HOTĂRÂRE nr. 901 din 25 august 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 3 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 9, judeţul Giurgiu, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 25 august 2010.
  Nr. 901.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului
  Administraţiei şi Internelor care trec din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*

  ┌────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────┐
  │ Adresa imobilului │ Persoana juridică│ Caracteristicile tehnice │ Numărul│
  │ │ ce administrează │ ale imobilului │ d e │
  │ │ imobilul │ │inventar│
  │ │ │ │atribuit│
  │ │ │ │de M.F.P│
  ├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────┤
  │ Municipiul Giurgiu,│ Ministerul │1. Birouri şi depozite 52-01-03 │ 40.275 │
  │ str. Nicolae │ Administraţiei şi│Suprafaţa construită = 118,05 mý │ parţial│
  │ Bălănescu nr. 9, │ Internelor - │Suprafaţa desfăşurată = 168,06 mý │ │
  │ judeţul Giurgiu │ Inspectoratul de │Valoarea contabilă = 6.929, 01 lei │ │
  │ │ Poliţie al ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ Judeţului Giurgiu│2. Depozit subteran carburanţi 52-01-05│ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 24,00 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 24,00 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 4.496,02 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │3. Depozit cazarmare 52-01-06 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 34,30 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 34,30 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 5.760,01 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │4. Magazie 52-01-07 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 18,70 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 18,70 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 5.685,34 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │5. Grup sanitar 52-01-08 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 12,70 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 12,70 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 9.864,94 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │6. Depozit lubrifianţi 52-01-09 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 27,50 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 27,50 mý │ │
  │ │ │Valoarea de inventar = 389,69 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │7. Depozit materiale 52-01-10 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 17,00 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 17,00 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 1.014,68 lei │ │
  │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │8. Punct control 52-01-11 │ │
  │ │ │Suprafaţa construită = 1,60 mý │ │
  │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 1,60 mý │ │
  │ │ │Valoarea contabilă = 353,67 lei │ │
  └────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────┘

  -------