PROCEDURĂ din 6 mai 2016de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.503 din 6 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016.


  Capitolul I Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, denumit în continuare registru, potrivit prevederilor art. 324 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei și care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.2. Prezenta procedură se aplică și pentru înregistrarea, la cerere, în registru a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.3. Prezenta procedură nu se aplică pentru persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, prevăzute la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.4. Procedura de înregistrare, la cerere, în registru se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.5. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.6. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:
  a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;
  b) șeful administrației județene a finanțelor publice;
  c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;
  d) șeful serviciului fiscal municipal;
  e) șeful serviciului fiscal orășenesc;
  f) șeful biroului fiscal comunal;
  g) șeful administrației pentru contribuabili mijlocii;
  h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.
  7. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:
  a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;
  b) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz;
  c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;
  d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației pentru contribuabili mijlocii.
  8. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.9. Toate documentele depuse de persoana impozabilă și cele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.


  Capitolul II Înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal și care optează să aplice sistemul TVA la încasare depun notificarea prevăzută la art. 324 alin. (12) din Codul fiscal, din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depășește plafonul de 2.250.000 lei.2. Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (formular 097) și se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.3. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) din Codul fiscal.4. Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei, potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.


  Capitolul III Înregistrarea, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului1. Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.2. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează să aplice sistemul TVA la încasare, trebuie să depună la organele fiscale competente, odată cu declarația de înregistrare/mențiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, notificarea (formular 097) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.3. În situația în care notificarea prin care se exercită opțiunea pentru aplicarea sistemului TVA la încasare se depune ulterior înregistrării în scopuri de TVA, sunt aplicabile dispozițiile cap. II.4. Notificările depuse, în condițiile pct. 2, se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data înregistrării în scopuri de TVA.


  Capitolul IV Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în registru1. Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, potrivit legii, compartimentul de specialitate întocmește, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, următoarele documente:
  a) referatul prin care detaliază situația constatată și propune radierea persoanei impozabile din registru sau, după caz, îndreptarea erorii privind data înregistrării în registru;
  b) proiectul "Deciziei de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", denumită în continuare decizie de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.
  2. Documentele prevăzute la pct. 1 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează, împreună cu documentația pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.3. Decizia de îndreptare a erorilor materiale se întocmește în 2 exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.4. Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.5.1. După comunicarea deciziei de îndreptare a erorilor materiale, compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii materiale.5.2. În situația în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru ca urmare a unei erori, persoana impozabilă este radiată din registru începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorilor materiale, respectiv începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei cu care persoana impozabilă a fost înregistrată eronat, persoana impozabilă se radiază din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale.5.3. În situația în care persoana impozabilă a fost înregistrată în registru cu altă dată decât cea corectă, persoana impozabilă este radiată din registru în condițiile prevăzute de pct. 5.2 și înregistrată în registru, în scopul îndreptării erorii materiale, cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale. În ipoteza în care data comunicării Deciziei de îndreptare a erorilor materiale este anterioară datei de la care persoana are obligația aplicării sistemului TVA la încasare, conform opțiunii exercitate, persoana impozabilă se înregistrează în registru cu data corectă, de la care aceasta are obligația aplicării sistemului.

  ----