciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră
  ATESTAT
  Nr. ......../........
  pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice
  şi/sau tutun prelucrat
  Ca urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat nr. ........ din data de ......... şi în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă înregistrarea .........., cu domiciliul fiscal în judeţul ..........., localitatea ........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ........., cod poştal ........
  Cod de identificare fiscală: ............... cu cod TVA: ........... şi cod acciză: ......... în vederea distribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │
  │crt.│ Denumire produse, pentru care se face înregistrarea │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  prin următoarele locuri:
  ┌─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────┐
  │ Denumire │Cod de identificare fiscală│Cod accize locaţie│ Adresa │
  ├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┤
  │ │ │ │ │
  └─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────┴────────┘

  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ..................... .
  Data emiterii .....................
  Director general/Şef birou vamal,
  (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
  ----